מינ    {ו} ר'   יוחנן   אמ'       לא תהא קלה בעיניך מצות העומר

פריז   {ו} ר'   יוחנן   א'        אל תהי            מצות העומר

דפוס   {ו} ר'   יוחנן       לעולם אל תהי            מצות העומר

ירו1   {ו} א"ר  יוחנן             לא תהא קלה בעיניך מצות העומר

ירו2   {ו} אמ"ר יוחנן             לא תהא קלה בעיניך מצות העומר

או3    {ו} א"ר  יוחנן             לא תהא קלה בעיניך מצות העומר

או51   {ו} א"ר  [יוחנן]           לא תהא קלה בעיניך מצות העומר

ששון   {ו} א"ר  יוח'              לא תהא קלה בעיניך מצות העומר

--------------------------------------------------------------------

מינ                                             ירש       אברהם

פריז   קלה בעיניך שעל    ידי מצות העומר (הקב"ה) זכה       אברהם

דפוס   קלה בעיניך שעל    ידי מצות העומר         זכה       אברהם

ירו1              שבזכו'     מצות העומר         ירש אבינו אברהם

ירו2              שבזכות          העומר         ירש       אברהם

או3               שבזכות     מצות העומר         ירש       אברהם

או51              שבזכות          העומר         ירש       אברהם

ששון              שבזכות          העומר         ירש       אברהם

--------------------------------------------------------------------

מינ    אבינו      את הארץ

פריז   אבינו לירש את ארץ  כנען

דפוס         לירש את ארץ  כנען

ירו1              את הארץ

ירו2              את הארץ

או3               את הארץ

או51   אבי'       את הארץ

ששון   אבי'       את הארץ

--------------------------------------------------------------------

מינ    הה"ד זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם

פריז   הה"ד                                  ונתתי לך ולזרעך אחריך

דפוס   הה"ד                                  ונתתי לך ולזרעך אחריך

ירו1   הה"ד זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם

ירו2   הה"ד זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם

או3    הה"ד זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם

או51   הה"ד זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם

ששון   הה"ד זאת ברתי  אשר תשמרו ביני וביניכם ונתתי לך

--------------------------------------------------------------------

מינ                  על  שום ויאמר     אלהים אל אברהם ואתה את

פריז   את ארץ מגוריך                                       את

דפוס                 על מנת                           ואתה את

ירו1                 ע"ש     ויאמר     אלהים אל אברהם ואתה את

ירו2                         <..>ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את

או3                  על  שום ויאמר     אלהים אל אברהם ואתה [את

או51                 על  שום ויאמר     אלהים אל אברהם ואתה את

ששון   את ארץ מגוריך ע"ש     ויאמר     אל'ים אל אברהם ואתה את

--------------------------------------------------------------------

מינ    בריתי תשמור

פריז   בריתי תשמר 

דפוס   בריתי תשמור ואיזה זה מצות העומר

ירו1   בריתי תשמור

ירו2   בריתי תשמור

או3    בריתי תשמור]

או51   בריתי תשמור

ששון   בריתי תשמור

--------------------------------------------------------------------

מינ    ר'    שמעו'  בן לקיש אמ'        לא תהא

פריז   ר'    ישמעאל         אומ' לעולם אל תהי

דפוס   ריש             לקיש אמר  לעולם אל תהי

ירו1   ר'    שמואל  בן לוי  אמ'        אל תהי

ירו2   רשב"ל                אמ'        אל תהי

או3    רשב"ל                אמ'        אל תהי

או51   רשב"ל                אמר        אל תהי

ששון   רשב"ל                אמ'        אל תהי

--------------------------------------------------------------------

מינ    קלה בעיניך מצות העומר                שבזכות מצות      העומר

פריז              מצות העומר קלה בעיניך שעל ידי    מצות      העומר

דפוס              מצות העומר קלה בעיניך שעל ידי    מצות מצות העומר

ירו1   קלה בעיניך מצות העומר                שבזכו' מצות      העומר

ירו2   קלה בעיניך מצות העומר                שבזכות           העומר

או3    קלה בעיניך מצות העומר                שבזכות מצות      העומר

או51   קלה בעיניך מצות העומר                שבזכות           העומר

ששון   קלה בעיניך מצות העומר                שבזכות מצות      העומר

--------------------------------------------------------------------

מינ              שלום נעשה      בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

פריז   עשה הקב"ה שלום           בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

דפוס   עשה הקב"ה שלום           בין איש לאשתו

ירו1             שלום נעשה      בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

ירו2                  נעשה שלום בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

או3              שלום נעשה      בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

או51             שלום נעשה      בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

ששון             שלום נעשה      בין איש לאשתו הה"ד והביא האיש

--------------------------------------------------------------------

מינ    את    אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירית האיפה קמח

פריז   את    אשתו אל הכהן וגו'

דפוס

ירו1   את    אשתו אל הכהן וגו'

ירו2   את    אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה

או3    את    אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה

או51   את    אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה

ששון   <...> אשתו אל הכהן והביא את קרבנה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שעורים ולא יצק עליה ולא יתן עליה לבונה ואיזו

פריז

דפוס

ירו1                                          ואי     זו זו

ירו2                                          ואיזוזו

או3                                           ואי     זו זו

או51                                          ואיזו   זו

ששון                                          ואי     זו

--------------------------------------------------------------------

מינ    זו מצות  העומר שהי' טעונה תנופה          בזכות קמח

פריז

דפוס                                   הוי אומר בזכות קמח

ירו1   זו מצות  העומר שהיא טעונה תנופה

ירו2      <..>ת העומר שהיא טעונה תנופה

או3    זו מצות  העומר שהיא טעונה תנופה

או51      מצות  העומר שהיא טעונה תנופה

ששון   זו מצוות העומר שהיא טעונה תנופה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שעורים נעשה שלום בין איש לאשתו     ר' אבהו אמ'

פריז                                      ר' אבהו א'  אמ'

דפוס   שעורים                         אמ' ר' אבהו

ירו1                                      ר' אבהו אמ'

ירו2                                      ר' אבהו אמ'

או3                                       ר' אבהו אמ'

או51                                      ר' אבהו

ששון                                      ר' אבהו אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    לה                             ור'    יהושע בן לוי ור'

פריז   לה ר'  סימון

דפוס      ור' סימון

ירו1   לה           ור' שמואל בר נחמן וריב"ל

ירו2   לה                             וריב"ל              ורשב"ן

או3    לה                             ור'    יהושע בן לוי ור'

או51                                  וריב"ל              ור'

ששון   לה                             וריב"ל              ורשב"ן

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמואל בר נחמן ורבנן        ר'    יהושע בן לוי        אמ'

פריז                        א' לה ר'    יהושע בן לוי א'  לה היא

דפוס                              ור'   יהושע בן לו         היא

ירו1                 ורבנין       ריב"ל                     היה

ירו2                 ורבנין       ריב"ל              אמ'    היא

או3    שמואל בר נחמן ורבנין       ריב"ל              אמ'    היא

או51   שמואל בר נחמן ורבנן        ריב"ל              אמ'    היא

ששון                 ורבנין       ריב"ל              אמ'    היא

--------------------------------------------------------------------

מינ    עמדה  להן בימי גדעון  דכת'   ויבא  גדעון       והנה   איש

פריז   שעמדה להם בימי גדעון         ויבא  גדעון       והנה   איש

דפוס   שעמדה להם בימי גדעון  שנ'    ויבא  גדעון       והנא   איש

ירו1   עמדה  להם בימי גדעון         ויבא  גדעון ומאה         איש

ירו2   עמדה  להם      בגדעון        ויבא  גדעון ומאה         איש

או3    עמדה  להם      בגדעון [שנא'] ויבא  גדעון ומאה         איש

או51   עמדה  להם בימי גדעון         ויבוא גדעון       והנה   איש

ששון   עמדה  להם בימי גדעון         ויבא  גדעון (מאה) [והנה] איש

--------------------------------------------------------------------

מינ    מספר לרעהו חלום ויאמר     חלום  חלמתי והנה צליל לחם   שעורים

פריז   מספר לרעהו חלום ויא'      חל'   חל'   והנה צליל לחם   שעורים

דפוס   מספר לרעהו חלום ויאמר הנה חלמתי חלום  והנה צליל לחם   שעורים

ירו1   וגו'

ירו2

או3    וגו'

או51   מספר לרעהו חלום ויאמר מה  חלום  חלמתי והנה צליל [לחם] שעורים

ששון   וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    מתהפך במחנה מדין   מהו צליל              ר'    לוי

פריז   מתהפך                  צליל       שעורים רבנין

דפוס                      מהו צליל       שעורים רבנין

ירו1                      מהו צליל              רל"א

ירו2                      מהו צליל              ר"ל

או3                       מהו ?צ?ליל            ר'    לוי

או51                      מהו צליל   לחם שעורים רבנן

ששון                      מהו צליל              ר"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ'       צלול כת' שהיה הדור ההוא צלול  עליהן

פריז   אמרין על                          שצילל עליהם אותו הד'

דפוס   אמרי  על                          שצליל עליהם אותו הדור

ירו1         לפי          שהיה הדור הזה  צלול  עליהם

ירו2   אמ'   לפי          שהיה      הזה  צלול  עליהם

או3    אמ'   לפי          שהיה הדור הזה  צליל  עליהם

או51   אמרי  על                          שצלל  עליהם      הדור

ששון   אמ'   לפי          שהיה הדור הזה  צלול  עליהם

--------------------------------------------------------------------

מינ    מן צדיקים  ובזכות מה נגאלו        בזכות צליל   לחם שעורים

פריז   מן הצדיקים ובזכות מה       ניצלו  בזכות        לחם שעורים

דפוס   מן הצדיקים ובזכות מה       ניצילו בזכות        לחם שעורים

ירו1   מן הצדיקי' ובזכו' מה נגאלו        בזכות צליל   לחם שעורי'

ירו2   מן הצדיקים ובזכות מה נגאלו        בזכות צליל   לחם שעורים

או3    מן הצדיקים ובזכות מה נגאלו        בזכות צליל   לחם שעורים

או51   מן הצדיקים ובזכות מה       ניצולו בזכות [צליל] לחם שעורים

ששון   מן הצדיקי' ובזכות מה נגאלו        בזכות צליל   לחם שעורים

--------------------------------------------------------------------

מינ    מתהפך במחנה מדיין                                ר'

פריז                     ואיזו זו      מצות העומר       ר'

דפוס                     ואי   זו  זו  זו   מצות  העומר א"ר

ירו1                                                    ר'

ירו2                                                    רשב"ן

או3                                                     ר'

או51                     ואיזו זו      מצות העומר       ר'

ששון                           וזו היא מצות העומר       רשב"י

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמואל בר נחמן אמ'        עמדה  להן בימי חזקיה  שנ'  והיה

פריז   שמואל בר נחמן        היא שעמדה להם בימי חזקיהו      והיה

דפוס   שמואל בר נחמן        היא שעזרה להם בימי חזקיהו הה"ד והיה

ירו1   שמואל בר נחמן אמ'    היא עמדה  להם בימי חזקיהו      והיה

ירו2                 אמ'    היא עמדה  להם בימי חזקיהו      והיה

או3    שמואל בר נחמן אמ' אף היא עמדה  להם בימי חזקיהו      והיה

או51   שמואל בר נחמן אמר    היא שעמדה להם בימי חזקיהו      והיה

ששון                 אמ'    היא עמדה  להם בימי חזקיהו      והיה

--------------------------------------------------------------------

מינ    כל מעבר מטה       אשר  יניף ייי עליו   בתופים ובכנורו'

פריז      מעבר מטה מוסדה וגו'

דפוס   על מעבר מטה מוסרה אשר  יניח יי  עליו   בתופים ובכנורות

ירו1   כל מעבר מטה מוסדה אשר  יניח יי

ירו2   כל מעבר מטה מוסדה אשר  יניח ייי עליו

או3    כל מעבר מטה מוסרה אשר  יניח ייי

או51   כל מעבר מטה מוסדה אשר  יניח ייי [וגו']

ששון   כל      מטה מוסדה אשר  יניח יי  [וגו']

--------------------------------------------------------------------

מינ    ובמלחמות תנופה נלחם  בם       וכי יש מלחמות תנופה באותו

פריז                                 וכי יש מלחמות תנופה לאותו

דפוס   ובמלחמות תנופה נלחם  בם       וכי יש מלחמת  תנופה באותו

ירו1   מלחמות   תנופה                וכי יש מלחמו' תנופה באותו

ירו2   מלחמות   תנופה                וכי יש מלחמות תנופה באותו

או3    מלחמות   תנופה                וכי יש מלחמות תנופה באותו

או51   מלחמות   תנופה [נלחם ב?ם/ה'?] וכי יש מלחמות תנופה באותו

ששון   ובמלחמות תנופה [נלחם בם]      וכי יש מלחמות תנופה באותו

--------------------------------------------------------------------

מינ    הדור              איזו        זו מצו' העומר שהיא טעונה

פריז   הדור אלא הוי אומ'             זו מצות העומר

דפוס   הדור     הוי אומר             זו מצות העומר

ירו1   הדור              ואי   זו זו זו מצות העומר שהיא טעונה

ירו2   הדור              ואיזו זו       מצות העומר שהיא טעונה

או3    הדור              ואי   זו זו זו מצות העומר שהיא טעונה

או51   הדור אלא הוי אומר             זו מצות העומר שהיא טעונה

ששון   הדור אלא הוי או'              זו מצות העומר

--------------------------------------------------------------------

מינ    תנופה רבנן   אמרי      עמדה  להן בימי יחזקאל שנ'  ואתה

פריז         ורבנין אמרין היא שעמדה להם בימי יחזקאל      ואתה

דפוס         ורבנן  אמ'   היא שעמדה להן בימי יחזקאל הה"ד ואתה

ירו1   תנופה רבנין  אמרי' היא עמדה  להם בימי יחזקאל      ואתה

ירו2   תנופה רבני'  אמרי  היא עמדה  להם בימי יחזקאל שנא' ואתה

או3    תנופה רבנין  אמרי  היא עמדה  להם בימי יחזקאל      ואתה

או51   תנופה רבנין  אמרי  היא עמדה  להם בימי יחזקאל      ואתה

ששון         ורבנין אמרי  היא שעמדה להם בימי יחזקאל      ואתה

--------------------------------------------------------------------

מינ           קח לך חטין ושעורין ופול ועדשים ודוחן וכוסמין ונתתה

פריז          קח לך חטים ושעורים וגו'

דפוס          קח לך חטים ושעורים

ירו1   בן אדם קח לך חטים ושעורים ופול ועדשי'

ירו2   בן אדם קח לך חטים ושעורים ופול ועדשים

או3    בן אדם קח לך חטים ושעורים ופול ועדשים

או51   בן אדם קח לך חטים ושעורים ופול ועדשים

ששון   בן אדם קח לך חטים ושעורים ופול ועדשי'

--------------------------------------------------------------------

מינ    אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם שמואל

פריז                                          ר' חמא בר' חנינה

דפוס                                          ר' חמא בר' חלפתא

ירו1                                    שמואל

ירו2                                    שמואל

או3                                     שמואל

או51                                    שמואל

ששון                                    שמואל

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' רובה לו  בשעורים   ר'    יהושע בן לוי  אמ'

פריז   אמ' ריבה בה  שעורים    ור'   שמו'  בר נחמן א'

דפוס   אמ' רבה  בהן שעורין    ר'    שמואל בר נחמן אמ' רבה

ירו1   אמ' ריבה לו  בשעורי'   ריב"ל

ירו2   אמ' ריבה לו  בשעורים   ריב"ל               אמ'

או3    אמ' ריבה לו  [ב]שעורים ריב"ל               אמ'

או51   אמ' ריבה לו  בשעורים   ר'    שמואל בר נחמן אמר

ששון   אמ' ריבה לו  בשעורים   רשב"ן               אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ        דברים       המריצים       את בני  מעיים

פריז       דברים   שהן מד?צ/ינ?ין    את בני  מעים

דפוס   בהן דברים   שהן מריבין           לבני מעים

ירו1                   חמרינ[ו]ן     את בני  מעיו

ירו2                   חמרינון          בני  מעיו

או3                    חמרינון [...] את בני  מעיו

או51       דברים   שהם מריצים        את בני  מעים

ששון                   שמרצין           בני  מעים  (חמרינון את בני

--------------------------------------------------------------------

מינ          ר' חייא   בר אבא אמ'     תמן                 עבדוה

פריז         ר' שמו'          א'      תמן          אמרין  עבדין

דפוס            ושמואל        אמ'     תמן          אמרי'  אבדין

ירו1         ר' חייא   בר אבא אמ'(רי) תמן          אמרי'  עבדין

ירו2         ר' חייא   בר אבא אמ'     מתמן   עבדין

או3          ר' חייא   בר אבא אמ'     (מ)תמן עבדין [אמרין

או51            שמואל         אמ'     תמן          אמרין  עבדין

ששון   מעיו) ר' חייא   בר אבא אמ'     מתמן                עבדין

--------------------------------------------------------------------

מינ          חררה        וכלבא מינה  לא  טעמ'      מטרונה

פריז   מינה  חררה        לכלבא       ולא טעמא      מטרונה

דפוס   מיניה             לכלבה       ולא טעמא שאלה מטרונה

ירו1   מיניה חרק   לכלבא וכלבא מינה  לא  טעמא      מטרונה

ירו2                     וכלבא מיניה לא  טעמ'      מטרונה

או3          חררה]       וכלבא מינה  לא  טעמא      מטרונה

או51   מינה  חררה        לכלבא       ולא טעמה      מטרונה

ששון         חררה        וכלבא מינה  לא  טעמא      מטרונה

--------------------------------------------------------------------

מינ        שאלה את ר'          חלפתא               כל  צער   הזה

פריז   אחת שאלה את ר' יוסי בן  חלפתא               כמה צער

דפוס   אחת      את ר' יוסי                  אמ' לו כמה

ירו1       שאלה את ר' יוסף בר' חייא                כמה צער   היה

ירו2       שאלה את ר' יוסי בן  חלפתא               כמה צער   היה

או3        שאלה את ר' יוסי בר  חייא                כמה צער   היה

או51       שאלה את ר' יוסי בר  חייא  בר אבא        כמה צער   היה

ששון       שאלה את ר' יוסי ב"ר יהו'                כמה צער   היה

--------------------------------------------------------------------

מינ    נצטער אותו צדיק כמה  עבדים וכמה שפחות יש  לי והן שפסלין

פריז   מצטער אותו צדיק כמה  עבדים וכמה שפחות היו לו והם מכזבים

דפוס   נצטער אותו צדיק כמה  עבדים וכמה שפחות יש  לו והן מפסלין

ירו1   מצטער אותו צדיק כמה  עבדי' וכמה שפחו' היו לו והם מבזבזי'

ירו2   מצטער אותו צדיק וכמה עבדים וכמה שפחות היו לו

או3    מצטער אותו צדיק כמה  עבדים וכמה שפחות היו לו

או51   מצטער אותו צדיק כמה  עבדים וכמה שפחות היו לו

ששון   מצטער אותו צדיק כמה  עבדים וכמה שפחות היו לו

--------------------------------------------------------------------

מינ    במאכל   ובמשתה     אמ' לה           להוד[י]עך שכל  זמן

פריז   במאכל   ובמשתה     א'  לה           להודיעך   שבכל מקום

דפוס   באוכלין ומשקין שלו אמ' לה כל כך למה להודיעך   שכל  זמן

ירו1   במאכל   ובמשתה     אמ' לה           להודיעך   שכמה

ירו2   במא<..> ובמשתה     אמ' לה           להודיעך   שכמה

או3    במאכל   ובמשתה     אמ' לה           להודיעך   שכמה

או51   במאכל   ובמשתה     א"ל              להודיעך   שבכל מקום

ששון   במאכל   ובמשתה     אמ' לה           להודיעך   שכמה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שישראל בצער     צדיקים        מצטערים עמהם

פריז   שישר'  בצער     הצדיקים               עמהם בצער

דפוס   שישראל בצער אף  הצדיקי' הווין         עמהם בצער

ירו1          צער  היו הצדיקי'       מצטערי'

ירו2          צער

או3           צער  היו הצדיקים       מצטערין

או51   שישראל בצער     צדיקים        מצטערים עמהם

ששון          צער  היו הצדיקים       מצטערין

--------------------------------------------------------------------

מינ    א"ר לוי            עמדה  להן בימי המן           כיון שראה

פריז   ר'  לוי אמ'    היא שעמדה להם בימי המן את   מוצא כיון שראה

דפוס   ר'  לוי אמ'    היא שעמדה להם בימי המן דא"ר לוי  כיון שראה

ירו1   ר"ל     א'     היא שעמדה להם בימי המן           כיון שראה

ירו2                                בימי המן           כיון שראה

או3    ר'  לוי אמ' אף היא עמדה  להן בימי המן           כיון שראה

או51   ר'  לוי אמ'    היא עמדה  להם בימי המן           כיון שראה

ששון   ר"ל     אמ'    היא עמדה  להם בימי המן           כיון שראה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מרדכי    שהמן בא לקראתו                  נתיירא הוה יתיב

פריז   מרדכי    המן  בא לקראתו וחרבו שלופה בידו

דפוס   מרדכי את המן  בא כנגדו  והסוס       בידו

ירו1   מרדכי    שהמן בא                                הוה יתיב

ירו2   מרדכי    שהמן בא                                הוה יתיב

או3    מרדכי    שהמן בא                                הוה יתיב

או51   מרדכי    שהמן בא לקראתו

ששון   מרדכי    שהמן בא                                הוה יתיב

--------------------------------------------------------------------

מינ    ותלמידוי קמיה

פריז                                 א'  דומה אני      שהרשע הזה

דפוס                                 אמר דומה אני שאין רשע   זה

ירו1   ותלמידוי      התחיל    מתירא

ירו2   ותלמידוי      התחי<..> מתירא

או3    ותלמידוי      התחיל    מתירא

או51                                 אמ' דומה אני      שהרשע הזה

ששון   ותלמידוי      התחיל    מתיירא

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                 אמ' להם

פריז   בא     להרגני                                אמ' לתלמידים

דפוס   בא אלא להרגני והוון תלמידוי יתבין תניין קמוי אמ' להם

ירו1                                                אמ' להם

ירו2                                                אמ' להם

או3                                                 אמ' להם

או51   בא     להרגני                                אמ' לתלמידים

ששון                                                אמ' להם

--------------------------------------------------------------------

מינ        עמדו       מאצלי שלא תכוו בגחלתי שרשע  זה  בא להרגני

פריז            ברחו  לכם   שלא תכוו בגחלתי

דפוס       עמדו וברחו       שמא תכוו מגחלתי

ירו1   בני עמדו       מאצלי שלא תכוו בגחלתי שהרשע הזה בא להרגני

ירו2   בני עמדו       מאצלי שלא תכוו בגחלתי שהרשע הזה בא להורגני

או3    בני עמדו       מאצלי שלא תכוו בגחלתי שהרשע הזה בא להרגני

או51            ברחו  לכם   שלא תכוו בגחלתי

ששון   בני עמדו       מאצלי שלא תכוו בגחלתי שהרשע הזה בא להרגני

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמרון ליה מן  דמיתון   ומן דחיין      עמך  אנן

פריז   אמרין ליה בין לחיים    בין למות       עמך  אנו

דפוס   אמרו  ליה בין ליקטול   בין לחיי   אנן אמך        ולא נשבקך

ירו1   אמרו      בן  דניחי    בן  דנימות     עמך  נהוי

ירו2   אמרו      בין דניחי    בין            [עמך נהוי]

או3    אמרו      ביו דניחי    בין דנמות      עמך  נהוי

או51   אמרין ליה בין לחיים    בין למות       עמך  אנן

ששון   אמרו      בין דניחיבין     דנימות     עמך  נהוי

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' להם א"כ עומד  בתפלה

פריז                           מה עשה נתעטף בטליתו ועמד

דפוס                           מה עשה נתעטף בטליתו ועמד

ירו1   אמ' להם א"כ נעמד  בתפלה

ירו2   אמ' להם א"כ נעמוד בתפלה

או3    אמ' להם א"כ נעמוד בתפלה

או51                           מה עשה נתעטף בטליתו ועמד

ששון   אמ' להם א"כ נעמוד בתפלה        נתעטף        והתחיל

--------------------------------------------------------------------

מינ           ונפטר מתוך התפלה חסלון מן צלותהון          יתיבין

פריז   להתפלל

דפוס   בתפלה  לפני  הב"ה                        ותלמידוי יתבין

ירו1                                                     ישבו

ירו2                                                     ישבו

או3                                                      ישבו

או51   להתפלל

ששון   להתפלל

--------------------------------------------------------------------

מינ          ועסיקין במצות העומר אתא המן           גבהון

פריז                             אתא המן ויתב  ליה גביהון

דפוס   תניין

ירו1         ועסקו   במצות העומר אתא המן ויתיב     גביהון

ירו2         ועסקו   במצות העומר

או3          ועסקו   במצות העומר אתא המן ויתיב     גביהון

או51                             אתא המן ויתיב ליה גביהון

ששון                             אתא המן ויתיב     גביהון

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' להון במה  אתם  עסיקין  אמרון ליה במצות העומר

פריז   א'  להון במה  אתון עסוקין            במצות העומר שהיו ישר'

דפוס   אמ' להם  במה  אתם  עוסקים  אמרו  לו  במצות העומר שהיו ישראל

ירו1   א"ל      במאי      עסקיתון א"ל       במצות העומר שהיו

ירו2

או3    אמ' לון  במה  אתון עסקי'   אמרו  ליה       בעומר שהיו

או51   אמ' להון במה  אתון עסיקין  א"ל       במצות העומר שהיו ישראל

ששון   אמ' להון במה  אתון עסקין   אמרו  לו  במצות העומר שהיו יש'

--------------------------------------------------------------------

מינ                                               והדא עומרא

פריז   מקריבין        במקדש          ו<..>מה      ההוא עומרא

דפוס   מקריבין        במקדש ביום הזה אמר     להון הדין עומרא

ירו1   מקריבין        במקדש          אמ'     להם  הדין עומרא

ירו2                                 אמ'     להם  הדין עומרא

או3    מקריבין        במקדש          אמ'     להם  הדין עומרא

או51   מקרי[בי'] בבית המקדש          א"ל          הדין עומרא

ששון   מקריבין   בב"ה                אמ'     להם  הדין עומרא

--------------------------------------------------------------------

מינ    מהו      דזהב או דכסף                אמרון ליה לא דדהב

פריז            דדהב    ודכסף דחטין ושעורין אמרין ליה

דפוס   במאי הוה דדהב או דכסף                אמרו  לו

ירו1   מהו      דדהב או דכסף                אמרו  ליה לא דדהב

ירו2   מהו      דדהב או דכסף                אמרו  ליה לא דדהב

או3    מהו      דדהב או דכסף                אמרו  ליה לא דידהב

או51            דדהב או דכסף                א"ל       לא דדהב

ששון   מהו      דדהב או דכספ                אמרו  לו  לא דכספ

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולא דכסף ולא דחטין אלא דשעורין אמ' להון מעשר מנאי וכד סגי

פריז                          דשעורין

דפוס                          דשערין

ירו1   ולא דכסף ולא חטי   אלא דשערי

ירו2   ולא דכסף ולא דחיטי אלא דשערי

או3    ולא דכסף ולא דחטי  אלא דשערי

או51   לא  דכסף ולא דחיטי אלא דשערי

ששון   ולא דדהב ולא דחיטי אלא דשערי

--------------------------------------------------------------------

מינ    סגי מעשר ריבוון

פריז                   אמ'  לון  ובכמן הות טמיה

דפוס                   אמ'  להון וכמה  הות טימי  דידיה

ירו1

ירו2

או3

או51                   [אמ' לון  בכמה  הוא טימיה דידיה

ששון                   [א.. ...

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                    בעשרה קינטרין אמרין ליה סגין  סגין בעשרה

דפוס                    בי'   קנטרין  אמרין ליה סגיין      בי'

ירו1

ירו2

או3

או51   בעשרין קנטרין או בעשרה קנטרין  אמרו  ליה סגי   סגי  בעשרה

ששון                    ..ע.. קנטרין  ...                  ..רה

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   מנין א'  לון  קומון  דנצחון        מינכון  לעשרתי אלפי

דפוס   מנין אמ' להון קומו   דנבחי  עשרתי  מנכון   לעשרת  אלפים

ירו1

ירו2

או3

או51   מנין א"ל      קומ?ו? דנצחון עשר?ה? מניכון  לעשרה  אלפין

ששון   מנין א"ל      קומו   ...           ..ניכון לעשרה  אלפין

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   קינטירין דכספא

דפוס   קנטריא   דכספא               כיון דשמעת אסתר כן אפקת

ירו1

ירו2

או3

או51   קנטרין   דכסף  דילי]

ששון   ...            ..לי  (כיון)]

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   כרוז בכל מדינתא ואמרה לא יפתח ברנש חכו בגו שוקא כל עמא

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                  חסל   מרדכי

פריז                                       כיון דשמע דיחסל

דפוס   יפקון להון פרטי דיהודאי בעי למצטבלא כיון      דחסל

ירו1                                       כיון      דחסיל מרדכי

ירו2                                       כיון      דחסיל מרדכי

או3                                        כיון      דחסיל מרדכי

או51                                       כיון      דחסיל מרדכי

ששון                                       כיון      דחסיל מרדכי

--------------------------------------------------------------------

מינ       מצלותיה                  אמ' ליה סב לבש   הדין

פריז      מימצליה                  א'  ליה סב לבוש  הדין

דפוס   מן מצלי    אמ' המן למרדכי              לבוש  הדין

ירו1      מצלותיה אתא המן לגביה    א"ל     סב לבוש  הדין

ירו2   מן צלותיה  אתא המן לגבי<..> א"ל     סב לבוש  הדין

או3    מן צלותיה  אתא המן לגביה    א"ל     סב לבוש  הדין

או51   מן צלותיה  אתא המן לגביה    א"ל     סב [לבוש הדין] הדין

ששון      מצלותיה אתא המן לגביה    א"ל     סב לבוש

--------------------------------------------------------------------

מינ    פרפרא   דנצח   עומרא דעשרת מניא דילך לעשרת אלפיא דקנתינריא

פריז   לבישיא

דפוס   פורפירא

ירו1   פורפירא דינצח  עומרא            דידך לעשרה אלפי  ככרין

ירו2   פורפירא דנצח   עומרא            דידך לעשרה אלפי  ככרי

או3    פורפירא דינצח  עומרא            דידך לעשרה אלפי  ככרין

או51   פורפירא דנצח   עומרא            דידך לעשרה אלפי  ככרין

ששון   פורפירא (דינצח עומ')

--------------------------------------------------------------------

מינ    דכספא דילי

פריז

דפוס              יהב הדין כלילא על רישך וסדן ורכוב הדין סוסיא

ירו1   דכספא דילי

ירו2   דכספא דידי

או3    דכספא דידי

או51   דכסף  דידי

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' ליה לא שאטי ההוא   גברא                    לא

פריז   א'  ליה                     מה אני מבזי מלכותא

דפוס   אמ' ליה    שוטה שבעולם                         לית

ירו1   א"ל     לא שטיא ההוא   גברא                    לית

ירו2   א"ל     לא שטיא ההוא   גברא                    לית

או3    א"ל     לא שטיא ההוא   גברא                    לית

או51   א"ל        שטיא             מה את  מבזה מלכותא

ששון   א"ל     לא שטיא ההוא   גברא                    לית

--------------------------------------------------------------------

מינ    את חאמי גבר  צאים      בסקא     ובתעניתא למה    לי   למילבש

פריז                                            אית בר אינש דלביש

דפוס   את ידע  דאנא        מן שקא  ומן קטמא     אית    ברנש להיש

ירו1   את חמי  לגבר צחי    מן שקא      ותעניתא  למה    לי   למלבש

ירו2   את חמי  לגבר סב     מן שקא  ומן תעניתא   למה    לי   למלבש

או3    את חמי  לגבר ש[צאי] מן שקא  ומן תעניתא   למה    לי   למלבש

או51                                            אית    ברנש לביש

ששון   את חמי  לגבר צאי    מן שקא      ותענית'  למה    לי   למלבש

--------------------------------------------------------------------

מינ    פרפרא   דמלכא               ומוצינא

פריז   לבוש    מלכא  ולא   סחי

דפוס   פורפירא דמלכא דלא   סתימה            את בעי לבזויי למלכותא

ירו1   פורפירא דמלכא               ומצייניה

ירו2   פורפירא דמלכא               ומצייניה

או3    פורפירא דמלכא               ומצייניה

או51   לבוש    מלכא  ולא   סחי

ששון   פופירא  דמלכא ומבזי למלכותא ומצייניה

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' ליה ומה את   בעי אמ' ליה ניסחי קומי

פריז                                           אזל     בעא

דפוס                                           אזל     בדיל

ירו1   א"ל     ומה את   בעי א"ל     ניסחי קמאי אזל המן בעי

ירו2   א"ל     מה  א?ת? בעי א"ל     נסחי  קמאי אזל המן בעי

או3    א"ל     ומה את   בעי א"ל     נסחי  קמאי אזל המן בעי

או51   א"ל     ומה את   בעי א"ל     נסחי  קמאי אזל המן בעי

ששון   א"ל     ומה את   בעי א"ל     נסחי  קמאי אזל המן בעי

--------------------------------------------------------------------

מינ                          היה דפקדת  אסתר

פריז   כלבהא      ולא אשכחיה

דפוס   בלנאי      ולא אשכחיה

ירו1   ביבני      ולא אשכח   די  פקידת  אסתר   ואמרת לכל

ירו2   ביני       ולא אשכח       דפקידת אסתר   ואמרת לכל

או3    [בי]   בני ולא אשכח       דיפקדת אסתר   ואמרת לכל

או51   ביבני      ולא אשכח       דיפקדת [אסתר] ואמרת לכל

ששון   ב[ל]ני     ולא אשכח   די  פקדת   אסתר   ואמרת לכל

--------------------------------------------------------------------

מינ             דלא יפתח בלנא שאני ולא יפתח בלניי

פריז

דפוס

ירו1   בנויי    דלא יפתח                          חנותיה בהדין

ירו2   בנויי    דלא יפתח                          חנותיה בהדין

או3    בנויי    דלא יפתח                          חנותי  בהדין

או51   בינויי   דלא יפתח                          חנותי' בהדין

ששון   ב[ל]נויי דלא יפתח                          חנותיה בהדין

--------------------------------------------------------------------

מינ         וההוא יהודאה אזל לאיצטלבא אזל המן בעי בלנאיא ולא משכח

פריז

דפוס

ירו1   יומא דההוא יהודאה בעא לאצטלבא

ירו2   יומא דההוא יהודא  בעי לאצטלבא

או3    יומא דההוא יהודאה בעי לאצטלבא

או51   יומא דההוא יהודאה בעי לאצלבא

ששון   יומא דההוא יהודאה בעי לאצטלבא

--------------------------------------------------------------------

מינ    על  ואזא   קאמינא        ומזג  בלנאיא

פריז                                               מה עבד

דפוס                                               מה עבד

ירו1   עאל ואזיע  קמינא  גלחיה  ואמזג ליה    חמימי

ירו2   עאל ואזיע  קמינא  גלחיה  ואמזג ליה    חמימי

או3    עאל ואזיע  קמינא  גליחיה ואמזג ליה    חמימי

או51   על  ואזייע קמייתא גלחיה  ואמזג ליה    חמימי

ששון   עאל ואזיע  קמינא  גלחיה  ואמזג ליה    חמיתי

--------------------------------------------------------------------

מינ                                        ואסוחייה

פריז   אסר                             ועל אסחי

דפוס   אסר מטי ווסתיה ועל מזגיה ויקניה ועל ואסחיתיה

ירו1                                       ואסחייה  במיא

ירו2                                       ואסחייה  במ<..>

או3                                        ואסחיה   במיא

או51                                       ואסחי'   במיא

ששון                                       ואסחייה  במייא

--------------------------------------------------------------------

מינ    מן   דאסחייה       אלבשיה   פרפירא        אמ' ליה סב  לבש

פריז   כיון דינפק                                א'  ליה     לבוש

דפוס   כיון דחסא          לבש      פורפירא       אמ' ליה     הב

ירו1   מאן  דאסחייה קנחיה ואלבשיה  פורפירא דמלכא א"ל     סבא סב

ירו2   מאן  דאסחי   קנחיה ואלבישיה פורפירא דמלכא א"ל     סבא סב

או3    מאן  דאסחיה  קנחיה ואלבישיה פורפירא דמלכא א"ל     סבא סב

או51   מן   דאסחיה  קנחיה ואלבשיה  פורפירא דמלכא א"ל     סבא סב

ששון   מאן  דאסחיה  קנחיה ואלבישיה פורפירא דמלכא א"ל     סבא סב

--------------------------------------------------------------------

מינ    הדין כלילא                דנצח  עומרא      דעשרת מניא

פריז   הדין כלילא

דפוס   הדין כלילא דמלכא ברישך

ירו1   הדין כלילא             די נצח   עומרא דידך דשערי

ירו2   הדין כלילא                דנצח  עומרא      דשערי

או3    הדין כלילא                דינצח עומרא דידך דשערי

או51   הדין כלילא                דנצח  עומרא דידך דשערי

ששון   הדין כלילא             די נצח   עומרא      דשערי

--------------------------------------------------------------------

מינ    דילך לעשרת אלפיא דקנתי?ב/נ?ריא דכספא דילי אמ' ליה לא שאטי

פריז

דפוס

ירו1        לעשרה אלפין ככרין         דכספא דילי א"ל

ירו2   דידך לעשרה אלפי  ככרי          דכסף  דידי א"ל

או3         לעשרה אלפין ככרין         דכספא דילי א"ל

או51        לעשרה אלפא  כיכרין        דכספא דידי א"ל

ששון   דידך לעשרה אלפין קינטרין       דכספ  דילי א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    ההוא גברא לא את חאמי לי סערי  מרבי   אמ' לי' ומה את בעי

פריז

דפוס

ירו1                את חמי     שעראי מרביין א"ל     למה את בעי

ירו2                את חמי     שעראי מרביין א"ל     מה  את בעי

או3                 את חמי     שעראי מרביין א"ל     ומה את בעי

או51                את חמי     שערן  מרביין א"ל     ומה את בעי

ששון                את חמי     שערא  מרבין  א"ל     ומה את בעי

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' לי' ספר  קדמי

פריז                     אמ' ליה

דפוס                     אמר ליה אית ברנש יהיב כלילא דמלכא

ירו1   א"ל     נספר קמאי

ירו2   א"ל     נספר קמאי

או3    אמ' ליה נספר קמאי

או51   א"ל     נספר קמאי

ששון   א"ל     נספר קמאי

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                           מה אני מבזי    מלכותא אית בר אינש

דפוס   ברישיה ולא מספר מפני מה את בעי לבזוייה מלכות'

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                        אזל המן בעי  ספרא ולא    משכח

פריז   לביש כלילא ולא מספר אזל     בעא  ספרא ולא    אשכחיה

דפוס                       אזל     בניי ספרא ולא    אשכחיה

ירו1                               בעי  ספרא ולא    אשכח

ירו2                               בעי  ספרא ול<..> אשכח

או3                                בעא  ספרא ולא    אשכח

או51                               בעא  ספרא ולא    אשכח

ששון                               בעא  ספרא ולא    אשכח

--------------------------------------------------------------------

מינ           על   לביתיה אתא    זוגא      מביתיה           וספריה

פריז   מה עבד אזל  לביתיה ואיתי  ספירא            ויתיב ליה מספר

דפוס   מה עבד אפיק מאני          ספוריה           ויתיב     ומספר

ירו1          עאל         ואייתי זוגא   מן ביתיה            וספריה

ירו2          עאל         ואייתי זוגא   מן ביביא            וספריה

או3           עאל         ואייתי זוגא   מן ביתיה            וספריה

או51          על          ואייתי זוגא   מן בייתיה           וספריה

ששון          עאל         ואייתי זוגא      מביתיה           וספריה

--------------------------------------------------------------------

מינ        מן  דקא       מספר   ליה שארי

פריז   ליה                          שרי

דפוס   ליה עד  דהוא יתיב ומספר  ליה שרי

ירו1       מאן           דספר   ליה שרי

ירו2       מן            דספר   ליה שרי

או3        מן            דספריה     שרי

או51       מן            דספר   ליה שרי

ששון                     מדספר  ליה שרי

--------------------------------------------------------------------

מינ    מתאנח     אמ' ליה מה לך מתאנח      אמ'  ליה לא ווי ליה

פריז   מתנח  ליה         מה    מתנח  אליה             ווי ליה

דפוס   מתנח      אמ' ליה מה לך א"ל                    מי  ליה

ירו1   מתנח

ירו2   מתנח

או3    מתנח

או51   מתנח                               [א"ל        ווי

ששון   מתאנח                              אמ'         ווי ליה

--------------------------------------------------------------------

מינ          לההוא גברא             מאן   עביד  קומוס בדין   מאן

פריז   לאבוי דההוא גברא             מעבין       קומון פנתון

דפוס         לההוא גברא מה אתא עלוי מאן   עביד  קומוס בגרון  מאן

ירו1

ירו2

או3

או51         לההוא גברא                   מעבי' קומי  פנת?ן?

ששון         לההוא גברא                   מעבר  קומי  פנתון

--------------------------------------------------------------------

מינ    עביד  קומוס קלאטור                        אנא עביד  בלנא

פריז         קומי  סקלטור                            עבד   בלנוי

דפוס   דעבי' קומס  קלטור  מאן דעביד מגסטאר פלטין את  עביד  בלנאי

ירו1

ירו2

או3

או51         קומי  קלתור                             ועביד בלנה

ששון         קומי  קלטור                             ועבד  בלנוי

--------------------------------------------------------------------

מינ    וספר  אמ' ליה                       לא  אנא חכים ליה

פריז   וספר  א'  ליה   זכה הוא   שאילית לך לית אנא חכים

דפוס   וספר  אמ' ולינה                             חכים

ירו1         אמ' למה   את  מתנח            לית אנא חכים

ירו2         אמ' למה   את  מתנח            לית את  חכים

או3          א"ל למה   את  מתנח            לית את  חכים

או51   וספר] א"ל למה   את  מתנח            לית את  דכיר

ששון   וספר  א"ל למה   את  מיתנח           לית אנא חכים

--------------------------------------------------------------------

מינ    לאבוך                               מכפר קריניס   דהוא

פריז   לאבוי    דהוא  גברא בלנוי           בספר קרינוס

דפוס   לאבוה    דההוא גברא       שחוק טמיא בכפר קריטס

ירו1   לאבוך                               בכפר קריינוס  דהוה

ירו2   לאבו<..>                            בכפר קרייאנוס והוה

או3    לאבוך                               בכפר קרינוס   דהוה

או51   לאבוך                               בכפר קרינוס   דהוה

ששון   לאבוך                               בכפר קרינוס   דהוה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ספר   ובלניי והוא עביד סטוכטין והדין        זוגא

פריז                                  ואת    משכחת מאני  ספירא

דפוס   בלנאי וספר                     ואילין אינון מאניה ספוריה

ירו1   ספרא  ובלן                     והדין        זוגא

ירו2   ספר   ובלן                     והדא         זוגא

או3    ספר   ובלן                     והדין        זוגא

או51   ספר   ובלן                     והדין        זוגא

ששון   ספר   ובלן                     והדין        זוגא

--------------------------------------------------------------------

מינ    דיליה     מאן דספריה      אלבשיה (כליליא) [כלילא]

פריז   דידיה

דפוס

ירו1   דיליה הוא מן  דספריה  הוא אלבשיה          כלילא   דמלכא

ירו2   דיליה הוא מן  דספריה      אלבשיה          כלילא   דמלכא

או3    דידיה הוא מן  דספריה      אלבשיה          כלילא   דמלכא

או51   דידיה הוא מן  דספריה      אלבשיה          כלילא   דמלכא

ששון   דיליה הוא     מדספריה     אלבשיה          כלילא   דמלכא

--------------------------------------------------------------------

מינ                           אמ' ליה סב  רכוב     הדין  סוסיא

פריז                          אמ' ליה קום רכיב  על הדין  סוסיא

דפוס   כיון דחסל מן מספרא ליה אמ' ליה קום רכוב  על הדין  סוסיא

ירו1                          אמ'     סוק רכוב     הדין  סוסיא

ירו2                          אמ'     סוק נרכוב    הדין  סוסיא

או3                           א"ל     סוק ורכוב    הדין  סוסיא

או51                          אמ'     סוק ורכוב    הדין  סוסיא

ששון                          אמ'     סוק רכוב     בהדין סוסיא

--------------------------------------------------------------------

מינ    דנצח עומרא דעשרת מניא דילך דעשרת מניא דילך לעשרת אלפיא

פריז

דפוס

ירו1   דנצח עומרא דשערי      דידך                 לעשר  אלפין

ירו2   דנצח עומרא דשערי      דידך                 לעשרא אלפי

או3    דנצח עומרא דשערי      דידך                 לעשרה אלפין

או51   דנצח עמרא             דידך                 לעשרה אלפין

ששון   דנצח עומרא דשערי      דידך                 לעשרה אלפין

--------------------------------------------------------------------

מינ    דקנתינריא דכספא דילי  אמ' ליה לא  שטי  ההוא גברא     לא

פריז                         אמ' ליה

דפוס                         אמר ליה

ירו1   ככרין     דכספא דילי  א"ל     לא  שטיא ההוא גברא לית את

ירו2   ככרי      דכסף  דידי  א"ל     לא  שטיא ההוא גברא לית את

או3    ככרין     דכסף  דילי  א"ל     לא  שטיא ההוא גברא לית את

או51   ככרי[ן]   דכסף  דילי  א"ל     לא  שטיא ההוא גברא לית את

ששון   קנטרין    דכספ' דילין א"ל     לאו שטיא ההוא גברא לית את

--------------------------------------------------------------------

מינ    חאמי                  גבר סב      יכיל אנא  למרכב

פריז          לית בי כח דאנא גבר סב                      אמ' ליה

דפוס          לית בי כח דאנא גבר סב                      אמר

ירו1   חמי              דאנא גבר סב ולית אנא  יכיל למרכב

ירו2   חמ<..>           דאנא גבר סב ולית אנא  יכיל למרכב

או3    חמי              דאנא גבר סב ולית אנא  יכיל למרכב

או51   חזי              דאנא גבר סב ולית אנא  יכיל למרכב

ששון   חמי              דאנא גבר סב ולית אנא  יכיל למרכב

--------------------------------------------------------------------

מינ                    אמ' ליה ומה את בעי

פריז   ולית אנא גבר סב אמ' ליה            ולית את הוא

דפוס   ולית אנא גבר סב אמ' ליה            ולאו את

ירו1                   א"ל     ומה את בעי

ירו2                   א"ל     ומה את בעי

או3                    א"ל     ומה את בעי

או51                   א"ל     ומה את בעי

ששון                   א"ל     ומה את בעי

--------------------------------------------------------------------

מינ                אמ' ליה          מעוך  לי קדליך למרכב

פריז   דגמרת לנפשך אמ' ליה קום דאנא ממיך     קדלי  ואת   דריס

דפוס   גרמת  לנפשך אמ' ליה קום דאנא מימיך לך קדל         ודרוס

ירו1               א"ל              ארכין לי קדלך

ירו2               א"ל              ארכין לי קדלך

או3                א"ל              ארכין    קדלך

או51               א"ל              ארכין    קדלך

ששון               א"ל              ארכין לי קדלך

--------------------------------------------------------------------

מינ              וארכב   מעך  (לא) [ליה] קדליה ורכיב

פריז   עלוי וסלק                               ורכב

דפוס   עלי  וסוק                               ורכוב הדין סוסיא

ירו1             וארכוב  אמיך      ליה   קדליה ורכיב

ירו2             ואירכוב אמיך      ליה         ורכיב

או3              וארכוב  אמיך      ליה   קדליה ורכיב

או51             וארכוב  אמיך      ליה   קדליה ורכיב

ששון             וארכוב  אמיך      ליה   קרליה ורכיב

--------------------------------------------------------------------

מינ    לקיים           שנ'             ויכחשו אויבך  לך ואתה

פריז   למיקיימא לכון   מה  דאמר                         ואתה

דפוס   למקימא   עליכון מה  דאמ' כתבכון ויכחשו אויביך לך ואתה

ירו1   לקיים           מה  שנא'                         ואתה

ירו2   לקיים           מה  שנא'                         ואתה

או3    לקיים           מה  שנא'                         ואתה

או51   לקיים           מה  שנא'                         ואתה

ששון   לקיים           מה  שנ'                          ואתה

--------------------------------------------------------------------

מינ    על במותימו (תרמוס) תדרוך מאן   דרכיב             התחיל

פריז   על במותימו         תדרו  וכיון שרכב   על    הסוס התחיל

דפוס   על במותימו         תדרוך כיון  שרכב   על    הסוס התחיל

ירו1   על במותימו         תדרוך מן    דרכיב             שרי

ירו2   על במותימו         תדרוך       מדרכיב מרדכי      שרי

או3    על במותימו         תדרוך מן    דרכיב  מרדכי      שרי

או51   על במותימו         תדרוך מן    דרכיב  מרדכי כי   שרי

ששון   על במותימו         תדרוך       מדרכיב מרדכי      שרי

--------------------------------------------------------------------

מינ    מקלס להקב"ה       ארוממך   ייי כי דליתני  ולא  שמחת אויבי

פריז   מקלס הקב"ה  ואומ' ארוממך   ייי כי דליתני  וגו'

דפוס   מקלט להקב"ה ואמר  ארוממך   יי  כי דליתני

ירו1   מקלס להקב"ה       ארוממך   יי  כי דליתני  וגו'

ירו2   מקלס להקב"ה       ארוממך   ייי כי דילתני  וגו'

או3    מקלס לקב"ה        ארוממך   ייי כי דיליתני ולא  שמחת אויבי

או51   לקלס לקב"ה        ארומ[מך] ייי כי דליתני  ולא  שמחת אויבי

ששון   מקלס להב"ה        ארוממך   יי  כי דיליתני וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    לי ייי אלוהי שועתי  אליך ותרפאני  ייי העלית      משאול

פריז      ייי אלהי  ישועתי אליך          ייי העלית וגו'

דפוס      יי  אלהי  שועתי  אליך ותרפאנו  יי  העלית מן   שאול

ירו1      יי  אלהי  שועתי  אליך וגו'         העלית מן   שאול

ירו2      ייי אלהי  שועתי  אליך וגו'

או3    לי ייי אלהי  שועתי  אליך ותרפאיני ייי העלית מן   שאול

או51   לי ייי אלהי  שועתי  אליך ותרפאני  ייי העלית מן   שאול

ששון      יי  אלהי  שועתי  אליך וגו'     יי  העלית מן   שאול

--------------------------------------------------------------------

מינ    נפשי חייתני מיורדי בור תלמידיו         אמרו זמרו  לייי

פריז                          תלמידוי  מה היו אומ' זמרו  לייי

דפוס   נפשי                   תלמידוי  מה     אמרו זמרו  ליי

ירו1   נפשי וגו'              ותלמידיו        אמרו זמרו  ליי

ירו2                          ותלמידיו        אמרו זמרו  לייי

או3    נפשי חייתני מיורדי בור ותלמידיו        אמרו זמרו  לייי

או51   נפשי חייתני מירדי  בור ותלמידיו        אמרו [זמרו לייי

ששון   נפשי וגו'              ותלמידוי        אמרו זמרו  ליי

--------------------------------------------------------------------

מינ    חסידיו והודו לזכר קדשו  כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין

פריז   חסידיו וג'              כי יגע באפי וג'

דפוס   חסידיו והודו לזכר קדשו  כי רגע באפו וגו'

ירו1   חסידיו וגו'             כי רגע באפו חיים ברצונו וגו'

ירו2   חסידיו וגו'             כי רגע באפו וגו'

או3    חסידיו והודו לזכר קדשו  כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין

או51   חסידיו והודו לזכר קדשו] כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין

ששון   חסידיו וגו'             כי רגע באפו וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    בכי ולבקר רינה המן          אמ'  אני  אמרתי בשלוי בל

פריז                  אותו רשע מהו אומ' ואני אמרתי בשלוה וג'

דפוס                  אותו רשע מהו אומר ואני אמרתי בשלוי

ירו1                  המן          אמ'  ואני אמרתי בשלוי וגו'

ירו2                  המן          אמ'  ואני אמרתי בשלוי וגו'

או3    בכי ולבקר רנה  המן          אמ'  ואני אמרתי בשלוי בל

או51   בכי ולבקר רנה  המן          אמ'  ואני אמרתי בשלוי בל

ששון                  קמן          אמ'  ואני אמרתי בשלוי וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ימוט לעולם ייי ברצונך העמדת להררי עוז  הסתרת פניך הייתי

פריז              ייי ברצונך העמדת

דפוס              יי  ברצונך העמדת להררי עז

ירו1              יי  ברצונך העמדת להררי וגו'

ירו2

או3    אמוט לעולם ייי ברצונך העמדת להררי עוז  הסתרת פניך הייתי

או51   אמוט לעולם ייי ברצונך העמדת להררי עוז  גו'

ששון              יי  ברצונך העמדת להררי עוז  וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    נבהל אסתר         אמרה       אליך ייי אקרא ואל  ייי

פריז        אסתר מה היתה אומרת      אליך ייי אקרא

דפוס        אסתר מה      אמרה       אליך יי  אקרא

ירו1                     אמרה  אסתר אליך יי  אקרא ואל  יי

ירו2                     אמרה  אסתר אליך ייי אקרא וגו'

או3    נבהל              אמרה  אסתר אליך ייי אקרא ואל  ייי

או51                     אמרה  אסתר אליך ייי אקרא ואל  ייי

ששון        אסתר         אמרה       אליך יי  אקרא וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    אתחנן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמיתך כנסת

פריז         מה בצע בדמי וג'

דפוס         מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך

ירו1   אתחנן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת וגו'

ירו2         מה בצע בדמי וגו'

או3    אתחנן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך

או51   אתחנן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת

ששון         מה בצע בדמי וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ישראל        אומרת שמע ייי וחנני  ייי  היה עוזר לי הפכת

פריז   ישראל מה היו אומ'  שמע ייי וחנני                   הפכת

דפוס   ישראל מה     אמרו  שמע יי  וחנני                   הפכת

ירו1   ישראל        אמרו  שמע יי  וחנני  וגו'             הפכת

ירו2   ישראל        אמרו  שמע ייי וחונני וגו'             הפכת

או3    ישראל        אמרו  שמע ייי וחנני  ייי  היה עוזר לי הפכת

או51   ישראל        אמרו  שמע ייי וחנני  וגו'             הפכת

ששון   יש'          אמרו  שמע יי  וחנני  וגו'             הפכת

--------------------------------------------------------------------

מינ    מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה רוח  הקדש אומרת למע'

פריז   מספדי וג'

דפוס   מספדי למחול לי

ירו1   מספדי למחול לי וגו'                  ורוח הקדש אומרת למען

ירו2   מספ'  למחול לי וגו'                  רוח  הקדש אומרת למען

או3    מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה רוח  הקדש אומרת למען

או51   מספדי למחול לי וגו'                  ורוח הקדש אומרת למען

ששון   מספדי וגו'                           רוח  הקדש אומ'  למען

--------------------------------------------------------------------

מינ    יזמרך כבוד ולא ידום ייי  אלהי לעולם אודך א"ר     פנחס

פריז                                            א"ר     יצחק

דפוס                                            אמר  ר' פינחס

ירו1   יזמרך כבוד ולא ידום וגו'                 א"ר     פנחס

ירו2   יזמרך כבוד ולא ידום וגו'                 אמ"ר    פנחס

או3    יזמרך כבוד ולא ידום ייי  אלהי לעולם אודך א"ר     פנחס

או51   יזמרך כבוד ולא ידום ייי  אלהי לעולם אודך א"ר     פנחס

ששון   יזמרך כבוד ולא ידום                      א"ר     פנח'

--------------------------------------------------------------------

מינ               עסוק היה  מרדכי במלכות שמים של קרית שמע ולא

פריז   קרית   שמע היה  עוסק                               ולא

דפוס   ובקרית שמע היה  עוסק                               ולא

ירו1   ובקרית שמע היה  עוסק                               ולא

ירו2   ובק"ש      היה  עוסק                               ולא

או3    ובקרית שמע היה  עוסק                               ולא

או51   ובק"ש      היה  עוסק                               ולא

ששון   ובק"ש      היה  עוסק                               ולא

--------------------------------------------------------------------

מינ    הפסיק     למען  יזמרך כבוד ולא ידום ייי אלהי לעולם אודך

פריז   הפסיק     ולמען יזמרך כבוד ולא ידום ייי אלהי לעולם אודך

דפוס   הפסיק שנ' למען  יזמרך כבוד

ירו1   הספיק     למען  יזמרך כבוד ולא ידום יי  אלהי לעולם אודך וגו'

ירו2   הפסיק     למען  יזמרך כבוד ולא ידום ייי אלהי לעולם אודך

או3    הפסיק     למען  יזמרך כבוד ולא ידום ייי אלהי לעולם אודך

או51   הפסיק     למען  יזמרך כבוד ולא ידום

ששון   הפסיק     למען  יזמרך כבוד ולא ידום יי  אלהי לעולם אודך

--------------------------------------------------------------------