מינ    {י} ר' יהודה בר' סימון בש'     ר' יהושע בן לוי     כת'

פריז   {י}

דפוס   {י}

קי     {י} ר' יהודה           בשריב"ל                 אמ' <..>תיב

ירו1   {י} ר' יהודה בר  נחמן  בשריב"ל                     כתי'

ירו2   {י} ר' יהודה ב"ן       בשריב"ל                 אמ' כתי'

או3    {י} ר' יהודה בר  נחמן  בש"ר       יהושע בן לוי אמ' כתי'

או51   {י} ר' יהודה בר  נחמן  בשריב"ל                 אמ' כתיב

ששון   {י} ר' יהו'  בר  נחמן  בשריב"ל                     כתי'

-----------------------------------------------------------------

מינ    באברהם וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל

פריז          וישא אברהם את עיניו

דפוס          וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל     אחר נאחז בסבך

קי            וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל     אחר נאחז בסבך

ירו1          וישא אברה' את עיניו וגו'

ירו2          וישא אברה' את עיניו וירא והנה איל     אחר נאחז בסבך

או3           וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל     אחר נאחז בסבך

או51          וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל (כ) אחר נאחז בסבך

ששון          וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל     אחר נאחז וגו'

-----------------------------------------------------------------

מינ                      מלמד שהראהו הקב"ה לאברהם       את

פריז          א"ר  יודן  מלמד שהראה  הקב"ה לאברהם אבינו את

דפוס   בקרניו            מלמד שהראה  הקב"ה לאברהם אבינו את

קי     ב<..   ...>

ירו1                          הראהו  הקב"ה              את

ירו2   בקרניו                 הראהו  הקב"ה

או3    בקרניו                 הראהו  הקב"ה              את

או51   בקרניו                 הראהו  הב"ה               את

ששון                          הראהו  הב"ה               את

-----------------------------------------------------------------

מינ    האיל ניתש    מחורש        זה  ונסבך     בחודש   זה  ניתש

פריז   האיל נותש    מחורש        זה  ונסבך     בחורש   זה

דפוס   האיל ניתש    מחודש        זה  ונסבך     בחדש    אחר

קי                                   ?ו?נאחזין בחורש   אחר

ירו1   האיל נתלש    מחורש        זה  ונסבך     בחורש   אחר

ירו2        נתלש    בחורש        זה  ונסבך     בחורש   אחר

או3    האיל נתלש    מחורש        זה  ונסבך     בחורש   אחר

או51   האיל נת(לב)ש (ב)[מ]ח[ו]רש אחד ונסבך     בח[ו]רש אחר

ששון   האיל נתלש    מחורש        זה  ונסבך     בחורש   אחר

-----------------------------------------------------------------

מינ    בחורש ונסבך בחורש אחד  אמ' לו              כך יהיה

פריז                     אחר  אמ' לו הקב"ה אברהם     עתידין

דפוס                          אמר    הקב"ה לאברהם כך עתידין

קי                                                כך י<..

ירו1                          אמ' לו              כך יהיו

ירו2                          א"ל                 כך יהיו

או3                           א"ל                 כך יהיו

או51                          א"ל                 כך יהיו

ששון                          א"ל                 כך יהיו

-----------------------------------------------------------------

מינ    בניך       נאחזין באומות ומסתרבכין במלכיות וסופן ליגאל

פריז   בניך (א)   נאחזין בעונות ונסבכין   בצרות   וסופן להגאל

דפוס   בניך להיות נאחזים בעונות ונסבכי'   בצרות   וסופן ליגאל

קי     ...>

ירו1   בניך       נאחזין באומו' ומסתבכין  במלכיו' וסופן להגאל

ירו2   בניך       נאחזין באומות ומסתבכין  במלכיות וסופן ליגאל

או3    בניך       נאחזין באומות ונסתבכין  במלכיות וסופן להגאל

או51   בניך       נאחזין באומות ונסתבכין  במלכיות וסופן להגאל

ששון   בניך       נאחזין באומו' ומסתבכין  במלכיות וסופן להגאל

-----------------------------------------------------------------

מינ    בקרניו של  איל

פריז   בקרניו של  איל           ויי  עליהם יראה  וגו'

דפוס   בקרניו של  איל      הה"ד ויי' אל'ים בשופר יתקע

קי                <..>לאיל הה"ד והיה ביום  ה<..  ...>

ירו1   בקרניו של  איל      הה"ד והיה ביום  ההוא  יתקע בשופר

ירו2   בקרניו     שלאיל    הה"ד והיה ביום  ההוא  יתקע בשופר

או3    בקרניו של  איל      הה"ד והיה ביום  ההוא  יתקע בשופר

או51   בקרניו     שלאיל    הה"ד והיה ביום  ההוא  יתקע בשופר

ששון   בקרניו של  איל      הה"ד והיה ביום  ההוא  יתקע בשופר

-----------------------------------------------------------------

מינ                                ר' אבא   בריה דרב פפי

פריז                           א"ר    חנינא בר       יצחק

דפוס                           אמר ר' הונא  בר'      יצחק

קי 

ירו1   גדול                        ר' אבא   בריה דרב ספרא

ירו2   גדול                        ר' אבא   בריה דרב ספרא

או3    גדול ובאו האובדים וגו'      ר' אבא   בריה דרב ספרא

או51   גדול ובאו האובדים           ר' אבא   בריה דרב ספרא (בש"ר)

ששון   גדול                        ר' אבא   בריה דרב ספרא

-----------------------------------------------------------------

מינ    ור'  יהושע דסיכני בשם   ר' לוי כת'  וישא   אברהם את עיניו

פריז

דפוס

קי                                         ?וישא? אברהם את עיניו

ירו1   ור'  יהושע דסכנין בשר"ל        כתי' וישא   אברה' את עיניו

ירו2   ור'  יהושע דסכנין בשר"ל        כתי' וישא   אברהם את עיניו

או3    ור'  יהושע דסכנין בש"ר     לוי כתי' וישא   אברהם את עיניו

או51   ור'  יהושע דסכנין בשר"ל        כתי' וישא   אברהם את עיניו

ששון   ור"י       דסכנין בשר"ל        כתי' וישא   אברהם את עיניו

-----------------------------------------------------------------

מינ    וירא והנה איל     אחר  נאחז בסבך בקרניו  מלמד שהראהו

פריז                                            מלמד שהראה

דפוס                                            מלמד שהראה

קי          והנה איל     אחר  וגו'              מלמד שהראהו

ירו1                     וגו'                   מלמד שהראהו

ירו2   וירא והנה איל     וגו'                   מלמד שהראהו

או3    וירא והנה איל          נאחז בסבך בקרניו  מלמד שהראהו

או51   וירא והנה איל (נ) אחר  נאחז בסבך בקרניו  מלמד שהראהו

ששון   וירא והנה איל     וגו'                   מלמד שהראהו

-----------------------------------------------------------------

מינ    הקב"ה לאברהם אבינו את האיל ניתש מחורש        זה ונסבך

פריז   הקב"ה לאברהם אבינו את האיל נוטש מחורש           ונסבך

דפוס   הב"ה  לאברהם       את האיל ניתש מחורש        זה ונסבך

קי     הקב"ה              את האיל נתלש בחורש        זה ומסובך

ירו1                      את האיל נחלש מחורש        זה ומסובך

ירו2   הקב"ה              את האיל נתלש מחורש        זה ומסובך

או3    הקב"ה              את האיל נתלש מחורש        זה ומסובך

או51   הב"ה               את האיל נתלש (ב)[מ]ח[ו]רש זה ומסובך

ששון                      את האיל נתלש מחורש        זה ונסבך

-----------------------------------------------------------------

מינ    בחורש אחר ניתש מחרש זה ונסבך בחרש אחר  אמ' לו

פריז   בחורש אחר                              אמ' לו הקב"ה

דפוס   בחרש  זה                               אמר    הקב"ה

קי     מחורש אחר                              א"ל    הקב"ה

ירו1   מחורש אחר                              אמ' לו הקב"ה

ירו2   בחורש אחר                              א"ל    הקב"ה

או3    מחורש אחר                              א"ל

או51   מחרש  אחר                              א"ל    [הבה]

ששון   בחורש אחר                              א"ל    הב"ה

-----------------------------------------------------------------

מינ           כך    יהיו   בניך       נאחזין      בעונות   ומסתרבכין

פריז   לאברהם כך    עתידין בניך להיות נאחזים

דפוס   לאברהם כך הם עתידין בניך       נאחזין

קי            כך    יהיו   בניך       נאחזין      בע?ונ?ות ומסתבכין

ירו1          כך    יהיו   בניך       נאחזי'      בעונות   ומסתבכין

ירו2          כך    יהיו   בניך       נאחזין      בעונות   ומסתבכין

או3           כך    יהיו   בניך       נאחזין      בעונות   ומסובכין

או51          כך    יהיו   בניך       נאחזין      בעונות   ומסובכין

ששון          כך    יהיו              נאחזין בניך בעונות   ומסתבכין

-----------------------------------------------------------------

מינ            בצרות

פריז                 באומות ונסבכים במלכיות ונמשכים ממלכות למלכות

דפוס                 באומות ונסבכין         ונמשכין ממלכות למלכות

קי     בעבירות וצרות

ירו1   בעבירו' וצרות

ירו2   בעבירות וצרות

או3    בעבירות וצרות

או51   בעבירות וצרות

ששון   בעבירות וצרות

-----------------------------------------------------------------

מינ                                      וסופן ליגאל בקרניו

פריז   מבבל למדי וממדי ליון ומיון לאדום  וסופן להגאל בקרניו

דפוס   מבבל למדי ממדי  ליון ומיון לאדום  וסופן ליגאל בקרניו

קי                                       וסופן להגאל בקרניו

ירו1                                     וסופן להגאל בקרניו

ירו2                                     וסופן להגאל בקרניו

או3                                      וסופן להגאל בקרניו

או51                                     וסופן להגאל בקרניו

ששון                                     וסופן ליגאל בקרניו

-----------------------------------------------------------------

מינ    של איל הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו

פריז   של איל      ויי עליהם יראה

דפוס   של איל הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו

קי            הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו ויי עליהם יראה

ירו1          הה"ד ויי עליהם יראה וגו'

ירו2          הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו

או3           הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו

או51          הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו

ששון          הה"ד ויי עליהם יראה ויצא כברק חצו

-----------------------------------------------------------------

מינ    יי  אלהים בשופר יתקע יתקע והלך בסערות תימן יי צבאות יגן

פריז

דפוס

קי     ויי אלי'ם בשופר יתקע      והלך בסערות תימן

ירו1

ירו2   ויי אלהים בשופר יתקע      והלך בסערות תימן

או3    ויי אלהים בשופר יתקע      והלך בסערות תימן

או51   ויי אלהים בשופר יתקע      והלך בסערות תימן

ששון   ויי אל'ים בשופר יתקע

-----------------------------------------------------------------

מינ    עליכם יי צבאות יגן עליהם יי צבאות יגן עלינו

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

 

דפוס                                                ר' אבא

דפוס   בריה דרב פפי ור' יהושע דסכני בשם ר' לוי אמר כל ימות השנה

דפוס   ישראל עסוקין במלאכתן ובראש השנה נוטלין שופרותיהן ותוקעין

דפוס   לפני הקב"ה והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים

דפוס   אימתי בחדש השביעי

-----------------------------------------------------------------