לונ    {א} פ"ל

וטי    {א} פרשתא ל

מינ    {א}

פריז   {א} פרשה  ל'  ולקחתם לכם

דפוס   {א} פרשה  ל   ולקחתם לכם ביום הראשון

קי     {א} פרשת' לא  ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות

ירו1   {א} פרשת' ל"א

ירו2   {א} פרשתא ל"א ולקחתם     ביום הראשון פרי עץ הדר כפות

או3    {א} פרשת  ל"ב ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות

או51   {א} פרשתא ל"א ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות

ששון   {א} פרשתא ל"א ולקחתם לכם ביום הראשון

--------------------------------------------------------------------

לונ               אבא   בר  כהנא פתח קחו מוסרי ואל כסף

וטי          ר'   אבא   בר  כהנא פתח קחו מוסרי ואל כסף

מינ          ר'   אבא   בר  כהנא פתח קחו מוסרי ואל כסף ודעת מחריץ

פריז         הה"ד                    קחו מוסרי אל  כסף וג'

דפוס         ר'   אבא   בר  כהנא פתח קחו מוסרי ואל כסף

קי     תמרים ר'   אבא   ב"כ      פתח קחו מוסרי ואל כסף

ירו1         ר'   אבא   ב"כ      פתח קחו מוסרי ואל כסף

ירו2   תמרים ר'   ?אבא? ב"כ      פתח קחו מוסרי ואל כסף

או3    תמרים ר'   אבא   בר  כהנא אמ' קחו מוסרי ואל כסף

או51   תמרים הה"ד                    קחו מוסרי ואל כסף

ששון         ר'   אבא   בר  כהנא פתח קחו מוסר  ואל כסף

--------------------------------------------------------------------

לונ                      אמ"ר אבא  בר          כהנא

וטי                      א"ר  אבא  בר          כהנא

מינ    נבחר

פריז                     ר'   אבא  בר          כהנא פתח אמ'

דפוס

קי 

ירו1                     א"ר  אבהו

ירו2

או3                      א"ר  אבא  בר          כהנא

או51                     א"ר  אבא  בר [?אבהו?] כהנא

ששון  

--------------------------------------------------------------------

לונ              קחו מוסרא     של תורה   ואל כסף

וטי              קחו מוסרה        שלתורה ואל כסף

מינ    קחו מוסרי קחו מוסרה     של תורה   ואל כסף בלא דמים הה"ד

פריז             קחו מוסרה        שלתורה אל  כסף

דפוס             קחו מוסרה     של תורה   ואל כסף

קי                   מוסר?(י)?    שלתורה ואל כסף

ירו1             קחו מוסרה     של תורה   ואל כסף

ירו2                 מוסרי        שלתורה ואל כסף

או3              קחו מוסרי        שלתורה ואל כסף

או51             קחו מוסרה     של תורה   ואל כסף

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלא כסף (ול) ובלא מחיר יין וחלב

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    למה תשקלו כסף בלא לחם

וטי    למה תשקלו כסף בלא לחם  וגו'

מינ    למה תשקלו כסף בלא לחם ויגיעכם בלא לשבעה שמוע אלי ואכלו

פריז   למה תשקלו כסף

דפוס   למה תשקלו כסף בלא לחם

קי     למה תשקלו כסף בלא לחם

ירו1   למה תשקלו כסף בלא לחם

ירו2   למה תשקלו כסף בלא לחם

או3    למה תשקלו כסף בלא לחם

או51   למה תשקלו כסף בלא לחם

ששון   למה תשקלו כספ בלא לחם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                          כל פיתחא דהפסקתא עד שאתה מגיע

וטי                          כל פיתחה דהפסקתא עד שאתה מגיע

מינ    טוב והתענג בדשן נפשכם

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    למה     תשקלו  כסף

פריז   למה     שוקלים כסף לבני עשו

דפוס   למה אתם שוקלי' כסף לבני עשו

קי     למה אתם שוקלין כסף ע"י  עושי המלא?כה?

ירו1   למה אתם שוקלין כסף ע"י  עושה המלאכה

ירו2   למה אתם

או3    למה אתם שוקלין כסף ע"י  עושי המל?אכ?ה

או51   למה אתם שוקלים כסף לבני עשו

ששון   למה אתם שוקלין כספ לבני עשו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בלא לחם אלא ע"י         שאי

פריז   בלא לחם     עד          שלא

דפוס   בלא לחם     על          שלא

קי                 על          ?<..>?ין

ירו1               ע"י         שאין

ירו2

או3                ע"י         שאין

או51   בלא לחם     על  [י?די?] שלא

ששון   בלא לחם     ע"י         שאתם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אתם   שבעים    מלחמה   של תורה   הה"ד (ל?ח?י) לכו לחמי

פריז         שבעתם

דפוס         שבעתם    מלחמה   של תורה

קי     אתם   שבעים    מלחמה      שלתורה הה"ד         לכו לחמו

ירו1   אתם   שבעים    במלחמתה של תורה   הה"ד         לכו לחמו

ירו2

או3    אתם   שבעין    מלחמה   של תורה   הה"ד         לכו לחמו

או51         שבעתם    [מ]לחמה    שלתורה

ששון   אינכם שבעים מן לחמה    של תורה   הה"ד         לכו לחמו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בלחמי      וי[ג]עכם בלא לשבעה למה אתם יגיעים ואומות   העולם

פריז

דפוס              ויגיעכם  בלא לשבעה למה אתם יגעים  ואומות   העולם

קי     בלחמי      ויגיעכם  בלא לשבעה למה אתם יגעים  ואומות   העולם

ירו1   בלחמי וגו' ויגיעכם  ולא שבעה  למה אתם יגעים  וא"ה

ירו2

או3    בלחמי      ויגיעכם  בלא לשבעה למה אתם יגיעים וא"?א/ה?

או51              ויגיעכם  בלא לשבעה למה אתם יגעים  ואומות   העולם

ששון   בלחמי וגו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שב[י]עים            אלא ע"י      שאתם שביעים

פריז   שבעים    בלא לשבעה      עד  שלא       שבעתם

דפוס   שבעים    בלא לשבעה      על  שלא       שבעתם

קי     שבעים                   ע"י שאין אתם  שבעים

ירו1   שבעים                   ע"י שאין אתם  שבעי'

ירו2

או3    שביעין                  ע"י שאין אתם  שבעין

או51   שבעים    בלא לשובעה     על  שלא       שבעתם

ששון  

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מיינה של תורה   הה"ד                 ושתו ביין מסכתי

פריז   מיינה של תורה         לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי

דפוס   מיינה של תורה   דכתי'                ושתו ביין מסכתי

קי     מיינה    שלתורה                      ושתו ביין מסכתי

ירו1   מיינה של תורה   הה"ד                 ושתו ביין מסכתי

ירו2

או3    מיינה    שלתורה הה"ד                 ושתו ביין מסכתי

או51   מיינה של תורה         לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ר' ברכיה ור' חייא בר אביה בשם  ר' יוסי בן  נהוראי     כת'

פריז   ר' ברכיה ור' חייא    אבוי בשם  ר' יוסי בר' נהוראי

דפוס   ר' ברכיה ור' חייא    אבוי בשם  ר' יוסי בן  נהורי  אמ' כתי'

קי     ר' ברכיה ור' חייא         בש"ר    יוסי בר' נהוראי     כתי'

ירו1   ר' ברכיה ור' חייא    רבה  בש"ר    יוסי בר  נהוראי     כתו'

ירו2

או3    ר' ברכיה ור' חייא    רבה  בש"ר    יוסי בר  נהוראי     כתו'

או51   ר' ברכיה ור' חייא    רבה  בש"ר    יוסי בר' נהוראי     כתי'

ששון   ר' ברכיה ור' חייא    רבה  בש"ר    יוסי בר' נהוראי     כתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ          ופקדתי על כל לוחציו ואפי' על גבאי צדקה חוץ ממי  שנוטל

פריז         ופקדתי על כל לוחציו אפלו  על גבאי צדקה חוץ

דפוס         ופקדתי על כל לוחציו אפי'  על גבאי צדקה חוץ

קי           ופקדתי על כל לוחציו אפי'  על גבאי צדקה חוץ ממי  שנוטל

ירו1   בתורה ופקדתי על כל לוחציו אפי'  על גבאי צדקה חוץ ממי  שנוטל

ירו2

או3    בתורה ופקדתי על כל לוחציו אפי'  על גבאי צדקה חוץ ממי  שנוטל

או51         ופקדתי על כל לוחציו אפי'  על גבאי צדקה חוץ [ממי שנוטל]

ששון   בתורה ופקדתי על כל לוחציו אפי'  על גבאי צדקה חוץ ממי  שנוטל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שכר  סופרים ושכר משנה           שאין  נוטלין אלא  שכר

פריז   משכר סופרים      ומשנים         שאינן נוטלין אלא  שכר

דפוס   משכר סופרים      ומשנין         שאינן נוטלין אלא  שכר

קי     שכר  סופרים      ומשנים         שאין  נוטלין אפי' שכר

ירו1   שכר              משנים  וסופרים שאין  נוטלין אלא  שכר

ירו2

או3    שכר  סופרים      ומשנים         שאין  נוטלין אפי' שכר

או51   משכר סופרים      ומשנים         שאין  נוטלין אפי' שכר

ששון   שכר  סופרים      ומשנים         שאין  נוטלין אלא  שכר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בטילן                  בלבד

פריז   בטלים

דפוס   בטלה                   בלבד

קי     ישיבתן   ולא  זהו      בלבד

ירו1   בטלה                   בלבד

ירו2

או3    [י]שיבתן (ולא זה  הוא) בלבד

או51   ישיבתן                 [בלבד]

ששון   בטלה                   בלבד

--------------------------------------------------------------------

מינ    כת' ראה למדתי אתכם חקים ומשפ' כאשר ציוני יי אלהי מה אני למדתי

מינ    אתכם בחנם אף אתם תהו מלמדין חינם יכול מקרא ותרגום [] ת"ל חקים

מינ    ומשפטים חקים תהו מלמדי' חנם ואל תהו מלמדי' חנם מקרא ותרגום

מינ    והא מתני אניא נסבין אגרהון א"ר יודן ב"ר ישמעאל שכר הבטילן הן

מינ    ניטלין

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אבל שכר     דבר אחר מדברי תורה  אין כל ברייה יכולה ליתן

פריז   אבל שכר     דבר אחר מן    התורה אין    בריה  יכולה ליתן

דפוס   אבל שכר     דבר אחד מן    התורה אין כל ברייה יכולה ליתן

קי     אלא שכרן של ד"ת                 אין כל בריה  יכולה ליתן

ירו1   אבל שכרן של ד"ת                 אין כל בריה  יכולה ליתן

ירו2

או3    אבל שכרן של ד"ת                 אין כל בריה  יכולה ליתן

או51   אבל שכר     דבר אחד מן    התורה אין כל בריה  יכולה ליתן

ששון   אבל שכרן של דברי          תורה  אין כל בריה  יכולה ליתן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                  תאני  כל                  מזונותיו של אדם

פריז                 תני      בראש השנה נקבצין מזונותיו של אדם

דפוס   מתן שכרה      תני      מראש השנה נקצצין מזונותיו של אדם

קי              תמן  תנינן כל                  מזונותיו    שלאדם

ירו1            תמן  תנינן כל                  מזונותיו של אדם

ירו2

או3             תמן  תנינן כל                  מזונותיו    שלאדם

או51            ותמן תנינן                     מזונותיו של אדם

ששון            תמן  תנינן                     מזונותיו של אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כתובי' לו מראש השנ'        חוץ          מהוצאת

פריז                              חוץ ממה שהוא מוציא         בימים

דפוס                              חוץ ממה      שמוציא בשבתות וימים

קי     קצובין לו מר"ה      עד ר"ה חוץ          מהוצאת שבתות  וי"ט

ירו1   קצובין לו מר"ה             חוץ          מהוצא' שבתות  וימים

ירו2

או3    קצובין לו מר"ה             חוץ          מהוצאת שבתות  וימים

או51   קצובין לו מר"ה             חוץ          מהוצאת שבתות  וימים

ששון   קצובין לו מר"ה             חוץ          מהוצאת שבתות  וי"ט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                        ראשי   חדשים וימים טובים ושבתות

פריז   טובים בשבתות        ובראשי חדשים                    ובחלו

דפוס   טובים               וראשי  חדשים

קי                  והוצאת ר"ח

ירו1   טובים        והוצא' ראשי   חדשי'

ירו2

או3    טובים        והוצאת ראשי   חדשים

או51   טובים        והוצאת ראשי   חדשים

ששון                והוצאת ראשי   חדשי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ            ומה    שהתלמידים מוליכין לבית רבן שאם פחת  פוחתין

פריז   של מועד וממה   שהתינוקות יוליכון לבית רבן אם  פוחת פוחתין

דפוס           ומה    שהתינוקות מוליכין לבית רבן אם

קי             והוצאת בניו      לת"ת             שאם פיחת פוחתין

ירו1           והוצאת בניו      לתלמו'  תורה     שאם פחת  פוחתי'

ירו2

או3            והוצאת בניו      לתלמוד  תורה     שאם פחת  פוחתין

או51           והוצאת בניו      לתלמוד  תורה     שאם פחת  פוחתין

ששון           והוצאת בניו      לתלמוד  תורה     שאם פיחת פוחתין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לו ואם הוסיף מוסיפין לו                   ר'  יוחנן

פריז   לו ואם מוסיף מוסיפין לו                   ר'  יוחנן

דפוס          מוסיף מוסיפין לו אם פוחת פוחתין לו ר'  יוחנן

קי     לו ואם הוסיף מוסיפין לו                   רבן יוחנן

ירו1   לו ואם הוסיף מוסיפין לו                   רבן יוחנן

ירו2

או3    לו ואם הוסיף מוסיפין לו                   רבן יוחנן

או51   לו ואם הוסיף מוסיפין לו                   ר'  ברכיה

ששון   לו ואם הוסיף מוסיפין לו                   ר'  יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הוה       סליק     מטבריא לציפורי היה  ר'  חייא

פריז   הוה מטייל וסליק מן טבריא  לצפורין והוה

דפוס   הוה מטייל סלק      מטבריא לצפורין והוה ר'  חייא בר אבא

קי     הוה       סליק     מטבריה לצפורי       ור' חייא

ירו1   הוה       סליק     מטבריה לציפורי      ור' חייא

ירו2

או3    הוה       סליק     מטבריה לציפורי      ורב חייא

או51   הוה       סליק     מטבריה לצפורי       ור' חייא

ששון   הוה       מסיק     מטבריה לציפורי      ור' חייא בר אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        מסמיך  ליה

פריז       מסתמיך     על כתפיה דר' ינאי         בדבית חקלא

דפוס       מסמך   ליה                   מטון חד בית   חקל

קי     הוה מסמיך  ליה

ירו1   הוה מסמיך  ליה

ירו2

או3    הוה מסמיך  ליה

או51   הוה מסמך   ליה על כתפיה                  בדבית חקלא

ששון   הוה מסמיך  ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

קי     כל חקל     <..>?ו?ה חמי       הוה  אמ' דילי   הוה

ירו1          כד  הוה      חמי   חקל דהות     דיליה

ירו2

או3           כל  דהוה     חמי   חקל דהות     לי

או51          [כד הוה      ח?מי? חקל דהוה     דיליה]

ששון              כדהוה    חמי   חקל דהוה     דיליה  הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                          ואמ'                    דין  בית

דפוס                          אמ'                     הדין בית

קי     וזבנתיה  למזכי         א"ל  חייא ברי    את חמי

ירו1                          אמ'  חייא ברי    את חמי

ירו2

או3    וזבינתיה למזכי באוריתא א"ר  חייא ברי כי את חמי

או51                          ואמ'                    דין  בית

ששון                          אמ'  חייא ברי    את חמי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   חקלא      והוה דידי     וזבניתיה      מבעי מלעי   באוריתא

דפוס   חקלא      הוה  דידי     וזבינית  יתיה בגלל למזכי  באוריתא

קי     חקל  הדין      דילי הוה וזבנתיה            למיזכי באורית'

ירו1   חקל  הדין      דילי הוה וזבינתיה           למזכי  באורית'

ירו2

או3    חקל  הדין      דילי הוה וזבנתה             למזכי  באוריתא

או51   חקלא      הוה  דידי     וזבינתיה      מבעי מלעי   באוריתא

ששון   חקל  בדין      דידי הוה וזבינתיה           למיזכי באורית'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                                        מטון חד בית  כרם

דפוס                                        מטון חד דבית כרמא

קי        כדהות חמי      כרם דהות דיליה

ירו1   כד הוא   חמי      כרם דהוא דיליה הוה

ירו2

או3    כל דהוה  (ח)[ס]מי כרם דהוה דיליה

או51                                        מטון חד בית  כרם

ששון   כד הוה   חמי      כרם דהות דיליה הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   א'                  הדין בית כרם                   הוה

דפוס   אמ'                 הדין בית כרמא

קי     א"ל חייא ברי את חמי          כרם  דין

ירו1   א"ל חייא ברי את חמי          כרם  אן

ירו2

או3                                           הוה אמ' ליה

או51   אמ'                 הדין בית כרם                   הות

ששון   א"ל חייא ברי את חמי          כרם  הדין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   דידי        וזבניתיה      מבעי מלעי   באוריתא    מטון

דפוס   דידי    הוה וזבינית  יתיה בגלל למזכי  באוריתא    מטון

קי     דילי    הוה וזבנתה             למיזכי באורית'

ירו1   דילי    הוה וזבינתיה           למזכי  באורית'

ירו2

או3    דילי    הוה וזבנתה             למזכי  באוריתא

או51   דידי(ה)     וזבינתיה      מבעי מלעי   באורי[י]תא מטון

ששון   דילי    הוה וזבינתיה           למזכי  באוריתא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       כד הוה חאמי בית  זית  דהוה דיליה אמ'  ליה חייא ברי(?ה?

פריז   חד             בית  זיתא            וא'

דפוס   חד             דבית זיתא            אמ'

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   חד             בית  זיתא            ואמ'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אמ') לית את חאמי      בית זית  דהוה דיליה     זבינתיה

פריז                    הדין בית זיתא הוה  דידי      וזבניתיה

דפוס                    הדין בית זיתא      דידי  הוה וזבינית

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51                    הדא  בית זיתא הוה  דידי      וזבינתיה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ         למיבעי למיזכא באורית' כד הוה חאמי (מים) [חקלא]

פריז        מבעי   מלעי   באוריתא

דפוס   יתיה בגלל   למזכי  באוריתא

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51        מבעי   מלעי   באוריתא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דהוה דיליה אמ' לי' חייא ברי לית את חאמי חקל דהוה דיליה

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    וזבינתיה למיבעי למזכ[א] באוריית' באות' שעה בכה

פריז                                                  שרי

דפוס                                                  שרי

קי                                                בכה

ירו1                                              בכה

ירו2

או3                                               בכה

או51                                                  שרי

ששון                                              בכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ר' חייא בר אבא     ואמ' לו  ר'

פריז   ר' חייא        בכי א'   ליה          מה  את  בכי א'  ליה

דפוס   ר' חייא        בכי אמ'      ר' יוחנן מה  אמ' בכי אמ' ליה

קי     ר' חייא            וא"ל

ירו1   ר' חייא            ואמ' לו

ירו2

או3    ר' חייא            וא"ל

או51   ר' חייא        בכי א"ל               למה את  בכי א"ל

ששון   ר' חייא            וא"ל              למה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ            וכי לא  הנחתה         בעת זקנתך    כלום אמ' לו

פריז   בכי אנא     דלא שבקת  לך          לשיבקותך כלום א'  ליה

דפוס           על  דלא שבקת              לסיבותך  כלום אמ' ליה

קי                 לא  הנחת     כלום לעת זקנתך         א"ל

ירו1               לא  הנחת     כלום לעת זקנתך         אמ' לו

ירו2

או3                לא  הנחת     כלום לעת זקנתך         א"ל

או51   בכי אנא     דלא שבקת              לסיבותך  כלום א"ל

ששון               לא  הנחת     כלום     לזקנותך       א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                וכי קלה      היא בעיניך               שמכרתי

פריז      חייא ברי     קל(א)[ה]     בעיניך     מה שעשיתי שמכרתי

דפוס                   קלה      היא בעיניך     מה שעשיתי שמכרתי

קי                 וכי קלה          בעיניך היא           שמכרתי

ירו1           בני וכי קלה      היא בעיניך               שמכרת

ירו2

או3            בני וכי קלה      היא בעיניך               שמכרתי

או51   ר' חייא ברי     קלה          בעיניך     מה שעשיתי שמכרתי

ששון           ברי וכי קלה      היא בעיניך               שמכרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דבר שניתן בששה  ימים וקניתי דבר שניתן בארבעים יום

פריז   דבר שניתן לששה  ימים []

דפוס   דבר שנברא לו'   ימים וקניתי דבר שניתן למ'     יום

קי     דבר שניתן בששה  ימים וקניתי דבר שניתן במ'     יום

ירו1   דבר שניתן בששה  ימים וקניתי דבר שניתן במ'     יום

ירו2

או3    דבר שנתן  בשלשה ימים ולקחתי דבר שניתן בארבעים יום

או51   דבר שניתן לששה  ימים וקניתי דבר שניתן למ'     יום ומ' לילה

ששון   דבר שניתן בששה  ימי' וקניתי דבר שניתן במ'     יום

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עולם כולו ומלואו לא נברא אלא בששה ימים הה"ד  כי ששת

פריז                                          דכת'  כי ששת

דפוס                                          שנאמ'

קי                                            הה"ד  כי ששת

ירו1                                          הה"ד  כי ששת

ירו2

או3                                           הה"ד  כי ששת

או51                                          הה"ד  כי ששת

ששון                                          הה"ד  כי ששת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ימים עשה ייי את השמים ואת  הארץ ואת הים ואת כל אשר בם אבל

פריז   ימים עשה יי  את השמים ואת  הארץ                       אבל

דפוס

קי     ימים עשה ייי את השמים וגו'                            אבל

ירו1   ימים עשה יי           וגו'                            אבל

ירו2

או3    ימים עשה ייי את השמים ואת  הארץ                       אבל

או51   ימים עשה יי  את השמים ואת  הארץ                       אבל

ששון   ימים עשה יי  את השמי' וגו'                            אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תורה  ניתנה בארבעים יום              הה"ד ויהי שם עם ייי

פריז   התורה ניתנה לארבעים יום וארבעים לילה הה"ד ויהי שם עם יי

דפוס                                             ויהי שם עם יי

קי     התורה ניתנה במ'     יום              הה"ד ויהי שם עם ייי

ירו1   תורה  ניתנה למ'     יום              שנא' ויהי שם עם יי

ירו2

או3    תורה  ניתנה בארבע'  יום              שנא' ויהי שם עם ייי

או51   התורה ניתנה למ'     יום              הה"ד ויהי שם עם יי

ששון   תורה  ניתנה במ'     יום              שנ'  ויהי שם עם יי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ארבעים יום וארבעים לילה

פריז   ארבעים יום וארבעים לילה וגו'

דפוס   מ'     יום ומ'     לילה      וכתי' ואשב בהר מ' יום ומ'

קי     מ'     יום ומ'     לילה

ירו1   מ'     יום ומ'     לילה וגו'

ירו2

או3    ארבעים יום וארבעים לילה

או51   מ'     יום וארבעים לילה

ששון   מ'     יום              וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   לילה

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51        < ד"א קחו מוסרי ואל כסף א"ר אבא בר כהנא משכר לקיחה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   אתה יודע כמה שכר [לקיחות] הרבה בשכר לקיחה אחת ולקחתם אגודת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   אזוב זכו לביזת מצרים ולביזת הים ולביזת סיחון ועוג לולב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   שיש בו כמה הוצאות עאכ"ו לפי' משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                  כד דמך ר'  יוחנן  הוה דורו קורא עליו

פריז                 כד דמך            היה דורו קורא עליו

דפוס                 כד דמך ר'  יוחנ'  היה דורו קורא עליו

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   ביום הראשון > כד דמך [ר' יוחנן] היה דורו קורא עליו

ששון                 כד דמך            היה דורו קורא עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אם יתן איש את כל הון ביתו באהב'              באהבה שאהב

פריז   אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה                    שאהב

דפוס   אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה                    שאהב

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו באהבה שאהב

ששון   אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה                    שאהב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו    לו כד דמך אבא הושעיה

פריז   ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו    לו כד דמך ר'  הושעיה

דפוס   ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו    לו כד דמך ר'  הושעיא

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   ר' יוחנן את התורה בוז יבוזו(ו) לו כד דמך ר'  אושעיא

ששון   ר' יוחנן          בוז יבוזו    לו כד דמך ר'  הושעיא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    איש טיריא                      היה  דורו קורא עליו אם יתן

פריז   איש טרייה ראו מטתו פורחת באויר והיה דורו קורא עליו אם יתן

דפוס   איש טיריא ראו מטתו שפרחה באויר והיה דורו קורא עליו אם יתן

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   בר' ()    ראו מטתו פורחת באויר היה  דורו קורא עליו אם יתן

ששון   בר  טריא  ראו מטתו פורחת באויר היה  דורו קורא עליו אם יתן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    איש את כל הון ביתו באהבה באהבה שאהב       אבא  הושעיה איש

פריז   איש את כל הון ביתו באהבה       שאהב       אבא  הושעיה

דפוס   איש את כל הון ביתו באהבה       שאהב הקב"ה לאבא הושעי' איש

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51       את כל הון ביתו באהבה       שאהב       ר'   אושעיא

ששון   איש את כל הון ביתו באהבה       שאהב       אבא  הושעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    טיריה איש    המקום  בוז יבוזו    כד דמך  ר' אליעזר

פריז             את המקום  בוז יבוזו לו כד בדמך ר' אלעזר

דפוס   טיריא               בוז יבוזו לו כד דמך  ר' אלעזר

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51             את ההמקום בוז יבוזו לו כד דמך  ר' אלעזר

ששון             את המקום  בוז יבוזו לו כד דמך  ר' אלעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ב"ר  שמעון     ראו מטתו פורחת באויר והיה      דורו קורא

פריז   בר'  שמע'                           היה  קורא דורו

דפוס   בר'  שמעון                          היה       דורו קורא

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   בר"ש                                היה       דורו קורא

ששון   בר"ש                                היה       דורו קורא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עליו מי זאת עולה מן המדבר כתמרות  עשן מקוטרת מר  ולבונה

פריז   עליו מי זאת עולה מן המדבר כתמרות  עשן וגו'

דפוס   עליו מי זאת עולה מן המדבר כתמרות  עשן מקוטרת מור ולבונה

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   עליו מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן וגו'

ששון   עליו מי זאת עולה מן המדבר כתמרות  עשן וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ        מכל אבקת רוכל מהו     אבקת רוכל     דהוה קריי  ותניי

פריז   מהו מכל אבקת רוכל                       דהוה קרויי ותנויי

דפוס       מכל אבקת רוכל מהו מכל אבקת רוכל אלא דהוה קריי  ותניי

קי 

ירו1

ירו2

או3

או51   מהו מכל אבקת רוכל                       דהוה קריין ותנאי

ששון   מהו מכל אבקת רוכל                       דהוה קרייה ותנאי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    קרוב ופויטס                                א"ר אבא

פריז        ופטויי  ודרשן   ד"א קחו מוסרי ואל כסף א"ר אחא

דפוס        ופייטן  ודרשן                         א"ר אבא

קי                                                א"ר אבא

ירו1                                              א"ר אבא

ירו2

או3                                               א"ר אבא

או51        ופייטן  ודרשן { ד"א קחו מוסרי ואל כסף א"ר אבא

ששון        ופייטין ודרשן   ד"א קחו מוסרי ואל כסף א"ר אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בר  כהנא בשכר לקיחה     את      יודע מהו שכר

פריז   בר  כהנא משכר קיחה      את      למד      שכר

דפוס   בר  כהנא משכר לקיחה     אתה     למד      שכר

קי     ב"כ      בשכר לקיחה א'      זכו

ירו1   ב"כ      משכר לקיחה אחת אתה     יודע מה  שכר

ירו2

או3    בר  כהנא משכר לקיחה אחת אתה     יודע מה  שכר

או51   בר  כהנא משכר לקיחה     אתה     יודע כמה שכר

ששון   בר  כהנא משכר לקיחה     את      למד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לקיחה         בשכר                   ולקחתם     אגודת אזוב

פריז   לולב          שכר  קיחה  במצרים כת'  ולקחתם     אגודת אזוב

דפוס   לולב               לקיחה במצרים      ולקחתם     אגודת אזוב

קי     ללקיחות  הרבה בשכר                   ולקחתם לכם

ירו1   לקיחו'   הרבה בשכר לקיחה             ולקחתם לכם אגדת  אזוב

ירו2

או3    לקיחות   הרבה בשכר לקיחה אחת         ולקחתם לכם אגודת אזוב

או51   [לקיחות] הרבה בשכר לקיחה אחת         ולקחתם     אגודת אזוב

ששון   לולב          שכר  לקיחה במצרים כתי' ולקחתם     אגודת אזוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                                      זכו

פריז   בכמה הות טיימיה דידיה בארבעת מיני היא  שעמדה

דפוס   בכמה הות טימי   דידיה בד'    מיני והוא גרם   לישראל

קי                                       זכו

ירו1                                     זכו

ירו2

או3                                      זכו

או51                                     זכו

ששון   בכמה הוה טימיא  דידיה בד'    מיני היא  שעמדה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לירש     ביזת  מצרים וביזת  הים ביזת   סיחון ועוג וביזת

פריז        להם             בביזת  הים בביזת  סיחן  ועוג בביזת

דפוס   לירש     ביזת               הים בי"ז   סיחון ועוג ביזת

קי              לביזת מצרים ולביזת הים ולביזת סיחון ועוג

ירו1            לביזת מצרים ולביזת הים ולביזת סיחון ועוג

ירו2

או3             לביזת מצרים ולביזת            סיחון ועוג

או51            לביזת מצרים ולביזת הים ולביזת סיחון ועוג

ששון        להם בביזת מצרים בביזת  הים ולביזת סיחון ועוג ולביזת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    שלשים ואחד מלך   והלולב הזה שיש  בו   כמה הוצאות      ונלקח

פריז   שלשים ואחד מלך   לולב                            שהוא עומד

דפוס   ל"א        מלך   לולב                                 שעומד

קי                      לולב       שיש  בו   כמה הוצאות

ירו1                    לולב       שיש  בו   כמה הוצאו'

ירו2

או3                     לולב       שיש  בו   כמה הוצאות

או51                    לולב       שיש  בו   כמה הוצאות

ששון   ל"א        מלכים לולב       שיש  בו   כמה הוצאות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ            בכמה דמים                 על    אחת כמה וכמה לפיכך

פריז           בכמה דמים וכמה מצות יש בו על    אחת כמה וכמה לפיכך

דפוס   על האדם בכמה דמים וכמה מצות יש בו על    אחת כמה וכמה לפי'

קי                                       עאכ"ו              לפי'

ירו1                                     עאכ"ו              לפי'

ירו2

או3                                      עאכ"ו              לפי'

או51                                     עאכ"ו              לפי'

ששון           בכמה ימים וכמה מצות יש בו עאכ"ו              לפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    משה מזהיר     את  ישר'   ואמ'  להם   ולקחתם   לכם ביום

פריז   משה מזהיר     את  ישר'   ואומ' להם   ולקחתם   לכם ביום

דפוס   משה מזהיר     את  ישראל  ואומר להם   ולקחתם   לכם ביום

קי         מזהיר משה     לישראל ואומר ל?ה?ם ול?ק?חתם לכם ביום

ירו1   משה מזהיר     להם לישראל ואמ'        ולקחתם   לכם ביום

ירו2

או3    משה מזהיר     להם לישראל ואומ'       ולקחתם   לכם ביום

או51   משה מזהיר         לישראל             ולקחתם   לכם ביום

ששון   משה מזהיר     להם ליש'   ואו'        ולקחתם   לכם ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הראשון

פריז   הראשון

דפוס   הראשון

קי     הראשון

ירו1   הראשון וגו'

ירו2

או3    הראשון וגו'

או51   הראשון      }

ששון   הראשון