מינ    {יא} בחדש  השביעי  לעולם שביעי    חביב          למעלה

פריז   {יא}               כל    השביעיים חביבים        מרקיעים

דפוס   {יא}               כל    השביעין  חביבין לעולם  למעלן

קי     {יא} בחדש  השביעי  לעולם הז'      חביב

ירו1   {יא}               לעולם ז'       חביבי'        בשמים

ירו2   {יא} בחדש  השביעי  לעולם הז'      חביב          בשמים

או3    {יא}                     שביעי    חביב          בשמים

או51   {יא} [בחדש השביעי] לעולם שביעי    חביב          בשמים

ששון   {יא} בחדש  השביעי  לעולם שביעי    חביב          בשמי'

-----------------------------------------------------------------

מינ    שביעית חביבה                  וילון רקיע  שחקים  זבול

פריז   השביעי חביב   שמים ושמי השמים       ורקיע ושחקים וזבול

דפוס   השביעי חביב   שמים ושמי השמים       ורקיע ושחקים זבול

קי                                   וילון רקיע  שחקים  זבול

ירו1                                 וילון רקיע  שחקי'  זבול

ירו2   הז'    חב<..>                 וילון רקיע  שחקים  זבול

או3                                  וילון רקיע  שחקים  זבול

או51                                 וילון רקיע  שחקים  זבול

ששון                                 וילון רקיע  שחקים  זבול

-----------------------------------------------------------------

מינ    מעון  מכון   ערבות        סולו  לרוכב בערבות ביה שמו  ועלזו

פריז   ומעון        וערבות       סלו   לרוכב בערבות

דפוס   ומעון        וערבות וכתוב סולו  לרוכב בערבות ביה שמו

קי     מכון  מעון   ערבות        סולו  לרוכב בערבות ביה

ירו1   מכון  מעון   ערבו'        סולו  לרוכב בערבו'     וגו'

ירו2   מכון  מעון   ערבות        סלו   לרוכב בערבות ביה שמו

או3    מכון         ערבות        סלו   לרוכב בערבות ביה שמו

או51   מכון  [מעון] ערבות  שנ'   סולו  לרוכב בערבות ביה שמו

ששון   מכון  מעון   ערבות        סולות לרוכב בערבות ביה שמו

-----------------------------------------------------------------

מינ    לפניו  בארצות שביעית  חביבה ארץ

פריז          בארצות השביעית חביבה ארץ

דפוס          בארצות שביעית  חביבה ארץ ישראל שבעה אומות ארץ

קי            בארצות שביעית  חביבה ארץ

ירו1          כארצות שביעי'  חביבה ארץ

ירו2          בארצות הז'     חביבה ארץ

או3           בארצות שביעית  חביבה ארץ

או51          בארצות שביעית  חביבה ארץ

ששון          בארצות שביעית  חביבה ארץ

-----------------------------------------------------------------

מינ         אדמה  ארקא גיא צייה נשייה תבל

פריז              ארקא גיא ציה  נשיה  תבל

דפוס        אדמה  ארקא גיא ציה  נשיה  תבל וכתיב והוא ישפוט תבל

קי     ארקא אדמה       גיא ציה  נשיה  תבל

ירו1        אדמה  ארקא גיא ציה  נשיה  תבל

ירו2        א<..> אדמה גיא ציה  נשיה  תבל

או3         אדמה  ארקא גיא ציה  נשיה  תבל

או51        אדמה  ארקא גיא ציה  נשיה  תבל

ששון        אדמה  ארקא גי  ציה  נשיה  תבל

-----------------------------------------------------------------

מינ              והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורות שביעי    חביב

פריז             והוא ישפט    תבל בצדק  בדורות השביעי   חביב

דפוס   תבל וכתיב והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורות שביעית   חביב

קי               והוא ?י?שפוט תבל בצדק  בדורות שביעי    חביב

ירו1             והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורו' שביעי    חביב

ירו2             והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורות ז'       חביב

או3              והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורות שביעי(ת) חביב

או51             והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורות שביעי    חבי[ב]

ששון             והוא ישפוט   תבל בצדק  בדורות ז'       חביב

-----------------------------------------------------------------

מינ    אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ויתהלך   חנוך אל

פריז   אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ויתהלך   חנוך אל

דפוס   אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך וכתי' ויתהלך   חנוך את

קי     אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ?ו?יתהלך חנוך את

ירו1   אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ויתהלך   חנוך את

ירו2   אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ויתהלך   חנוך את

או3    אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ויתהלך   חנוך את

או51   אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       וי[ת]הלך חנוך את

ששון   אדם שת אנוש קינן מהללאל ירד חנוך       ויתהלך   חנוך את

-----------------------------------------------------------------

מינ    האלהים   באבות שביעי  חביב      אברהם  יצחק ויעקב

פריז   האלהים   באבות השביעי חביב      אברהם  יצחק ויעקב

דפוס   האל'ים   באבות שביע   חביב      אברהם  יצחק ויעקב

קי     האלי'ם   באבות שביעי  חביב      אברהם  יצחק יעקב

ירו1   האלהים

ירו2   האלהים   באבות ז'     חביב      אברהם  יצחק יעקב

או3    האלהים   באבות שביעי  חביב כגון אברהם  יצחק ויעקב

או51   האלהים   באבות שביעי  חביב      [אברהם יצחק ויעקב

ששון   האל'ים

-----------------------------------------------------------------

מינ    ולוי וקהת  ועמרם ומשה       ומשה  עלה   אל    האלהים

פריז   לוי  וקהת  עמרם  משה        ומשה  עלה   אל    האלהים

דפוס   לוי  קהת   עמרם  משה  וכתיב ומשה  עלה   אל    האל'ים

קי     לוי  קהת   עמרם  משה        לולי  משה   בחירו

ירו1

ירו2   לוי  קהת   עמרם  משה  שנא'  לולי  מ<..>       בחירו

או3    לוי  [קהת] עמרם  משה        ומשה  עלה   אל    האלהים

או51   לוי  קהת   עמרם  משה        וידבר יי    אל    משה    פנים

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז            בבנים השביעי חביב     אליאב אבינדב שמעה נתנאל

דפוס            בבנים השביעי חביב שנ'

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   אל פנים

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ                            במלכים שביעי  חביב       שאול

פריז   דדי אצם דוד     השביעי  במלכים השביעי חביב       שאול

דפוס           דוד הוא השביעי  במלכים השביעי חביב       שאול

קי                             במלכים שביעי  חביב       שאול

ירו1                           במלכים שביעי  חביב       שאול

ירו2                           במלכים הז'    חביב       שאול

או3                            במלכים השביעי חשוב  כגון שאול

או51                           במלכים שביעי  חביב]      שאול

ששון                           במלכי' ז'     חביב       שאול

-----------------------------------------------------------------

מינ    ואישבושת     ודוד       ושלמה ורחבעם ואביה ואסא      ויקרא

פריז   אישבשת       דוד        ושלמה רחבעם  אביה  אסא       ויקרא

דפוס   איש      בשת דוד        שלמה  רחבעם  אביה  אסא  וכת' ויקרא

קי                  דוד        שלמה  רחבעם  אביה  אסא       יהושפט

ירו1                דוד        שלמה  רחבעם  אביה  אסא       יהושפט

ירו2                דוד        שלמה  רחבעם  אביה  אסא       יהושפט

או3                 דוד  רחבעם שלמה         אביה  אסא       יהושפט

או51                דוד        שלמה  רחבעם  אביה  אסא       יהושפט

ששון                דוד        שלמה  רחבעם  אביה  אסא       יהושפט

-----------------------------------------------------------------

מינ    אסא  אל     יי   אלהיו

פריז   אסא  אל     יי   אלהיו   ויאמר יי וג'  בשמיטים השביעי

דפוס   אסא  אל     יי

קי     ויעש יהושפט הישר בעיני   יי

ירו1   ויעש יהושפט הישר בעיני   יי

ירו2   ויעש יהושפט הישר בעי<..> יי

או3    ויעש יהושפט הישר בעיני   יי

או51   ויעש יהושפט הישר בעיני   יי

ששון   ויעש יהושפט הישר בעיני   יי            בשמטים  ז'

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז   חביב וקדשתם את שנת החמשים שנה

דפוס

קי 

ירו1                                                   באבות

ירו2

או3

או51

ששון   חביב וקדשתם את שנת החמשים והשביעית תשמטנה וגו'

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

קי 

ירו1   הז' חביב אברה' יצחק יעק' לוי קהת עמרם משה ודבר יי אל משה

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

מינ                  בבנים שביעי  חביב

פריז

דפוס

קי                   בבנים הז'    חביב

ירו1   פנים אל פנים  בבנים ז'     חביב

ירו2                 בבנים הז'    חביב

או3                  בבנים השביעי חביב כגון אליאב הבכור ומשנהו

או51                 בבנים השביעי חביב      אליאב

ששון                 בבנים ז'     חביב      אליאב

-----------------------------------------------------------------

מינ                             אוצם   השישי דוד השביעי  בשנים

פריז                                                     בשנים

דפוס                                                     בשנים

קי                                           דוד השביעי  ב?ש?נים

ירו1                                         דור השביעי  בשנים

ירו2                                         דוד הז'     בשנים

או3    אבינדב וגו'                           דוד השביעי  בשנים

או51   אבינדב שמעיה נתנאל ?זכי? א[ו]צם       דוד השביעי  בשנים

ששון   אבינדב שמעיה נתנאל זכי   אוצם         דוד השביעי  בשנים

-----------------------------------------------------------------

מינ    שביעית     חביבה      ובשנה    השביעית שבת    שבתון יהיה

פריז   השביעי     חביב       והשביעית תשמטנה  ונטשתה

דפוס   שביעי      חביב  שנ'  והשביעית תשמטנה  ונטשתה

קי     השביעי     חביב  שנא'

ירו1   שביעי      חביבה      ובשנה    הז'     שבת    שבתון יהיה

ירו2   הז'        חביב  שנא'                  שבת

או3    שביעית     חביבה      ובשנה    השביעית שבת    שבתון

או51   השביעית    חביבה      ובשנה    השביעית שבת    שבתון [יהיה

ששון   ז'      ז' חביבה      ובשנה    השביעית שבת    שבתון

-----------------------------------------------------------------

מינ    לארץ

פריז

דפוס                   בשמטים שביעי חביב שנ' וקדשתם את שנת

קי 

ירו1   לארץ שבת  ליי

ירו2             ליי

או3              ליי

או51   לארץ שבת] ליי

ששון             ליי

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז           בימים השביעי חביב     ויברך אלהים את יום השביעי

דפוס   החמשים  בימים שביעי  חביב שנ' ויברך אלי'ם את יום השביעי

קי 

ירו1           בימים ז'     חביב     ויברך אל'ים את יום השביעי

ירו2

או3            בימים שביעי  חביב     ויברך אלהים את יום השביעי

או51           בימים השביעי חביב     ויברך אלהים את יום השביעי

ששון           בימים ז'     חביב     ויברך אל'ים את יום השביעי

-----------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

קי 

ירו1   וגו'

ירו2

או3

או51

ששון         בשבועות ז' חביב שנ' שבעה שבועות תספור לך מהחל

-----------------------------------------------------------------

מינ                          בחדשים   שביעי  חביב      בחדש

פריז                         בחדשים   השביעי חביב      בחדש

דפוס                         בחדשים   שביעי  חביב שנא' בחדש

קי                           בחדש     הז'

ירו1                         בחדשי'   ז'     חבבי שנא' בחדש

ירו2                         בחדשים   הז'    חביב שנא' ובחדש

או3                          בחדשים   שביעי  חביב

או51                         בחדש[ים] השביעי חביב

ששון   חרמש ועשית חג שבועות  בחדשים   שביעי  חביב

-----------------------------------------------------------------

מינ    השביעי

פריז   השביעי    באחד לחדש

דפוס   השביעי    באחד לחדש

קי               בא'  לחדש

ירו1   הז'       בא'  לחדש

ירו2   השביע<..>

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------