מינ    {ו} ר' ברכיה פתח תקעו בחדש  שופר בכסא ליום חגנו  והא  כל

פריז   {ו} ר' ברכיה פתח תקעו בחודש שופר בכסא ליום חגינו

דפוס   {ו} ר' ברכיה פתח תקעו בחדש  שופר                 וכי

קי     {ו}              תקעו בחדש  שופר                 וכי

ירו1   {ו}              תקעו בחדש  שופר וגו'            וכי

ירו2   {ו}              תקעו בחדש  שופר                 וכי

או3    {ו}              תקעו בחדש  שופר בכסא ליום חגינו וכי

או51   {ו}              תקעו בחדש  שופר בכסא ליום חגינו [וכי

ששון   {ו}              תקעו בחדש  שופר וגו'            וכי

-----------------------------------------------------------------

מינ    כל חדשים  אינו  חדש   אלא בכסא             והא כל  החודשים

פריז   כל החדשים ואינן חדש   אלא בכסא                 וכל החדשים

דפוס   כל החדשים אינן  חדש   אלא בכסא                 וכל החדשי'

קי     כל החדשים אינם  חדשים אלא בכסא  ליום חגנו

ירו1                                                  כל  החדשי'

ירו2   כל החדשים אינם  חדשי' אלא בכסא  ליום חגנו

או3    כל חדשי'  אינן  חדש       בכסא  ליום חגינו וכי כל  החדשים

או51   כל החדשים אינם  חדש   אלא בכסא]            וכי כל  החדשים

ששון   כל החדשים אינן  חדש   אלא ככסא             וכי כל  החדשי'

-----------------------------------------------------------------

מינ    אינן ניכסאין אלא יום  חגינו  והלא     ניסן חדש וניכסאי

פריז   אינן נכנסין  אלא ליום חגינו  והלא     ניסן חדש ונכנסה

דפוס   אינן נכסין   אלא ליום חגינו  והלא     ניסן חדש נכסה

קי                                  והלא חדש ניסן חדש ונכסה

ירו1   אינם נכסים   אלא ליום חגינו  והלא חדש ניסן חדש ונכסה

ירו2                                והלא חדש ניסן חדש ונכסה

או3    אינן נכסין   אלא ליום חגינו  והלא חדש ניסן חדש ונכסה

או51   אינם נכסין   אלא ליום חגינו  והלא חדש ניסן חדש ונכסה

ששון   אינן נכסים   אלא ליום חגיהן  וחלא חדש ניסן חדש ונכסה

-----------------------------------------------------------------

מינ    ויש בו חג אלא שחגו בפני עצמו אלא אין לך      חדש שהוא ניכסאי

פריז   ויש לו חג     חגו  בפני עצמו אלא             חדש      ונכנסה

דפוס   ויש לו        חג   בפני עצמו אלא אי  זה      חדש      שנכסה

קי     ויש בו חג                    אלא אין לך      חדש      ונכסה

ירו1   ויש בו חג אלא שחגו בפני עצמו אלא אין לך      חדש      ונכסה

ירו2   ויש בו חג                    אלא אין לך      חדש      ונכסה

או3    ויש בו חג אלא שחגו בפני עצמו אלא אין לך      חדש      ונכסה

או51   ויש בו חג אלא שחגו בפני עצמו אלא אין לך (חד) חדש      ונכסה

ששון   ויש בו חג     וחגו בו        אלא אין לך      חדש      ונכסה

-----------------------------------------------------------------

מינ    ויש בו חג וחג       בן יומו                אלא      תשרי

פריז   ויש לו חג וחגו      בן יומו ואיזה          זה       תשרי

דפוס   ויש לו חג וחגו      בן יומו אי    אתה מוצא אלא בחדש תשרי

קי     ויש בו חג וחגו  בו                         אלא חדש  תשרי

ירו1   ויש בו חג וחגו  בו                         אלא      תשרי

ירו2   ויש בו חג וחגו  בו                         אלא      תשרי

או3    ויש בו חג וחגו  בו                         אלא      תשרי

או51   ויש בו חג ?וחגו בו?                        אלא      תשרי

ששון   ויש בו חג וחגו  בו                         אלא      תשרי

-----------------------------------------------------------------

מינ     ד"א                                  חדש     חדשו

פריז

דפוס                                         בחדש זה תחדשו

קי      ד"א תקעו  בחדש שופר                  בחדש    חדשו

ירו1    ד"א תקעו  בחדש שופר וגו'             בחדש    חדשו

ירו2    ד"א תקעו  בחדש שופר                  בחדש    חדשו

או3     ד"א תקעו  בחדש שופר בכסא  ליום חגינו בחדש    חדשו

או51    ד"א ?תקעו בחדש שופר בכסא? ליום חגינו בחדש    חדשו

ששון    ד"א תקעו  בחדש שופר וגו'

-----------------------------------------------------------------

מינ    מעשיכם שופר              שפרו  מעשיכם  כך אמר להן הקב"ה

פריז                                          {  א'      הקב"ה

דפוס   מעשיכם בשופר     בחדש זה תשופר מעשיכם     אמ' להן הב"ה

קי     מעשיכם שו?פ<..>?         שפרו  מעשיכם     אמ'     הקב"ה

ירו1   מעשיכם שופר              שפרו  מעשיכ'     אמ'     הקב"ה

ירו2   מעשיכם שופר              שפרו  מעשיכם     אמ'     הקב"ה

או3    מעשיכם שופר              שפרו  מעשיכם     אמ'     הקב"ה

או51   מעשיכם שופר              שפרו  מעשיכם     אמ'     הב"ה

ששון                                             אהב"ה

-----------------------------------------------------------------

מינ    בניי   אם שפרת[ם] מעשיכם          אני   עושה לכם  בשופר

פריז          אם שיפרתם  מעשיכם לפני הרי אני   נעשה      כשופר

דפוס   לישראל אם שפרתם   מעשיכם          הריני נעשה לכם  כשופר

קי            אם שפרתם   מעשיכם לפני     אני   אעשה לכם  כשופר

ירו1          אם שפרתם   מעשיכ'          אני   אעשה אתכם כשופר

ירו2          אם שפרתם   מעשיכם          אני   אעשה לכם  בשופר

או3           אם שפרתם   מעשיכם          אני   אעשה אתכם (ב)[כ]שופר

או51          אם שפרתם   מעשיכם          אני   אעשה אתכם כשופר

ששון          אם שפרתם   מעשיכם          אני   אעשה אתכם כשופר

-----------------------------------------------------------------

מינ                       שמכניס בזו ומוציא בזו

פריז   הזה מה   השופר הזה מכניס  בזו ומוציא בזו  אף אני עומד

דפוס   הזה מה   שופר  זה  מכניס  בזו ומוציא בזו  כך אני עומד

קי     הזה שהוא           מכניס  בזה ומוציא בזה

ירו1   הזה שהוא           מכניס  בזו ומוציא בזו

ירו2   הזה שהוא           מכניס  בזו ומוציא בזו

או3    הזה שהוא           מכניס  בזו ומוציא בזו

או51   הזו שהוא           מכניס  בזה ומוציא בזה

ששון       שהוא           מכניס  בזו ומוציא בזו

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז   מכסא הדין ויושב    בכסא רחמים ומתמלא עליכם

דפוס   מכסא הדין ויושב על כסא  רחמי' והופך  לכם   מדת הדין למדת

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ                         אימתי בראש השנה בחדש השביעי באחד

פריז   רחמים ומרחם עליכם }

דפוס   רחמים                אימתי           בחדש השביעי

קי                          אימתי בר"ה      בחדש הז'    בא'

ירו1                        אימתי בר"ה      בחדש הז'    בא'

ירו2                        אימתי בר"ה      בחדש הז'    באחד

או3                         אימתי בר"ה      בחדש השביעי באחד

או51                        אימתי בר"ה      בחדש השביעי באחד

ששון                        אימתי בר"ה      בחדש השביעי

-----------------------------------------------------------------

מינ    לחדש

פריז

דפוס

קי     לחדש

ירו1   לחדש

ירו2   לחדש

או3    לחדש

או51   לחדש

ששון

-----------------------------------------------------------------