מינ    {ג}

פריז   {ג}                                 פנה אל תפלתם

דפוס   {ג} ד"א ולקחתם לכם ביום הראשון הה"ד פנה אל תפלת  הערער

ירו1   {ג}

או3    {ג}

או51   {ג}

ששון   {ג}                                 פנה אל תפלת  הערער

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   שנצחו ישר'  בדין ונכשל  לעונותיהם והם         אומ'   נצחו

דפוס   שנצחו ישראל בדין ונמחלו עונותיהם  והן         אומרין נצחו

ירו1

או3

או51

ששון   שנצחן יש'   בדין ונמחלו עונותיהם  ואומו' העו' אומ'   שנצח

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   את ישר'  שנ' וגם נצח ישר'                   הוא שדוד

דפוס      ישראל שנ' וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם הוא שדוד

ירו1

או3

או51

ששון      יש'   שנ'     נצח ישראל                  הוא שדוד

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   אומ' לישר'     קיימתם מצות לולב שנקרא נעים שנ' נעימות בימינך

דפוס   אומ' לישראל אם קיימתם מצות לולב שנקרא נעים שנ' נעימות בימינך

ירו1

או3

או51

ששון   או'  ליש'      קיימתם מצות לולב שנקרא נעים שנ' נעימות בימינך

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז       הרי את  מבושר שנצחת לאומות העולם שנ' וגם נצח ישר'

דפוס   נצח הרי אתה מבושר שנצחת לאומות העולם שנ' וגם נצח ישראל

ירו1

או3

או51

ששון   נצח הרי את  מברך  שנצחת לאומות העו'  שנ' וגם נצח יש'

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   לא ישקר לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואו'  להם ולקחתם

דפוס           לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומר להם ולקחתם

ירו1

או3

או51

ששון           לפי'  משה מזהיר להם ליש'   ואו'      ולקחתם

--------------------------------------------------------------------

מינ                                     פנה אל תפלת  הערער

פריז   לכם וגו'                         פנה אל תפלת  הערער

דפוס   לכם                  אמ' ר' אבין פנה אל תפילת הערער

ירו1                                    פנה אל תפלת  הערער

או3                                     פנה אל תפלת  הערער

או51                                    פנה אל תפלת  הערער

ששון   לכם ביום הראשון וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולא  בזה את תפלתם א"ר     ראובן אין     יכולין לעמוד על

פריז   וגו'              א"ר     אבין  אין אנו יכולין לעמד  על

דפוס                     ואמ' ר' אבין  אין אנו יכולין לעמוד על

ירו1   וגו'              א"ר     ראובן אין אנו יכולין לעמוד

או3    ולא  בזה את תפלתם א"ר     ראובן אין אנו יכולין לעמוד

או51   ולא  בזה את תפלתם א"ר     ראובן אין אנו יכולין לעמוד

ששון                     א"ר     ראובן אין אנו יכולין לעמוד

--------------------------------------------------------------------

מינ              יופיו    של דוד   פעמים      קורא     עצמו מלך

פריז             ()       של דוד   פעמים      שקורא את עצמו מלך

דפוס             אפו      של דוד   פעמי'      שקורא    עצמו עני

ירו1             באופיו   של דוד   פעמי' שהוא קורא  את עצמו מלך

או3    באופניו            של דוד   פעמים שהוא קורא     עצמ' מלך

או51   (באופניו) [באופיו]    שלדוד פעמים שהוא קורא     עצמו מלך

ששון             באופיו   של דוד   פעמי' שהוא קורא     עצמו מלך

--------------------------------------------------------------------

מינ    פעמי'       קורא     עצמו  עני          בשעה

פריז   ופעמים      שקורא את עצמו  עני  הא כיצד בשעה שהיה

דפוס   פעמים       שקורא    עצמו  מלך  הא כיצד בשעה שהיה

ירו1   ופעמי' שהוא קורא     לעצמו עני                    אלא

או3    ופעמים שהוא קורא     עצמו  עני                    אלא

או51   ופעמים שהוא קורא     עצמו  עני                    אלא

ששון   ופע'   שהוא קורא     עצמו  עני'                   אלא

--------------------------------------------------------------------

מינ    שהוא         רואה       כת של צדיקים

פריז         קורא   רואה                      שהצדיקים עתידין

דפוס                צופה ומביט                שצדיקים  עתידין

ירו1   כשהוא        רואה       כת של צדיקי'

או3    כשהוא        רואה       כת של צדיקים

או51   כשהוא        רואה       כת    שלצדיקים

ששון   כשהוא (קורא) רואה       כת של צדיקי'

--------------------------------------------------------------------

מינ    עומדת ממנו כגון אסא        חזקיה  ויאשיה      קורא עצמו

פריז   לעמד  ממנו כגון אסא יהושפט חזקיהו יאשיהו  הוא קורא עצמו

דפוס   לעמוד ממנו כגון אסא יהושפט חזקיה  ויאשיה  היה קורא עצמו

ירו1   עומד' ממנו כגון אסא        חזקיה  ויאשיה      קורא עצמו

או3    עומדת ממנו כגון אסא        חזקיה  ויאשיהו     קורא עצמו

או51   עומדת ממנו כגון אסא יהושפט חזקיהו יאשיהו  הוא קורא עצמו

ששון   עומדת ממנו כגון אסא        חזקיה  ויאשיה      קורא עצמו

--------------------------------------------------------------------

מינ    מלך הה"ד לשלמה   אלהים משפטיך למלך תן      ובשעה שהוא

פריז   מלך הה"ד         אלהים משפטיך למלך תן      ובשעה שהיה

דפוס   מלך שנ'          אל'ים משפטיך למלך תן      ובשעה

ירו1   מלך הה"ד לשלמה   אלהים משפטיך למלך תן וגו'       וכשהוא

או3    מלך הה"ד לשלמה   אלהים משפטיך למלך תן            וכשהוא

או51   מלך הה"ד [לשלמה] אלהים משפטיך למלך תן      ובשעה שהוא

ששון   מלך הה"ד לשלמה   אל'ים משפטיך למלך תן וגו'       וכשהוא

--------------------------------------------------------------------

מינ          רואה  כת של רשעים          עומדת   ממנו כגון אחד

פריז   צופה  ורואה       שהרשעים עתידין לעמד    ממנו כגון אחז

דפוס   שצופה             רשעים   יוצאים         ממנו כגון אחז

ירו1         רואה  כת של רשעי'          עומד    ממנו כגון אחז

או3          רואה  כת של רשעים          עומדת   ממנ' כגון אחז

או51   צופה  ורואה       שהרשעים עתידין לעמו[ד] ממנו כגו' אחז

ששון         רואה  כת של רשעי'          עומדת   ממנו כגון אחז

--------------------------------------------------------------------

מינ    מנשה  ואמון          קורא עצמו עני הה"ד  תפלה לעני

פריז   מנשה  אמון       הוא קורא עצמו עני       תפלה לעני כי

דפוס   מנשה  אמון       היה קורא עצמו עני שנאמר תפלה לעני כי

ירו1   מנשה  אמון           קורא עצמו עני הה"ד  תפלה לעני וגו'

או3    מנשה  אמון           קורא עצמו עני הה"ד  תפלה לעני כי

או51         אמון  מנשה הוא קורא עצמו עני הה"ד  תפלה לעני כי

ששון   ומנשה אמון           קורא עצמו עני הה"ד  תפלה לעני כי

--------------------------------------------------------------------

מינ    יעטוף                      מהו יעטף  ר' יצחק בן חקולא

פריז   יעטף

דפוס   יעטף

ירו1                              מהו יעטוף ר' יוסי

או3    יעטוף ולפני ייי ישפוך שיחו מהו יעטוף ר' יוסי

או51   יעטוף                      מהו יעטוף ר' יוסי

ששון   יעטופ וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    אמ'  לקישיא                       לפועל

פריז               ר' אלכסנדרי פתר קריא  בפועל     מה פועל

דפוס               ר' אלכסנדרי פתר קריה  בפועל הזה מה הפועל

ירו1   אומ' לקישות

או3    אמ'  לקישות

או51   אמר  לקישות

ששון               ר' יוסי     פתר קרייה בפועל     מה פועל

--------------------------------------------------------------------

מינ        שהוא יושב ומשמר               לכשיפליג בעל  מלאכתו

פריז   זה       יושב ומשמר כל היום אימתי לכשיגפי  לבעל מלאכתו

דפוס   הזה      יושב ומשמר               לכשיפליג      מלאכתו

ירו1

או3

או51

ששון   זה       יושב ומשמר כל היום אימתי לכשיפגיל בעל  מלאכתו

--------------------------------------------------------------------

מינ    קימאה וילקשיניה בסוף            הה"ד

פריז   קיאמה וילקישנה  בסוף                 כמה      דתימ'

דפוס   קימאה וילקישנה  בסוף                 כד"א

ירו1                                   היך  מה   דאת אמר

או3                                    היך  כד"א

או51                                   היך  כד"א

ששון   קימאה ולקישנא   בסופ אמ' לקישות היך  מד"א

--------------------------------------------------------------------

מינ    והיה      העטופים    ללבן

פריז   והיה      העטופים    ללבן והקשורים ליעקב מהו העטופים

דפוס   והיה      העטופים    ללבן                מהו העטופים

ירו1   והיו      העטופי'    ללבן והקשורים ליעקב

או3    והיה      העטופים    ללבן

או51   והי(א)[ו] העטו[ו]פים ללבן

ששון   והיה      העטופים    ללבן

--------------------------------------------------------------------

מינ                                 א"ר אלכסנדרי        הפסוק

פריז   ר' יצחק בר  חקולא א'  לקישיא א'  ריש        לקיש הפסוק

דפוס   ר' יצחק בר' חלקיה אמ' לקישיא ד"א

ירו1                                א"ר אלכסנדרי        הפסוק

או3                                 א"ר אלסכנדראי       הפסוק

או51                                א"ר אליסכנדראי      הפסוק

ששון                                א"ר אלסכנדרי        הפסל

--------------------------------------------------------------------

מינ    הזה לא  ראשו סופו ולא סופו ראשו    פנה אל תפלת הערער

פריז   הזה לא  ראשו סופו ולא סופו ראשו אם פנה אל תפלת הערער

דפוס                                      פנה אל תפלת הערער

ירו1   הזה לא  ראשו סופו ולא סופו ראשו    פנה אל תפלת הערער ולא

או3    הזה לא  ראשו סופו ולא סופו ראש'    פנה אל תפלת הערער

או51   הזה לא  סופו ראשו ולא ראשו סופו    פנה אל תפלת הערער

ששון   הזה לאו סופו ראשו ולא ראשו סופו    פנה אל תפלת הערער וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ                 הערער שהן ריקנין מכל דבר כעניין שנ' ותער כדה

פריז

דפוס

ירו1   בזה את תפלתם

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                ולא בזה את תפלתו או

פריז                                                       היה

דפוס   היה לו לומר לא  בזה את תפלתו    ואם לא בזה אל תפלתם היה

ירו1                                או

או3                ולא בזה את תפלתו או

או51               ולא בזה את תפלתו או

ששון                                או

--------------------------------------------------------------------

מינ            פנה אל תפלת הערערים ולא בזה את   תפלתם

פריז   לו לומר פנה אל תפלת הערערים

דפוס   לו לומר פנה אל תפלת הערערים

ירו1           פנה אל תפלת הערערי' ולא בזה וגו'

או3            פנה אל תפלת הערערים ולא בזה את   תפלתם

או51           פנה אל תפלת הערערים ולא בזה את   תפלתם

ששון           פנה אל תפלת הערערים ולא בזה את   תפלתם או פנה אל

--------------------------------------------------------------------

מינ                                אלא פנה אל תפלת הערער זו

פריז                               אלא פנה אל תפלת הערער זה

דפוס                               אלא פנה אל תפלת הערער זו

ירו1                               אלא

או3                                אלא

או51                               אלא פנה את תפלת הערער זה

ששון   תפלת הערער ולא בזה את תפלתו אלא פנה אל תפלת הערער זה

--------------------------------------------------------------------

מינ    דורו  של מנשה           ולא בזה את תפלתם שלא בזה

פריז            מנשה מלך יהודה ולא בזה אל תפלתם

דפוס   תפלתו של מנשה מלך יהודה ולא בזה את תפלתם

ירו1                                            שלא בזה הקב"ה

או3                                             שלא בזה הקב"ה

או51            מנשה מלך יהודה ולא בזה את תפלתם שלא בזה הב"ה

ששון            מנשה מלך יהודה ולא בזה את תפלתם

--------------------------------------------------------------------

מינ       את תפילתו ולא תפלת  אבותיו הה"ד  ויתפלל אליו ויעתר לו

פריז      זה תפלתו      ותפלת אבתיו  הה"ד  ויתפלל אליו ויעתר לו

דפוס      זו תפלתו      ותפלת אבותיו דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו

ירו1   לא    תפלתו  ולא תפלת  אבותיו הה"ד  ויתפלל אליו ויעתר לו

או3    לא    תפלתו  ולא תפלת  אבותיו הה"ד  ויתפלל אליו ויעתר לו

או51   לא    תפלתו  ולא תפלת  אבותיו הה"ד  ויתפלל אליו ויעתר לו

ששון      זו תפלתו      ותפלת אבותיו הה"ד  ויתפלל אליו ויעתר לו

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז                 א"ר    אלעזר ב"ר  סימון בערביא  צוחין

דפוס   מהו  ויעתר לו אמ' ר' אלעזר בר   שמעון בערבייא צווחין

ירו1   וגו'

או3

או51   מהו  ויעתר לו א"ר    אלעזר בר"ש       בערבייא צווחין

ששון                 א"ר    אלעז' בר"ש       בערביא  צווחין

--------------------------------------------------------------------

מינ                   וישמע תחנתו וישיבהו  ירושלם  למלכותו

פריז   לעתירתא חתירתא             וישיבוהו ירושלם

דפוס   לחתירתא עתירתא             וישיבהו  ירושלם  למלכותו במה

ירו1                              וישיבהו  וגו'

או3                   וישמע תחנתו וישיבהו  לירושלם למלכותו

או51   לעתירת' חתירתא וישמע תפלתו וישיבהו  ירושלם  למלכותו

ששון   לעתירתא חתירתא וישמע תפלתו וישיבהו  ירושלם          במה

--------------------------------------------------------------------

מינ          כמה השיבו  ר' ישמעאל בר  איניא     בשם ר' יהוש'

פריז                    ר' שמו'   בר' יונה  א'  בשם ר' אחא

דפוס   השיבו            ר' שמואל  בר  יונה  אמר בשם ר' אחא

ירו1         במה השיבו

או3          במה הושיבו

או51         במה השיבו

ששון   השיבו            ר' שמואל  ב"ר יונה  אמ' בשם ר' אחא

--------------------------------------------------------------------

מינ              ברוח        השיבו   הה"ד                 משיב

פריז             ברוח הקדש   השיבו   כמה            דתימר ישב

דפוס             ברוח        השיבו         בד"א           משיב

ירו1             ברוח        השיבו   היך   מה   דאת אמ'   משיב

או3              ברוח        השיבו   היך   מד"א           משיב

או51             ברוח (הקדש) [השיבו] היך   כד"א           משיב

ששון   אמ' (בש') רוח         השיבו   כמד"א                משיב

--------------------------------------------------------------------

מינ    הרוח

פריז   רוחו                     כי יי     האלהים באותה שעה

דפוס   הרוח באותה שעה וידע מנשה כי יי הוא האל'ים באותה שעה

ירו1   הרוח

או3    הרוח

או51   הרוח

ששון   הרוח                     כי יי הוא האל'ים באותה שעה

--------------------------------------------------------------------

מינ                                ד"א פנה אל תפלת הערער זה

פריז   א'  מנשה אית דין ואית דיין

דפוס   אמר מנשה אית דין ואית דיינא

ירו1                               ד"א פנה אל תפלת הערער זה

או3                                ד"א פנה אל תפלת הערער זה

או51                               ד"א פנה אל תפלת הערער זה

ששון   אמ' מנשה אית דין ואית דיין  ד"א פנה אל תפלת הערער זה

--------------------------------------------------------------------

מינ    דורו של מרדכי                    ולא בזה את תפלתם שלא בזה

פריז

דפוס

ירו1   דורו של מרדכי                    ולא בזה את תפלתם שלא בזה

או3    דורו    שלמרדכי                  ולא בזה את תפלתם שלא בזה

או51   דורו    שלמרדכי                  ולא בזה את תפלתם שלא בזה

ששון   דורו של מרדכי   שהיו נטויים למות ולא בזה את תפלתם שלא בזה

--------------------------------------------------------------------

מינ          את תפלתו      ולא תפלת אבותיו

פריז

דפוס

ירו1   הקב"ה לא תפלתם      ולא תפלת אבותם  ומה עלינו לעשות אנו

או3    הקב"ה לא תפלתו      ולא תפלת אבותיו ומה עלינו לעשות אנו

או51   הב"ה  לא תפלת(ם)[ו] ולא תפלת אבותם  ומה עלינו לעשות אנו

ששון   הב"ה  לא תפלתו      ולא תפלת אבותיו

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   נוטלין לולב אתרוג הדס וערבה ומקלסי' להקב"ה ולקחת' לכם ביום

או3    נוטלין לולב אתרוג הדס וערבה ומקלסין להקב"ה ולקחתם לכם ביום

או51   נוטלין לולב אתרוג

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   הראשו'

או3    הראשון פרי עץ הדר

או51                     (באותה שעה אמר מנשה אית דין ואית דיין)

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    ד"א פנה אל תפלת הערער אילו                   דורות

פריז                              ר' יצחק פתר קריא  בדורות

דפוס                              ר' יצחק פתר קרייה בדורות

ירו1

או3

או51                              ר' יצחק פתר קרייה בדורות

ששון   ד"א פנה אל תפלת הערער אלו                    דורות

--------------------------------------------------------------------

מינ    הללו שאין להן לא מלך ולא נביא        לא  אורים ולא תומים

פריז   הללו שאין להם לא מלך ולא נביא        ולא אורים     ותומים

דפוס   הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים     ותומים

ירו1

או3

או51   הללו שאין להם לא מלך לא  נביא לא         אורים     ותומים

ששון   הללו אין  להם לא מלך ולא נביא        ולא אורים     ותומי'

--------------------------------------------------------------------

מינ             אלא התפלה הזו      אמ' דוד לפני הקב"ה רבון

פריז            אלא תפלה  זו  בלבד אמ' דוד לפני הקב"ה רבון

דפוס   ואין להם אלא תפלה  זו  בלבד אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של

ירו1

או3

או51            אלא תפלה  זו  בלבד אמ' דוד לפני הב"ה  רבש"ע

ששון            אלא תפלה      בלבד א"ד     לפני הב"ה  רב'   ש"ע

--------------------------------------------------------------------

מינ    העולמים אף היא לא תבזה          עליה אלא תכתב זאת לדור

פריז   העולמים אף     לא תבזה          עליה     תכתב זאת לדור

דפוס   עולם           אל תבזה את תפלתם          תכתב זאת לדור

ירו1                                            תכת' זאת לדור

או3                                             תכתב זאת לדור

או51           אף     לא תבזה          עליה     תכתב זאת לדור

ששון           אף     לא תבזה          עליה     תכתב זאת לדוד

--------------------------------------------------------------------

מינ    אחרון ועם נברא יהלל יה תכתב זאת לדור אחרון מכאן שהקב"ה

פריז   אחרון                                      מיכן שהקב"ה

דפוס   אחרון                                      מכאן שהקב"ה

ירו1   אחרון

או3    אחרון

או51   אחרון                                      מכאן שהב"ה

ששון   אחרון                                      מכאן שהב"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מקבל    השבים                                ועם נברא יהלל

פריז   מקבל את השבים                                ועם נברא הללויה

דפוס   מקבל    השבים                                ועם נברא יהלל

ירו1                                                לעם נברא יהלל

או3                                                 ועם נברא יהלליה

או51   מקבל את השבים                                ועם נברא יהלל

ששון   מקבל    השבים זה דורו של מנשה שהוא ראוי כליה ועם נברא יהלל

--------------------------------------------------------------------

מינ    יה שעתיד הקב"ה  לבראות      ברייה חדשה ולא בזה את תפלתם

פריז      שבראם הקב"ה              ברייה חדשה

דפוס   יה       שהקב"ה בורא   אותן ברייה חדשה

ירו1   יה שבראם הקב"ה              בריה  חדשה

או3       שבראם הקב"ה              בריה  חדשה

או51   יה שבראם הב"ה               בריה  חדשה

ששון   יה שבראם הב"ה               בריה  חדשה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולא תפילת אבותיו מה עלינו לעשות אנו נוטלין אתרוג הדס ולולב

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    ומקלסין לפניו הקב"ה ולקחתם לכם ביום הראשון תכתב זאת לדור

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    אחרון ועם נברא יהלל יה     תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

פריז                          ד"א תכתב זאת לדור אחרון

דפוס                          ד"א תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    של מנשה   שהוא ראוי כלאה  ועם נברא יהלל   יה שברא  אותו

פריז   של חזקיהו                 ועם נברא הללויה    שבראם

דפוס   של חזקיהו שהיה נטוי למיתה ועם נברא יהלל   יה שבראן

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    הקב"ה      בריאה חדשה ד"א תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

פריז   הקב"ה בריה       חדשה ד"א תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

דפוס   הקב"ה      ברייה חדשה ד"א תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

ירו1

או3

או51                         ד"א תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

ששון                         ד"א תכתב זאת לדור אחרון זה דורו

--------------------------------------------------------------------

מינ    של מרדכי   שהוא        כלאה  ועם נברא יהלל   יה שברא  אותו

פריז   של מרדכי   שהיו נטוים  למיתה ועם נברא הללויה    שבראם

דפוס   של מרדכי   שהיו נטויין למיתה ועם נברא יהלל   יה שבראה

ירו1

או3

או51      שלמרדכי שהיו נטויים למיתה ועם נברא יהלל   יה

ששון   של מרדכי   שהיו נטוים  למיתה ועם נברא יהלל   יה שבראם

--------------------------------------------------------------------

מינ    הקב"ה      בריאה חדשה ד"א   תכתב זאת לדור אחרון זה

פריז   הקב"ה      ברייה חדשה ד"א   תכתב זאת לדור אחרון אלו

דפוס              בריה  חדשה ד"א   תכתב זאת לדור אחרון אלו

ירו1                         ד"א   תכתב זאת לדור אחרון אלו

או3                          [?ד"א תכתב זאת לדור אחרון אלו

או51   שהב"ה בראם בריה  חדשה

ששון   הב"ה       בריה  חדשה ד"א   תכתב זאת לדור אחרון אלו

--------------------------------------------------------------------

מינ    דורו' הללו שהן              ראויין כלאה  ועם נברא יהלל

פריז   דורות הללו שהן נטוין  למיתה              ועם נברא הללויה

דפוס   דורות הללו שהם נטויים למיתה              ועם נברא יהלל

ירו1   דורו' הללו שם               ראויים כלייה ועם נברא יהלל

או3    דורות הללו שהם              ראויים ...   ועם נברא יהלליה

או51

ששון   דורות הללו שהם נטויין למיתה              ועם נברא יהלל

--------------------------------------------------------------------

מינ    יה       שעתיד הקב"ה       לבראותן      בריאה חדשה הה"ד

פריז            שעתיד הקב"ה       לבראתן       ברייה חדשה

דפוס   יה             שהקב"ה עתיד לבראות  אותן ברייה חדשה

ירו1   יה       שעתיד הקב"ה       לבראתם       בריה  חדשה הה"ד

או3             שעתיד הקב"ה       לבראתם       בריה  חדשה (הה"ד)?]

או51

ששון   יה שבראם שעתיד הב"ה        לבראתם       בריאה חדשה הה"ד

--------------------------------------------------------------------

מינ         כי כאשר השמי[ם] החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים

פריז

דפוס

ירו1        כי כאשר השמי'   החדשי' וגו'

או3    הה"ד כי כאשר השמים   החדשים והארץ החדשה

או51

ששון        כי כאשר השמים   החדשים וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    לפני נאם ייי כן יעמוד זרעכם ושמכם מכאן ואילך מה  עלינו

פריז                                                ומה עליה

דפוס                                                ומה עלינו

ירו1                                                ומה עלינו

או3                                                 ומה עלינו

או51                                                ומה עלינו

ששון                                                ומה עלינו

--------------------------------------------------------------------

מינ    לעשות אנו נוטלי'                       אתרוג  הדס וערבה

פריז                    לוקח             לולב אתרוג

דפוס                    ליקח             לולב ואתרוג

ירו1   לעשו'     נוטלי'              אנו לולב אתרוג  הדס ערבה

או3    לעשות     נוטלין      (אנ?ן?) אנו לולב אתרוג  הדס וערבה

או51   לעשות     נוטלין              אנו לולב אתרוג  הדס וערבה

ששון   לעשות     נוטלין              אנו לולב אתרוג  הדס ערבה

--------------------------------------------------------------------

מינ    ולולב ומקלסין לפני הקב"ה

פריז         ולקלס        להקב"ה לפיכ' משה מזהיר את ישר'  ואומ'

דפוס         ונקלס        להקב"ה לפי'  משה מזהיר את ישראל ואומר

ירו1         ומקלסי'      להקב"ה

או3          ומקלסין      להקב"ה

או51         ומקלסין      להב"ה

ששון         ומקלסין      להב"ה                           הה"ד

--------------------------------------------------------------------

מינ        ולקחתם לכם ביום הראשון

פריז   להם ולקחתם לכם

דפוס       ולקחתם לכם ביום הראשון

ירו1       ולקחת' לכם ביום הראשו'

או3        ולקחתם לכם ביום הראשון            וגו'

או51       ולקחתם לכם ביום הראשון

ששון       ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וגו'