מינ    {ב} א"ר  חייא  ב"ר אבא בנוהג שבעולם אדם מכבס     את כסותו

פריז   {ב}

דפוס   {ב} א"ר  פינחס         בנוהג שבעולם אדם מכבס        כסותו

ירו1   {ב} א"ר  חייא  בר  אבא בנוהג שבעולם     מכבס אדם את כסותו

ירו2   {ב} אמ"ר חייא  ב"א     בנוהג שבעולם     מכבס אדם את כסותו

או3    {ב} א"ר  חייא  בר  אבא בנוהג שבעולם     מכבס אדם את כסותו

או51   {ב} א"ר  חייא  בר  אבא בנוהג שבעולם     מכבס אדם את כסותו

ששון   {ב} א"ר  חייא  בר  אבא בנוהג שבעו'      מכבס אדם את כסותו

--------------------------------------------------------------------

מינ    בימות הגשמים בוא וראה כמה צער וכמה יגיע       רואה עד

פריז

דפוס   בימות הגשמים                  כמה  יגיעות הוא יגע  עד שלא

ירו1   ביום  הגשמי'          כמה צער וכמה יגע        רואה עד

ירו2   בימות הגשמים          כמה יגע וכמה צער    יש  לו   עד

או3    בימות הגשמים          כמה צער וכמה יגע    הוא רואה עד

או51   בימות הגשמים          כמה צער וכמה עמל    הוא רואה עד

ששון   בימי  הגשמי'          כמה צער וכמה יגיע   הוא יגע  עד

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמנגבן                           ואני   משיב

פריז

דפוס   ינגבה   והבריות ישנין על מטותיהן והקב"ה מוציא מעט רוח

ירו1   שילבשנו                          והקב"ה משיב      רוחות

ירו2   שמנגבו                           והקב"ה משיב      רוחות

או3    שמנגבו                           והקב"ה משיב      רוחות

או51   שמנגבו                           והב"ה  משיב      הרוחות

ששון   שמנגבו                           והב"ה  משיב      רוחות

--------------------------------------------------------------------

מינ    ומעלה  עננים             ומוריד גשמים ומגדל צמחים ומנגבן

פריז

דפוס                                                     ומנגב

ירו1   ומעביר עננים ומגדל צמחי' מוריד  גשמי'             ומנגבן

ירו2   ומעלה  עננים             ומוריד גשמים             ומנגבן

או3    ומעלה  עננים             מוריד  גשמים             ומנגבן

או51   ומעלה  עננים             מוריד  גשמים             ומנגבין

ששון   ומעלה  ענני'             מוריד  גשמים             מנגבן

--------------------------------------------------------------------

מינ            ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד ואי  אתם מביאין לי

פריז

דפוס   את הארץ

ירו1                                        ואין אתם מביאין

ירו2                                        ואין אתם מביאי' לו

או3                                         ואין אתם מביאין לי

או51                                        ואין אתם מביאים לו

ששון                                        ואין אתם מביאין לי

--------------------------------------------------------------------

מינ    את העומר             א"ר    בניה בוא וראה כמה

פריז                        א"ר    אבין בוא וראה כמה     ישראל

דפוס                        אמ' ר' אבין בא  וראה כמה היו ישראל

ירו1   את העומר  ונותנין לו

ירו2   את הע<..>

או3    את העומר

או51   את העומר             א"ר    אבין בוא וראה כמה     ישראל

ששון   את העומר                         בא  וראה כמה     יש'

--------------------------------------------------------------------

מינ    צער     וכמה יגיע רואין עד שמביאין מצות העומר בההיא

פריז   מצטערין על                         מצות העומר

דפוס   מצטערין על                         מצות העומר

ירו1

ירו2

או3

או51   מצטערין על                         מצות העומר

ששון   מצטערין על                              העומר

--------------------------------------------------------------------

מינ    דתנינן     קצרוהו ונתנוהו בקופות כו'

פריז   דתנינן תמן קצרוהו ונתנוהו בקופות והביאוהו לעזרה היו  מהבהבין

דפוס   דתנינן תמן קצרוהו ונתנוהו בקופה  והביאוהו לעזרה והיו מהבהבין

ירו1   תנינן

ירו2   תנינן

או3    תנינן

או51   דתנינן תמן קצרוהו ונתנוהו בקופות והביאו   לעזרה היו  מהבהבין

ששון   דתנינן     קצרוהו נתנוהו  בקופות והביאוהו לעזרה והיו מהבהבין

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   אותו באור     לקיים    מצות  קלי דברי ר'  מאיר וחכמי' אומ'

דפוס   אותה באור כדי לקיים בו מצות  קלי דברי ר'  מאיר וחכמים אומ'

ירו1

ירו2

או3

או51   אותו באור כדי לקיים בו מצוות קלי דברי ר'  מאיר וחכמי' אומרים

ששון   אותו באור כדי לקיים    מצות  קלי דברי ר"מ ()   [חכ']  אומ'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   בקנה  ובקלוחות     חובטין אותו כדי שלא יתמעך     נתנוהו

דפוס   בקנים ובקלחות  היו חובטין אותו כדי שלא יתמעך     נתנו

ירו1

ירו2

או3

או51   בקנים ובקולחות     חובטין אותו כדי שלא יתמעיך    נתנוהו

ששון   בקני' וקולחות      חובטין אותו כדי שלא יתמ?ט/ע?ך נתנוהו

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   לאביב ואביב   היה מנוקב כדי שיהיה האור שולט  בכלו  שטחוהו

דפוס   באבוב אבוב    היה מנוקב כדי שתהא  הרוח מנשבת בו    ושטחוהו

ירו1

ירו2

או3

או51   לאביב ואבי?ב? היה מנוקב כדי שיהא  האור שולט  בכולו שטחוהו

ששון   לאביב ואביב   היה מנוקב כדי שיהא  האור שולט  בכולו שטחוהו

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   בעזרה והרוח מנשבת בו נתנוהו  ברחים  של גרוסות

דפוס   בעזרה והרוח מנשבת בו הביאוהו לרחים  של גרוסות כל כך למה

ירו1

ירו2

או3

או51   בעזרה והרוח מנשבת בו נתנוהו  ברחים  של גרוסות

ששון   בעזרה והרוח מנשבת בו נתנוהו  בריחים של גרוסות

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז       והוציאו ממנו     עשרון שהוא מנופה בשלש עשרה נפה

דפוס   כדי להוציא  ממנו     עשרון שהוא מנופה בי"ג      נפה

ירו1

ירו2

או3

או51       והוציאו ממנו (מ) עשרון שהוא מנופה בי"ג      נפה

ששון       והוציאו ממנו     עשרון      מנופה בי"ג      נפה

--------------------------------------------------------------------

מינ            כיצד הן עושין שלוחי בית דין יוצאין מערב  יום טוב

פריז

דפוס

ירו1           כיצד הן עושי' שלוחי ב"ד     יוצאין מערב  י"ט

ירו2           כיצד הם עושין שלוחי ב"ד     יוצאי' מערב  י"ט

או3            כיצד הן עושין שלוחי ב"ד     יוצאין מערב  י"ט

או51   [דתנינן כיצד הם עושים שלוחי ב"ד     יוצאים מעי"ט

ששון   תנינן   כיצד הם עושי' שלוחי ב"ד     יוצאין מעי"ט

--------------------------------------------------------------------

מינ    עושין  אותו בריכות במחובר לקרקע כדי שיהא  נוח לקצור כל

פריז

דפוס

ירו1   ועושין      כרוכות במחובר לקרקע כדי שיהא  נח  לקצר  כל

ירו2   ועושין      כרוכות במחובר לקרקע כדי שיהיה נח  לקצור כל

או3    ועושין      כרוכות במחובר לקרקע כדי שיהיה נח  לקצר  כל

או51   ועושין      כרוכות במחובר לקרקע כדי שיהא  נח  לקצר  כל

ששון   ועושין      כרוכות במחובר לקרקע כדי שיהא  נח  לקצר  כל

--------------------------------------------------------------------

מינ    העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא  נקצר בעסק   גדול

פריז

דפוס

ירו1   עיירות  הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא  נקצר בעסק   גדול

ירו2   עיירות  הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא  נקצר בעסק   גדול

או3    עיירות  הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהיה נקצר בעסק   גדול

או51   עיירות  הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא  נקצר בע<..> גדול

ששון   עירות   הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא  נקצר בעסק   גדול

--------------------------------------------------------------------

מינ      א"ר  ברכיה        { סנאטורך אנא ולית   את דיהיב

פריז   { א"ר  יהושע בן לוי   סנטרן   אנא לית       יהיב

דפוס   { א"ר  יהושע          סנטרך   אנא ולית   את יהיב

ירו1     א"ר  ברכיה          סנטרך   אנא ואין   את יהיב

ירו2     אמ"ר ברכיה          סנטרת   אנא ואי       אתיהיב

או3      א"ר  ברכיה          סנטרך   אנא ואי    את יהיב

או51     א"ר  ברכיה          סנטרך   אנא וא<..> את יהיב

ששון     א"ר  ברכיה          סנטרך   אנא ואי    את יהיב

--------------------------------------------------------------------

מינ    לי סנטימתי             } < פסאטורך אנא ואי אתה מטעים לי

פריז   לי סנטרתי

דפוס   לי דסנטרותי

ירו1   לי סנטר[?ו/י?]תו

ירו2   לי בלא           סנטרת

או3    לי סנטרותי

או51   לי סנטרותי

ששון   לי סנטרותי

--------------------------------------------------------------------

מינ    מן תבשילין דאירע מהו צריך > ר'  יהושע דסיכני בש'

פריז                               א"ר ברכיה

דפוס                               א"ר ברכיה

ירו1                               ר'  יהושע        בשר(ר)ל"א

ירו2                               ר'  יהושע דסכנין בשר"ל

או3                                ר'  יהושע דסכנין בשר"ל

או51                               ר"י       דסכנין בש"ר

ששון                               ר"י       דסכנין בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    ר'    לוי {     פסאטורך  אנא ואי  אתה מטעים     לי מן תבשילין

פריז                   מגיסטוון אנא לית  אנא מטעם      לי מן תבשילך

דפוס                   מגרסך    אנא ולית את  טעים      לי    תבשילך

ירו1               לא  מגיסך    אנא ואי  את  יהיב      לי מן תבשילי

ירו2               אמ' מגירוסך  אנא ואי  את  מטעים     לי    תבשילין

או3                אמ' מגירוסך  אנא ואי  את  מטעים     לי    תבשילין

או51   <...>       אמ' מגירוסך  אנא ואין את  מט?ע?<..> לי מן תבשילין

ששון               אמ' מגירוסך  אנא ואי  את  מטעים     לי    תבשילין

--------------------------------------------------------------------

מינ    דאירע מהו       צריך                 } < סנאטורך אנא ולית

פריז   ונדע  מה  אינון צריכין               }

דפוס   דנדע  מה  אינון צריכין  אם טל אם מטר }

ירו1   דארע  מהו       צריך

ירו2   דארע            מקוצריך

או3    דאדע  מהו       צריך

או51   דאדע  מהו       צריך]

ששון   דאדע  מהו       צריך

--------------------------------------------------------------------

מינ    את דיהיב לי סנטימתי >

פריז                         < א"ר    לוי  הרי

דפוס                         < אמ'    ר'   לוי

ירו1

ירו2

או3

או51                         < אריב"ל [א"ר יהו' ב"ס] [אמ'

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                     שעמלת וחרשת וזרעת ו?מ/ני?שכת ועדרת

דפוס                 הרי       שחרשת וזרעת            ועידרת וכיסחת

ירו1

ירו2

או3

או51   לו הב"ה לאדם] הרי שתלמת וחרשת וזרעת ונכשת      ועדרת

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   וקצרת ועמרת ודשת ועשית את הערימה        אם אינו       מוציא

דפוס   וקצרת ועמרת ודשת ועשית    תבואה  בגרניה אם אין  הקב"ה מוציא

ירו1

ירו2

או3

או51   וקצרת ועמרת ודשת ועשית את הערימה        אם איני       מוציא

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   לך מעט רוח      שתזרה  מהיכן  אותו האיש חייה הריאין

דפוס   לך מעט רוח      שתורה  מהיכן  אתה       חי   הוי    אין

ירו1

ירו2

או3

או51   לך מעט רוח [כדי שחזרה] מהיכאן אותו האיש חי   הרי    אין

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   את  נותן          שכר הרוח     מה יתרון לו שיעמול תחת

דפוס   אתם נותנים לי אלא שכר הרוח הוי מה יתרון לו שיעמל  לרוח

ירו1

ירו2

או3

או51   אתה נותן   לו     שכר הרוח     מה יתרון לו שיעמול לרוח

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   השמש >

דפוס        > < ר' שמעון ברבי נסב אתתא צוח ר' לכל רבנן ולא

ירו1

ירו2

או3

או51        >

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   צוח לבר קפרא כת' ליה על תרע ביתיה אחר שמחתך אתה מאית מה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   יתרון בשמחתך נפק ר' איסתכל ביה אמ' מאן הוא דין דלא צווחי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ליא רק ת"י אילין מילים אמ' ליה בר קפרא אמ' למחר אנא עביר

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ארסטוון בגופה עבד אריסטוון וצוח ליה כיון דעלון אורחין יתבין

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   למיגס כיון דהוה מגיסא עליל הוה אמר עליה תלת מאוון דמתלין

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   על הדין תעלה והוו צנין ולא טעמין אורחין כלום א"ר למשמשמי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   למה מגוסיא נפקין ולא מטעמין אמרין ליה אית תמן חד גבר סב

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   וכיון דמגוסי עליל הוא אמ' תלת מאוון דמתלין על הדין תעלה

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   והוא צנין סלק ר' לגביה אמ' ליה בגין מאן את עביד לא תשבוק

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   אריסיא דיגסון אמ' דלא תימר למיגס אתיתי אלא על דלא צווחת

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                   א"ר  אלעזר       כת'  ולא

פריז                  א"ר  אלעזר       כת'  ולא

דפוס   יתי עם חבירי > א"ר  אלעזר       כתוב ולא

ירו1                  א"ר  אלעז'       כתי' ולא   [?ירמיה?]

ירו2                  אמ"ר אלעזר בר רב      ולא

או3                   א"ר  אלעזר       כתי' ולא

או51                  א"ר  אלעזר       כתי' [ו]לא

ששון                  א"ר  אלעז'       כתי' ולא

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמרו בלבבם נירא נא את יי  אלהינו הנותן גשם יורה ומלקוש

פריז   אמרו בלבבם נירא נא את ייי אלינו  הנותן גשם יורה ומלקוש

דפוס   אמרו בלבבם נירא נא את יי  אל'ים

ירו1   אמרו בלבבם נירא נא את יי  אלהינו הנותן גשם

ירו2   אמרו בלבבם נירא נא את ייי אלהינו הנותן גשם

או3    אמרו בלבבם נירא נא את ייי אלהינו הנותן גשם

או51   אמרו בלבבם נירא נא את יי  אלהינו הנותן גשם יורה ומלקוש

ששון   אמרו בלבבם נירא נא את     אל'ינו הנותן גשם

--------------------------------------------------------------------

מינ    בעתו       הא יהיבא הא   יהיבא הא כדו  לית  את    צריך

פריז   בעתו הנותן    ?י?הב לכון          כילא לית  אינון צריכין

דפוס                 יהיב  לכון          כולא ולית אתון  צריכין

ירו1                                  הא כדו  לית  את    צריך

ירו2                                     כדו  לית  את    צריך

או3                                   הא כדו  לית  את    צריך

או51   בעתו                           הא כדו  לית  את    צריך

ששון                                  הא כדו  לית  את    צריך

--------------------------------------------------------------------

מינ    לי    הה"ד       שבועות חוקות קציר ישמור לנו שמור

פריז   ליה   מן   בדין  שבועות חקות  חציר ישמר  לנו ישמר

דפוס   ליה   מן   הדין  שבועות חקות  קציר ישמר  לנו ישמור

ירו1   ליה              שבועות חקות  קציר ישמר  לנו ישמר

ירו2   ליה              שבועות חוקות קציר ישמור לנו שמור

או3    [ליה]            שבועות חקות  קציר ישמור לנו ישמור

או51   [ליה] (מן  בדין) שבועות חוקות קציר ישמור לנו ישמור

ששון   ליה              שבועות חקות  קציר ישמור לנו שמר

--------------------------------------------------------------------

מינ    לנו מן השרב                  שמור  לנו מן הטללים  רעים

פריז   לנו מן השרב ומן הרוחות הקשים

דפוס   לנו             מרוחות רעות               ומטללים רעים

ירו1   לנו מן השרב                  ישמר  לנו מן טללים   רעים

ירו2   לנו מן השרב                  שמר   לנו מן טללים   רעים

או3    לנו מן השרב                  ישמר  לנו מן טללים   רעים

או51   לנו מן השרב                  ישמור לנו מן טללים   רעים

ששון   לנו מן השרב                  שמר   לנו מן טללי'   רעי'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                                     <

דפוס                                     <

ירו1

ירו2

או3    [ומן הרוחות הקש<..>               <

או51   ומן  הרוחות הקשים                 <

ששון   מן   רוחות  רעות    מן רוחות קשות < שבע שבתות תמימות

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   אלו     הן  שבע שבתות   שבין פסח לשבועות   תני ר' חייא

דפוס   ואימיתי באו ז'  שבועות  שבין פסח לעצרת     תני ר' חייא

ירו1

ירו2

או3    ואלו    הן  שבע ?שבתות? שבין פסח לעצרת]  >

או51   ואלו    הן  שבע שבתות   שבין פסח לעצרת   >

ששון   ואלו    הן  שבע שבתות   שבין פסח לעצרת     תני ר' חייא

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שישר'  עושין

דפוס   שבע שבת'  תמימו' תהיינה אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון                           אימתי הן תמימות בזמן שיש'   עושי'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   רצונו של מקום יהיו תמימות בטללים ומליאות ובריאות >

דפוס   רצונו של מקום                                    >

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   רצונו של מקו' יהיו תמימות בטללים ומלאות  ובריאות >

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   < א"ר יהושע בן לוי סנטרן אנא לית     יהיב לי סנטרתי   א"ר

דפוס   < א"ר יהושע        סנטרך אנא ולית את יהיב לי דסנטרותי א"ר

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   ברכיה מגיסטוון אנא לית  אנא מטעם לי מן תבשילך ונדע מה אינון

דפוס   ברכיה מגרסך    אנא ולית את  טעים לי    תבשילך דנדע מה אינון

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                          וכן דוד  אמ'  גשם נדבות תניף

פריז   צריכין              > הוא שדוד או'  גשם נדבות תניף

דפוס   צריכין אם טל אם מטר > הוא שדוד אמ'  גשם נדבות תניף

ירו1                         וכן דוד  אומ' גשם נדבות תניף

ירו2                         וכן דוד  אומ' גשם נדבות תניף

או3                          וכן דוד  אומ' גשם נדבות תניף

או51                         וכן דוד  אומ' גשם נדבות תניף

ששון                         וכן דוד  או'  גשם נדבות תניף

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלהי'

פריז   אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

דפוס   אל'ים                        אמ' דוד לפני הקב"ה רבונו של

ירו1   אלהים

ירו2   אלהים

או3    אלהים

או51   אלהים נחלתך ונלאה אתה כוננתה

ששון   אל'ים

--------------------------------------------------------------------

מינ         אם גשם     צריכה  נדבות אם  טללים          צריכ' תניף

פריז

דפוס   עולם אם גשם היא צריכה  נדבות ואם טל         היא צריכה תניף

ירו1        אם גשם     צריכה  נדבות אם  טללים          צריכה תניף

ירו2        אם גשם     צריכי' נדבות אם  (ת)[ט]ללים     צריכ' תניף

או3         אם גשם     צריכה  נדבות אם  טללים          צריכה תניף

או51        אם גשם     צריכה  נדבות אם  טללים          צריכה תניף

ששון        אם גשם     צריכה  נדבות אם  טללים          צריכה תניף

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלהים   ואילו   הן  שבע שבתות   שבין פסח לעצרת

פריז         { אלו     הן  שבע שבתות   שבין פסח לשבועות

דפוס   אל'ים { ואימיתי באו ז'  שבועות  שבין פסח לעצרת

ירו1   אלהים

ירו2   אלהים

או3    אל'ים { ואלו    הן  שבע ?שבתות? שבין פסח לעצרת]  }

או51   אלהים { ואלו    הן  שבע שבתות   שבין פסח לעצרת   }

ששון   אל'ים

--------------------------------------------------------------------

מינ    תני ר' חייא       כת'    שבע שבתו' תמימו' תהיינה

פריז   תני ר' חייא              שבע שבתות תמימות תהיינה

דפוס   תני ר' חייא              שבע שבת'  תמימו' תהיינה

ירו1               והא   כתי'   שבע שבתות תמימות תהיינה

ירו2                     והכתי' שבע שבתות תמימות תהיינה

או3                והא   כתי'   שבע שבתות תמימות תהיינה

או51               [והא] כתיב   שבע שבתות תמימות תהיינה

ששון               והא   כתי'   שבע שבתות תמימות

--------------------------------------------------------------------

מינ    ואימתי     הן תמימות בזמן שאין משתמרות ישוע ושכניה  באות

פריז

דפוס

ירו1   אימתי      הן תמימות בזמן שאין         ישוע ושכניה  באות

ירו2   אי     מתי הן תמימות בזמן שאין         ישוע ושבעה   באות

או3    אימתי      הן תמימות בזמן שאין         ישוע ושכניה  באות

או51   אימתי      הן תמימות בזמן שאין         ישוע [ושכניה באות

ששון   אימתי      הן תמימות בזמן שאין         ישוע ושכניה  בא(ים)[ות]

--------------------------------------------------------------------

מינ    בהן

פריז

דפוס

ירו1   בהם

ירו2   ?בהן?

או3    [בהן]

או51   בהן]

ששון   בהם   { שבע שבתות תמימות ואלו הן שבע שבתות שבין פסח

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                     אימתי הן תמימות בזמן שישר'  עושין רצונו

דפוס                     אימתי הן תמימות בזמן שישראל עושין רצונו

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   לעצרת תני ר' חייא אימתי הן תמימות בזמן שיש'   עושי' רצונו

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                      שמעון

פריז   של מקום יהיו תמימות בטללים ומליאות ובריאות }

דפוס   של מקום                                    } { ר' שמעון

ירו1                                                     שמעון

ירו2                                                     שמעון

או3                                                      שמעון

או51                                                     שמעון

ששון   של מקו' יהיו תמימות בטללים ומלאות  ובריאות }      שמעון

--------------------------------------------------------------------

מינ    ב"ר  עשה סעודה למשתה בנו  אזל  וקרא    לכל רבני  (ואינשי

פריז

דפוס   ברבי נסב       אתתא            צוח  ר' לכל רבנן  ולא

ירו1   בר'  עשה       משתה  לבנו אזל  וקרי        רבני  ואינשי

ירו2   בר'  עשה       משתה  לבנו ואזל וקרי        רבני  ואינשי

או3    בר'  עשה       משתה  לבנו אזל  וקרי        רבני' ואנשי

או51   בר'  עשה       משתה  לבנו אזל  קרי         רבנין ואנשי

ששון   ב"ר  עשה       משתה  לבנו אזל  וקרי        רבני  ואינשי

--------------------------------------------------------------------

מינ    מי         קרא בר  קפרא) [שכח לקרא בר קפרא] אזל וכת'

פריז

דפוס   צוח            לבר קפרא                         כת'  ליה

ירו1   למיקרי         בר  קפרא                     אזל וכתב ליה

ירו2   למקרא          בר  קפרא                     אזל וכת' ליה

או3    למקרי          בר  קפרא                     אזל וכתב ליה

או51   [למיקרי]       לבר קפרא                     אזל וכתב ליה

ששון   ל()[מי]קרי     לבר קפרא                     אזל וכת' ליה

--------------------------------------------------------------------

מינ    על  תרעיה       אחר שמחתו מות      מה יתרון לשמחתו

פריז

דפוס   על  תרע   ביתיה אחר שמחתך אתה מאית מה יתרון בשמחתך נפק

ירו1   על  תרעא        אחר שמחתך מות      מה יתרון לשמחתך

ירו2   עלו תרעיה       אחר ש<..> מות      מה יתרון לשמחתך

או3    על  תרעיה       אחר שמחתך מות      מה יתרון לשמחתך

או51   על  תרעיה       אחר שמחתך מות      מה יתרון לשמחתך

ששון   על  תרעיה       אחר שמחתך מות      מה יתרון לשמחתך

--------------------------------------------------------------------

מינ                  אמ' מה  עבד  לי הדין

פריז

דפוס   ר' איסתכל ביה אמ' מאן הוא     דין      דלא צווחי   ליא

ירו1                 אמ' מאן עביד    הדין אית דלא צווחינן ליה

ירו2                 אמ' מאן עביד    הדין אית דלא צווחין  ליה

או3                  אמ' מאן עביד    הדין אית דלא צווחינן ליה

או51                 אמ' מאן עביד    הדין אית דלא צווחינן ליה

ששון                 אמ' מאן עביד    הדין אית דלא צוחינן  ליה

--------------------------------------------------------------------

מינ                                בר  קפרא דאינשיי למיקרא ליה

פריז

דפוס   רק ת"י אילין מילים אמ'  ליה בר  קפרא

ירו1                      אמרו ליה בר  קפרא דאנשית  למקרי

ירו2                      אמרו ליה ב"ק      דאנשיית למקרי

או3                       אמרו ליה בר  קפרא דאנשית  למקרי

או51                      אמרו ליה בר  קפרא דאינשית למקרי

ששון                      אמרו ליה בר  קפרא דאנשית  למקרי

--------------------------------------------------------------------

מינ        הא כדו מי     קרייא לגרמיה   סניא  הוא

פריז

דפוס                                              אמ' למחר אנא

ירו1   אמ' הא כדו למיקרי       לגרמיה   סנייא הוא

ירו2   אמ' הא כדו למיקרי       לגרמיה   סנייא הוא

או3    אמ' הא כדו למקרי        לגרמיה   סנייא הוא

או51   אמר הא כדו למקרי        [לגרמיה] סנייא הוא

ששון   אמ' הא כדו למקרי        לגרמיה   סנייא הוא

--------------------------------------------------------------------

מינ                       אזל ועבד מגס      אוחרי דקרא לכל

פריז

דפוס   עביר ארסטוון בגופה     עבד  אריסטוון       וצוח

ירו1                      אזל ועבד מגוס     חורי  קרא  לכל

ירו2                      אזל ועבד מגוס     חורי  וקרא לכל

או3                       אזל ועבד מגוס     חורי  וקרא לכל

או51                      אזל ועבד מגוס     אחורי וקרא לכל

ששון                      אזל ועבד מגוס     אחרי  וקרא לכל

--------------------------------------------------------------------

מינ    רבני  וקרא     ליה

פריז

דפוס                  ליה      כיון דעלון אורחין יתבין למיגס כיון

ירו1   רבני  וקרא אף  לבר קפרא

ירו2   רבני  וקרא אף  לבר קפרא

או3    רבני' וקרא אף  לבר קפרא

או51   רבני  וקרא אף  לבר קפרא

ששון   רבני  וקרא אוף לבר קפרא

--------------------------------------------------------------------

מינ    כל   תבשיל     ותבשיל שהיו מביאין          לפניהם היה

פריז

דפוס   דהוה מגיסא                 עליל                   הוה

ירו1   וכל  תבשיל            שהיו מביאין          לפניהם הוה

ירו2   וכל  תבשיל            שהיו מביאין (מביאין) לפניהם הות

או3    וכל  תבשיל וכל תבשיל  שהיו מביאין          לפניהם הוה

או51   וכל  תבשיל            שהיו מביאין          לפניהם [הוה

ששון   וכל  תבשיל            שהיו מביאין          לפניהם הוה

--------------------------------------------------------------------

מינ    אומר עליו שלש מאות  משלות   בשועל               והיה ערב

פריז

דפוס   אמר  עליה תלת מאוון דמתלין        על הדין תעלה

ירו1   אמ'       תלת מאתן  מתלין         מן הדין תעלא

ירו2   אמר       תלת מאתן  [מתלין]       מן הדין תעלה

או3    אמ'       תלת מאוון מתלין         מן הדין תעלא

או51   אמר]      תלת מאוון מתלין         מן הדין תעלין

ששון   אמ'       תלת מאוון מתלין         מן הדין תעלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    עליהן תבשיל צונן ולא היו טועמ[י]ן        אותו

פריז

דפוס         והוו  צנין ולא     טעמין    אורחין כלום

ירו1                    ולא הוו טעמין           תבשילא  מדהוה

ירו2                    ולא הוו טעמון           תבשילין מדהוה

או3                     ולא הוו טעימין          תבשילא  מדהווה

או51                    ולא הוה טעימין          תבשילא  מדהוה

ששון                    ולא היו טועמין   טעמין  תבשילא  מדהוה

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   צונן והוו מפקין כל חד  וחד  תבשילא         במא דהוה

ירו2   צונן והוו מפקין כל חד  וחד  תבשילא         כמא דהוה

או3    צונן והוו מפקין כל חדא וחדא תבשילא         כמה דהוה

או51   צונן והוו מפקין כל חד  וחד  תבשילא         כמה דהוה

ששון   צונן והוו מפקין כל          תבשילא ותבשילא כמה דהוה

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   א"ר           למשמשמי   למה    מגוסיא  נפקין ולא מטעמין

ירו1   אר"ש      בר' לשמשיה    על  מה תבשילין שלמין

ירו2   אמר"ש     בר' לשמשיה    על  מה תבשילין שלמין

או3    אמ'   ר"ש בר' לשמש<...> למה    תבשילין שלמין

או51   אר"ש      בר' לשמשיה    על  מה תבשילן  שלמין

ששון   אר"ש      בר' לשמשיה    על  מה תבשילין שלמין

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   אמרין ליה אית תמן חד גבר סב          וכיון דמגוסי עליל

ירו1   א"ל               חד     סב יתיב תמן

ירו2   א"ל               חד     סב יתיב תמן

או3    א"ל               חד     סב יתיב תמן

או51   א"ל               חד     סב יתיב תמן

ששון   א"ל               חד     סב יתיב תמן

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   הוא  אמ'                       תלת מאוון דמתלין על הדין

ירו1   והוא אומ' על כל תבשיל                    מתלין

ירו2   והוא אומ' על    תבשיל <..>בשיל           מתלין

או3    והוא אומ' על כל תבשיל ותבשיל             מתלין

או51   והוא אומ' על כל תבשיל ותבשיל             מתלין

ששון   והוא או'  על כל תבשיל ותבשיל             מתלין

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                 אמ'

פריז

דפוס   תעלה    והוא   צנין            סלק  ר' לגביה אמ'

ירו1        עד דאינון סניין ולא אכלון סליק    לגביה א"ל

ירו2        עד אינון  צניין ולא אכלין סליק    לגביה א"ל

או3         עד אינון  סניין ולא אכלין סליק    לגביה א"ל

או51        עד אינון  סניין ולא אכלין סליק    ל<..> וא"ל

ששון        עד דאינון צני'  ולא אכלין סליק    לגביה א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    ליה      מה     עבדית לך דסרחת          מגוסי  אמ' לי

פריז

דפוס   ליה בגין מאן את עביד  לא תשבוק   אריסיא דיגסון אמ' דלא

ירו1            מה     עבדית לך דסרחת          מגיסי  א"ל

ירו2            מה     עבדית לך דסרחת          מגיסי  א"ל

או3             מה     עבדית לך דסרחת          מגיסי  א"ל

או51            מה     עבדית לך ?דס?רחת        מגיסי  א"ל

ששון            מה     עבדית לך דסרחת          מגיסי  א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    וכי  למגוסך אנא   צריך  ולא כך אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל

פריז

דפוס   תימר למיגס  אתיתי

ירו1   וכי  למגיסך אנא   בעי   לא  כך אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל

ירו2   וכי  למגיסך אנא   ?ב?עי לא  כך אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל

או3    וכי  למגיסך אנא   בעי   לא  כך אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל

או51   וכי  למגיסך אנא   בעי   לא  כך אמ' שלמה מה יתרון לאדם בכל

ששון   וכי  מגיסך  אנא   בעי   לא  כך     שלמה מה יתרון לאדם בכל

--------------------------------------------------------------------

מינ    עמלו שיעמול תחת השמש מה  כת'  בתריה דור הולך ודור בא והארץ

פריז

דפוס

ירו1   עמלו                 מה  כתי' בתריה דור הולך ודור בא והארץ

ירו2   עמלו                 ומה כתי' בתריה דור הולך ודור בא והארץ

או3    עמלו                 מה  כתי' בתריה דור הולך ודור בא והארץ

או51   עמלו                 מה  כתי' בתריה דור הולך ודור בא והארץ

ששון   עמלו                 מה  כתי' בתריה דור הולך ודור בא וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    לעולם עומד' מדאי תפיסון       דין עם דין

פריז

דפוס                                            אלא

ירו1   לעולם עומד' מאן  דאיפסייון    דין עם דין א"ל לא סרחית

ירו2   לעולם עומדת מאן  <..>איפריסון דין עם דין א"ל לא שרחית

או3                מאן  דאיפייסון    דין עם דין א"ל לא סרחי

או51   לעולם עומדת מן   דאפייסון     דין עם דין א"ל לא סרח

ששון               מאן  דאיפייסון    דין עם דין א"ל לא טרחית

--------------------------------------------------------------------

מינ                                         ועבדון שלמא [הדין

פריז

דפוס          על דלא     צווחת יתי עם חבירי

ירו1   למגיסך    אלא דלא צוותת לי  עם חבירי עבדון  שלמא

ירו2   למגיסך    אלא דלא צווחת לי  עם חברי  עבדון  שלמא

או3    למגיסך    אלא דלא צווחת לי  עם חבירי עבדון  שלמא

או51   למגיסך    אלא דלא צווחת לי  עם חבראי עבדון  שלמא

ששון   למגיסך    אלא דלא צווחת לי  עם חבירי עבדו   שלמא

--------------------------------------------------------------------

מינ    דעבדין שלמא בהדיהון] אמ' ליה ומה העולם הזה שאינו שלך השפיע

פריז

דפוס

ירו1                        א"ל         העה"ז     שאינו שלך השפיע

ירו2                        א"ל         העולם הזה שאינו שלך השפיע

או3                         א"ל         העה"ז     שאינו שלך השפיע

או51                        א"ל         העה"ז     שאינו שלך השפיע

ששון                        א"ל     ומה העה"ז     שאינו שלך השפיע

--------------------------------------------------------------------

מינ    לך הקב"ה    שליוה העולם   הבא     שכולו  שלך על    אחת

פריז

דפוס

ירו1      הקב"ה לך שלוה  העה"ב           שהוא   שלך עאכ"ו

ירו2   לך הקב"ה    שלוה  העולם   הבא     שהוא   שלך עאכ"ו

או3    לך הקב"ה    שלוה  העה"ב           שהוא   שלך עאכ"ו

או51   לך הקב"ה    שלוה  [ה]עה"ב (שאינו) [שהוא] שלך עאכ"ו

ששון   לך הב"ה     שלוה  העה"ב                      עאכ"ו

--------------------------------------------------------------------

מינ    כמה וכמה     א"ר         סימון            אמ'  לו הקב"ה

פריז              { א"ר         לוי

דפוס            } { אמ'    ר'   לוי

ירו1                א"ר         יהודה ב"ס        אמ'  לו הקב"ה

ירו2                אמ"ר        יהודה ב"ס        א"ל     הקב"ה

או3                 א"ר         יהודה ב"ר  סימון אמ'  לו הקב"ה

או51              { אריב"ל [א"ר יהו'  ב"ס]       [אמ' לו הב"ה

ששון                א"ר         יהו'  ב"ס        א"ל     הב"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    לאדם  זה הרי            חרשתה

פריז            הרי שעמלת      וחרשת וזרעת ו?מ/ני?שכת ועדרת

דפוס            הרי            שחרשת וזרעת            ועידרת וכיסחת

ירו1   לאדם     הרי            חרשת  וזרעת

ירו2   לאדם     הרי            חרשת

או3    לאדם     הרי                  זרעת

או51   לאדם]    הרי שתלמת      וחרשת וזרעת ונכשת      ועדרת

ששון   לאדם     הרי תלמת  עדרת חרשת  וזרעת

--------------------------------------------------------------------

מינ    וקצרתה       ועימרתה      ועשיתה    ערימה         הא עבידה

פריז   וקצרת        ועמרת   ודשת ועשית  את הערימה

דפוס   וקצרת        ועמרת   ודשת ועשית     תבואה  בגרניה

ירו1   וקצרת        ועימרת       ועשית     עומר

ירו2   וקצרת        ועמרת        ועשית     <..>מה

או3    וקצרת        ועימרת       ועשית     ערמה

או51   וקצרת        ועמרת   ודשת ועשית  את הערימה

ששון   וקצרת  (דשר) ועמרת   דשת  ועשית     ערימה  נשבת

--------------------------------------------------------------------

מינ    ערימה אם אי  אני   מוציא לך מעט רוח         יכול את לזרות

פריז         אם     אינו  מוציא לך מעט רוח                 שתזרה

דפוס         אם אין הקב"ה מוציא לך מעט רוח                 שתורה

ירו1         אם     איני  מוציא לך מעט רוח אין  את יכול    לזרות

ירו2         אם     איני  ממציא לך מעט רוח אין  את יכול    לזרות

או3          אם     איני  מוציא לך מעט רוח אי   את יכול    לזרות

או51         אם     איני  מוציא לך מעט רוח [כדי            שחזרה]

ששון         אם     איני  מוציא לך מעט רוח אין  את יכול    לזרות

--------------------------------------------------------------------

מינ    אפי' שם  אותו הרוח יכול את  ליתן

פריז                                        מהיכן  אותו האיש

דפוס                                        מהיכן       אתה

ירו1   אפי' שכר אותו הרוח אין  את   נותן לי

ירו2   אפי' שכר אותו רוח  אין  את   נותן לי

או3    אפי' שכר אותו רוח  אי   את   נותן לי

או51                                        מהיכאן אותו האיש

ששון   אפי' שכר אותו רוח  אין  את   נותן לי

--------------------------------------------------------------------

מינ                                               הה"ד מה  יתרון

פריז   חייה הריאין     את  נותן          שכר הרוח      מה  יתרון

דפוס   חי   הוי    אין אתם נותנים לי אלא שכר הרוח הוי  מה  יתרון

ירו1                                              הה"ד מה  יתרון

ירו2                                              הה"ד ומה יתרון

או3                                               הה"ד מה  יתרון

או51   חי   הרי    אין אתה נותן   לו     שכר הרוח      מה  יתרון

ששון                                              הה"ד מה  יתרון

--------------------------------------------------------------------

מינ    לו   (שנ) שיעמול לרוח

פריז   לו        שיעמול תחת  השמש }

דפוס   לו        שיעמל  לרוח      }

ירו1   לו        שיעמול לרוח

ירו2   לו        שיעמול לרוח

או3    לאדם      שיעמול לרוח

או51   לו        שיעמול לרוח      }

ששון   לאדם בכל  עמלו