לונ              {א}                              לעולם יי דברך

וטי    פרשתא כ"ט {א}                              לעולם יי דברך

מינ              {א}                              לעולם יי דברך

פריז             {א} בחדש  השביעי  וגו'      הה"ד לעולם יי דברך

דפוס   פרשה  כט  {א} בחדש  השביעי  באחד לחדש הה"ד לעולם יי דברך

ג51              {א} <...

ירו1   פרשת  ל'  {א}                              לעולם יי דברך

ירו2   פרשתא ל   {א}                              לעולם יי דברך

או3              {א} [בחדש השביעי]                לעולם יי דברך

או51   פרשתא ל   {א} בחדש  השביעי  וגו'           לעולם יי דברך

ששון   פרשתא ל'  {א} בחדש  השביעי  וגו'           לעולם יי דברך

-----------------------------------------------------------------

לונ    נצב בשמ'     תני  בש'     ר' ליעזר  בעשרים ושבעה באלול

וטי    נצב בשמים    תני  בשם     ר' אלעזר  בעשרים וחמשה באלול

מינ    נצב בשמים    תאני בש'     ר' אליעזר בעשרים וחמשה באילול

פריז   נצב בשמים    תני  בשם     ר' אלעזר  בעשרים וחמשה באלול

דפוס   נצב בשמים    תני  בשם     ר' אליעזר בכ"ה         באלול

ג51        ..>?ין?  <... ..>?ון?

ירו1   נצב בשמי'    תני  בש"ר       אליעז' בכ"ה         באלול

ירו2   נצב בשמים    תני  בש"ר       אליעזר בכ"ה         באלול

או3    נצב בשמים    תני  בשר'       אליעזר בעשרים וחמשה באלול

או51   נצב בשמים    תאני בש"ר       אליעזר בעשרים וה'   באלול

ששון   נצב בשמים    תני  בש"ר       אליעזר בכ"ה         באלול

-----------------------------------------------------------------

לונ    נברא העולם כל פיתחא דהפסקתא עד אמ' ר' פינחס כשאתה מגיע

וטי    נברא העולם כל פיתחא דהפסקתא עד              כשאתה מגיע

מינ    נבר' העולם

פריז   נברא העולם

דפוס   נברא העולם

ג51

ירו1   נברא העולם

ירו2   נברא העולם

או3    נברא העולם

או51   נברא העולם

ששון   נברא העולם

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אתיא      דרב על    האדא דר'   אליעזר דתאני  בתקיעתא דרב

פריז             בר' נהיי  דתני ר'    אליעזר        בתקיעתא דר'

דפוס   ואתיא     דרב כההיא דתני ר'    אליעזר דתנינן בתקיעתא דרב

ג51

ירו1   אתיא      דרב אחא        דר'   אליעז' דתנן   בתקיעתא דבי

ירו2   אתיא      דרב אחא        כר'   אליעזר דתנן   בתקיעתא דבי

או3    אתיא      דרב אחא        בר'   אליעזר דתנן   בתקיעתא דבי

או51   אתיא  דבי רב  אחא        <...> אליעזר דתנן   בתקיעתא דבי

ששון   אתיא      דרב אחא        כר'   אליעז'        דתקיעתא דבי

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           זה היום תחל' מעשיך זכרון ליום ראשון כי חק לישראל

פריז          זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כי חק לישראל

דפוס          זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון כי חק לישראל

ג51

ירו1   רב     זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון

ירו2   רב     זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון

או3    רב     זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון

או51   רב אחא זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון

ששון   רב     זה היום תחלת מעשיך זכרון ליום ראשון

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הוא משפט  לאלהי יעקב  ועל המדינות בו יאמר איזו    לחרב

פריז   הוא ומשפט לאלהי יעקב  ועל המדינות בו יאמר איזו    לחרב

דפוס   היא וגו'              ועל המדינות בו יאמר אי   זו לחרב

ג51

ירו1                         ועל המדינות בו יאמר וגו'

ירו2                         ועל המדינות בו יאמר איזו    לחרב

או3                          ועל המדינות בו יאמר איזו    לחרב

או51                         ועל המדינות בו יאמר איזו    לחרב

ששון                         ועל המדינות בו יאמר וגו'

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ואיזו    לשלום איזו     לרעב ואיזו    לשובע ובריות בו יפקדו

פריז                  ואיזו    לרעב ואיזו    לשובע ובריות בו יפקדו

דפוס   ואי   זו לשלום אי    זו לרעב ואי   זו לשובע ובריות בו יפקדו

ג51

ירו1

ירו2   איזו     לשלום וגו'

או3                   וגו'

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    להזכירם לחיים ולמות       את  מוצא      באחד בתשרי נברא

פריז   להזכירם לחיים ולמות נמצאת     או'       בראש השנה  נברא

דפוס   להזכירם לחיים ולמות נמצאת אתה אומר ביום ראש  השנה

ג51

ירו1                             את  מוצא                 נברא

ירו2                             את  מוצא                 נברא

או3                              אתא מוצא                 [כש]נברא

או51                             את  מוצא                 נברא

ששון                             אתה מוצא      בר"ה       נברא

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           אדם הראשון  שעה  ראשונה עלה במחשבה שנייה  נמלך

פריז          אדם הראשון  בשעה ראשונה עלה במחשבה בשניה  נמלך

דפוס                      בשעה ראשונה עלה במחשבה בשנייה נתיעץ

ג51

ירו1          אדם הראשון  שעה  ראשונה עלה במחשבה שנייה

ירו2          אדם הראשון  שעה  ראשונה עלה במחשבה שניה

או3           אדם הראשון  שעה  ראשונה עלה במחשבה שנייה

או51          אדם הראשון  שעה  ראשונה עלה במחשבה שנייה

ששון   (אפי') אדם הראשון  שעה  ראשונה עלה במחשבה שנייה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       במלאכי השרת                    שלישית  גיבלו רביעית

פריז      במלאכי השרת בשלישית כינס  עפרו ברביעית גיבלו בחמישית

דפוס   עם מלאכי  השרת בשלישית כנס   עפרו בד'     גבלו  בה'

ג51

ירו1                          הוצבר עפרו שלישית  גבלו  רביעי'

ירו2                          הוצבר עפרו ג'      גבלו  ד'

או3                           הוצבר עפרו שלישית  גבלו  רביעית

או51                          הוצבר עפרו ג'      גבלו  רביעית

ששון                          הוצבר עפרו ג'      נבלו  ד'

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ריקמו חמישית                נפח בו נשמה ששית   העמידו על

פריז   רקמו  בששית                                    העמידו על

דפוס   רקמו  בו'    עשאו גולם בז'  נפח בו נשמה

ג51

ירו1   רקמו  חמשי'  עשאו גולם ששית נפח בו נשמה שביעי' העמידו על

ירו2   רקמו  ה'     עשאו      ו'   נפח בו נשמה ז'     העמידו על

או3    רקמו  חמישית עשאו גולם ששית נפח בו נשמה שביעית העמידו על

או51   רקמו  ה'     עשאו גולם ששית נפח בו נשמה שביעית העמידו על

ששון   רקמו  ה'     עשאו גולם ו'   נפח בו נשמה ז'     העמידו על

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    רגליו                      שביעית  הכניסו לגן  עדן שמינית

פריז   רגליו בשביעית זרק בו נשמה  בשמינית הכניסו לגן  עדן בתשיעית

דפוס                              בח'     הכניסו לגן      בט'

ג51                               <...

ירו1   רגליו                      שמינית  הכניסו לג"ע     תשיעי'

ירו2   רגליו                      ח'      הכניסו לג"ע     ט'

או3    רגליו                      שמינית  הכניסו לג"ע     תשיעית

או51   רגליו                      ח'      הכניסו לג"ע     תשיעית

ששון   רגליו                      ח'      הכניסו לג"ע     ט'

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נצטווה תשיעית סרח עשירית  עבר על   ציויו   אחת  עשרה דנו

פריז   ציווהו            בעשירית עבר על   ציווייו

דפוס   נצטוה             בי'     עבר              בי"א      נידון

ג51                      ..>ת    עבר <...

ירו1   צוהו              עשירית  עבר על   ציוויו  אחת  עשר  דנו

ירו2   צוהו              י'      עבר על   צוויו   י"א       דני

או3    צוהו              עשירית  עבר על   ציוויו  אחת  עשרה דנו

או51   צוהו              עשירית  עבר על   ציוויו  אחת  עשרה דנו

ששון   צוהו              י'      עבר על   צוויו   י"א       דנו

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שתים עשרה נתן   לו דומיס              אמ'  לו הקב"ה

פריז   באחת עשרה יצא      בדימוס לפני הקב"ה  אמ'  לו

דפוס   בי"ב      יצא      בדימוס             אמר     הקב"ה

ג51              ..>תן לו דימיס              <...

ירו1   י"ב       נתן   לי בדימוס             א"ל     הקב"ה

ירו2   י"ב       נתן   לו ב<..>              א"ל     הקב"ה

או3    שתים עשרה נתן   לו בדימוס             א"ל     הקב"ה

או51   שתים עשרה נתן   לו בדימוס             א"ל     הב"ה

ששון   י"ב       נתן   לו בדימוס             א"ל     הב"ה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אדם  הראשון הרי את  סימן      לבניך מה  אתה הכנסתה לפני

פריז   אדם                 סימן  אתה לבניך כשם     שנכנסת לפני

דפוס   לאדם        זה      סימן      לבניך כשם     שעמדת  לפני

ג51                        ..>מן     לבניך מה  אתה ?נ?<.. ...>

ירו1   אדם         הרי את  סימן      לבניך מה  אתה נכנס   לפני

ירו2   אדם         הרי אתה סימן      לבניך מה  אתה נכנסת  לפני

או3    אדם         הרי אתה סימן      לבניך מה  אתה נכנסת

או51   אדם         הרי אתה סימן      לבניך מה  אתה נכנסת

ששון   אדם         הרי את  סימן      לבניך מה  אתה נכנסת  לפני

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בדין               ונתתי לך דימיס       אף         בניך

פריז   בדין      ביום זה  ויצאת    בדימוס      כך עתידין  בניך

דפוס   בדין      ביום הזה ויצאת    בדימוס      כך עתידין  בניך

ג51                                ?ד?<..>מיס  אף         בניך

ירו1   בדין               ונתתי לך בדימוס      כך כשיבאו  בניך

ירו2   לדין               ונתתי לך בדימוס      כך כש<..>  בניך

או3    לדין לפני      אני נותן  לך בדימוס      כך כשיבואו בניך

או51   לדין בפני          ונתתי לך בדימוס      כך כשיבואו בניך

ששון   בדין               ונתתי לך בדמוס       כך כשיבואו בניך

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ           נכנסין  לפני בדין               ואני נותן    לך

פריז    להיות נכנסין  לפני בדין      ביום הזה      ויוצאין

דפוס          לעמוד   לפני בדין      ביום זה       ויוצאין לפני

ג51           ניכנסין <... ..>ן                    <..>הן

ירו1                       בדין לפני          אני  נותן    להם

ירו2                  לפני בדין               אני  נותן    להם

או3                   לפני בדין               אני  נותן    להם

או51                  לפני לדין               אני  נותן    להם

ששון                  לפני בדין               אני  נותן    להם

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי    

מינ

פריז    בדימוס אימתי                בחדש   השביעי    באחד  לחדש

דפוס    בדימוס אימתי                בחדש   השביעי    באחד  לחדש

ג51     דימיס  אימתי בראש השנה      ?ב?חדש <..>שב<.. ..>חד לחדש

ירו1    בדימוס אימתי בראש השנה      בחדש   הז'       באחד  לחדש

ירו2    בדימוס אימתי בר"ה           בחדש   השביעי    באחד  לחדש

או3     בדימוס אימתי בר"ה           בחדש   השביעי    בא'   לחדש

או51    בדימוס אימתי בר"ה      הה"ד בחדש   השביעי    באחד  לחדש

ששון    בדימוס אימתי בר"ה           בחדש   השביעי    באחד  לחדש

-----------------------------------------------------------------