מינ    {ח} ר'  ברכיה                       פתח אך הבל בני אדם

פריז   {ח} ר'  חייא  בר מרייא בשם   ר' לוי פתח אך הבל בני זה

דפוס   {ח} ר'  חייא  בר אבא   בשם   ר' לוי פתח אך הבל בני אדם

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   {ח} [ר' חייא  בר מריא  בשר"ל            אך הבל בני אדם

ששון   {ח} ר'  חייא  בר מריא  בשר"ל            אך הבל בני אדם

--------------------------------------------------------------------

מינ    כזב  בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד בנוהג שבעולם

פריז   בא                                      בנוהג שבעולם

דפוס   כזב  בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד בנוהג שבעולם מה

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   וגו'                                    בנוהג שבעולם

ששון   וגו'                                    בנוהג שבעו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    הבריות  אומרו'     פלו' נושא פלו'

פריז   הבריות  אומ'       פלני נושא פלנית אך  הבל בני אדם פלנית

דפוס   הבריות  אומרו' איש פלני נושא פלנית אך  הבל בני אדם פלנית

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   הביריו' או<..>     פלו' נשא  פלו'  כזב בני איש     פל'

ששון   הבריות  אומרות     פלו' נשא  פלו'  כזב בני איש     פלו'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   נישאת לפלני כזב בני איש במאזנים לעלות במאזנים

דפוס   נשא         כזב בני איש                       המה מהבל

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   נשא                     במאזנים לעלות

ששון   נשא   פלו'              במאזנים לעלות

--------------------------------------------------------------------

מינ                             אמ' הקב"ה עד      שעשויין

פריז           ר' חייא בר מרייא           לפי שהן עשויין

דפוס   יחד אמ' ר' חייא                    עד  שהן עשויין

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51                                      למי שהן עשויין

ששון                                      למי שהם עשויין

--------------------------------------------------------------------

מינ    הבל        במעי אמהן    יחדתים וזיווגתן זה  לזה א"ר

פריז   הבל        ממעי אמותיהן המה    מהבל     יחד     א"ר

דפוס   הבל   מתוך מעי  אמן     הם              יחד     אמר ר'

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   הב?ל?      ממעי אמותיהן המה    מהבל     יחד     אמ' רב

ששון   הבל        ממעי אמותיהן המה    מהבל     יחד     אמ' רב

--------------------------------------------------------------------

מינ    יוחנן (זה) כל הבלין וכזבין שישראל             עושין בעולם

פריז   נחמן       כל הבלים וכזבים שישר'              עושין בעולם

דפוס   נחמן       כל הבלים וכזבים שבני   אברהם אבינו עושין בעולם

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   נחמן       כל הבלים וכזבי' שיש                ע<..> בעה"ז

ששון   נחמן       כל הבלים וכזבי' שיש'               עושין בעה"ז

--------------------------------------------------------------------

מינ    הזה כדי          אברהם אבינו לכפר על    כולן מאי  טעמיה

פריז   הזה כדי הוא      אברהם אבינו לכפר את    כלן  מה   טעם

דפוס   הזה כדי הוא                  לכפר בעד   כלם  הה"ד

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51       כדי הוא אבי' אברהם       לכפר א<..> כולם מ"ט

ששון       כדי הוא אבי' אברהם       לכפר את    כולם מ"ט

--------------------------------------------------------------------

מינ    האדם הגדול בענקים הוא                                אמתי

פריז   האדם הגדול בענקים הוא וגו' במאזנים לעלות

דפוס   האדם הגדול בענקים          במאזנים לעלות במאזנים הוא

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   האדם הגדול בענקים          במ<..>  לעלות

ששון   האדם הגדול בענקים          במאזנים לעלות

--------------------------------------------------------------------

מינ    מתכפר להן במאזנים בחדש        שמזלו       מאזנים

פריז   מתכפר לכם         בחדש השביעי שמולו       מעשיכם {

דפוס   מתכפר להם         בחדש        שמזלו       מאזנים

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   מתכפר להם         בחדש        שמזלו <...> מאזני'

ששון   מתכפר להם         בחדש        שמזלו       מאזני'

--------------------------------------------------------------------

מינ    איזהו חדש שמזלו מאזנים הוי אומר        זה     תשרי  תשרי

פריז                                                 תשרי  תשרי

דפוס                                   ואי זה זה חדש תשרי  תשרי

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51                                   אי  זה זה     תשרי]

ששון                                   אי  זה זה     תשרי

--------------------------------------------------------------------

מינ    כת'       שתשרי ותשבוק ותכפר    לחובינו     אימתי בראש

פריז   כת' על שם תשרי  ותשבוק       על חובינו      אימתי

דפוס                   ותשבוק ותכפר על חובי    עמך אימתי

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    השנה בחדש השביעי   באחד לחדש

פריז        בחדש השביעי }

דפוס        בחדש השביעי

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    בחדש השביעי בחדש השביעי באחד לחדש חדש   שהוא משובע

פריז   בחדש השביעי בחדש                        שהוא משובע במצות

דפוס

קי     חדש                                     שהוא מושפע במצות

ירו1   חדש                                     שהוא משובע במצות

ירו2                           באחד לחדש [חדש] שהוא מושבע במצות

או3    חדש                                     שהוא מושבע במצות

או51   חדש                                     שהוא משובע במצוות

ששון   חדש                                     שהוא משובע במצות

-----------------------------------------------------------------

מינ    ראש  השנה בתוכו יום הכפורים בתוכו סוכה בתוכו לולב  בתוכו

פריז   שופר      תוכו      כפור    תוכו             לולב

דפוס

קי     ר"ה       בתוכו י"ה         בתוכו סוכה בתוכו לולב  בתוכו

ירו1   ר"ה       בתוכו י"ה         בתוכו            לולב  בתוכו

ירו2   ר"ה       בתוכו י"ה         בתוכו            לולב  בתוכו

או3    ר"ה       בתוכו י"ה         בתוכו            לולב  בתוכו

או51   ר"ה       בתוכו יום הכפורים בתוכו            ולולב בתוכו

ששון   ר"ה       בתוכו י"ה         בתוכו            לולב  בתוכו

-----------------------------------------------------------------

מינ                          אתרוג   בתוכו      (שבת) הדס בתוכו

פריז

דפוס

קי                ערבה בתוכו אתרוג   בתוכו            הדס בתוכו

ירו1                         אתרוג   בתוכו ערבה בתוכו

ירו2   סוכה בתוכו ערבה בתוכו אתר<..>                  הדס בתוכו

או3                          אתרוג   בתוכו

או51                         אתרוג   בתוכו ערבה בתוכו

ששון                         אתרוג   בתוכו ערבה בתוכו

-----------------------------------------------------------------

מינ    ערבה  בתוכו                       ד"א  חדש  שביעי  חדש

פריז   וערבה בתוכו                       ד"א  בחדש השביעי בחדש

דפוס                                     ד"א  בחדש השביעי

קי     חגיגה בתוכו                       ד"א  חדש

ירו1   חגיגה בתוכו            סוכה בתוכו ד"א  חדש

ירו2   חגיגה בתוכו                       ד"א  חדש

או3    חגיגה בתוכו ערבה בתוכו סוכה בתוכו ד"א  חדש

או51   חגיגה בתוכו            סוכה בתוכו ד"א  חדש

ששון   חגיגה בתוכו            סוכה בתוכו ד"א  חדש

-----------------------------------------------------------------

מינ    שהוא משובע     גיתות בתוכו גורנות בתוכו  כל מיני  מגדים

פריז   שהוא משובע בכל גיתות בתוכו גרנות  בתוכו  כל מיני  מגדים

דפוס   שהוא משובע בכל גתות  בתוכו

קי     שהוא מושבע לכל גרנות בתוכו גתות   בתוכו  כל מיני  פירות

ירו1   הוא  משובע בכל גרנות בתוכו גתות   בתוכו  כל מיני  פירו'

ירו2   שהוא מושבע לכל גרנות בתוכו גתות   בתוכו  כל מיני  פירות

או3    שהוא מושבע בכל גרנות בתוכו גתות   בתוכו  כל מיני  פירות

או51   שהוא משובע בכל גרנות בתוכו גתות   [בתוכו כל מיני] פירות

ששון   שהוא משובע בכל גרנות בתוכו גתות   בתוכו  כל מיני  פירות

-----------------------------------------------------------------

מינ    בתוכו

פריז   בתוכו

דפוס         ברכות בתוכו כפור בתוכו סוכה בתוכו לולב וערבה בתוכו

קי     בתוכו

ירו1   בתוכו

ירו2   בתוכו

או3    בתוכו

או51   בתוכו

ששון   בתוכו

-----------------------------------------------------------------