מינ    {ה}                  ר' ירמיה  פתח   אורח חיים (אעלה) למעלה

פריז   {ה} ר' ברכיה     בשם ר' ירמיה        ארח  חיים

דפוס   {ה} ר' ברכיא פתח בשם ר' ירמיה        ארח  חיים        למעלה

קי     {ה}                  ר' ירמיה  פתח

ירו1   {ה}                  ר' ירמיה  פתח

ירו2   {ה}                  ר' ירמיהו פ<..> אורח חיים        למעלה

או3    {ה}                  ר' ירמיה  פתח   אורח חיים        למעלה

או51   {ה}                  ר' ירמיה  פתח   אורח חיים        למעלה

ששון   {ה}                  ר' ירמיה  פתח   אורח חיים        למעלה

-----------------------------------------------------------------

מינ    למשכיל למען סור משאול מטה

פריז

דפוס   למשכיל

קי 

ירו1

ירו2   למשכיל

או3    למשכיל

או51   למשכיל

ששון   למשכיל וגו'                ר' ברכיה בש"ר ירמיה אורח

-----------------------------------------------------------------

מינ                                                    אורח

פריז                                               אין ארח

דפוס                                               אין אורח

קי                                                     אורח

ירו1                                                   ארח

ירו2

או3                                                    אורח

או51                                                   אורח

ששון   חיים אלו ייסורין שנ' ודרך חיים תוכחות מוסר      אורח

-----------------------------------------------------------------

מינ    חיים זו  תורה דכת' כי נר מצוה ותורה אור

פריז   חיים אלא

דפוס        אלא תורה בד"א                           עץ חיים היא

קי     חיים זו  תורה שנא' כי נר מצוה ותורה אור וגו'

ירו1   חיים זו  תורה שנא' כי נר מצוה           וגו'

ירו2        זו  תורה שנא' כי נר מצוה ותורה אור

או3    חיים זו  תורה שנא' כי נר מצוה ותורה אור

או51   חיים זו  תורה שנא' כי נר מצוה ותורה אור

ששון   חיים זו  תורה שנ'  כי נר מצוה ותורה אור

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   למחזיקים בה דבר אחר אורח חיים למעלה למשכיל אין אורח

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ                                            למעלה למשכיל

פריז       איסורים דכת' ודרך חיים תוכחות מוסר  למע'  לעולמי

דפוס   אלא ייסורין בד"א ודרך חיים תוכחות מוסר  למעלה למשכיל

קי                                             למעלה למשכיל

ירו1                                           למעלה למשכיל

ירו2                                           למעלה למשכיל

או3                     ודרך חיים תוכחות מוסר  למעלה למשכיל

או51                                           למעלה למשכיל

ששון                    ודרך חיים וגו'         למעלה למשכיל

-----------------------------------------------------------------

מינ    זה   המשתכל במצותיה  של תורה   היאך לעשותן      למען סור

פריז   שהוא מסתכל  מצותיה   של תורה

דפוס   למי  שמסתכל למצותיה  של תורה

קי     שהוא מסתכל  במצותיה     שלתורה                  למען סור

ירו1   שהוא מסתכל  במצותיה  של תורה   היאך לעשות  אותם למען סור

ירו2   שהוא מסתכל  במצו<..> של תורה                    למען סור

או3    שהוא מסתכל  במצותיה  של תורה   היאך לעשות  אותם למען סור

או51   שהוא מסתכל  במצוותיה    שלתורה היאך לעשות  אותם למען סור

ששון   שהוא מסתכל  במצותיה  של תורה   היאך לעשות  אותם למען סור

-----------------------------------------------------------------

מינ    משאול מטה  מה כת'  למעלה מן העניין ובקצרכם את קציר ארצכם

פריז              מה כת'  למעלה מן העינין

דפוס              מה כתי' למעלה מן הענין

קי     משאול מטה

ירו1   משאול מטה

ירו2   משאול מטה

או3    משאול מטה

או51   משאול מטה

ששון   משאול מטה

-----------------------------------------------------------------

מינ    לא תכלה פאת שדך בקצרך      אומות העולם על  ידי שמכלין

פריז   לא תכלה פאת שדך בקצרך      אומות העולם שהן     מכלין

דפוס   לא תכלה פאת שדך

קי                            אבל א"ה         שהם     מכלים

ירו1                          אבל א"ה         שהם     מכלים

ירו2                          אבל אומות העולם שהם     מכלים

או3                           אבל א"ה         שהן     מכלין

או51                          אבל אומות העולם שהן     מכלין

ששון                          אבל אומו' העו'  שהם     מכלין

-----------------------------------------------------------------

מינ    שדותיהן           כי    אעשה   כלה    כל  הגוים אשר הפיצותיך

פריז   שדותיהן וכו'  שאר פיתרא דכוותא קמייתא

דפוס

קי     שדותיהם נאמ'  בהם כי    אעשה   כלה    בכל הגוים

ירו1   שדותיה' נאמ'  בהם כי    אעשה   כלה    בכל הגוים

ירו2   שדותיהם נאמ'  בהם כי    אעשה   כלה

או3    שדותיהן נאמ'  בהם כי    אעשה   כלה    בכל הגוים

או51   שדותיהם [נאמ' בהם כי    אעשה   כלה    בכל הגוים

ששון   שדותיהן נאמ'  בהם כי    אעשה   כלה    בכל הגוים

-----------------------------------------------------------------

מינ    שם    אבל ישר'  על ידי שאין מכלין את שדותיהן

פריז

דפוס

קי     וגו'

ירו1         אבל ישראל        שאין מכלין    שדותיהם

ירו2   וגו'  אבל ישראל        שאין מכלין    שדותיהן

או3          אבל ישראל        שאין מכלין    שדותיהן

או51         אבל ישראל        שאין מכלין    שדותיהם נאמר בהם]

ששון         אבל יש'          שאין מכלין    שדותיהן

-----------------------------------------------------------------

מינ    אך אותך  לא (א) אעשה כלה       ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך

פריז

דפוס

קי 

ירו1            לא     אעשה כלה

ירו2      ואותך לא     אעשה כלה

או3             לא     אעשה כלה לעולם

או51            לא     אעשה כלה

ששון            לא     אעשה כלה

-----------------------------------------------------------------

מינ    אמתי בראש השנה בחדש השביעי באחד לחדש

פריז

דפוס

קי 

ירו1                  בחדש הז'

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------