לונ    {ה}                                 ארחץ  בניקיון

וטי    {ה}                                 ארחץ  בנקיון  כפי

מינ    {ה}     ולקחתם לכם ביום הראשון      ארחץ  בניקיון כפות

פריז   {ה}                                 ארחץ  בנקיון  כפי

דפוס   {ה} ד"א ולקחתם לכם ביום הראשון הה"ד ארחץ  בנקיון  כפי

ג7     {ה}                                 <...>

ירו1   {ה}                                 ארחץ  בנקיון  כפי

או3    {ה}                                 ארחץ  בניקיון כפי

או51   {ה}                                 ארחץ  בניקיון כפי

ששון   {ה}                                 ארחץ  בנקיון  כפי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         במקח ולא בגזל

וטי                                         במקח ולא בגזל

מינ    ואסובבה את מזבחך ייי ארחץ בנקיון כפי במקח ולא בגזל

פריז   ואסובבה את מזבחך יי  ארחץ בנקיון כפי במקח ולא בגזל

דפוס                                        במקח ולא בגזל

ג7 

ירו1

או3    ואסובבה את מזבחך ייי                 במקח ולא בגזל

או51   ואסובבה את מזבחך יי                  במקח ולא בגזל

ששון   וגו'                                 במקח ולא בגזל

--------------------------------------------------------------------

לונ    תנינן   תמן לולב הגזול והיבש פסול     שלאשירה     ושלעיר

וטי    דתנינן  תמן לולב הגזול והיבש פסול     שלאשרה  ושל (ש)עיר

מינ    כדתנן       לולב הגזול והיבש פסול

פריז

דפוס   דתנינן  תמן לולב הגזול והיבש פסול  של אשרה    ושל עיר

ג7 

ירו1

או3    דתנן

או51   [דתנינן תמן לולב הגזול והיבש פ<..>    שלאשרה      ושלעיר

ששון   דתנינן  תמן לולב הגזול והיבש פסול  של אשרה    ושל עיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הנד'  פסולה ואסובבה את    מזבחך יי  כההיא    דתנינן

וטי    הנדחת פסולה ואסובבה את    מזבחך ייי כההיא    דתנינן

מינ                ואסובבה את    מזבחך              כדתנן

פריז               ואסובבה את    מזבחך יי  כי    הא דתנינן

דפוס   הנדחת פסול  ואסובבה את    מזבחך יי  כההיא    דתנינן

ג7 

ירו1               ואסובבה את את מזבחך יי  כההיא    דתנינן

או3

או51   הנדחת פסול  ...     את    מזבחך יי           דתנינן]

ששון   הנדחת פסול  ואסובבה את    מזבחך יי  כההיא    דתנינן

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמן    בכל יום ויום     מקיפין את המזבח

וטי    תמן    בכל יום ויום     מקיפין את המזבח

מינ           בכל יום          מקיפין את המזבח

פריז   תמן    בכל יום      היו מקיפין את המזבח

דפוס   תמן    בכל יום ויום     מקיפין את המזבח

ג7 

ירו1   תמן    בכל יום ויום     מקיפ'  את המזבח

או3           בכל יום ויום היו מקיפין את המזבח

או51   (דתנן) בכל יום ויום היו מקיפין את המזבח (במקח ולא ב..)

ששון   תמן    בכל יום ויום     מקיפין את המזבח

--------------------------------------------------------------------

לונ    (שבע פעמים) פעם אחת    וא'     אנא יי  הושיע    נא  אנא

וטי                פעם אחת    ואומ'   אנא ייי הושיענא      אנא

מינ                פעם אחת    ואמ'                     אנא הושיעה

פריז                          ואו'    אנא יי  הושיעה   נא

דפוס   ז'   פעמים             ואומ'   אנא יי  הושיעה   נא  אנא

ג7 

ירו1               פעם אחת    ואומ'   אנא יי  הושיע[ה] נא  אנא

או3                פעם אחת [] ואומרים אנא ייי הושיענא

או51               פעם אחת    ואומרין אנא יי  הושיענא      אנא

ששון                          ואומרי' אנא יי  הושיעה   נא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי          הצליחה אנא           ר' יהודה א'   אני

וטי    ייי הוש[י]ע        נא            ר' יהודה או'  אני

מינ    אנא הושיעה         נא            ר' יהודה אמ'  אני

פריז

דפוס   יי  הושיעה         נא            ר' יהודה אומר אני

ג7 

ירו1   יי  הושיעה         נא  ב"פ       ר' יהודה אמ'  אני והו

או3                           שני פעמים ר' יהודה אומ' אני

או51   יי          הצליחה נא  שני פעמים ר' יהודה אומר אני והו

ששון                          ב"פ       ר' יהו'  או'  אני והו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והוא הושיענא                                         אותו

וטי    והוא הושיעה  נא אני      והוא     הושיעה  נא         אותו

מינ    והוא הושעה   נא אני           הוא הושיעה  נא (או?ת?) [אותו]

פריז

דפוס   והוא הושיעה  נא                                      אותו

ג7 

ירו1        הושיעה  נא אני  והו          הושיעה  נא

או3    והוא הושיענא    אני      והוא     הושיענא

או51        הושיענא    [אני והו          הושיענא

ששון        הושיעה     אני  והו          הושיעה  נא

--------------------------------------------------------------------

לונ    היום                     מקיפין את המזבח שבע פעמים

וטי    היום                     מקיפין את המזבח שבע פעמים

מינ    היום                     מקיפין את המזבח ז'  פעמים

פריז

דפוס   היום                     מקיפין    המזבח ז'  פעמים

ג7 

ירו1   היום            הזה      מקיפין את המזבח ז"פ

או3    היום   היו( )[ם הז'] היו מקיפין את המזבח שבע פעמים

או51   ?ה?יום          הז'] היו מקיפין את המזבח ז'  פעמים

ששון   היום            הזה      מקיפין את המזבח ז"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשמע  בקול תודה

וטי    לשמע  בקול תודה

מינ    לשמע  קול  תודה ולספר כל נפלאותיך (ר' אבן אמ' זה הלל א"ר)

פריז   לשמע  בקול תודה

דפוס   לשמוע בקול תודה

ג7           בקול תודה

ירו1   לשמע  בקול תודה

או3    לשמוע בקול תודה

או51   לשמיע בקול תודה

ששון   לשמוע בקול תודה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ולספר כל       נפלאותיך

וטי                                     ולספר כל       נפלאותיך

מינ    לשמע קול תודה זה   קרבן     תודה ולספר כל       נפלאותיך

פריז                 אלו  הקרבנות       ולספר כל       נפלאותיך

דפוס                 אלו  הקרבנות       ואספר כל       נפלאותיך

ג7                                      ולספר כל (מלא) נפלאותיך

ירו1                                    ולספר כל       נפלאותיך

או3                                     ולספר כל       נפלאותיך

או51                 [אלו הקרבנות]      ולספר כל       נפלאותיך

ששון                 אלו  הקרבנות       ולספר כל       נפלאותיך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר            זה הילל                  שיש בה לשעבר ויש

וטי    א"ר     אבין    זה הילל                  שיש בה לשעבר ויש

מינ         ר' אבין א' זה הלל  א"ר אבין זה ההלל יש  בו לשעבר יש

פריז   א"ר     אבין    זה הלל                   שיש בו לשעבר ויש

דפוס   אמ'  ר' אבין    זה הלל                   שיש בו לשעבר ויש

ג7     א"ר     אבון    זה הלל                   שיש בה לשעבר

ירו1   א"ר     אבין    זה הלל                   שיש בו לשעבר ויש

או3    א"ר     אבין    זה הלל                   שיש בו לשעבר ויש

או51   א"ר     אבון    זה ההלל                  שיש בו לשעבר

ששון   א"ר     אבין    זה הלל                   שיש בו לשעבר ויש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בה   לעתיד  לבוא ויש   בה לדורות הללו

וטי    בה   לעתיד  לבוא ויש   בה לדורות הללו ויש בה לימות   המשיח

מינ    בו                        לדורות הללו יש  בו

פריז   בו                        לדורות      ויש בו לימות   המשיח

דפוס   בו   לעתיד  לבא  ויש   בו לדורות הללו ויש בו לימות   המשיח

ג7     ושבה לעתיד  לבא  וישבה    לדורות הללו ויש בה לימות   המשיח

ירו1   בו   לעתיד  לבוא ויש   בו לדורות      ויש בו לימו'   המשיח

או3    בו   לעתיד  לבא  ויש   בה לדורות      ויש בה לימות   המשיח

או51        ולעתיד לבוא ויש   בו לדורות      ויש בו לימות   המשיח

ששון   בו   לעתיד       ויש   בו לדורות      ויש בו ל[ימות] משיח

--------------------------------------------------------------------

לונ    (מה כתי' כי ישמע) ויש בה    לימות גוג  ומגוג

וטי                      ויש בה    לימות גוג  ומגוג

מינ                                      לגוג       יש בו לימות

פריז                     ויש בו    לימי  גוג  ומגוג

דפוס                     ויש בו    לימות גוג  ומגוג

ג7                       ויש בה    לימות גוג  ומגוג

ירו1                     ויש בו    לימו' גוג  ומגוג

או3                      ויש בה    לימות גוג  ומגוג

או51                     ויש בו(ל) לימות גוג  ומגוג

ששון                     ויש בו    לימות גוג  ומגוג

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       בצאת יש'   ממצרים

וטי                                       בצאת יש'   ממצרים

מינ    המשיח יש  בו לעתיד לבא יש בו לשעבר בצאת ישר'  ממצרי'

פריז         ויש בו לעתיד לבא             בצאת ישראל ממצרים

דפוס                                      בצאת ישראל ממצרים

ג7                                        בצאת ישר'  ממצ'

ירו1                                      בצאת ישר'  ממצרי'

או3                                       בצאת ישראל ממצרים

או51                                      בצאת ישראל ממצרים

ששון                                      בצאת יש'   ממצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ       לשעבר                   לא לנו []  לא לנו לדורות הללו

וטי       לשעבר                   לא לנו ייי לא לנו לדורות הללו

מינ             יש בו לדורות הללו לא לנו ייי לא לנו

פריז      לשעבר                   לא לנו יי  לא לנו לדורות

דפוס      לשעבר                   לא לנו יי         לדורות הללו

ג7        לשעבר                   לא לנו יי  לא לנו לדורות הללו

ירו1      לשעבר                   לא לנו יי  לא לנו לדורות

או3       לשעבר                   לא לנו ייי לא לנו לדורות

או51      לשעבר                   לא לנו יי  לא לנו לדורות

ששון   זה לשעבר                   לא לנו יי  לא לנו לדורות

--------------------------------------------------------------------

לונ       אהבתי כי ישמע יי      ימות       המשיח כל גוים  סבבוני

וטי    כי אהבתי כי ישמע ייי     ימות       המשיח כל גוים  סבבוני

מינ

פריז      אהבתי כי ישמע יי           לימות המשיח כל גוים  סבבוני

דפוס      אהבתי כי ישמע יי           לימות המשיח כל גוים  סבבוני

ג7        אהבתי כי ישמע יי      ימות       המשיח כל גויים סבבוני

ירו1      אהבתי כי ישמע יי  אלו ימו'       המשיח כל גוים  סבבוני

או3       אהבתי כי ישמע ייי אלו ימות       המשיח כל גוים  סבבוני

או51      אהבתי כי ישמע יי           לימות המשיח כל גוים  סבבוני

ששון      אהבתי כי ישמע יי  אלו ימות       המשיח כל גוים  סבבוני

--------------------------------------------------------------------

לונ                         לימות גוג ומגוג

וטי                         לימות גוג ומגוג

מינ

פריז                        לימי  גוג ומגוג

דפוס                        לימות גוג ומגוג

ג7                          לימות גוג ומגוג (בצאת ישר' ממצ')

ירו1   בשם  יי כי אמילם אלו ימות  גוג ומגוג

או3    וגו'             אלו ימות  גוג ומגוג כל    גוים סבבוני

או51   בשם  יי כי אמילם אלו ימות  גוג ומגוג

ששון   וגו'             אלו ימות  גוג ומגוג

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        אלי ואתה ואודך

וטי                                        אלי אתה  ואודך

מינ

פריז                                       אלי אתה  ואודך

דפוס                                       אלי אתה  ואודך   אלקי

ג7                                         אלי אתה  ואודך

ירו1                                       אלי אתה  ואודך

או3    בשם ייי כי אמילם אלו ימות גוג ומגוג אלי אתה  ואודך

או51                                       אלי ואתה [ו]אודך

ששון                                       אלי אתה  ואודך

--------------------------------------------------------------------

לונ           לעתיד לבוא

וטי           לעתיד לבוא

מינ                      יש בו לגוג צרה ויגון אמצא יש בו לימות

פריז          לעתיד לבא

דפוס   ארוממך לעתיד לבא

ג7            לעת'  לבא

ירו1          ל"ל

או3           לעתיד לבוא

או51          לעתיד לבוא

ששון          לעתיד לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    המשיח אנא ייי הושיעה נא יש בו לעתיד לבא הודו לייי כי טוב

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון