מינ    {ג} א"ר  אבין  אמ' להן הקב"ה לישראל בניי בואו ודעו מה ביני

פריז   {ג} א"ר  בנייה א'      הקב"ה לישר'  בניי

דפוס   {ג} א"ר  ברכיה אמ'     הקב"ה למשה

ירו1   {ג} א"ר  אבין  אמ'     הקב"ה לישראל      באו  ודעו מה ביני

ירו2   {ג} אמ"ר אבין  אמ'     הקב"ה לישראל      בואו ודעו מה ביני

או3    {ג} א"ר  אבין  אמ'     הקב"ה לישראל      באו  ודעו מה ביני

או51   {ג} א"ר  אבין  אמ'     הב"ה  לישראל      בואו ודעו מה ביני

ששון   {ג} א"ר  אבין          אהב"ה ליש'        בואו ודעו מה ביני

--------------------------------------------------------------------

מינ    וביניכם

פריז                              כשהייתי נותן   לכם את העמר

דפוס           לך אמור להם לישראל כשהייתי נותן   לכם את המן  הייתי

ירו1   וביניכם

ירו2   וביניכם

או3    וביניכם

או51   וביניכם                    כשהייתי נותן   לכם את המן  הייתי

ששון   וביניכם                    מאן     כשנתתי לכם    המן

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                   ומן

פריז   הייתי נותן לכל אחד ואחד מכם      עמר  לגלגלת

דפוס   נותן  עומר לכל אחד ואחד מכם הה"ד עומר לגולגולת

ירו1                                                  מאן

ירו2                                                  מאן

או3                                                   מאן

או51   נותן       לכל א'                עומר לגולגולת

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    דיהבין עומר  חד  לכולכם ומן  דנסבין עומר לגולגולת מספר

פריז

דפוס

ירו1   דנסבין עומר  אחד לכלכם  ומאן דיהבין עומר לגולגולת מספר

ירו2   דנסבין עומרא חד  לכלכם  מאן  דיהבין עומר לגולגלת  מספר

או3    דנסבין עומר  אחד לכולכם ומאן דיהיב  עומר לגולגולת למספר

או51

ששון   דנסכין עומר  א'  לכלכם  ומאן

--------------------------------------------------------------------

מינ    נפשותיכם

פריז

דפוס

ירו1   נפשותיכם

ירו2   נפשותיכם

או3    נפשותיכם [כשהייתי נותן לכם את ה.. הייתי ?נותן? לכם לכל ...

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז            ועכשו  שאתם  נותנין לי את  העומר אין לי אלא עומר אחד

דפוס            ועכשיו שאתם  נותנים לי את  העומר אין לי אלא עומר אחד

ירו1

ירו2

או3             ועכשיו שאתם  נותנים לי ...           לי אלא עומר ?אחד?

או51   לגולגולת ועכשו  שאתם  נותנין לי           אין לי אלא עומר א'

ששון                   כשאתם נותנין לי                      עומר א'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   מכלכם

דפוס   מכלכם                                           ולא

ירו1

ירו2

או3    מכולכם]

או51   משלכולכם                                        ולא

ששון   מכלכם    ולא דיהבין עומר לגולגולת מספר נפשותיכם

--------------------------------------------------------------------

מינ                  ולא   של חטין    אלא של שעורים   (ומן דיהבין

פריז   ועוד          שאינה של חטים    אלא של שעורים

דפוס   עוד  אלא      שאינו של חטים    אלא של שעורים

ירו1                 ולא   של חיטים   ולא של שעורים

ירו2                 ולא      שלחיטים אלא    שלשעורים

או3                  ולא   של חטים    אלא של שעורים

או51   עוד  אלא שהיא אינה  של חטים    אלא    שעורים

ששון                 ולא   של חטין    אלא של שערין

--------------------------------------------------------------------

מינ    עומר לגולגולת) ואע"פ  כן הוו זהירי' להביא אותו בעונתו

פריז

דפוס

ירו1                  ואעפ"כ    הוו זהירין להביא אותי בעונתו

ירו2                  ואעפ"כ    הוו זהירין להביא אותו בעונתו

או3                   ואעפ"כ    הוו זהירין להביא אותו בעונתו

או51                  ואעפ"כ    הוו זהירין להביא אותו בעונתו

ששון                  ואעפ"כ    הוו זהירין להביא אותו בעונתו

--------------------------------------------------------------------

מינ    לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואמ'  להן כי תבאו  אל הארץ

פריז

דפוס   לפי'  משה מזהיר את  ישראל  ואומר להם

ירו1   לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומר להם כי תבואו אל הארץ

ירו2   לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'     כי תבואו אל הארץ

או3    לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ' להם כי תבואו אל ארץ  כנען

או51   לפיכ' משה מזהיר     לישראל ואומ' להם כי תבואו אל ארץ  כנען

ששון   לפי'  משה מזהיר להם ליש'   ואו'  להם כי תבואו אל הארץ

--------------------------------------------------------------------

מינ    אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה      והבאתם את  עומר

פריז

דפוס                                         והבאתם את  עומר

ירו1                    וקצרתם את קצירה      והבאתם [את עומר]

ירו2                    וקצרתם את קצירה וגו'

או3                     וקצרתם את קצירה      והבאתם אל  עומר

או51   אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה      והבאתם את  עומר

ששון                    וקצרתם את קצירה      והבאתם את  עומר

--------------------------------------------------------------------

מינ    ראשית קצירכם אל   הכהן

פריז                           הה"ד אשר קצירו רעב יאכל וג'

דפוס

ירו1   ראשית קצירכם וגו'

ירו2

או3    ראשית קצירכם אל   הכהן

או51   ראשית קצירכם אל   הכהן

ששון   ראשית קצירכם אל   הכהן