מינ    {ט} ד"א     חדש  שביעי  ר' ברכיה הוה      קרי  ליה ירחא

פריז   {ט}

דפוס   {ט} דבר אחר בחדש השביעי ר' ברכיא היה      קרי  ליה ירחא

קי     {ט}                     ר' ברכיה הוה      קרי  ליה ירחא

ירו1   {ט}                     ר' ברכיה הוה      קרי  ליה ירחא

ירו2   {ט}                     ר' ברכיה הוה      קרא  ליה ירחא

או3    {ט}                     ר' ברכיה הוה      קרי  ליה ירחא

או51   {ט}                     ר' ברכיה הוה אזיל וקרי ליה ירחא

ששון   {ט}                     ר' ברכיה הוה      קרי  ליה ירחא

-----------------------------------------------------------------

מינ    דשבועתא חדש שבו נשבע הקב"ה לאבינו אברהם            שאני

פריז                   נשבע הקב"ה        לאברהם אבינו

דפוס   דשבועתא     שבו נשבע הקב"ה        לאברהם אבינו ע"ה

קי     דשבועתא     שבו נשבע הקב"ה        לאברהם           שהוא

ירו1   דשבועתא     שבו נשבע הקב"ה        לאברהם           שהוא

ירו2   דשבועתא     שבו נשבע הקב"ה        לאברהם           שהוא

או3    דשבועתא     שבו נשבע הקב"ה        לאברהם           שהוא

או51   דשבועתא     שבו נשבע הב"ה         לאברהם           שהוא

ששון   דשבועתא     שבו נשבע הב"ה         לאברהם           שהוא

-----------------------------------------------------------------

מינ    גואל את בניך

פריז                      ויאמר בי נשבעתי נאם יי מה צורך היה לשבועה

דפוס                 הה"ד ויאמר בי נשבעתי נאם יי מה צורך היה לשבועה

קי     גואל את בניו

ירו1   גואל את בניו

ירו2   גואל את בניו

או3    גואל    לבניו

או51   גואל    לבניו

ששון   גואל את בניו                              מה צורך     לשבועה

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז   זו ר' ברכיה        בשם ר' יוחנן א'

דפוס      ר' בבי   בר אבא בשם ר' יוחנן אמ'  עמד אברהם בתפלה

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון   זו

-----------------------------------------------------------------

מינ                        אמ'        אברהם        לפני    הקב"ה

פריז                       אמ'        אברהם  אבינו לפני    הקב"ה

דפוס   ותחנונים לפני הקב"ה ואמר                    לפניו

קי                         א?מ'       א?ברהם       ל?פ?ניו

ירו1                       אמ'        אברהם        לפניו

ירו2                       אמ'        אברהם        לפניו

או3                        אמ'  לפניו אברהם

או51                       אמ'        אברהם        לפניו

ששון                       אמ'        אברהם        לפניו

-----------------------------------------------------------------

מינ    רבון      העולמים גלוי וידוע     לפני  כסא כבודך שבשעה

פריז   רבונו של  עולם    גלוי וידוע     לפניך           שבשעה

דפוס   רבונו של  עולם    גלוי וידוע     לפניך           בשעה

קי     רבונו ש"ע         גלוי וידוע     לפניך           שבשעה

ירו1   רבש"ע             גלוי וידוע     לפניך           שבשעה

ירו2   רבו'  ש"ע         גלוי וי?ד?<..> לפניך           שבשעה

או3    רבש"ע             גלוי וידוע     לפניך           שבשעה

או51   רבש"ע             גלוי וידוע     לפניך           שבשעה

ששון   רב'   ש"ע         גלוי וידוע     לפניך           שבשעה

-----------------------------------------------------------------

מינ    שאמרת    קח לי    את בנך את יחידך אשר אהבת  את יצחק היה

פריז   שאמרת    קח    נא את בנך את יחידך                   שהיה

דפוס   שאמרת לי קח    נא את בנך את יחידך                   היה

קי     שאמרת לי קח    נא את בנך את יחידך את  יחידך את יצחק היה

ירו1   שאמרת לי קח       את בנך את יחידך                   היה

ירו2   שאמרת לי קח    נא את בנך את יחידך           את יצחק היה

או3    שאמרת לי קח    נא את בנך את יחידך                   היה

או51   שאמרת לי קח    נא את בנך את יחידך אשר אהבת  את יצחק [היה

ששון   שאמרת לי קח    נא את בנך את יחידך                   היה

-----------------------------------------------------------------

מינ    לי    להשיבך       ולומר לך                  את    אמר

פריז   בליבי להשיבך       ולומ' לך                  אתמול אמרת

דפוס   בלבי  מה     להם   בך    והיה בלבי מה  לאמר  אתמול אמרת

קי     לי    להשיב  לפניך                           אתמול אמרת

ירו1   לי    להשיב  לפניך ולומ'                     אתמול אמרת

ירו2   לי    להשיב  לפניך

או3    לי    להשיב  לפניך ולומר לך                  אתמול אמרת

או51   לי    להשיב  לפניך            ולא  השב       אתמול אמרת

ששון   לי    להשיב  לפניך ולומ'                     אתמול אמרת

-----------------------------------------------------------------

מינ    לי בזה       יקרא    לך זרע והיום         אתה אומ' לי קח

פריז   לי כי  ביצחק יקרא    לך זרע ועכשיו ועכשיו אתה או'  לי קח

דפוס   לי כי  ביצחק יקרא    לך זרע ועכשיו        אתה אומר לי והעלהו

קי     לי כי  ביצחק יקרא    לך זרע והיום         אתה אומ' לי קח

ירו1   לי כי  ביצחק יקרא    לך זרע והיום         אתה אומ'    ליקח

ירו2

או3    לי כי  ביצחק יקרא    לך זרע והיום         אתה אומ'    קח

או51   לי כי  ביצחק יקר<..> לך זרע והיום         אתה אומ' לי ק<..>

ששון   לי כי  ביצחק יקרא    לך זרע והיום             המרת לי קח

-----------------------------------------------------------------

מינ    נא את    בנך את יחידך   אלא כשם שהיה לי      להשיבך

פריז   נא את    בנך את יחידך   אלא כשם שהיה בלבי    להשיבך

דפוס   שם לעולה                אלא כשם שהיה לי   מה להשיבך

קי     נא את    בנך את יחידך   אלא כשם שיש          להשיב

ירו1   נא את    בנך את יחידך   אלא כשם שיש  לי      להשיב

ירו2

או3    נא את    בנך            אלא כשם שיש  לי      להשיב

או51   נא את    בנך את יחידך]  אלא כשם שיש  לי      להשיב

ששון   נא את    בנך    יחידך   אלא כשם שהיה לי      להשיב

-----------------------------------------------------------------

מינ    ולומ' לך                                             את

פריז                         וכבשתי את יצרי ולא השיבותיך

דפוס                         וכבשתי את יצרי ולא השיבותיך    בחדש

קי           לפניך                          ולא השיבותי

ירו1         לפניך                          ולא השיבותי

ירו2                                        ולא השיבותי

או3          לפניך                          ולא השבתי

או51                                        ולא השיבותי  לך

ששון         לפניך ולא השבתי וכבשתי את יצרי

-----------------------------------------------------------------

מינ    אמר לי כזה  יקרא  לך  זרע והיום אתה אמ' לא השבתיך  כך

פריז                                                      כך

דפוס   אשר לא ישמע וכאלם אשר לא  יפתח  פיו                כך

קי                                                        כך

ירו1                                                      כך

ירו2                                                      כך

או3                                                       כך

או51                                                      כך

ששון                                                      כך

-----------------------------------------------------------------

מינ                שבניו    של יצחק   באין   לידי עבירות מעשים

פריז   בשעה שיהיו  בניו        שליצחק באים   לידי עבירות ומעשים

דפוס        כשיהיו בניו     של יצחק   באים   לידי עבירות ומעשים

קי     בשעה        שבניו       שליצחק באים   לידי        מעשים

ירו1   בשעה        שבניו    של יצחק   באים   לידי        מעשי'

ירו2   בשעה        שבני<..> של יצחק   באים   לידי        מעשים

או3    בשעה        שבניו    של יצחק   באים   לידי        מעשים

או51   בשעה        שבניו    של יצחק   באי[ם] לידי        מעשים

ששון   בשעה        שבניו    של יצחק   באים   לידי        מעשים

-----------------------------------------------------------------

מינ             תזכור להם עקידתו של יצחק   אביהם ותכפר להם

פריז   רעים תהא נזכר      עקדת      יצחק   אביהם

דפוס   רעים תהא מזכיר להם עקידת     יצחק   אביהם ועומד מכסא הדין

קי     רעים     תזכור להם עקידתו    שליצחק       ותכפר להם

ירו1   רעים     תזכור להם עקידתו של יצחק         ותכפר להם

ירו2   רעים     תזכור להם עקידתו    שליצחק       ותכפר להם

או3    רעים     תזכור להם עקידתו של יצחק         ותכפר להם

או51   רעים     תזכור להם עקידתו של יצחק         ותכפר להם

ששון   רעי'     תזכור להם עקידתו של יצחק         ותכפר להם

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז              ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם  והולך  להם

דפוס   לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים ותרחם עליהם  ותהפוך להם

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז   מידת הדין למידת רחמי' אימתי בחדש השביעי

דפוס   מדת  הדין למדת  רחמים אימתי בחדש השביעי

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------