לונ    פרשתא     {א}

וטי    פרשתא כ"ח {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  כ"ח {א}

דפוס             {א} פרשה  כח דבר אל בני ישראל

ירו1   פרשת  כ"ט {א}

ירו2             {א}                           כי תבאו  אל  הארץ

או3              {א}                           כי תבואו אל  הארץ

או51             {א}                           כי תבואו [אל הארץ]

ששון   פרשת' כ"ט {א}

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                   והבאתם את עומר                       הה"ד

דפוס                   והבאתם את עמר   ראשית קצירכם אל הכהן הה"ד

ירו1                   והבאתם את העומר

ירו2   וקצרתם את קצירה

או3    וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר

או51   וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר  ראשית קצירכם

ששון                   והבאתם את עומר                       הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה    יתרון לאדם וגו'                         אמ'

וטי    מה    יתרון לאדם וגו'                         א"ר

מינ    מה    יתרון לאדם בכל  עמלו שיעמל  תחת  השמש   א"ר

פריז   מה    יתרון לאדם בכל  עמלו        וגו'        א"ר

דפוס   מה    יתרון לאדם בכל  עמלו שיעמול תחת  השמש { א"ר

ירו1   מה [] יתרון לאדם בכל  עמלו                    א"ר

ירו2   מה    יתרון לאדם בכל  עמלו                    אמ"ר

או3    מה    יתרון לאדם בכל  עמלו                    א"ר

או51   מה    יתרון לאדם בכל  עמלו                    א"ר

ששון   מה    יתרון לאדם בכל  עמלו                    א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' בנימן  בר לוי   בקשו       לגנוז ספר קהלת      שמצאו

וטי       בנימן  בר לוי   בקשו       לגנוז ספר קהלת      שמצאו

מינ       בנימן  בן לוי   בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת      שמצאו

פריז      בנימן  בר לוי   בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת      שמצאו

דפוס      שמואל  בר נחמני בקשו       לגנוז ספר קהלת      שמצאו

ירו1      בנימין          בקשו חכמי' לגנוז ספר קהלת מפני שנמצאו

ירו2      בנימן           בקשו       לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו

או3       בנימין          בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו

או51      בנימין          בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו

ששון      בנימין בר לוי   בקשו חכמי' לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו דברים שהן מטין   לצד  מינות כוליה פרשתא (מה) דהפסקתא

וטי    בו דברים שהן נטוין  לצד  מינות כוליה פרשתא      דהפסקתא

מינ    בו דברים     שנוטין לידי מינות

פריז   בו דברים     מטין   לצד  מינות

דפוס   בו דברים שהם נטויים לצד  מינות

ירו1   בו דברי' שהם נוטים  לצד  מינות

ירו2   בו דברים     נוטים  לצד  מינות

או3    בו דברים שהן נוטין  לצד  מינות

או51   בו דברי' שהם מטים   לצד  מינות

ששון   בו דברים שהם נוטים  לצד  מינות

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד אמ' ר'  פינחס    ובקרית שמע היה עוסק ולא הפסיק למען

וטי       עד  אמר [ל]פינחס ובקרית שמע היה עוסק ולא הפסיק למען

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יזמרך כבוד ולא  ידום

וטי    יזמרך כבוד וגו'

מינ                         אמרו הא כל  חכמתו של     שלמה

פריז                        אמ'     כך           א'  שלמה

דפוס                        אמרו    כך           היה שלמה

ירו1                        אמרו    כל  חכמתו של     שלמה

ירו2                        אמ'     כל  חכמתו של     שלמה

או3                         אמרו    שכל חכמתו של     שלמה

או51                        אמרו    וכל חכמתו        שלשלמה [מה]

ששון                        אמרו    כל  חכמתו של     שלמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שבא  לומר מה יתרון לאדם מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת

פריז   צריך לומ' מה יתרון לאדם               בכל עמלו שיעמול תחת

דפוס   צריך לומ' מה יתרון לאדם

ירו1   שבא  לומ' מה יתרון לאדם               בכל עמלו

ירו2   שבא  לומ' מה יתרון לאדם               בכל עמלו

או3    שבא  לומר מה יתרון לאדם               בכל עמלו

או51   שבא  לומר מה יתרון לאדם               בכל עמלו

ששון   שבא  לומ' מה יתרון לאדם               בכל עמלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    השמש יכול אפי'   בעמילו של תורה         חזרו   ואמרו

פריז   השמש יכול אף     עמילה  של תורה   כלל   וחזרו  ואמרו

דפוס        יכול אף     בעמלה  של תורה   במשמע חזרו   ואמ'

ירו1        יכול אפי'   בעמלה  של תורה         חזרו   אמרו

ירו2        יכול אפי'   בעמלה     שלתורה       חז<..> ואמרו

או3         יכול אפי'   בעמלה  של תורה         חזרו   ואמרו

או51        יכול [אפי'] בעמלה  של תורה         חזרו   ואמרו

ששון        יכול אפי'   בעמלה  של תורה         חזרו   ואמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לא   אמר בכל עמל

פריז   אלו  אמ' בכל עמל ושתק היינו אומ' אף   עמילה של תורה

דפוס   אלו  אמר בכל עמל ושתק היינו אומ' אף   בעמלה של תורה

ירו1   אלו  אמ' בכל עמל      הייתי אומ' אפי' עמל   של תורה

ירו2   אלו  אמ' בכל עמל      הייתי אומ'      עמל      ש(ב)[ל]תורה

או3    אילו אמ' בכל עמל      הייתי אומ' אפי' עמל   של תורה

או51   אלו  אמ' בכל עמל      הייתי אומ' אפי' עמלה  של תורה

ששון   אילו אמ' בכל עמל      הייתי אומ' אפי' עמלו  של תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                             אלא בכל עמלו

פריז   כלל   כשהוא         או'      בכל עמלו

דפוס   במשמע הוא   הא אינו אומ' שלא בכל עמלו

ירו1                            אלא בכל עמלו

ירו2                            אלא בכל עמלו

או3                             אבל בכל עמלו

או51                            אלא בכל עמלו

ששון                            אלא בכל עמלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        בעמלו הוא דאינו מועיל אבל מועיל הוא בעמילה של תורה

פריז       בעמלו     אינו  מועיל אבל           בעמילה של תורה

דפוס   בכל עמלו  הוא שאינו מועיל אבל           בעמלה  של תורה

ירו1       בעמלו     אינו  מועיל               בעמלה  של תורה

ירו2       בעמלו     אינו  מועיל               בעמלה  של תורה

או3        בעמלו     אינו  מועיל אבל           בעמלה  של תורה

או51       בעמלו     אינו  מועיל אבל           בעמלה  של תורה

ששון       בעמלו     אינו  מועיל               בעמלה  של תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                   א"ר        שמואל  בר  רב יצחק בקשו חכמי'

פריז   הוא מועיל      א"ר        יוחנן              בקשו חכמים

דפוס       מועיל    } אמ'  ר'    בנימין בן     לוי  בקשו

ירו1       מועיל      א"ר        שמואל  בר     יצחק בקשו חכמים

ירו2       מועי<..>   אר"ש              בר'    יצחק בקשו חכמי'

או3        מועיל      א"ר        שמואל  בר     יצחק בקשו חכמים

או51       מועיל      אמ'  ר(ב)' שמואל  בר  רב יצחק בקשו חכמים

ששון       מועיל      א"ר        שמו'   בר     יצחק בקשו חכמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לגנוז ספר קהלת       שמצאו בו דברים              שנוטין

פריז   לגנוז ספר קהלת       שמצאו בו דברים              שמטין

דפוס   לגנוז ספר קהלת       שמצאו בה דברים         שהם  נוטין

ירו1   לגנוז ספר קהלת  מפני שהיו  בו דברי'         שהם  נוטים

ירו2   לגנוז ספר קהלת  מפני שהיו  בו דברים         שהיו נוטי'

או3    לגנוז ספר קהלת  מפני שמצאו בו דברים         שהם  נטין

או51   לגנוז ספר קוהלת מפני שהיו  בו דברים (שמטים) [שהם מטים]

ששון   לגנוז ספר קהלת  מפני שמצאו בו דברי'              נוטי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לצד מינות אמרו הא כל          חכמתו של שלמה    שבא  לומ'

פריז   לצד מינות אמרו    כך היה               שלמה    צריך לומר

דפוס   לצד מינות אמ'     כך היה ראוי          שלמה         לומר

ירו1   לצד מינות אמרו    כל          חכמת     שלמה מה שבא  לומ'

ירו2   לצד מינות אמרו    כל          חכמת     שלמה         לומר

או3    לצד מינות אמרו    כל          חכמת     שלמה    שבא  לומ'

או51   לצד מינות אמרו    כל          חכמת     שלמה    שבא  לומר

ששון   לצד מינות אמרו    כל          חכמתו של שלמה    שבא  לומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שמח בחור בילדותך  ויטיבך לבך         בימי בחורותיך והלך

פריז   שמח בחור בילדותך  ויטיבך לבך         בימי בחורותך

דפוס   שמח בחור בילדתיך  ויטיבך לבך באחריתך בימי בחורותיך

ירו1   שמח בחור בילדותך  ויטיבך לבך                       וגו'

ירו2   שמח בחור בילדותך  ויטיבך לבך         בימי בחורותיך וגו'

או3    שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך         בימי בחורותיך וגו'

או51   שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך                       וגו'

ששון   שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך         בימי בחורותיך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בדרכי לבך ובמראה עינך ומשה       אמ' לא  תתורו אחרי

פריז

דפוס                         משה        אמר ולא תתורו אחרי

ירו1                         משה        אמ' ולא תתורו אחרי

ירו2                         משה   רבי' אמ' ולא תתורו אחרי

או3                          משה   רבי' אמ' ולא תתורו אחרי

או51                         מרע"ה      אמ' ולא תתורו אחרי

ששון                         משה        אמ' ולא תתורו אחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         לבבכם

פריז                                      וה'      בד'   לב' ובמ'

דפוס   אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ושלמה אמ'  והלך     בדרכי לבך ובמראי

ירו1        לבבכם              והוא  אומ' הלך  אחר דרכי  לבך ובמראה

ירו2        לבבכם                         והלך     בדרכי לבך ובמראה

או3         לבבכם ואחרי עיניכם והוא  אמ'  והלך     בדרכי לבך ובמראה

או51        לבבכם ואחרי עיניכם והוא  אומר והלך     בדרכי לבך ובמראה

ששון        לבבכם              והוא  אומ' והלך     בדרכי לבך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                           לא  דין ולא  דיין הותרה הרצועה כיון

פריז   עינ'      הותרה הרצועה לית דין ולית דיין

דפוס   עיניך אלא הותרה רצועה  לית דין ולית דיין              כיון

ירו1   עיניך                  לית דין לית  דיין הותרה הרצועה כיון

ירו2   עיניך                  לית דין ולית דיין הותרה הרצועה כיון

או3    עיניך                  לית דין ולית דיין הותרה הרצועה כיון

או51   עיניך                  לית דין ולית דיין הותרה הרצועה כיון

ששון                          לית דין ולית דיין הותרה הרצועה כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שאמ' ודע כי על כל אלה יביאך האלהים  במשפט אמרו יפה אמ'

פריז            כי על כל אלה יבא'

דפוס   שאמר ורע כי על כל אלה יביאך האל'ים  במשפט אמ'  יפה אמ'

ירו1   שאמ' ודע כי על כל אלה יביאך האלהים  במשפט אמרו יפה אמ'

ירו2   שאמ' ודע כי על כל אלה יביאך האלהים  במשפט אמרו יפה אמ'

או3    שאמ' ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט אמרו יפה אמ'

או51   שאמר ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט אמרו יפה אמר

ששון   שאמ'     כי על כל אלה יביאך האל'ים  במשפט אמרו יפה אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שלמה

פריז

דפוס   שלמה < א"ר שמואל בר נחמני בקשו לגנוז ספר קהלת

ירו1   שלמה

ירו2   שלמה

או3    שלמה

או51   שלמה

ששון   שלמה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שמצאו בו דברים שהם נטויים לצד מינות אמרו כך היה שלמה צריך

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   לומ' מה יתרון לאדם יכול אף בעמלה של תורה במשמע חזרו ואמ'

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   אלו אמר בכל עמל ושתק היינו אומ' אף בעמלה של תורה במשמע

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   הוא הא אינו אומ' שלא בכל עמלו בכל עמלו הוא שאינו מועיל

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                   ר'  הונא ור' אחא  בשם  ר'

פריז                             עמלו א"ר          יודן

דפוס   אבל בעמלה של תורה מועיל >      א"ר          יודן

ירו1                                  ר'           אחא  בש"ר

ירו2                                  ר'           אחא  בש"ר

או3                                   ר'           אחא  בש"ר

או51                                  ר'           אחא  בש"ר

ששון                                  ר'           אחא  בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אילפאי     עמל  תחת השמש     אוצר לו     למעלה מן השמש

פריז                   תחת השמש     אין  לו     למעלה מן השמש

דפוס                   תחת השמש     אין  לו     למעלה מן השמש

ירו1   חילפאי אמ'      תחת השמש הוא דאין לו אבל למעלה מן השמש

ירו2   חילפאי אמ' עמלו תחת השמש הוא דאין לו אבל למעלה מן השמש

או3    אילפא  אמ' עמלו תחת השמש הוא דאין לו אבל למעלה מן השמש

או51   אילפא  אמר עמלו תחת השמש הוא דאין לו אבל למעלה מן השמש

ששון   אילפאי     עמלו תחת השמש הוא דאין לו אבל למעלה מן השמש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          ר' יודן אמ' תחת השמש אינו                לפני

פריז

דפוס   יש לו

ירו1   יש לו ר' יודן אמ' תחת השמש אינו                לפני

ירו2   יש לו ר' יודן אמ' תחת השמש אינו                לפני

או3    יש לו ר' יודן אמ' תחת השמש אינו                לפני

או51   יש לו ר' יודן אמ' תחת השמש אין  לו אבל (למעלה) [לפני] (מן)

ששון   יש לו ר' יודן אמ' תחת השמש אינו                לפני

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    השמש ישנו

פריז                ר' לוי ורבנין ר' לוי בשם ר' הונא ר'   אחא

דפוס

ירו1   השמש ישנו

ירו2   השמש ישנו

או3    השמש ישנו

או51   השמש יש   לו

ששון   השמש ישנו                             ר' הונא בש"ר אחא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   בשם  ר' חלבו  חלפו עמל  הוא תחת השמש ואוצר הוא למעלה מן

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   בש"ר    חלאבו      עמלו     תחת השמש ואוצר הוא למעלה מן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         ר'  לוי ורבנן  ר'   לוי אמ'     מה הנאה  יש לבראות

פריז   השמש ר'  לוי ורבנין ר'   לוי אמ'  כל מה          שהבריות

דפוס        ר'  לוי ורבנין ר'   לוי אומ' כל מה          שהבריות

ירו1        ר"ל     ורבנין ר"ל      אמר     מה הנאה  יש לבריות

ירו2        ר"ל     ורבנן  ר"ל      אמ'     מה הנאה  יש לבריות

או3         ר'  לוי ורבנין ר'   לוי אמ'     מה הנאה  יש לבריות

או51                ורבנ'  ור"ל ר"ל אמ'     מה הנאה  יש לביריות

ששון   השמש ר"ל     ורבנין ר"ל      אמ'     מה הנייה יש לבריות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שמסגלין למצות ומעשים טובים           דיין שאני   מזריח

פריז   מגדלין  מצות  ומעשים טובים בעולם הזה דיין הקב"ה  מזריח

דפוס   מגדלין  במצות ומעשי' טובים בעולם הזה דיין שהקב"ה מזריח

ירו1   שמסגלין מצות  ומעשי' טובים           דיין שאני   מזריח

ירו2   שמסגלי' מצות  ומעשים טובים           דיין שאני

או3    שמסגלין מצות  ומעשים טובים           דיין שאני   מזריח

או51   שמסגלין מצוות ומעשים טובים           דיין שאני   מזריח

ששון   שמסגלין מצות  ומעשי' טובי'           דיין שאני   מזריח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עליהן אורה

פריז   להם   את       השמש               וזרח השמש ובא השמש

דפוס   להם            השמש שנ'           וזרח השמש ובא השמש

ירו1   להם   אורה תחת השמש שאני מאיר להם

ירו2

או3    להם   אורה תחת השמש

או51   להן   אורה תחת השמש

ששון   להן   אורה תחת השמש שאני מאיר להם וזרח השמש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    רבנן   אמרי     מה הנאה  יש לצדיקים  שמסגלין (למעשי') למצות

פריז   ורבנין אמרין כל מה          שהצדיקים מגדלין           מצות

דפוס   ורבני' אמ'   כל             שהצדיקי' מגדלין           במצות

ירו1   ורבנין אמרי'    מה הנאה  יש לצדיקים  שמסגלי'          מצות

ירו2

או3    רבנין  אמרי     מה הנאה  יש לצדיקים  שמסגלין          מצות

או51   ורבנין אמרי     מה הנאה  יש לצדיקים  שמסגלין          מצות

ששון   ורבנין אמרין    מה הנייה יש לצדיקי'  שמסגלין          מצות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ומעשים טובים                 דיין שהקב"ה      עתיד   לחדש

פריז   ומעשים טובים בעולם הזה הקב"ה דיין                    מחדש

דפוס   ומעשים טובים בעולם הזה       דיין שהקב"ה             מחדש

ירו1   ומעשי' טובים                 דיין שאני        עתיד   לחדש

ירו2                                                 עתיד   לחדש

או3    ומעשים טובים                 דיין שאני   שאני עתיד   לחדש

או51   ומעשים טובים                 דיין שאני        [עתיד] (מ)[ל]חדש

ששון   ומעשי' טובי'                 דיין שאני        עתיד   לחדש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מאור    פניהם לעתיד לבא  מגלגל   חמה  הה"ד  ואוהביו

פריז   את      פניהם            כגלגל   חמה        ואוהביו

דפוס           פניהם            כגלגל   חמה  שנ'   ואהביו

ירו1   מאור    פניהם לעתיד לבא  כגלגל   חמה  שנאמ' ואוהביו

ירו2   מאו<..> פניהם            כגלגל   חמה  הה"ד  ואוהביו

או3    מאור    פניהם            כגלגל   חמה  הה"ד  ואוהביו

או51   [מאור]  פניהם לעתיד לבוא כ[ג]לגל החמה הה"ד  ואוהביו

ששון   מאור    פניהם לעתיד לבא  כגלגל   חמה  הה"ד  ואוהביו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    (כש) כצאת השמש בגבורתו     א"ר  יונה בנוהג שבעולם

פריז        כצאת השמש בגבורתו     א"ר       בנוהג שבעולם

דפוס        כצאת השמש בגבורתו אמ' ר'   ינאי בנוהג שבעולם

ירו1        כצאת השמש בגבורתו     א"ר  יונה בנוהג שבעולם לוקח

ירו2        כצאת השמש בגבורתו     אמ"ר יונה בנוהג שבעולם

או3         כצאת השמש בגבורתו     א"ר  יונה בנוהג שבעולם

או51        כצאת השמש בגבורתו     א"ר  יונה בנוהג שבעולם

ששון        כצאת השמש בגבורתו     א"ר  יונה בנוהג שבעו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אדם לוקח    ליטרא     של בשר          בא וראה כמה צער

פריז   אדם לוקח לו ליטרא אחת    בשר מן  השוק         כמה

דפוס   אדם לוקח    ליטרא אחת של בשר מן  השוק         כמה יגיעות

ירו1   אדם         ליטרא                             כמה צער

ירו2   אדם לוקח    ליטרא        בשר אחר              כמה יג<..>

או3    אדם לוקח    ליטרא        בשר                  כמה צער

או51   אדם לוקח    ליטרא        בשר                  כמה טורח

ששון   אדם לוקח    ליטר'        בשר                  כמה צער

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ            וכמה יגיע      רואה       עד     שיבשלנו

פריז   הוא יגע כמה  צער       מצטער עליה עד שלא יבשלנה  והבריות

דפוס   הוא יגע כמה  צער   הוא מצער       עד     שיבשלה  והבריות

ירו1           וכמה יגיעה     רואה       עד     שיבשלנו

ירו2           וכמה צער                  עד     שיבשלנו

או3            וכמה יגיע'     רואה       עד     שיבשלנו

או51           וכמה עמל       רואה       עד     שבישלו

ששון           וכמה יגיעה     רואה       עד     שיבשלנו והבריות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                     אני    משיב רוחות ומעלה נשיאים ומוריד גשמים

פריז   ישנים על מטותיהן והקב"ה משיב רוחות              ומוריד גשמים

דפוס   ישנין על מטותיהם והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים

ירו1                    והקב"ה משיב רוחו' מעלה  עננים

ירו2                    והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים

או3                     והקב"ה משיב רוחות ומעלה עננים

או51                    והב"ה  משיב רוחות ומעלה עננים

ששון   ישנים על מטותיהם והב"ה  משיב רוחות ומעלה עננים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                 ומגדל  צמחים              ומנגבן ועורך

פריז    מפריח טללים ומגדל  צמחים ומדשן        פירות

דפוס                ומגדל  צמחים ומדשן  את    הפירות

ירו1                ומגדלי צמחי' מוריד  גשמי' ומנגבן ועורך

ירו2                ומגדל  צמחי' ומוריד גשמים ומנגבן ועורך

או3                 ומגדל  צמחים מוריד  גשמים מנגבן  ועורך

או51                ומגדל  צמחים מוריד  גשמים מנגבן  ועורך

ששון                ומגדל  צמחי' מוריד  גשמי' מנגבן  ועורך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שולחן לפני כל  אחד ואחד ואי  אתם מביאין לו    את      העומר

פריז                           ואין את  מביא   לו    את      העומר

דפוס                           ואין     נותני' לו    אלא שכר העומר

ירו1   שולחן לפני כ"א וא'      ואין אתם מביאין לפניו את      העומר

ירו2   שולחן לפני כל  א'  וא'  ואין אתם מביאים לו    את      העומר

או3    שולחן לפני כל  אחד ואחד ואין אתם מביאין לי    את      העומר

או51   שולחן לפני כל  א'  וא'  ואין אתם מביאים לי    את      העומר

ששון   שולחן לפני כ"א וא'      ואין אתם מביאין לו    את      העומר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   הה"ד והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון