לונ    {יב}

וטי    {יב}

מינ    {יב}           ר'  יוחנן וריש   לקיש      יתיבון ומקשיין

פריז   {יב}     דילמא א"ר יוחנן וריש   לקיש הוון        מתקשין

דפוס   {יב}           ר'  יוחנן וריש   לקיש הוון יתבין  מתקשין

קי-נ        נ"א דלמא  ר'  יוח'  ור"ל        הוו         מתקשין

קי     {יב}           ר'  יוחנן ורשב"ל      אהוו יתבין  מקשין

ירו1   {יב}           ר'  יוחנן וריש   לקיש הוו  יתבין  מקשין

ירו2   {יב}           ר'  יוחנן ורשב"ל      הוו  יתבין  מקשי'

או3    {יב}           ר'  יוחנן ורשב"ל      הוו  יתבין  מקשין

או51   {יב}           ר'  יוחנן ורשב"ל      הוו  יתבין  מקשין

ששון   {יב}           ר'  יוח'  ורשב"ל      הוו  יתבין  מקשין

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                  עביד כהנא    אמ'        אתא     מרי  דשמעתא

פריז

דפוס           ואמ'

קי-נ

קי     בשמעת'        עד   דההוא   אמרין      אתא     מרי  דשמעת'

ירו1   בשמעת'        עבר  כההוא   דאמרון     אתא ליה מריה דשמעת'

ירו2   בשמעתא        עבר  ההוא    אמרון  ליה אתא     מרי  דשמעתא

או3    בשמעתתא       עבר  בה?ה?יא אמרון      אתא ליה מרי  דשמעתא

או51   בשמעתתא

ששון   בשמעתת'       עבר  כההוא   דאמדון     אתא ליה מארי דשמעת'

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ניקום ונשייליניה קמון ושאלוניה         יום  טוב של

פריז                                  תנינן   ויום     של

דפוס                                  תנינן   יום  טוב של

קי-נ                                  תנינן   י"ט      של

קי     ניקום מדין            שאלוני           י"ט      שחל

ירו1   ניקום מדין            שאלוניה          י"ט      של

ירו2   ניקום מדין            ש<..>ני          י"ט      ש<..>

או3    ניקום מדין            שאלוני'  [תנינן] י"ט      של

או51                                  תנינן   י"ט      של

ששון   ניקום מדין            שאלוניה          י"ט      של

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    של  ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעים אבל לא במדינה

פריז   של  ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

דפוס   של  ראש השנה שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

קי-נ   של  ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעי' אבל לא במדינה

קי     שחל ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

ירו1   של  ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

ירו2       ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

או3    של  ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

או51   של  ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

ששון   של  ר"ה      שחל להיות בשבת במקדש היו תוקעין אבל לא במדינה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     משחרב   בית   המקדש      התקין   רבנן  יוחנן בן זכאי

פריז

דפוס

קי-נ

קי      משיבנה  במהרה בימינו     התקין   רבן   יוחנן בן זכאי

ירו1    משיבנה  במהרה בימינו     התקין   רבן   יוחנן בן זכאי

ירו2    משיבנה  במהרה בימינו     התקין   ריב"ז

או3     משיבנה  במהרה בימ?[י]?נו ה?תק?ין רבן   יוחנן בן זכאי

או51    [משיבנה במהרה בימינו     התקין   ריב"ז

ששון    משיבנה  במהרה בימינו     התקין   ריב"ז שיהיו

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שיהיו תוקעי' בכל  מקום שיש   בו בית  דין        אם

פריז                                             אמרין אין

דפוס                                                   אם

קי-נ                                             אמרי' אם

קי     שיהו  תוקעין בכל  מקום שיש   בו                 אם

ירו1   שיהו  תוקעי' בכל  מקום שיש   בו ב"ד             אם

ירו2   שיהו  תוקעין בכל  מקום שישבו                    אם

או3    שיהו  תוקעי' בכל  מקום שיש   בו בית  דין        אם

או51   שיהו  תוקעין בכ"מ      שיש   שם ב"ד]      אמרין אם

ששון         תוקעי' בכ"מ      שיש   שם ב"ד             אם

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דבר תורה        לא  ידחה בגבולין אם  לאו           אפ

פריז   דבר תורה במדינה     ידחה         ואם אינו דבר תורה אף

דפוס   דבר תורה        הוא ידחה בגבולי' אם  אינו דבר תורה אפי'

קי-נ   דבר תורה במדינ'     ידחה         ואם אינו דבר תור' אף

קי     דבר תורה        לא  ידחה בגבולין ואם לאו           אף

ירו1   דבר תורה        לא  ידחה בגבולין ואם לאו           אף

ירו2   דבר תורה        לא  ידחה בגבולין ואם לאו           אף

או3    דבר תורה        לא  ידחה בגבולין ואם לאו           אף

או51   דבר תורה במדינה     ידחה         ואם אינו דבר תורה אף

ששון   דבר תורה        לא  ידחה בגבולין ואם לאו           אף

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    במקדש      ידחה

פריז   במקדש לא   ידחה

דפוס   במקדש לא   ידחה

קי-נ   במקדש לא   ידחה

קי     במקדש      ידחה

ירו1   במקדש      ידחה

ירו2   במקדש לא   ידחה

או3    במקדש [לא] ידחה

או51   במקדש לא   ידחה

ששון   במקדש      ידחה אמרין אין דבר תורה אף במדינה ידחה ואם אינו

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                              עד אינון  יתיבין מתקשין

דפוס                              עד דאינון יתיבין מתקשין

קי-נ                              עד אינון  יתבין  ומתקשין

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51                              עד דאינון יתבין  מקשין

ששון   דבר תורה אף במקדש לא ידחה  עד דאינון יתבין  ומתקשין

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   עבר כהנא אמרין הא אתא מרא  דשמעתא  נקום  ונשאל        קמון

דפוס   עבר כהנא אמרין    אתא מרא  דשמעתא        ונשאל    ליה אזלין

קי-נ   עבר כהנא אמרי' הא אתא מארה דשמעתא  ניקום ונשאל        קמון

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   עבר כהנא אמרין הא אתא מרא  דשמעתתא ניקום ונשאל        קמון

ששון   עבר כהנא אמרין הא     מרא  דשמעת'        נשאלוניה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                 אמ' להן אף במקדש ידחה אמ' להן  אף במקדש

פריז   ושאלין  ליה                        א'  להם

דפוס   ושאילין ליה                        אמר לון

קי-נ   ושאלון  ליה                        אמ' להון

קי                                        אמ' להם

ירו1                                      אמ' להם

ירו2                                      אמ' להם

או3                                       אמ' להם

או51   ושאלון                             אמ' להון

ששון                                      אמ' להם

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כת'  אחד אומ' יום   תרועה יהיה לכם וכת'  אחד     אומ' שבתון

פריז   כתוב אחד

דפוס   כתו' אחד אומ' זכרון תרועה          וכתו' אחד     אומ'

קי-נ   כתו' אחד אומ' זכרון תרועה          וכתו'

קי     כתו' א'  אומ' יום   תרועה יהיה לכם וכתו' אחר אחר אומ'

ירו1   כתו' אחד אומ' יום   תרועה          וכתי'

ירו2   כתו' א'  אומ' יום   תרועה          וכתו' א'      אומר

או3    כתו' א'  אומ' יום   תרועה          וכתו' אחר     אומ'

או51   כתו' א'  אומ' זכרון תרועה          וכתו' אחד     אומ'

ששון   כתו' א'  או'  יום   תרועה          וכתי'

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זכרון תרועה מקרא קדש                                 בזמן

פריז   זכרון תרועה יהיה לכם הא כיצד יתקיימו שני כתובין הללו בזמן

דפוס   יום   תרועה יהיה לכם הא כיצד                         בזמן

קי-נ   יום   תרוע' יהיה לכם    כיצד יתקיימו שני כתובי' הללו בזמן

קי     זכרון תרועה          הא כיצד                         בזמן

ירו1   זכרון תרועה          הא כיצד                         בזמן

ירו2   זכרון תרועה          הא כיצד                         בזמן

או3    זכרון תרועה          הא כיצד                         בזמן

או51   יום   תרועה          הא כיצד יתקיימו שני כתובים הללו בזמן

ששון   זכרון תרועה          הא כיצד                         בזמן

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שהוא בא  בחול יום    תרועה יהיה לכם אם    לאו

פריז   שהוא בא  בחול (ו)יום תרועה יהיה לכם ובזמן שהוא     בשבת

דפוס        שבא                                           בשבת

קי-נ   שהוא בא  בחול יום    תרועה יהיה לכם בזמן  שהוא בא  בשבת

קי          שבא בחול יום    תרועה          בזמן       שבא בשבת

ירו1        שבא בחול יום    תרועה          וביום      שבא בשבת

ירו2        שבא בחול יום    תרועה          ובזמן      שבא בשבת

או3         שבא בחול יום    תרועה          ובזמן      שבא בשבת

או51        שבא בחול יום    תרועה          ובזמן      שבא בשבת

ששון        שבא בחול יום    תרועה          ובזמן      שבא בשבת

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זכרון תרועה מקרא קדש מזכירין     ולא תוקעין   א"ר

פריז   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין   תני  ר'

דפוס   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין   א"ר

קי-נ   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין   תני  רשב"י

קי     זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין

ירו1   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעי'

ירו2   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  מתקיעין

או3    זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין

או51   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין   תאני רשב"י

ששון   זכרון תרועה          מזכירין אבל לא  תוקעין   תני  רשב"י

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שמעון בן יוחי  ידחה במקדש שהן מכירין זמנו של חדש ואל ידחה

פריז   שמעון בן יוחי  ידחה במקדש שהן יודעין זמנו של חדש ואל ידחה

דפוס   שמעון בן יוחאי ידחה במקדש שהן יודעין זמנו של חדש ואל ידחה

קי-נ                  ידחה במקדש שהם יודעי' זמנו של חדש ואל ידחה

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51                  ידחה במקדש שהם יודעין זמנו של חדש ואל ידחה

ששון                  ידחה במקדש שהם יודעי  זמנו של חדש ואל ידחה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בגבולין     שאינן מכירין זמנו  של חדש

פריז   במקום   אחר שאינן יודעין זמנו  של חדש

דפוס   בגבולין     שאין  יודעין בזמנו של חדש

קי-נ   במקום   אחר שאינו יודעין שמנו  של חדש

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   במקום   אחר שאינן יודעין זמנו  של חדש

ששון   במקום       שאינן יודעי' זמנו  של חדש

-----------------------------------------------------------------

לונ                                                 ועשיתם

וטי                                                 ועשיתם

מינ    תאני ר'    שמעון          יום תרועה יהיה לכם ועשיתם

פריז   תני  ר'    שמע'  בן יוחי  יום תרועה יהיה לכם ועשיתם

דפוס   דא"ר שמעון       בן יוחאי יום תרועה יהיה לכם ועשיתם

קי-נ   תני  רשב"י                יום תרועה יהיה לכם ועשיתם

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   תאני ר"ש         בן יאחי  יום תרועה יהיה לכם ועשיתם

ששון   תני  רשב"י                יום תרועה יהיה לכם ועשיתם

-----------------------------------------------------------------

לונ     אשה מקום  שהקורבנות קרובין

וטי     אשה מקום  שהקרבנות  קרבים

מינ         במקום שהקרבנות  קריבין רב הונא      ור' משרשיא

פריז        במ'   שהקרבנות  קרבין

דפוס    אשה מקום  שהקרבנות  קריבין

קי-נ        במקו' שהקרבנו'  קרבין

קי                                 ר' (ה)[ח]ונא ור' משרשיא

ירו1                               ר' הונא      ור' משרשיא

ירו2                               ר' אונא      ור' משרשיה אמ'

או3                                ר' חונא      ור' משרשיא אמרי

או51        במקום שהקרבנות  קרבים  ר' הונא      ור' משרשיא

ששון    לכם במקום שהקרבנות  קרבים  ר' הונא      ור' משרשיא

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בשם  רב אידי      מפני מה בכל הימים כת'  חטאת ובעצרת אין

פריז

דפוס

קי-נ

קי      בש"ר    אידי אמ'  מפני מה בכל הימים כתי' חטאת ובעצרת אין

ירו1    בש"ר    אידי      מפני מה כל  הימים כתי' חטאת ובעצרת אין

ירו2    בש"ר    אידי      מפני מה בכל הימים כתי' חטאת ובעצרת אין

או3     בש"ר    אידי      מפני מה בכל הימים כתי' חטאת ובעצרת אין

או51    בש"ר         אמרי מפני מה בכל הימים כתי' חטאת ובעצרת אין

ששון    בש"ר    אידי      מפני מה בכל הימי' כתו' חטאת ובעצרת אין

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כת'  חטאת אמ'     הקב"ה הואיל וקבלתם את   תורתי מעלה אני

פריז

דפוס

קי-נ

קי     כתי' חטאת אמ' להם הקב"ה הואיל וקבלתם לפני תורתי מעלה אני

ירו1   כתי' חטאת אמ' להם הקב"ה הואיל וקבלתם      תורתי מעלה אני

ירו2   כתי' חטאת אמ' להם הקב"ה הואיל וקבלתם      תורתי מעלה אני

או3    כתי' חטאת אמ' להם הקב"ה הואיל וקבלתם      תורתי מעלה אני

או51   כתי' חטאת א"ל     הב"ה  הואיל וקבלתם      תורתי מעלה אני

ששון   כתו' חטאת אמ' להם הב"ה  הואיל וקבלתם      תורתי מעלה אני

-----------------------------------------------------------------

לונ                                 א"ר     תחליפא

וטי                                 א"ר     תחליפא

מינ    עליכם כאילו לא   חטאתם       א"ר     תחליפא

פריז                                א"ר     תחליפא

דפוס                                א"ר     תחליפא

קי-נ                                א"ר     תחליפא

קי     עליכם כאילו לא   חטאתם לפני  א"ר     תחליפא

ירו1   עליכם

ירו2   עליכם כאלו  לא   חטאתם לפני  אמ"ר    תחליפא

או3    עליכם כאלו  לא   חטאתם לפני  א"ר     תחליפא

או51   עליכם כאלו  לא   חטאתם לפני  א"ר     תחליפא

ששון   עליכם כאלו  לא   חטאתם לפני  אמ'  רב תחליפא

------------------------------------------------------------------

לונ    קיסריא          בכל מוספין       כת'  והקרבתם   וכן  כת'

וטי    קיסרייא         בכל מוספין       כת'  והקרבתם   וכן  כת'

מינ    קיסריא  מפני מה בכל הימים        כת'  והקרבתם   וכאן כת'

פריז   קסרייא          כל  הקרבנות      כתוב והקרבתם   וכאן כת'

דפוס   קיסרא           בכל מוספין       כת'  והקרבתם   וכאן כתי'

קי-נ   קסרי            בכל הקרבנו'      כתי' והקרבתם   וכאן כתי'

קי             מפני מה בכל המוספין      כתי' והקרבתם   וכאן כתי'

ירו1

ירו2   קיסריא  מפני מה בכל ?ה?מוספי<..> כתי' והקרבתם   וכאן כתי'

או3    קיסריא  מפני מה בכל המוספין      כתי' והקרבתם   וכאן כתי'

או51   קסרייא          בכל הקרבנות      כתיב והקרבת[ם] וכאן כתיב

ששון   קיסרייא מפני מה בכל המוספין      כתי' והקרבתם   וכאן כתי'

-----------------------------------------------------------------

לונ    ועשיתם     הא כיצד       אמ' להן הקב"ה ליש'   בניי

וטי    ועשיתם     הא כאי  זה צד א'  להן הקב"ה ליש'   בניי

מינ    ועשיתם                   אמ'     הקב"ה             הואיל

פריז   ועשיתם                   א'      הקב"ה

דפוס   ועשיתם אשה הא כיצד       אמ' להם הבה'  לישראל בני

קי-נ   ועשיתם                   אמ'     הקב"ה

קי     ועשיתם                   אמ' להם הקב"ה             הואיל

ירו1

ירו2   ועשיתם                   אמ' להם הקב"ה             הואיל

או3    ועשיתם                   אמ' להם הקב"ה             הואיל

או51   ועשיתם                   אמ'     הב"ה

ששון   ועשיתם                   אמ' להם הב"ה              הואיל

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    וקבלתם את תורתי

פריז                   מכיון שנכנסתם לפני בדין ויצאתם בדימוס

דפוס

קי-נ                   מכיון שנכנסתם לפני בדין ויצאתם בדימוס

קי     וקבלתם    תורתי

ירו1

ירו2   וקבלתם    תורתי

או3    וקבלתם את התורה

או51                   מכיון שהכנסתם לפני בדין ויצאתם בדימוס

ששון   וקבלתם    תורתי

-----------------------------------------------------------------

לונ    מעלה אני עליכם כאילו            היום נעשיתם לפני

וטי    מעלה אני עליכם כילו             היום נעשיתם לפניי

מינ    מעלה אני עליכם כאלו             היום עשיתוה

פריז   מעלה אני עליכם כאילו            היום נעשיתם

דפוס   מעלה אני עליכם כאלו             היום נעשיתם לפני

קי-נ   מעלה אני עליכם כאילו            היום נעשיתם

קי                    כאילו                 עשיתי  היום  אתכם

ירו1                  כאלו             היום עשיתי        אתכם

ירו2   מעלה אני עליכם כאלו                  עשיתי  היום  א?ת?<..>

או3    מעלה אני עליכם כאילו            היום עשיתי        אתכם

או51   מעלה אני עליכם כאלו  (לא חטאתם) היום [עשיתי       אתכם]

ששון   מעלה אני עליכם כאלו             היום עשיתי        אתכם

-----------------------------------------------------------------

לונ    כילו  היום בראתי אתכם            חדשה  ה'    ה"ד   כי כאשר

וטי    כילו  היום בראתי אתכם            חדשה  הד"ה  דכ'   כי כאשר

מינ    כאילו היום בראתי אתכם      בריאה חדשה  הה"ד        כי כאשר

פריז   כאלו  היום בראתי אתכם      ברייה חדשה        דכת'  כי כאשר

דפוס   כאלו  היום בראתי אתכם      ברייה החדשה הה"ד        כי כאשר

קי-נ   כאילו היום בראתי אתכם      בריה  חדשה        דכתי' כי כאשר

קי     כאילו      בראתי אתכם היום מנחה  חדשה  הה"ד        כי כאשר

ירו1   כאלו  היום בראתי עולמי     מנחה  חדשה הה"ד         כי כאשר

ירו2   כאלו  היום בראתי אתכם      מנחה  חדשה  הה"ד        כי כאשר

או3    כאילו היום בראתי אתכם      מנחה  חדשה  הה"ד        כי כאשר

או51   כאלו  היום בראתי אתכם      בריה  חדשה        דכתי' כי כאשר

ששון   כאלו  היום בראתי אתכם      בריה  חדשה  הה"ד        כי כאשר

-----------------------------------------------------------------

לונ    השמים החדש'

וטי    השמים החדשים   והארץ החדשה

מינ    השמים החדשים   והארץ החדשה   אשר  אני עושה עומדים  לפני

פריז   השמים החדשים   והארץ החדשה

דפוס   השמים החדשים   והארץ החדשה

קי-נ   השמים החדשי'   והארץ החדשה

קי     השמים החדשים   והארץ החדשה   וגו'

ירו1   השמים החדשי'   וגו'

ירו2   השמים [החדשי'] והארץ החדשה                 העומדים לפני

או3    השמים החדשי'   והארץ החדשה   וגו'

או51   השמים החדשים   והארץ [ה]חדשה אשר  אני עושה

ששון   השמי' החדשי'   והארץ החדשה   וגו'

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נאם  יי כן יעמוד זרעכם    ושמכם

פריז

דפוס

קי-נ

קי 

ירו1

ירו2   היום    כן יעמד  זרעכ<..>

או3

או51

ששון