מינ    {ב}                                 תודיעני  אורח חיים

פריז   {ב}                                 ותודיענו ארח  חיים

דפוס   {ב} ד"א ולקחתם לכם             הה"ד תודיעני  אורח חיים

קי     {ב}     ולקחתם לכם ביום הראשון      תודיעני  אורח חיים

ירו1   {ב}                                 תודיעני  אחרח חיים

או3    {ב}                                 תודיעני  אורח חיים

או51   {ב}                                 תודיעני  אורח חיים

ששון   {ב}                                 תודיעני  אורח חיים

--------------------------------------------------------------------

מינ    שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח

פריז

דפוס   שובע שמחות

קי     וגו'

ירו1   שובע שמחו'

או3    שובע שמחות

או51   שובע שמחות את פניך ()

ששון   שובע שמחות                           ר' יודן ור' זעיר'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז               אמ' דוד לפני הקב"ה ותודיעני     איזה פליון

דפוס               אמ' דוד לפני הקב"ה תודיעני  באי זה   פילון

קי 

ירו1

או3

או51

ששון   ר' יודן אמ' א"ר     לפני הב"ה  ותודיעני     איזה פיליון

--------------------------------------------------------------------

מינ                         ר' יודן ור' עזריה          ר'

פריז   מפולש      לעתיד לבא                            ר'

דפוס   מפולש לחיי העולם הבא                            ר'

קי                          ר' יודן ור' זעירא          ר'

ירו1                        ר' יודן ור' זעיר'          ר'

או3                         ר' יודן ור' זעירא          ר'

או51                        ר' יודן ור' זעירא ורבנ[י]ן ר'

ששון   מפולש      לעתיד לבא                            ר'

--------------------------------------------------------------------

מינ    יודן     אמ'   דוד לפני הקב"ה      רבון  העולמים תודיעני

פריז   יודן א'  אמ'   דוד לפני הקב"ה      רבון  העולמים ותודיעני

דפוס   יודן אמ'

קי     יודן אמ' אמ'   דוד לפני הקב"ה      רבונו ש"ע     תודיעני

ירו1   יודן אמ' אדע"ה     לפני       הב"ה רבש"ע         תודיעני

או3    יודן אמ' אמ'   דוד לפני הקב"ה      רבש"ע         תודיעני

או51   יודן אמ' אמ'   דוד לפני       הב"ה רבש"ע         תודיעני

ששון   יודן אמ' אמ'   דוד לפני       הב"ה רבון  העו'    ותודיעני

--------------------------------------------------------------------

מינ    אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות אמ' לו הקב"ה דוד

פריז   ארח  חיים                           א'  לו הקב"ה

דפוס                                       אמ' לו הקב"ה לדוד אם

קי     אורח חיים                           א"ל               אי

ירו1   ארח

או3    אורח חיים                           א"ל               אי

או51   אורח חיים                           א"ל               אי

ששון   אורח חיים                           א"ל    הב"ה  דוד

--------------------------------------------------------------------

מינ           חיים את  בעי  צפה ליראה יראת ייי תוסיף ימים

פריז          חיים את  בעי  צפה ליראת      יי  תוסיף ימים

דפוס          חיים אתה צריך

קי     את בעי חיים

ירו1          חיים

או3           חיי  את  בעי  צפה                           לייסורין

או51          חיים את  בעי  צפה                           לייסורין

ששון          חיים את  בעי  צפה ליראה יראת יי  תוסיפ ימים

--------------------------------------------------------------------

מינ                               ר'         עזריה     אמ'

פריז                              ר'         עזריה א'

דפוס

קי 

ירו1

או3    שנא' ודרך חיים תוכחות מוסר [?ר' זעירא       אמ' אמ'

או51   שנא' ודרך חיים תוכחות מוסר ר'   זעירא       אמר אמ'

ששון                              ר'   זעירא

--------------------------------------------------------------------

מינ    דוד לפני  הקב"ה רבון העולמים תודיעני אורח  חיים אמ' לו

פריז                                                   אמ' לו

דפוס

קי 

ירו1                                                   א"ל

או3    דוד לקב"ה       רבון העולמים תודיעני א?ר?ח חיים א"ל

או51   דוד לפני  הב"ה  רב'  ש"ע     תודיעני אורח  חיים אמ' לו

ששון                                                   אמ' א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ    הקב"ה      דוד    חיים את  בעי  צפה  לייסורין

פריז   הקב"ה לדוד דוד אם חיים אתה מבקש צפה  לייסורין

דפוס                                        יסורין   אתה צריך

קי                                     יצפה לייסורין

ירו1                  אי חיי  את  בעי  צפה  לייסורי'

או3                   אי חיים את  בעי  צפה

או51   הב"ה           אי חיים את  בעי  צפה

ששון   הב"ה  לדוד דוד אם חיים את  בעי  צפה  לייסורין

--------------------------------------------------------------------

מינ    כי נר מצוה ותורה אור        ודרך חיים תוכחות    מוסר

פריז                        שנ'    ודרך חיים תוכחות    מוסר

דפוס                        כדכתיב ודרך חיים תוכחות    מוסר

קי                          שנא'   ודרך חיים תוכחו<..> מוסר

ירו1                        שנא'   ודרך חיים תוכחו'    מוסר

או3                                                         ליראה

או51                                                        ליראה

ששון                        שנ'    ודרך חיים תוכחות    מוסר

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                             ור'    אבא א'    אמ' (דוד)

דפוס

קי 

ירו1

או3    שנא' יראת יי תוסיף ימים   ורבנין     אמרי

או51   שנ'  יראת יי תוסיף ימי[ם] ורבנין     אמרין

ששון                             ורבנין     אמרי  א"ל

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   הקב"ה לדוד דוד אם   חיים אתה מבקש צפה לתורה שנ' עץ חיים

דפוס

קי 

ירו1

או3                   אם   חיים את  בעי  צפה לתו.. ... עץ חיים

או51                  אמאי חיים את  בעי  צפה לתורה שנ' עץ חיים

ששון   הב"ה  לדוד דוד אם   חיים את  בעי  צפה לתורה שנ' עץ חיים

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   היא   למחזיקים בה ור' אבא ורבנין אמר' א'  דוד לפני

דפוס

קי 

ירו1

או3    היא?]

או51   היא   למחזיקים בה ור' אבא        אמ'  אמ' דוד לפני

ששון   היא   למחזיקים בה ור' אבא        אמ'  א"ד     לפני

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   הקב"ה רבונו של    עולם הודיעני ארח  חיים אמ' לו הקב"ה אטלי?ס/ם?

דפוס

קי 

ירו1

או3

או51   הב"ה        רבש"ע      תודיעני אורח חיים א"ל    הב"ה  אטליס

ששון   הב"ה  רב'   ש"ע        תודיעני אורח חיים א"ל    הב"ה  אטליס

--------------------------------------------------------------------

מינ                                     שובע שמחות את בניך

פריז   מתמיה עשה ואכול ושמור מצותי וחיה שובע שמחות את פניך

דפוס                                    שובע שמחות

קי                                      שובע שמחות את פניך

ירו1                                    שובע שמחות את פניך

או3                                     שובע שמחות את פניך

או51   מתמיה עשה ואכול שמור  מצותי וחיה שובע שמחות

ששון   מתמיה עשה ואכול ושמור מצותי וחיה שובע שמחות את פניך

--------------------------------------------------------------------

מינ           שבענו     שמחות         פניך

פריז   שמחתנו           שמחו' הרבה         בתורה מקרא

דפוס          שבענו בה' שמחות                    מקרא

קי            שבעני     שמחות      את פניך

ירו1          שבעני     שמחו'      את פניך

או3           שבעני     שמחות      את פניך

או51   שמחתנו           שמחות רבות         בתורה מקרא

ששון   שמחתנו           שמחות הרבה         בתורה ומקרא

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   משנה  ותלמוד הלכות  ואגדות ודקדוקי מצות ודקדוקי סופרים

דפוס   משנה  תלמוד  תוספו' ואגדות

קי 

ירו1

או3

או51   משנה  ותלמוד והלכות ואגדות ודקדוקי מצות ודקדוקי סופרים

ששון   ומשנה ותלמוד הלכות  והגדות דקדוקי  מצות ודקדוקי סופרי'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ד"א שובע שמחו' את פניך אל     תיקרא שובע

פריז   ד"א שובע שמחות את פניך אל תהי קורא  שובע

דפוס   ד"א שובע שמחות את פניך

קי     ד"א            את         תהי קורא  ש[ו]בע

ירו1   ד"א                    אל תהי קורא  שובע

או3    ד"א                    אל תהי קורא  שובע

או51   ד"א שובע שמחות         אל תהי קורא  שובע

ששון   ד"א שובע שמחות         אל תהי קורא  שובע

--------------------------------------------------------------------

מינ    שמחות את פניך (אל תיקרא שובע שמחות) אלא שבע שמחות את פניך

פריז                                       אלא שבע

דפוס                                       אלו ז'

קי                                         אלא שבע

ירו1                                       אלא שבע

או3                                        אלא שבע

או51                                       אלא שבע

ששון                                       אלא שבע

--------------------------------------------------------------------

מינ    אילו שבע  כיתות של צדיקים שעתידות להקביל  פני   שכינה לעתיד

פריז   אלו  שבע  כתות  של צדיקים שהם     מקבלים  פני   שכינה

דפוס             כתות  של צדיקי' שעתידי' להקביל  פני   שכינה

קי     אלו  <...                                 ..>ני שכינה לעתיד

ירו1   אלו  ז'   כתות     צדיקי' שעתידי' להקביל  פני   שכינה לעתיד

או3    אלו  שבע  כתות  של צדיקים שעתידות להקביל  פני   שכינה לעתיד

או51             כתות  של צדיקים         שמקבלות פני   שכינה [לעתיד

ששון   אלו  ז'   כתות  של צדיקי' שעתידי' לקבל    פני   שכינה לעתיד

--------------------------------------------------------------------

מינ    לבא      שפניהם     דומין לחמה וללבנה

פריז         יש פניהם      דומות לחמה לבנה

דפוס            ופניהם     דומות לחמה ולבנה

קי     לבא      שפ?נ?<..>ם דומות      ללבנה  ולחמה לכוכבים

ירו1   לבא      שפניהם     דומות לחמה ללבנה        לכוכבי'

או3    לבא      שפניהם     דומות לחמה ללבנה        לככבים

או51   לבוא]    שפניהם     דומות לחמה ללבנה

ששון   לבא      שפניהם     דומות לחמה ללבנה        לככבים

--------------------------------------------------------------------

מינ    לרקיע        ולכוכבים ולברקים ולשושנים ולמנורה

פריז   לרקיע לברקים ולכוכבים         ולשושנים ולמנורת

דפוס   לרקיע        ולכוכבים לברקים  ולשושנים ולמנורה  הטהורה

קי     לרקיע <...

ירו1   לרקיע לברקים                  לשושני'  למנורה

או3    לרקיע לברקים                  לשושנים  למנורה

או51   לרקיע לברקים ולכוכבים         ולשושנים ולמנורות

ששון   לרקיע לברקי'                  לשושנים  למנורה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שהיה       במקדש  לחמה מניין        ברה כחמה ללבנה

פריז         בית  המקדש  לחמה מנין         ברה כחמה ללבנה

דפוס   שהיתה בבית המקדש  לחמה מנין  שנ'    ברה כחמה ללבנה

קי                       ..>ה מנין  שנא'

ירו1              שבמקדש לחמה מנין  שנא'   בבה כחמה ללבנה

או3               שבמקדש לחמה מנין  שנא'   ברה כחמה ללבנה

או51         בית  המקדש  לחמה מנין  [שנא'] ברה כחמה ללבנה

ששון              שבמקדש לחמה מנין  שנ'    ברה כחמה ללבנה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מניין       יפה כלבנה

פריז   מנין        יפה כלבנה

דפוס   מנין  שנ'   יפה כלבנה

קי                 יפה כלבנה לכו?כ?<..>

ירו1   מנין  שנא'  יפה כלבנה לכוכבי'    מנין שנא' ומצדיקי הרבי'

או3    מנין  שנא'  יפה כלבנה לככבים     מנין שנא' ומצדיקי הרבים

או51         [שנ'] יפה כלבנה

ששון   מנין  שנ'   יפה כלבנה לככבים     מנין      ומצדיקי הרבים

--------------------------------------------------------------------

מינ                 לרקיע מניין       והמשכילים   יזהירו כזוהר

פריז                לרקיע מנין        והמשכילים   ישכילו כזוהר

דפוס                לרקיע מנין  שנאמ' והמשכילים   יזהירו כזוהר

קי                                                <...>  כזוהר

ירו1   ככוכבי' וגו' לרקיע מנין  שנא'  והמשכילים   יזהירו כזוהר

או3    ככבים        לרקיע מנין  שנא'  והמשכילים   יזהירו כזוהר

או51                לרקיע <...>       והמשכי[לי]ם יזהירו כזוהר

ששון   כככבים       לרקיע מנין  שנ'   והמשכילי'   יזהירו כזוהר

--------------------------------------------------------------------

מינ    הרקיע לכוכבים מניין     ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

פריז   הרקיע

דפוס   הרקיע לכוכבים מנין  שנ' ומצדיקי הרבים ככוכבי' לעולם ועד

קי     הרקיע

ירו1   הרקיע

או3    הרקיע

או51   הרקיע

ששון   הרקיע

--------------------------------------------------------------------

מינ    לברקים   מניין      ומראיהן כלפידים כברקים ירוצצו

פריז   לברקים   מנין       מראיהם  כלפידים כברקים ירוצצו לכוכבים

דפוס   לברקים   מנין  שנ'  מראיהם  כלפידים כברקי' ירוצצו

קי     לברקי?ם? <...>

ירו1   לברקי'         שנא'                 כברקים ירוצצו

או3    לברקים   מנין  שנא'                 כברקים ירוצצו

או51   לברקים              מראיהן  כלפידים כברקים ירוצצו לכוכבים

ששון   לברקים   מנין  שנ'                  בברקים ירוצצו

--------------------------------------------------------------------

מינ                                            לשושנים מניין

פריז   מנין ומצדיקי   הרבים ככוכבים            לשושנים מנין

דפוס                                           לשושנים מנין  שנ'

קי 

ירו1                                           לשושני' מנין  שנא'

או3                                            לשושנים מנין  שנא'

או51   מנין ומ[צ]דיקי הרבים ככ[כ]בים לעולם ועד לשושנים מנין  שנא'

ששון                                           לשושנים מנין  שנ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    למנצח על שושנים מזמור לדוד למנורה  שהיתה  במקדש  מניין

פריז   למנצח על שושנים            למנורת  בית    המקדש  מנין

דפוס   למנצח על שושנים            למנורה  הטהורה        מנין

קי 

ירו1   למנצח על שושני'            למנורה         שבמקדש

או3    למנצח על שושנים            למנורה         במקדש  מנין

או51   למנצח על שושנים            למנורות בית    המקדש  מנין

ששון   למנצח על שושני'            למנורה                מנין

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                              ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כלה

דפוס   שנ'  ויאמר אלי מה אתה רואה ואומר ראיתי והנה מנורת זהב כולה

קי 

ירו1   שנא'

או3    שנא'

או51                              ואומר ראיתי והנה מנורה זהב כולה

ששון   שנ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ושנים זתים עליה אחד  מימין הגולה ואחד (מש) על שמאלה נעימות

פריז                                                       נעימות

דפוס                                                       נעימות

קי 

ירו1   ושנים זתים עליה וגו'

או3    ושנים זתים עליה

או51                                                       נעימות

ששון   ושנים זתים עליה אחד  מימין וגו'                     נעימות

--------------------------------------------------------------------

מינ    בימינך נצח                                 וכי [מי]

פריז   בימינך נצח אמ' דוד לפני הקב"ה רבון העולמים וכי מי

דפוס   בימינך נצח                                 וכי מי

קי 

ירו1

או3

או51   בימינך נצח אמר דוד לפני הב"ה  רבון העולמים וכי מי

ששון   בימינך נצח א"ד     לפני הב"ה               וכי מי

--------------------------------------------------------------------

מינ    מודיעני איזו    כת חביבה  ונעימה         שבהן תרין

פריז   מודיעני איזו    כת חביבה  ונעימה         שבהן תרין

דפוס   מודיענו אי   זו כת החביבה והנעימה        שבהם תרין

קי 

ירו1

או3

או51   הודיעני אי   זו כת        נעימה   וחביבה בהן  תדין

ששון   מודיעני אי   זו כת חביבה  ונעימה         שבהם תרין

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמורין   חד אמ' זו שהיא באה  מכח     התורה          ומצות

פריז   אמוראין         זו היא  שבאה מכח     תורה

דפוס   אמוראין  חד אמ' זו      שבאה מכחה של תורה  ומכחן של מצות

קי 

ירו1

או3

או51   אימוראין חד אמ' זו היא  שבאה מכח     תורה

ששון   אימוראין חד אמ'    היא  שבאה מכח     תורה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ומעשים טובים                               וחיינה

פריז   ומעשים טובים שנ'  מימינו אשדת    למו       וחורנא

דפוס                                              ואוחרנא

קי 

ירו1

או3

או51   ומעשים טובים שנא'        אש   דת למו ו<..> וחורנא

ששון   ומעשי' טובים                               חורונא

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ' (אילו וס) אילו סופרים ומשנין שהן מלמדין

פריז   א'  אלו            סופרי' ומשנים     ומלמדי  תינוקות

דפוס   אמ' אלו            סופרין ומשנין     שמלמדין תינוקו'

קי 

ירו1

או3

או51   אמ' אלו            סופרים ומשנים     ומלמדי  תינוקות

ששון   אמ' אלו            סופרי' ומשנים     ומלמדי  תינוקות

--------------------------------------------------------------------

מינ    לאמיתן והן עתידין לישב  בצילו        של הקב"ה

פריז   לאמיתן שהן עתידין לישב  בצלו         של הקב"ה מימינו

דפוס   באמתן  שהן עתידי' לעמוד       בימינו של הב"ה

קי 

ירו1

או3

או51   לאמיתן שהן עתידות לישב  בצילו        של הב"ה  בימינו

ששון   לאמיתן שהם עתידין לישב  בצלו         של הב"ה  בימינן

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   הה"ד שויתי יי לנגדי תמיד כי מימיני   וג'      נעימות בימינך

דפוס   הה"ד                                          נעימו' בימינך

קי 

ירו1

או3

או51   הה"ד שויתי יי לנגדי תמיד כי מ[י]מיני בל  אמוט נעימות בימינך

ששון   הה"ד שויתי יי לנגדי תמיד כי וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   נצח ד"א תודיעני א?ו?רח חיים מדבר בישר'  אמרו ישר'

דפוס   נצח

קי 

ירו1

או3

או51   נצח ד"א תודיעני אורח   חיים מדבר בישראל אמרו ישראל

ששון       ד"א תודיעני אורח   חיים מדבר ביש'   אמרו יש'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                   הודיענו אורח חיים אמ' להם הקב"ה הרי לכם

דפוס

קי 

ירו1

או3

או51   לפני הב"ה רבש"ע תודיעני אורח חיים אמ' להם הב"ה  הרי לכם

ששון   לפני הב"ה       תודיעני אורח חיים אמ' להם הב"ה  הא  לכם

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                   ד"א

פריז   עשרת ימים של תשובה מבין ראש השנה ליום הכיפורים

דפוס                                                  ד"א

קי 

ירו1                                                  ד"א

או3                                                   ד"א

או51   עשרת ימי     תשובה שבין ר"ה      ליום הכיפורים

ששון   עשרת ימי     תשובה שבין ר"ה      לי"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    שובע שמחות את פניך אל תהי קורא שובע שמחות (אלא) את פניך

פריז   שובע שמחות את פניך

דפוס   שובע שמחו'         אל תהי קורא כן         אלא

קי 

ירו1

או3    שובע שמחות

או51   שובע שמחות את פניך

ששון   שובע שמחות

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלא שבע שמחות את פניך אילו שבע מצות שבחג

פריז                         אלו  שבע מצות שבחג         ארבעה

דפוס       ז'  שמחות         אלו  ז'  מצות שבחג ואלו הן ד'

קי 

ירו1                              שבע מצות שבחג

או3                               שבע מצות שבחג

או51                         אלו  שבע מצות שבחג         ד'

ששון                         אלו  שבע מצות שבחג

--------------------------------------------------------------------

מינ                 אתרוג ולולב הדס  וערבה סוכה  חגיגה       ושמחה

פריז   מינין שבלולב                        וסוכה וחגיגה      ושמחה

דפוס   מינין שבלולב                        וסוכה חגיגה       ושמחה

קי 

ירו1         לולב   אתרוג       הדס  ערבה        חגיגה  סוכה שמחה

או3          לולב   אתרוג       והדס ערבה        חגיגה  סוכה שמחה

או51   מינים שבלולב                        וסוכה וחגיגה      ושמחה

ששון         לולב   אתרוג       הדס  ערבה        חגיגה  סוכה שמחה

--------------------------------------------------------------------

מינ    אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה

פריז                                        מהו נעימות בימינך

דפוס   אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה

קי 

ירו1   אם שמחה למה חגיגה אם  חגיגה למה שמחה

או3    אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה

או51                                        מהו נעימות בימינך

ששון   אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה

--------------------------------------------------------------------

מינ        ר'       לוי בשם  ר' חמא ב"ר (שמחה) חנינא

פריז   נצח א"ר אבין                                      זה

דפוס       א"ר אבין

קי 

ירו1       ר"ל          בש"ר    חמא בר         חנינא

או3        ר'       לוי בש"ר    חמא בר         חנינא אמ'

או51   נצח א"ר אבין                                      זה

ששון       ר"ל          בש"ר    חמא בר         חנינא

--------------------------------------------------------------------

מינ                                         לשנים שנכנסו לדין

פריז   לולב  כמי שהוא  נוצח ונוטל ביין      לשנים שנכנסו

דפוס                                    משל לשנים שנכנסו

קי 

ירו1                                    משל לב'   שנכנסו לדין

או3                                     משל לשנים שנכנסו לדין

או51   [לולב     שהוא] נוצח וניטל בימין     לשנים שנכנסו לדין

ששון                                    משל לב'   שנכנסו לדין

--------------------------------------------------------------------

מינ              ולא      ידעינן    אי  דין הוא נצוחא

פריז   אצל הדיין ולית אנן ידעין  מי             נוצח

דפוס   אצל הדיין ולית אנן ידעין     מאן     הוא נצוח

קי 

ירו1             ואין     יודעי'    אי  זה  מהם נצח

או3              ואין אנו יודעין    אי  זה  מהם נוצח  אלא

או51   אצל הדיין ואין אנו יודעין מי             נצח

ששון             ואין אנו יודעין    אי  זה  מהם נצח

--------------------------------------------------------------------

מינ    אלא            דין  נפק  טעין   גזר   דיניה אנן ידעינן

פריז   אלא מה   דנסיב                  ביין        אנן ידעין

דפוס   אלא מאן  דנסב                   באיין בידיה אנן ידעין

קי 

ירו1   אלא            דין  דנפק ובידיה גזר   דינא  אנן ידעי'

או3                   [?הן דנפק ובידיה גזר   הדין  אנן ידעין

או51   אלא (ממה דנסב) [דין דנפק ובידיה גזר   דינא] אנן ידעין

ששון   אלא            דין  דנפק ובידיה גזר   דינא  אנן ידעין

--------------------------------------------------------------------

מינ    דהוא נצוחא   כך       ישראל       ואומות העולם

פריז   דהוא נצוחה        לפי שישראל ושרי אומות  העולם יוצאין

דפוס   דהוא נצוחייא כך       ישראל       ואומות העולם באין

קי 

ירו1   דהוא נצח     כך       ישראל       וא"ה

או3    דהוא נצח     כך       ישראל       וא"ה

או51   דהוא נצח     [כך] לפי שישראל ושרי אומות  העולם (יוצאין

ששון   דהוא נצח     כך       יש'         ואומו' העו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    מתקטרגין                  בדין         לפני הקב"ה בראש

פריז   ומקטרגין                               לפני הקב"ה בראש

דפוס   ומקטרגים                               לפני הקב"ה בר"ה

קי 

ירו1                      נכנסו  לדין         לפני הקב"ה בר"ה

או3                       נכנסין בדין         לפני הב"ה  בר"ה

או51   ומקטרגין) [נ"א     נכנסין לדין (לפני)] לפני הב"ה  בר"ה

ששון                      נכנסין לדין         לפני הב"ה  בר"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    השנה      ולא      ידעינן אי     דין הוא נצוחא   אלא

פריז   השנה      ולית אנן ידעין  הילכין         נצוחיה  אלא

דפוס             ולית אנן ידעין             מאן נצח     אלא

קי 

ירו1             ואין אנו יודעי' אי     זה  מהם נצח     אלא

או3              ואין אנו יודעין איזה       מהן נצח     אלא?]

או51             ולית אנן ידעין             בר  ניצוחין אלא

ששון        וי"ה ואין אנו יודעין אי     זה  מהם נצח     אלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    ממה שישראל נוטלין את לולביהן        ומקלסין לפני

פריז   ממה שישר'                           יוצאין  מלפני

דפוס   במה שישראל                          יוצאין  מלפני

קי 

ירו1   ממה שישר'  נוטלין    לולביהן בידיהם         לפני

או3    ממה שישראל נוטלין    לולביהן בידיהן         לפני

או51   ממה שישראל                          יוצאין

ששון   ממה שיש'   נוטלין    לולביהן בידיהם         לפני

--------------------------------------------------------------------

מינ    הקב"ה                         אנן ידעינן דאילון דאינון

פריז   הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידם אנן ידעין  דישר'

דפוס   הקב"ה ולולביהן ואתרוגיהן בידן אנו יודעין דישראל אינון

קי 

ירו1   הב"ה                          אנו יודעי' שהם

או3    הקב"ה                         אנו יודעין שהן

או51         ולולביהן ואתרוגיהם בידם אנן ידעין  דישראל ברי

ששון   הב"ה                          אנו יודעין שיש'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ניצוחיא מה  עלינו לעשות אנו נוטלין      אתרוג  והדס ולולב

פריז   נצוחיה

דפוס   נצוחייא

קי 

ירו1   נוצחי'  ומה עלינו לעשו' אנו נוטלין לולב ואתרוג הדס

או3    נוצחין  ומה עלינו לעשות אנו נוטלין לולב אתרוג  הדס

או51   ניצוחין

ששון   נוצחין  ומה עלינו לעשות אנו נוטלין לולב אתרוג  הדס

--------------------------------------------------------------------

מינ    וערבה ומקלסין לפני הקב"ה

פריז                            לפיכך משה מזהיר את ישר'   ואומ' להם

דפוס                            לפי'  משה מזהיר    לישראל ואומר להם

קי 

ירו1   וערבה ומברכי'      להקב"ה

או3    וערבה ומברכין לפני הקב"ה

או51                            ולפי' משה מזהיר    לישראל ואומר

ששון   ערבה  ומברכין לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ          ולקחתם לכם ביום הראשון

פריז         ולקחת' לכם ביום הראשון

דפוס         ולקחתם לכם ביום הראשון

קי 

ירו1         ולקחתם לכם ביום וגו'

או3    הה"ד  ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים

או51         ולקחתם לכם

ששון   הה"ד  ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'