מינ    {ד}                                 יעלז  שדי  וכל אשר

פריז   {ד}                                 יעלז  שדי  וכל אשר

דפוס   {ד} ד"א ולקחתם לכם ביום הראשון הה"ד יעלז  שדי  וכל אשר

ירו1   {ד}                                 יעלוז השדה וכל אשר

או3    {ד}                                 יעלוז השדה וכל אשר

או51   {ד}                                 יעלוז השדה וכל אשר

ששון   {ד}                                 יעלוז שדה  וכל אשר

--------------------------------------------------------------------

מינ    בו      אשר ירננו כל עצי היער

פריז   בו וג'

דפוס   בו

ירו1   בו      אז  ירננו    עצי (ה)יער וגו'

או3    בו      אז  ירננו    עצי היער   מלפני ייי כי בא לשפוט את

או51   בו      אז  ירננו    עצי היער

ששון   בו וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ         יעלז  שדי  זה העולם                        וכל אשר

פריז        יעלז  שדי  זה העולם דכת'  ויהי בהיותם בשדה וכל אשר

דפוס        יעלוז שדי  זה העולם שנ'   ויהי בהיותם בשדה וכל אשר

ירו1              השדה זה העולם                        וכל אשר

או3    הארץ       שדה  זה העולם                        וכל אשר

או51        יעלוז השדה זה העולם דכתי' ויהי בהיותם בשדה וכל אשר

ששון              שדה  זה העולם שנ'   ויהי בהיותם בשדה וכל אשר

--------------------------------------------------------------------

מינ    בו זה  הבריות                                     ויהי

פריז      אלו הבריות כמה  דתימר ליי הארץ ומלואה אז ירננו

דפוס   בו אלו הבריות כד"א       ליי הארץ ומלואה אז ירננו

ירו1   בו אלו הבריו'                            אז ירננו

או3    בו אלו הבריות                            אז ירננו

או51   בו אלו הבריות כמה  דתימ' ליי הארץ ומלואה אז ירננו

ששון   בו אלו הבריות כמא  דתימ' ליי הארץ ומלואה אז ירננו

--------------------------------------------------------------------

מינ    בהיותם בשדה כל עצי היער א"ר    אחא      עצי יער  וכל

פריז                  עצי היער א"ר    אחא כת'      היער וכל

דפוס                  עצי היער אמר ר' אחא          היער וכל

ירו1                  עצי היער א"ר    אחא          היער וכל

או3                   עצי היער א"ר    אחא          היער

או51                  עצי היער א"ר    אחא כתי'     היער וכל

ששון                  עצי היער א"ר    אחא כתו'          וכל

--------------------------------------------------------------------

מינ    עצי (ר) יער  עצי יער  אילו האילנות שהן עושין  פירות וכל

פריז   עצי     היער     היער אלו  אילנות  שהן עושין  פירות וכל

דפוס   עצי     היער     היער אלו  אילנות      שעושין פירות וכל

ירו1   עצי     היער          אלו  אילנו'      שעושי' פירו' וכל

או3                          אלו  אילנות      שעושין פירות

או51   עצי     היער     היער אלו  אילנות  שהם עושים  פירות

ששון   עצי     היער עצי היער אלו  אילנות      שעושין פירות וכל

--------------------------------------------------------------------

מינ    עצי   יער  אילו האילנות שאין  עושין פירות  לפני  מי לפני

פריז   עצי   היער אילו אילנות  שאין  עושין פירות  לפני  מי לפני

דפוס   עצי   היער אלו  אילנות  שאינן עושין פירות  לפני  מי לפני

ירו1              אלו  אילנו'  שאין  עושי' פירו'  לפני

או3    [עצי] היער אלו  אילנות  שאין  עושין פירות  לפני

או51   [עצי  היער אלו  אילנות  שאין  עושין פירות] מלפני מי מלפני

ששון              אלו  אילנות  שאינן עושין פירות  לפני  מי לפני

--------------------------------------------------------------------

מינ    ייי     כי בא          אימתי בראש השנה ויום  הכפורים

פריז   יי  למה כי בא                בראש השנה וביום הכיפורים

דפוס   יי  למה כי בא                בראש השנה וביום הכפורים

ירו1   יי      כי בא                בר"ה      וי"ה

או3    ייי     כי בא                בר"ה      ובי"ה

או51   יי  למה כי בא לשפוט את הארץ  בר"ה      וביום הכפורים

ששון   יי      כי בא לשפוט          בר"ה      וי"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מה  לעשות לשפוט    הארץ ישפוט       תבל בצדק ועמים באמונתו

פריז   למה                           לשפט  תבל בצדק ועמים באמונתו

דפוס   מה  לעשות                     לשפוט תבל בצדק ועמי' במישרים

ירו1   מה  לעשות לשפט  את הארץ ישפוט       תבל בצדק ועמים במישרי'

או3    מה  לעשות לשפוט את הארץ ישפט        תבל בצדק ועמים במישרים

או51   למה             את הארץ ישפוט       תבל בצדק ועמים במ[י]שרים

ששון   למה                     ישפוט       תבל בצדק וגו'

--------------------------------------------------------------------

מינ    מכאן ואילך מה           עלינו לעשות אנו נוטלין

פריז

דפוס

ירו1   מכאן ואילך מה           עלינו לעשו' אנו נוטלין לולב

או3    מכאן ואילך מה           עלינו לעשות אנו נוטלין לולב

או51   מכאן ואילך מה אנו עושין             אנו נוטלין לולב

ששון   מכאן ואילך מה           עלינו לעשות     נוטלין לולב

--------------------------------------------------------------------

מינ    אתרוג הדס ולולב וערבה ומקלסין לפני הקב"ה

פריז

דפוס

ירו1   אתרוג הדס       וערבה ומקלסי'      להקב"ה      ולקחתם לכם

או3    אתרוג הדס       ערבה  ומקלסין      להקב"ה      ולקחתם לכם

או51   אתרוג הדס       וערבה ומקלסין      להב"ה  הה"ד ולקחתם לכם

ששון                         ומקלסין      להב"ה  הה"ד ולקחתם לכם

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ביום הראשו'

או3    ביום הראשון וגו'

או51   ביום הראשון

ששון   וגו'