מינ    {ה} והניף את העומר לפני ייי לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן

פריז   {ה} והניף את העומר לפני ייי

דפוס   {ה} והניף את העומר לפני יי

ירו1   {ה}

ירו2   {ה} והניף את העומר

או3    {ה} והניף את העומר

או51   {ה} והניף את העומר לפני ייי

ששון   {ה} והניף את העומר

--------------------------------------------------------------------

מינ    כיצד  היה מניפו

פריז   כיצד  היה מניפו < ר' חוסא בר  עוקבא בשם  ר' יוסי בר'

דפוס   וכיצד היה מניפו < ר' חמא  בר' עוקבא בשם  ר' יוסי ב"ר

ירו1

ירו2

או3

או51   כיצד  היה מניפו < רב הונא בר  עוקבא בש"ר    יוסי בר

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   חנינא     מוליך ומביא מעלה ומוריד מוליך ומביא כדי לבטל רוחות

דפוס   חנינא אמר מוליך ומביא

ירו1

ירו2

או3

או51   חנא      מוליך ומביא

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                           ר' יהודה ור'

פריז   רעות מעלה ומוריד כדי לבטל טללים קשים > ר' סימון

דפוס                                        >

ירו1                                          ר' יהודה ור'

ירו2                                          ר' יהוד' ור'

או3                                           ר' יהודה ור'

או51                    כדי לבטל טללים קשים > ר' סימון בש"ר

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    נחמיה     ר' יהודה           אמ'         מוליך ומביא

פריז         בשם ר' יהושע בן  לוי   א'   (מעלה) מוליך ומביא

דפוס

ירו1   נחמיה     ר' יהודה           אומ'        מוליך ומביא

ירו2   נחמיה     ר' יהוד'           אומ'        מוליך ומביא

או3    נחמיה     ר' יהודה           אומ'        מוליך ומביא

או51   יהושע ב"ל                                מוליך ומביא למי

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    מעלה ומוריד מוליך ומביא למי שהעולם כולו שלו מעלה ומוריד

פריז                           למי שהעולם כלו  שלו מעלה ומוריד

דפוס   מעלה ומוריד מוליך ומביא לי  שהעולם כולו שלו מעלה ומוריד

ירו1                                               מעלה ומוריד

ירו2                                               מעלה ומוריד

או3                                                מעלה ומוריד

או51                               שהעולם כולו שלו מעלה ומוריד

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    למי שהעליונים והתחתונים שלו                   ר'  נחמיה

פריז   למי שהעליונים והתחתונים שלו {                 ר'  חוסא

דפוס                               {                 ר'  חמא

ירו1   למי שהעליוני' והתחתוני' שלו                   ור' נחמיה

ירו2   למי שהעליונים והתחתוני' שלו                   ר'  נחמי'

או3    למי שהעליונים והתחתונים שלו                   ור' נחמיה

או51   למי שהתחתונים והעליונים     {                 רב  הונא

ששון                                 ר' יהו' ור' נח' ר'  יהו'

--------------------------------------------------------------------

מינ                                     אמ'  מוליך ומביא

פריז   בר עוקבא  בשם  ר' יוסי בר' חנינא      מוליך ומביא

דפוס   בר' עוקבא בשם  ר' יוסי ב"ר חנינא אמר  מוליך ומביא }

 

ירו1                                    אומ' מוליך ומביא

ירו2                                    אומ' מוליך ומביא

או3                                     אמ'  מוליך ומביא

או51   בר עוקבא בש"ר    יוסי בר  חנא         מוליך ומביא

ששון                                    או'  מוליך ומביא

--------------------------------------------------------------------

מינ                 מעלה ומוריד מוליך ומביא בשביל לבטל את הרוחות

פריז                מעלה ומוריד מוליך ומביא כדי   לבטל    רוחות

דפוס

ירו1                                        כדי   לבטל    רוחות

ירו2                                        כדי   לבטל    רוחות

או3                                         כדי   לבטל    רוחות

או51

ששון                                        כדי   לבטל    הרוחות

--------------------------------------------------------------------

מינ    הקשות מעלה ומוריד כדי לבטל    טללים  רעים

פריז   רעות  מעלה ומוריד כדי לבטל    טללים  קשים }

דפוס                     כדי לבטל    טללים  קשים

ירו1   הקשות מעלה ומוריד כדי לבטל    הרעמי'

ירו2   הקשות מעלה ומוריד כדי לבטל    הרעמי'

או3    הקשות מעלה ומוריד כדי לבטל את הרעמים

או51                     כדי לבטל    טללים  קשים } [ס"א והניף

ששון   הקשות מעלה ומוריד כדי לבטל את הרעמי'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   את העומר ר' יהו' ור' נח' ר' יהו' ?א? מוליך ומביא כדי לב?ט?

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   הרוחות הקשות מע' ומוריד כדי לבטל <...> הרעמים <...>]

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                       ר'  חמא  ב"ר

פריז       ר' אבין בר יהודה ור' נחמיה היא ר'  יעקב בר

דפוס   אמ' ר' אבין          ור' נחמיה     ור' יעקב בר

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    עוקבא בשם ר' יוסי  ב"ר חנינא ר'  יוחנן (ור' יוחנ) וריש

פריז   אבא   בשם ר' יודה  בר' סימון ור' יוחנן            וריש

דפוס   אבא   בשם ר' יהודה בר' סימון ר'  יוחנן            ור'

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ             לקיש

פריז            לקיש היא

דפוס   שמעון בן לקיש היא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון