מינ    {ז}                                 כה אמר יי גאלך  קדוש

פריז   {ז} ר' לוי בשם ר' חמא בר' חנינה פתח בה אמר יי גואלך

דפוס   {ז} ר' לוי בשם ר' חמא בר' חנינא פתח כה אמר יי גואלך קדוש

קי     {ז}                                 כה אמר יי גואלך קדוש

ירו1   {ז}                                 כה אמר יי גואלך קדוש

ירו2   {ז}                                 כה אמר יי גואלך קדוש

או3    {ז}                                 כה אמר יי גואלך קדוש

או51   {ז}                                 כה אמר    גואלך קדוש

ששון   {ז}                                 כה אמר יי גואלך קדוש

-----------------------------------------------------------------

מינ    ישר'  אני יי   אלהי' מלמדך להועיל מדרכך  בדרך תלך

פריז         אני יי         מלמדך להועיל וג'             מהו מלמדך

דפוס   ישראל אני יי         מלמדך להועיל

קי     ישראל אני יי         מלמדך להועיל

ירו1   ישראל אני יי         מלמדך להועיל

ירו2   ישראל אני יי   אלהיך מלמדך להועיל

או3    ישראל אני            מלמדך להועיל

או51   ישראל אני [יי]       מלמדך להועיל

ששון   יש'   אני יי   אל'יך מלמדך        מדריכך בדרך תלך

-----------------------------------------------------------------

מינ    מסקידנא     לך     כהדין   מסוסא      דמסקיד בתורתא

פריז   מסקר        לי     הדין    מסאנא דהוא מסקר          להדין

דפוס   מסקר        לך כמה דהדין   מסאסא      מסקר          להדא

קי     מסקרנא      לך     כהדין   מסקרא      דמסקר  לתורא

ירו1   מסקר    אנא לך     כהדין   מסקרא      דמסקר  לתורא

ירו2   מסקרנא      לך     בהדין   מסקרא      דמסקר  לתורא

או3    מסקר    אנא לך     כהדין   מסקרא      דמסקר  לתורא

או51   מסקר    אנא לך     כ[ה]דין מסקרא      דמסקר  לתורא

ששון   מסקר    אנא לך     בהדין   מסקרא      דמסקר  לתורא

-----------------------------------------------------------------

מינ           ששלשה שמות יש לו נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

פריז   פרתא   ושלשה שמות       נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

דפוס   פורתא  ג'    שמות       נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

קי            ג'    שמות       נקראו לו מלמד מרדעת דרבן מלמד

ירו1          ג'    שמות       נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

ירו2          ג'    שמות       נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

או3           שלש   שמות       נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

או51          ג'    שמות       נקראו לו מלמד מרדע  דרבן מלמד

ששון          ג'    שמות       נקראו לו מלמד מדרע  דרבן מלמד

-----------------------------------------------------------------

מינ    שהוא מלמד  את הפרה (מרדע) כדי לחרוש כדי ליתן חיים

פריז   שהוא מלמד  את הפרה            לחרוש

דפוס        שמלמד    הפרה            לחרוש כדי שתתן חיים

קי     שהוא מלמד     לפרה            לחרוש כדי ליתן חיים

ירו1   שהוא מלמד     לפרה            לחרוש כדי שתתן חיים

ירו2   שהוא מלמד     לפרה            לחרוש כדי שתתן חיים

או3    שהוא מלמד     לפרה            לחרוש כדי שתתן חיים

או51   שהוא מלמד     לפרה            לחרוש כדי שתתן חיים

ששון   שהוא מלמד     לפרה            לחרוש כדי שתתן חיים

-----------------------------------------------------------------

מינ    לבעליה   מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דר?ב/כ?ן שהוא משרה  בינה

פריז            מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דרבן     שהוא מוריד בינה

דפוס   לבעליה   מרדע      שמורה דעת לפרה דרבן          שמורה בינה

קי     לבעליה   מרדע שהוא מורה  דעה לפרה <..>רבן  שהוא מורה  בינה

ירו1   לבעליה   מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דרבן     שהוא מורה  בינה

ירו2   לבעליה   מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דרבן     שהוא מורה  בינה

או3    לבעליה   מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דרבן     שהוא מורה  בינה

או51   ל<..>ליה מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דרבן     שהוא מורה  בינה

ששון   לבעליה   מרדע שהוא מורה  דעה לפרה דרבן     שהוא מורה  בינה

-----------------------------------------------------------------

מינ    בפרה  והלא דברים קל  וחומר           ומה    לפרתו

פריז   לפרה                       א'  הקב"ה        לפרתו

דפוס   לפרה                       אמ' הקב"ה ומה אם לפרתו עושה

קי     לפרה  והלא דברים ק"ו                 ומה אם לפרתו צריך

ירו1   לפרה  והלא דברי' ק"ו                 ומה אם לפרתו צריך

ירו2   לפרה  והלא דברים ק"ו                 ומה אם לפרתו צרי'

או3    לפרה  והלא דברים ק"ו                 ומה אם לפרתו צריך

או51   לפרה  והלא דברים ק"ו                 ומה אם לפרתו צריך

ששון   לפרה  והלא דברי' ק"ו                 ומה אם לפרתו צריך

-----------------------------------------------------------------

מינ    אדם עושה לו דרבן       יצרך            שמסיתו  מן   העולם

פריז   אדם עושה    דרבן       וליצרו הרע

דפוס   אדם         דרבן       ליצרו  הרע      שמוציאו מחיי העולם

קי     אדם         ללומדה דעה צרו        שהוא מדיחו   מן   העה"ז

ירו1   אדם         ללמדה  דעה יצרו       שהוא מדיחו   מן   העה"ז

ירו2   אדם         ללומדה דעה יצרו       שהוא מדיחו   מן   העה"ז

או3    אדם         ללומדה דעה יצרו       שהוא מדיחו   מן   העה"ז

או51   אדם         ללמדה  דעה יצרו       שהוא מדיחו   מן   העה"ז

ששון   אדם         ללומדה דעה יצרו       שהוא מדיחו   מן   העה"ז

-----------------------------------------------------------------

מינ    הזה ומן העולם הבא על    אחת   כמה  וכמה

פריז                     אינו  עושה  דרבן

דפוס   הזה     והבא      על    אחת   כמה  וכמה

קי         ומן העה"ב     עאכ"ו                 הה"ד  אני יי

ירו1       ומן העה"ב     עאכ"ו                 הה"ד  אני יי

ירו2       ומן העה"ב     עאכ"                  והה"ד אני יי אלהיך

או3        ומן העה"ב     עאכ"ו                 הה"ד  אני יי

או51       ומן העה"ב     עאכ"ו                 הה"ד  אני יי

ששון       ומן העה"ב     עאכ"ו שצריך לו   דרכן הה"ד  אני יי אל'יך

-----------------------------------------------------------------

מינ                 מדריכך בדרך תלך  ר'   לוי בשם   ר' חמא

פריז                מדריכך בדרך תלך  ר'   לוי בשם   ר' חמא

דפוס                מדריכך בדרך תלך  ר'   לוי בשם   ר' חמא

קי     מלמדך להועיל                  אר"ל     בש"ר     נחמן

ירו1   מלמדך להועיל                  ר"ל      בש"ר     חנניה

ירו2   מלמדך להועיל                  אר"ל     <...>    נחמי'

או3    מלמדך להועיל                  א"ר  לוי בש"ר     חנניא

או51   מלמדך להועיל וגו'             אר"ל     בש"ר     חנניה

ששון   מלמדך להועיל                  ר"ל      בש"ר     חנניה

-----------------------------------------------------------------

מינ    ב"ר חנינא         לאחר       שהיה לו דין בפני אביו  אמ'

פריז                     לבן  מלכים שהיה לו דין לפני אביו  א'

דפוס   בר' חנינה אמ' משל לבן  מלכים שהיה לו דין בפני אביו  אמר

קי                   משל לא'        שהיה לו דין עם   חבירו א"ל

ירו1                 משל לא'        שהיה לו דין עם   חבירו ואמ'

ירו2                 משל לא'        שהיה לו דין עם   חבירו א"ל

או3                  משל לא'        שהיה לו דין עם   חבירו א"ל

או51                 משל לא'        שהיה לו דין עם   חבירו א"ל

ששון                 משל לא'        שהיה לו דין עם   חבירו א"ל

-----------------------------------------------------------------

מינ    לו בני   אם          בקשת לזכות לפני       בדין קנה  לך

פריז   לו אביו  אם מבקש אתה            לפני לזכות בדין

דפוס   לו אביו  אם      אתה מבקש לזכות לפני       בדין ביום הזה

קי        הדיין אם      אתה רוצה לזכות לפני       בדין קנה  לך

ירו1   לו הדיין אם      אתה רוצה לזכות לפני       בדין קנה  לך

ירו2      הדיין אם      אתה רוצה לזכות לפני       בדין קנה  לך

או3       הדיין אם      אתה רוצה לזכות לפני       בדין מנה  לך

או51      הדיין אם      אתה רוצה לזכות לפני       בדין מני

ששון      הדיין אם      אתה רוצה לזכות לפני       בדין קנה  לך

-----------------------------------------------------------------

מינ         דיקאליקוס   פי'         פרקליט פלו'              ואת

פריז   מני  קולינוס     פל'                                  ואת

דפוס   מני              פקולי       גוס    פלני              ואת

קי     חדני קולונין                 פלו'        ומלמד  זכות  ואת

ירו1   חד   ניקולגין    פלוני                   מלמד   וכו'  ואת

ירו2   חד   (ניקולונין) [דיקלי<..>] פלו'        מלמד   זכות  ואת

או3    חד   ניקוליגון   פלוני                   מל?מד? זכות  ואת

או51        קוליגוס     פלוני                   [מלמד  זכות] ואת

ששון   חד   ניקולוגין   פלו'                                 ואת

-----------------------------------------------------------------

מינ    זוכה      לפני בדין                כך אמ' להן הקב"ה

פריז   זכי       לפני בדין                כך א'      הקב"ה

דפוס   זכי       לפני בדין                כך אמ'     הקב"ה

קי     זוכה      לפני בדין                כך אמ'     הקב"ה

ירו1   זוכה      לפני בדין                כך אמ'     הקב"ה

ירו2   זוכה בדין לפני                     כך אמ' להם הקב"ה

או3    זוכה בדין לפני                     כך אמ' להם הקב"ה

או51   זכי       לפני בדין                כך אמ' להם הב"ה

ששון   זוכה בדין לפני      ואת מלמד זכות  כך א"ל     הב"ה

-----------------------------------------------------------------

מינ    לישראל   בניי אם     בקשתם      לזכות לפניי בדין

פריז   לישר'    בני  אם     מבקשין אתם לזכות לפני  בדין

דפוס   לישראל   בני  אם אתם מבקשים     לזכות לפני  בדין ביום

קי     לישראל        אם אתם מבקשי'     לזכות לפני  בדין

ירו1   לישר'         אם     מבקשי'           לפני  בדין

ירו2   לישראל        אם     מבקשי' אתם לזכות לפני  בדין

או3    לישראל        אם אתם רוצים      לזכות לפני  בדין

או51   [לישראל] בני  אם     מבקשי' אתם לזכות לפני  בדין

ששון   ליש'          אם אתם מבקשין     לזכות לפני  בדין

-----------------------------------------------------------------

מינ        תהו  מזכירין לפניי  זכות         ואתם זוכין לפניי בדין

פריז       תהיו מזכירין לפני   זכות אבותיכם ואתם זכין  לפני  בדין

דפוס   הזה תהו  מזכירי         זכות אבות    ואתם זכין  לפני  בדין

קי              הזכירו  לפני   זכות אבות    ואתם זוכין לפני  בדין

ירו1            הזכירו  לפני   זכו' אבות    ואתם זוכי' לפני  בדין

ירו2            הזכירו  <..>ני זכות אבות    ואתם זוכים לפני  בדין

או3             הזכירו  לפני   זכות אבות    ואתם זוכין לפני  בדין

או51       תהיו מזכירים        זכות אבותיכם ואתם זוכין לפני  בדין

ששון            הזכירו  לפני   זכות אבות    ואתם זוכין לפני  בדין

-----------------------------------------------------------------

מינ                           הה"ד בחדש השביעי באחד לחדש

פריז

דפוס

קי            ואימתי בר"ה          בחדש הז'    באחד לחדש

ירו1          ואימתי בר"ה          בחדש הז'    בא'  לחדש יהיה

ירו2   אימתי  ואימתי בר"ה          בחדש השביעי באחד לחדש

או3           ואימתי בר"ה          בחדש השביעי בא'  לחדש יהיה

או51          ואימתי בר"ה          בחדש השביעי באחד לחדש יהיה

ששון          ואימתי בר"ה          בחדש השביעי באחד לחדש וגו'

-----------------------------------------------------------------

מינ                                          זה אברהם

פריז                                    אחד  זה אברהם   אבינו

דפוס                                    באחד זה אברהם

קי                                      באחד זה אברהם

ירו1   לכם שבתון זכרון תרועה מקרא       בא'  זה אברה'

ירו2                                    באחד זה <..>רהם

או3    לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש   בא'  זה אברהם

או51   לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש  באחד זה אברהם

ששון                                    באחד זה אברהם

-----------------------------------------------------------------

מינ     דכת'  אחד היה אברהם ויירש את הארץ                זכרון

פריז    שנ'   אחד היה אברהם                              זכרון

דפוס    שנ'   אח' היה אברהם                              זכרון

קי      שנא'  אחד היה אברהם               יהיה לכם שבתון זכרון

ירו1    שנא'  אחד היה אברה' וגו'          יהיה לכם שבתון זכרון

ירו2    שנא'  א'  היה אברהם               יהיה לכם שבתון זכרון

או3     שנאמ' אחד היה אברהם               יהיה לכם שבתון זכרון

או51    שנ'   אחד היה אברהם               יהיה לכם שבתון זכרון

ששון    שנ'   אחד היה אברהם               יהיה לכם שבתון זכרון

-----------------------------------------------------------------

מינ    תרועה זה יצחק       דכת' וירא והנה איל (נאחד) אחר   נאחז

פריז   תרועה זה יצחק אבינו      וירא והנה איל

דפוס   תרועה זה יצחק       שנ'  וירא והנה איל

קי     תרועה זה יצחק       שנא'      והנה איל        אחר   נאחז

ירו1         זה יצחק       שנא'      והנה איל        א'    וגו'

ירו2   תרועה זה יצחק       שנא'      והנה איל        אחר   גו'

או3    תרועה זה יצחק       שנא'      והנה איל        אחר   נאחז

או51   תרועה זה יצחק       שנ'       והנה איל        [אחר] נאחז

ששון   תרועה זה יצחק       שנ'       והנה איל        אחר   נאחז

-----------------------------------------------------------------

מינ         בקרניו מקרא קדש זה       יעקב דכת' שמע אלי

פריז               מקרא קדש זה אבינו יעקב      שמע     יעקב

דפוס               מקרא קדש זה       יעקב שנא' שמע אלי יעקב

קי     וגו'        מקרא קדש זה       יעקב שנא' שמע אלי יעקב

ירו1               מקרא קדש זה       יעקב שנא' שמע אלי יעקב עבדי

ירו2               מקרא קדש זה       יעקב שנא' שמע אלי יעקב עבדי

או3         בקרניו מקרא קדש זה       יעקב שנא' שמע אלי יעקב עבדי

או51   בסבך בקרניו מקרא קדש זה       יעקב שנ'  שמע אלי יעקב עבדי

ששון   בסבך בקרניו מקרא קדש זה       יעקב שנ'  שמע אלי יעקב עבדי

-----------------------------------------------------------------

מינ    וישראל מקוראי  אימתי  תהו  מזכירין לפניי זכות אבות ותהו

פריז   וישראל מקוראי  ואימתי אתם  מזכירין לפני  זכות אבות ואתם

דפוס   וישראל מקוראי  ואימתי תהיו מזכירין       זכות אבות ואתם

קי     וישראל מקוראי

ירו1   וגו'

ירו2   וישראל מקוראי

או3    וישראל מקוראי

או51   וישראל מקוראי

ששון   ויש'   מקוראי

-----------------------------------------------------------------

מינ    זוכין      בדין בראש השנה בחדש השביעי

פריז   זוכין לפני בדין           בחדש השביעי

דפוס   זכין  לפני בדין           בחדש השביעי

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------