מינ    {ב} רב נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב נאם      יי

פריז   {ב} ר' נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב

דפוס   {ב} ר' נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב

ג51    {ב} רב נחמן פתח ו<..>תה אל תירא עבדי יעקב ?נא?<.. ...>

ירו1   {ב} רב נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב

ירו2   {ב} רב נחמן פתח         אל תירא עבדי יעקב

או3    {ב} רב נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב

או51   {ב} רב נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב

ששון   {ב} רב נחמן פתח ואתה    אל תירא עבדי יעקב

-----------------------------------------------------------------

מינ    ואל תחת ישראל   כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעם מארץ שביים

פריז

דפוס

ג51    ואל תחת ישרא?ל? כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ    ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד   מדבר    ביעקב

פריז                                    מדבר    ביעקב דכת'  ביה

דפוס                                    מדבר    ביעקב דכתי'

ג51    ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחר<..> מדבר    ביעקב

ירו1                                    מדבר    ביעקב

ירו2                                    מדבר עם יעקב

או3                                     מדבר    ביעקב

או51                                    מדבר    ביעקב

ששון                                    מדבר    ביעקב דכתי' ביה

-----------------------------------------------------------------

מינ    ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי

פריז   ויחלם  והנה סלם  מצב  ארצה וראשו מגיע השמימה וגו'

דפוס   ויחלום והנה סולם מוצב ארצה

ג51           והנה סלם  מצב  ארצה וראשו מגיע השמימה

ירו1   ויחלם  והנה סלם  מוצב ארצה

ירו2   ויחלום והנה סולם מוצב ארצה

או3    ויחלם  והנה סולם מוצב ארצה

או51   ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וגו'

ששון          והנה סולם מוצב ארצה

-----------------------------------------------------------------

מינ    אלהים עולים ויורדים בו  א"ר       שמואל  בר נחמן   וכי

פריז

דפוס                           א"ר       שמואל  בר נחמן

ג51                            אמ'    ר' שמואל  בר [נחמן]

ירו1                           א"ר       שמואל  בר נחמן   וכי

ירו2                           ארשב"ן                     וכי

או3                            א"ר       ישמעאל בר נחמן

או51                           א"ר       ישמעאל

ששון                           ארשב"ן

-----------------------------------------------------------------

מינ    עלת   על דעתך שמלאכי שרת  היו   והלא    לא היו אלא  שרי

פריז

דפוס                                                  אלו  שרי

ג51                  שמלאכי השרת היו   והל<..> לא היו אילא שרי

ירו1   תעלה  על דעתן שמלאכי השרת היו   והלא    לא היו אלא  שרי

ירו2   תעלה  על דעתך שמלאכי השרת (היו)         לא היו אלא  שרי

או3    ותעלה על דעתך שמלאכי השרת היו   והלא    לא היו אלא  שרי

או51   ותעלה על דעתך שמלאכי השרת היו   והלא    לא היו אלא  שרי

ששון   ותעלה על דעתך שמלאכי השרת היו   והלא                שרי

-----------------------------------------------------------------

מינ    אומות העולם                          הראהו

פריז                א"ר  שמו'  בר נחמן מלמד שהראה  הקב"ה

דפוס   אומות העולם  דא"ר שמואל בר נחמן מלמד שהראה  הקב"ה ליעקב

ג51    אומות העולם                          היראהו

ירו1   אומו' העולם                          הראהו

ירו2   אומות העולם                          הראהו

או3    אומות העולם                          הראהו

או51   אומות העולם                          הראהו

ששון   אומו' העו'                           הראהו

-----------------------------------------------------------------

מינ                      שרף של בבל   עולה         שבעים  חוקים

פריז   לאבינו יעקב       שרה של בבל   עולה         שבעים  ענקים

דפוס   אבינו             שרה של בבל   עולה         ע'     עווקים

ג51                      שרה    שלבבל שעלה ?<...>? ושבעים חוקים

ירו1                     שרה של בבל   עולה         שבעי'  עוקים

ירו2                     שרה של בבל   עולה         ע'     עוקים

או3                      שרה של בבל   עולה         שבעים  עוקים

או51               [את]  שרה של בבל   עולה         ע'     עווקים

ששון                     שרה של בבל   עולה         שבעי'  עוקים

-----------------------------------------------------------------

מינ                ושל מ?ד?י עולה חמשים ושתים חוקים

פריז   ויורדת      ושל מדי        חמשים ושנים

דפוס               ושל מדי        נ"ב

ג51                    שלמדי עולה חמשים ושנים חוקים

ירו1           שדה של  מדי   עולה חמשי' ושנים עוקים

ירו2           שרה של  מדי   עולה נ"ב         עוקים

או3    [ויורד] שרה של  מדי   עולה חמשים ושנים עוקים [ויורד]

או51   ויורד       ושל [מדי]      נ'    ושנים

ששון           שדה של  מדי        נ"ב         עוקים ויורד

-----------------------------------------------------------------

מינ        ושל יוון       מאה ושמונים    חוקים              ושל

פריז       ושל יון        מאה ושמנים                        ושל

דפוס       ושל יון        ק"פ                               ושל

ג51            שליון עולה מאה ושמ?נ?<..> חוקים

ירו1   שדה של  יון        מאה ושמוני'    עוקים              של

ירו2   שרה     שליון עולה ק"פ            עוקים          שרה של

או3    שרה של  יון   עולה מאה ושמונים    עוקים [ויורד]  שרה של

או51       ושל יון        מאה ושמונים          ויורד(ת)     ושל

ששון   שדה של  יון        ק"ף            עוקים ויורד        של

-----------------------------------------------------------------

מינ    אדום   עולה עולה ואינו יודע  כמה

פריז   אדום   עלה  עלה  ולא   ידע   כמה באותה שעה נתיירא יעקב

דפוס   אדום   עולה      ולא   יודע  כמה באותה שעה נתירא  יעקב

ג51    שלאדום עלה       ואינו יודע  כמה

ירו1   אדום   עולה      ואינה יורדת

ירו2   אדום   עולה      ואינה יורדת

או3    אדום   עולה      ואינה יורדת

או51   אדום   עולה      ואינה יורדת

ששון   אדום   עולה      ואינה יורדת               נתיירא יעקב

-----------------------------------------------------------------

מינ           אמ'    לפניו רבון  העולמים      תאמר     שיש

פריז   אבינו  וא'                                  שמא

דפוס   אבינו  אמר                                  אפשר

ג51           ?א?<.. ...>

ירו1          אמ'    לפניו רשב"ע              תאמר

ירו2          אמ'    לפניו רבו'  ש"ע          תאמר     שיש

או3           אמר    לפניו רבש"ע              תאמר     שיש

או51          אמ'    לפניו רבו'  של      עולם תאמר     (שיש)

ששון          אמ'    לפניו רב'   ש"ע          תאמ' שמא

-----------------------------------------------------------------

מינ           לזה     ירידה           אמ' לו הקב"ה

פריז          לזה אין ירידה       מיד א'  לו הקב"ה      אל תחת

דפוס   שאין   לזה     ירידה           אמ' לו הקב"ה ואתה אל תירא

ג51

ירו1   שאין           ירידה לזו       אמ' לו הקב"ה

ירו2                  ירידה <...>     א"ל    הקב"ה

או3                   ירידה לזו       אמ' לו הקב"ה

או51   [שאין]         ירידה לזו       א"ל    הב"ה

ששון   אין            ירידה לזו       א"ל    הב"ה

-----------------------------------------------------------------

מינ         יעקב        אפי' את  חאמי ליה   דמאטי לשמיא אנא מחית

פריז        יעקב כביכול אפלו את  רואה       אצל   משם   אני מורידו

דפוס   עבדי יעקב        אפי' הוא עולה ויושב אצלי  משם   אני מורידו

ג51

ירו1                    אפי' את  חמי  ליה   דמטי  לשמיא אנא מחית

ירו2                    אפי' את  חמי  ליה   דמטי  לשמיא אנא מחית

או3                     אפי' את  חמי  ליה   דמטי  לשמיא אנא מחית

או51                    אפי' את  חמי  ליה   דמאטי לשמיא אנא מחית

ששון                    אפי' את  חמי  ליה   דמטי  לשמיא אנא מחית

-----------------------------------------------------------------

מינ    ליה      הה"ד אם תגביה כנשר אם   בין כוכבים שים קניך  משם

פריז            הה"ד אם תגביה כנשר ואם  בין כוכבים שים קיניך משם

דפוס            הה"ד אם תגביה כנשר ואם  בין כוכבים שים קנך

ג51

ירו1       מתמן הה"ד אם תגביה כנשר ואם  בין כוכבי' שים קנך   וגו'

ירו2   ליה מתמן הה"ד אם תגביה כנשר וגו'

או3    ליה מתמן הה"ד אם תגביה כנשר ואם  בין ככבים  שים קניך  משם

או51   ליה מתמן הה"ד אם תגביה כנשר ואם  בין כוכבים שים קנך   משם

ששון   ליה מתמן הה"ד אם תגביה כנשר וגו'                      משם

-----------------------------------------------------------------

מינ    אורידך נאם יי     ר' ברכיה ור' חלבו  בשם ר'    שמעון

פריז   אורידך נאם יי     ר' ברכיה ור' חלבו      ור'   שמעון

דפוס                 אמ' ר' ברכיה ור' חלבו      ור'   שמעון

ג51

ירו1                     ר' ברכיה ור' חלבו      בש"ר

ירו2                     ר' ברכיה ור' חלאבו     בשר"ש

או3    אורידך נאם יי     ר' ברכיה ור' חלאבו     בשר"ש

או51   אורידך נאם יי     ר' ברכיה ור' חלאבו     בשר"ש

ששון   אורידך נאם יי     ר' ברכיה ור' חלאבו     בשר"ש

-----------------------------------------------------------------

מינ    בן נאוסנא                          הראהו

פריז   בן יוסה   בשם   ר'   מאיר     מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו

דפוס   בן יוחי   בשם   ר'   מאיר     מלמד שהראה הקב"ה ליעקב

ג51

ירו1      מנסיא  משום  ר"מ                הראהו

ירו2   בן מנסיה  משום  ר"מ       אמ'      הראהו

או3    בן מנסיא  משר"מ                    הראהו

או51   בן מנסיא  משום  [ר'] מאיר          הראהו

ששון   בן מנסיא  משר"מ                    הראהו

-----------------------------------------------------------------

מינ    שרה של בבל עולה ויורד      ושל מדי   עולה ויורד     ושל

פריז   שרה של בבל עולה ויורד

דפוס   שרה של בבל עולה ויורד      של  מדי   עולה ויורד     ושל

ג51

ירו1   שרה של בבל עולה ויורד      ושל מדי   עולה ויורד

ירו2   שרה של בבל עולה ויורדת         שלמדי עולה ויורד

או3    שרה של בבל עולה ויורד  שרה של  מדי   עולה ויורד שרה של

או51   שרה של בבל עולה ויורד          שלמדי עולה ויורד     של

ששון   שרה של בבל עולה ויורד      של  מדי   עולה ויורד     של

-----------------------------------------------------------------

מינ          יוון  עולה ויורד    ושל אדום   עולה ויורד

פריז                                                    א'

דפוס         יון   עולה ויורד    ושל עדום   עולה ויורד  אמ'

ג51

ירו1

ירו2         שליון עולה <..>יורד     שלאדום עולה ויורד

או3          יון   עולה ויורד    של  אדום   עולה ויורד

או51   (מדי) יון   עולה ויורד    של  אדום   עולה ויורד

ששון         יון   עולה ויורד    של  אדום   עולה ויורד

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז   לו הקב"ה ליעקב אף אתה עולה באותה שעה נתיירא יעקב אבינו

דפוס      הקב"ה ליעקב אף אתה עולה באותה שעה נתיירא יעקב אבינו

ג51

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ     אמ'  לפניו רבון   העולמים כשם שיש לאלו  ירידה

פריז    וא'  תאמר                 כשם שיש לאלו  ירידה

דפוס    ואמר שמא   חס     ושלום   כשם     שלאלו ירידה

ג51

ירו1    אמ'  לפניו רשב"ע          כשם שיש לאלו  ירידה

ירו2    א"ל        רבוש"ע         כשם שיש       ירידה לאלו

או3     אמ'  לפניו רבש"ע          כשם שיש לאלו  ירידה

או51    אמ'  לפניו רבו'   ש"ע     כשם שיש לאלו  ירידה

ששון    אמ'  לפניו רב'    ש"ע     כשם שיש       ירידה לאלו

-----------------------------------------------------------------

מינ    כך     יש לי ירידה  אמ' לו הקב"ה           אל תחת

פריז   אף אני יש לי ירידה  אמ' לו הקב"ה           אל תחת  ישראל

דפוס   אף        לי כן     אמר לו הקב"ה      ואתה אל תירא

ג51

ירו1   כך     יש לי ירידה  אמ' לו הקב"ה יעקב

ירו2   כך     יש לו ירידה  א"ל    הקב"ה יעקב

או3    כך     יש לי ירידה  א"ל    הקב"ה

או51   כך     יש לי ירידה  אמ' לו הב"ה  יעקב

ששון   כך     יש לי ירידה  א"ל    הב"ה

-----------------------------------------------------------------

מינ    עלה        שאת   עולה ואין את  יורד

פריז       אתה אם אתה   עולה אין  לך  ירידה לעולם

דפוס           אם אתה   עולה אין  לך  ירידה עולמית

ג51

ירו1              כשאתה עולה אין  אתה יורד

ירו2              כשאתה עולה אין  אתה יורד

או3               כשאתה עולה אין  אתה יורד

או51              כשאתה עולה אין  אתה יורד

ששון              כשאתה עולה אין  אתה יורד  אל     תירא עבדי יעקב

-----------------------------------------------------------------

מינ    ואע"פ נתירא  לא  עלה       ר' ברכיה ור' חלבו     ור'

פריז   ולא   האמין  ולא עלה       ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר'

דפוס   לא    האמין  ולא עלה  אמר  ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר'

ג51

ירו1   אעפ"כ נתיירא ולא עלה       ר' ברכיה

ירו2   אעפ"כ נתיירא ולא עלה  אמ"ר    ברכיה

או3    אעפ"כ נתיירא ולא עלה       ר' ברכיה

או51   אעפ"כ נתיירא ולא עלה       ר' ברכיה

ששון   אעפ"כ נתיירא ולא עלה       ר' ברכיה

-----------------------------------------------------------------

מינ    שמעון  בן  נאסוניא              מאיר היה דורש בכל זאת

פריז   ישמעאל בר' יוסי    כך  היה ר'   מאיר     דורש בכל זאת לא

דפוס   שמעון  בן  יוחאי           ר'   מאיר היה דורש בכל זאת

ג51

ירו1                      אמ' היה ר"מ           דורש בכל זאת

ירו2                          היה ר'   מאיר     דורש בכל זאת

או3                       אמ' היה ר"מ           אומ' בכל זאת

או51                      אמ' היה רמ"א               בכל זאת

ששון                      או'     ר"מ       היה דורש בכל זאת

-----------------------------------------------------------------

מינ    חטאו עוד        ולא האמינו לנפלאותיו   מדבר         ביעקב

פריז   חטאו עוד        ולא האמינו בנפלאותיו   זה           יעקב

דפוס   חטאו לו         ולא האמינו בנפלאותיו   זה     אבינו יעקב

ג51

ירו1   חטאו            ולא האמינו בנפלאותיו   מדבר         ביעקב

ירו2   חטאו עוד        לא  האמינו בנפלאו[תיו] ?מ?דבר       ביעקב

או3    חטאו עוד        ולא האמינו בנפלאותיו   מדבר         ביעקב

או51   חטאו (עוד) [לו] ולא האמינו בנפלאותיו   מדבר         ביעקב

ששון   חטאו       לו   ולא האמינו בנפלאותיו   מדבר         ביעקב

-----------------------------------------------------------------

מינ          שלא האמין ולא עלה  אמ' לו הקב"ה יעקב אילו האמנתה

פריז   אבינו שלא האמין ולא עלה  א'  לו הקב"ה      אילו האמנת

דפוס         שלא האמין ולא עלה  אמר לו הקב"ה      אלו  האמנת

ג51

ירו1         שלא האמין ולא עלה  אמ' לו הקב"ה      אלו  האמנת

ירו2         שלא האמין ולא עלה  א"ל    הקב"ה      אלו  האמנת

או3          שלא האמין ולא עלה  א"ל    הקב"ה יעקב אילו האמנת

או51         שלא האמין ולא עלה  א"ל    הב"ה  יעקב אילו האמנת

ששון         שלא האמין ולא עלה  א"ל    הב"ה       אילו האמנת

-----------------------------------------------------------------

מינ    ועליתה שוב  לא  היית    יורד            עכשיו

פריז   ועלית       לא  היית    יורד  לעולם אבל עכשו   שלא האמנת

דפוס   ועלית  עוד  לא          ירדת            ועכשיו שלא האמנת

ג51

ירו1   ועלית  שוב  אין      לך ירידה           עכשיו  שלא האמנת

ירו2   ועלית  שוב  לא  היה  לך ירידה           עכשיו  שלא האמנת

או3    ועליתה שוב  לא  היה  לך ירידה           עכשיו  שלא האמנת

או51   ועלית  שוב  לא  היה  לך ירידה           עכשיו  שלא האמנת

ששון   ועלית  ושוב לא  היתה לך ירידה           עכשיו  שלא האמנת

-----------------------------------------------------------------

מינ                   הרי    בניך      נאחזין באומות       ומסתרבבין

פריז   ולא      עלית  הרי    בניך                          משתעבדין

דפוס   ולא      עלית  עתידין בניך שיהו                     משתעבדין

ג51

ירו1   ולא      עלית  היו    בניך      נאחזים באומו' העולם ומסתבכין

ירו2   <..>?ל?א עלית  יהיו   בניך      נאחזים באומות העולם ומסתבכין

או3    ולא      עלית  יהיו   בניך      נאחזין באומות העולם ומסתבכין

או51   ולא      עלית  יהיו   בניך      נאחזין באומות העולם [ומסתבכין]

ששון            ועלית והיו   בניך      נאחזין באומו' העו'  ומסתבכין

-----------------------------------------------------------------

מינ          במלכיות

פריז   בארבע מלכיות  בעולם הזה בכיפים  ובתהומות            ובגלגליות

דפוס   בד'   מלכויות בעולם הזה במסים   ובארנוניות ובזימיות ובגלגליות

ג51

ירו1         במלכיות

ירו2         במלכיות

או3          במלכיות

או51         במלכיות

ששון         במלכיות           בפייסים ובתהומות   בזימות   בגלגליות

-----------------------------------------------------------------

מינ                ממלכו      למלכו  מבבל    למדי וממדי ליוון

פריז

דפוס

ג51

ירו1   מאומה לאומה וממלכות    למלכות מבבל    למדי וממדי ליון

ירו2   מאומה לאומה וממלכה     לממלכה <..>בבל למדי וממדי ליון

או3    מאומה לאומה ומממלכה    לממלכה מבבל    למדי וממדי ליון

או51   מאומה לאומה וממלכה  אל ממלכה  מבבל    למדי וממדי ליון

ששון   מאומה לאומה וממלכות    למלכות מבבל    למדי וממדי ליון

-----------------------------------------------------------------

מינ    ומיוון לאדום                        אמ' לפניו

פריז

דפוס                 באותה שעה נתיירא יעקב אמר לפני  הקב"ה

ג51

ירו1   ומיון  לאדום                        אמ' לפניו

ירו2   ומיון  לאדום                        אמ' לפניו

או3    ומיון  לאדום                        אמ' לפניו

או51   ומיון  לאדום                        אמ' לפניו

ששון   ומיון  לאדום                        אמ' לפניו

-----------------------------------------------------------------

מינ    רבון  העולמים

פריז

דפוס   רבונו של      עולם

ג51

ירו1   רבש"ע              מתיירא אני שמא יתכלו בין האומו' בגלות

ירו2   רבו'  ש"ע          מתיירא אני שמא יבלו  בין האומות בגלות

או3    רבש"ע              מתירא  אני שמא יבלו  בין האומות בגלות

או51   רבו'  של      עולם מתיירא אני שמא יכלו  בין האומות בגלות

ששון   רב'   ש"ע          מתירא  אני שמא יתבלו בין האומות לגלות

-----------------------------------------------------------------

מינ          לעולם  אמ'   לו הקב"ה                אל תירא

פריז    יכול לעולם                 הכת' מדבר      אל

דפוס    יכול לעולם  אמר   לו                      אל

ג51

ירו1                אמ'   לו                 ואתה אל תירא

ירו2                ?א"ל?                    אתה  אל תירא

או3                 א"ל                      ואתה אל תירא

או51                א"ל                      ואתה אל תירא

ששון                א"ל                      ואתה אל תירא

-----------------------------------------------------------------

מינ    עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק

פריז                 תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק

דפוס                 תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק

ג51

ירו1   עבדי יעקב               כי הנני מושיעך מרחוק וגו'

ירו2   עבדי יעקב               כי הנני מושיעך מרחוק

או3    עבדי יעקב               כי הנני מושיעך

או51   עבדי יעקב               כי הנני מושיעך

ששון   עבדי יעקב               כי הנני מושיעך

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז   ואת זרעך מארץ שבים

דפוס   ואת זרעך מארץ שבים כד"א מארץ רחוקה באו מבבל ואת זרעך מארץ

ג51

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ         מגליא  ומאספמיא ומחברותיה ואת זרעך מארץ שביים

פריז        מגליא  ומאספמיא וחברותיה

דפוס   שבים רגליא  ומאספמיא ומחברותיה

ג51

ירו1        מגלייא ומאספמיא ומחברותיה

ירו2        מגליא  ומאספמיא ומחברותיה

או3         מגליא  ומאספמיא ומחברותיה

או51        מגליא  ומאספמיא ומחברותיה

ששון        מגליא  ומאספמיא ומחברותיה

-----------------------------------------------------------------

מינ    ושב יעקב                       מבבל ושקט ממדי ושאנן מיוון

פריז   ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד      ושקט ממדי ושאנן מיון

דפוס   ושב יעקב                       מבבל ושקט ממדי ושאנן מיון

ג51

ירו1   ושב יעקב                            ושקט ממדי ושאנן מיון

ירו2   ושב יעקב                       מבבל ושקט ממדי ושאנן מיון

או3    ושב יעקב                       מבבל ושקט ממדי ושאנן מיון

או51   ושב יעקב                       מבבל ושקט ממדי ושאנן מיון

ששון   ושב יעקב ושקט ושאנן                 ושקט ממדי ושאנן מיון

-----------------------------------------------------------------

מינ    ואין מחריד מאדום

פריז   ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה

דפוס   ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים אשר הדחתיך שמה

ג51

ירו1   ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים

ירו2   ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים

או3    ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים

או51   ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים

ששון   ואין מחריד מאדום כי אעשה כלה בכל הגוים

-----------------------------------------------------------------

מינ    אומות העולם על  ידי       שמכלין  את שדותיהן

פריז   אומות העולם         שהן   מכלין   את שדותיהן

דפוס   אומות העולם         שהם   מכלין   את שדותיהן אעשה כלה

ג51

ירו1   א"ה         ע"י     שהן   מכלין      שדותיהם אעשה כלה בהם

ירו2   אומו' העולם ע"י     שה[ם] ?מ?כלים    שדותיהם אעשה כלה בהם

או3    אומות העולם ע"י     שהן   מכלין      שדותיהן אעשה כלה בהם

או51   אומות העולם ע"י     שהן   מכלין      שדותיהם אעשה כלה בהם

ששון   אומו' העו'  ע"י     שהם   מכלין      שדותיהן אעשה כלה בהם

-----------------------------------------------------------------

מינ                    כי אעשה כלה בכל הגויים אשר הפיצותיך שם

פריז   עליהם הוא אומ'  כי אעשה כלה

דפוס             ואותך לא אעשה כלה

ג51

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ     אבל ישר'  על  ידי   שמכלין את שדותיהן אך   אותך לא

פריז    אבל ישר'      שאינן מכלין  את שדותיהן אך   אותך לא

דפוס    אבל ישראל     שאין  מכלין  את שדותיהן כד"א

ג51

ירו1    אבל ישראל     שאין  מכלין     שדותיהם           לא

ירו2    אבל ישראל     שאין  מכלים     שדותיהם           לא

או3     אבל ישראל     שאין  מכלין     שדותיהן           לא

או51    אבל ישראל     שאין  מכלין     שדותיהם           לא

ששון    אבל יש'   שהן אין   מכלין     שדותיהן           לא

-----------------------------------------------------------------

מינ    אעשה כלה                                      ויסרתיך למשפט

פריז   אעשה כלה                                      ויסרתיך למשפט

דפוס                     לא תכלה פאת שדך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט

ג51

ירו1   אעשה כלה בהם                                  ויסרתיך למשפט

ירו2   אעשה כלה בהם                                  ויסרתיך <..>משפט

או3    אעשה כלה בהם                                  ויסרתיך למשפט

או51   אעשה כלה בהם                                  ויסרתיך למשפט

ששון   אעשה כלה     הה"ד לא תכלה פאת שדך             ויסרתיך למשפט

-----------------------------------------------------------------

מינ    ונקה לא אנקך אייסרך אני בייסורין בעולם הזה  בשביל לנקותך

פריז   ונקה לא אנקך מייסרך     בייסורין בעולם הזה  בשביל לנקותך

דפוס                מייסרך     בייסורין בעולם הזה  כדי   לנקותך

ג51

ירו1                מיסרק  אני בייסורין בעה"ז      בשביל זכותך

ירו2                מייסרך     בייסורי' בעה"ז      בשביל לזכותך

או3                 מיסרך  אני בייסורין בעה"ז      בשביל לזכותך

או51                מייסרך אני במשפט    בעה"ז      בשביל לזכותך

ששון                מייסרך אני בייסורין בעה"ז      בשביל לזכותך

-----------------------------------------------------------------

מינ             לעולם הבא  אימתי בראש השנה בחדש השביעי באחד לחדש

פריז   מעונותיך            אימתי           בחדש השביעי

דפוס   מעונותיך לעתיד לבא  אימתי           בחדש השביעי

ג51

ירו1            לעתיד לבא  אימתי בר"ה      בחדש הז'    בא'  לחדש

ירו2            לעתיד לבא  אימתי בר"ה      בחדש השביעי באחד לחדש

או3             לעתיד לבא  אימתי בראש השנה בחדש השביעי בא'  לחדש

או51            לעתיד לבוא אימתי           בחדש השביעי באחד לחדש

ששון            לעה"ב      אימתי בר"ה      בחדש השביעי

-----------------------------------------------------------------