לונ    {ו}         ולקחתם            תני  ר' חייה      במקח  ולא

וטי    {ו}         ולקחתם            תני  ר' חייא      במקח  ולא

מינ    {ו}         ולקחתם                              במקח  ולא

פריז   {ו}         ולקחתם   לכם      תני  ר' חייא שתהא לקיחה

דפוס   {ו} דבר אחר ולקחתם   לכם      תני  ר  חייא      במקח  ולא

ג7     {ו}         ולקחתם            תאני ר' חייא      במקח  ולא

ירו1   {ו}         ולקחתם            תני  ר' חייא      במקח  ולא

או3    {ו}         ולקחתם   לכם      תני  ר' חייא      במקח  ולא

או51   {ו}         [ולקחתם]          תאני ר' חייא      במקח  ולא

ששון   {ו}         ולקחתם   לכם וגו' תני  ר' חייא      במקח  ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בגזל לכם לכל  אחד ואחד

וטי    בגזל לכם לכל  אחד ואחד

מינ    בגזל                   תנינן לולב הגזול והיבש פסול

פריז            לכל  אחד ואחד

דפוס   בגזל לכם לכל  אחד ואחד

ג7     בגזל לכם לכל  אחד ואח'

ירו1   בגזל לכם לכ"א     וא'

או3    בגזל לכם לכל  א'  וא'

או51   בגזל לכם לכל  א'  וא'

ששון   בגזל לכם לכ"א     וא'

--------------------------------------------------------------------

לונ                    מכם לכם משלכם   ולא   מן הגז[ו]ל אמ'

וטי                    מכם לכם משלכם   ולאמן    הגזיל   אמ"ר

מינ    לכן תני ר' חייא     לכם משלכם   ולא      הגזול   אמ'

פריז                   מכם לכם משלכם   ולא   את הגזל    א"ר

דפוס                   מכם לכם משלכם   ולא   מן הגזול   א"ר

ג7                     מכם לכם משלכם   ולא   מן הגזל    א'

ירו1                   מכם לכם משלכם   ולא   מן הגזל    אר"ל

או3                    מכם לכם משלכם   ולא   מן הגזל    א"ר

או51                   מכם לכם משל[כם] ולא   מן הגזל    א"ר

ששון                   מכם לכם משלכם   ולא   מן הגזל    אר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' לוי          מי שהוא לוקח  לולב גזול           למה הוא

וטי       לוי   כל     מי שהוא לוקח  לולב גזול           למה הוא

מינ    ר' לוי   כל             הנוטל לולב הגזול ומהלל בו למה הוא

פריז      לוי   כל     מי שהוא נוטל  לולב גזול           למה הוא

דפוס      לוי          מי      שלוקח לולב גזול           למה הדבר

ג7     ר' לוי   כלשהוא         לוקח  לולב גזול           למה הוא

ירו1            כל             הלוקח לולב גזול

או3       לוי   כל             הלוקח לולב גזול

או51      [לוי] כל             הלוקח לולב גזול

ששון            כל             הלוקח לולב גזול

--------------------------------------------------------------------

לונ    דומה לליסטיס        שהיה יושב                 בפרשת דרכים

וטי    דומה לליסטים        שהיה יושב                 בפרשת דרכים

מינ    דומה לליסטס         שהיה       (דומה) עומד על פרשת  דרכים

פריז   דומה לליסטיס        שהיה יושב                 בפרשת דרכים

דפוס   דומה לליסטיס             שיושב                בפרשת דרכי'

ג7     דומה ללסטין         שהיה יושב                 בפרשת דרכים

ירו1   דומה לליסטיס        שהיה יושב                 בפרש' דרכי'

או3    דומה לליסטיס        שהיה יושב                 בפרשת דרכים

או51   דומה לליסטיס מזויין שהיה יושב                 בפרשת דרכים

ששון   דומה ללסטים         שהיה יושב                 בפרש' דרכים

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיה מקפיח     העוברים     והשבים   חד זמן עבר עילויה חד

וטי    והיה מקפיח     לעוברים     ושבים    חד זמן עבר עלוי   חד

מינ    והיה מקפח   את העוברים ואת השבים    חד זמן עבר        חד

פריז        ומפקיח את העוברים ואת השבים    חד זמן עבר        חד

דפוס        ומקפח     לעוברים     ושבים    חד זמן עבר עלוי   חד

ג7     והיה מקפח      לעוברים     ולשבים   חד זמן עבר עלוי   חד

ירו1   והיה מקפח      לעוברי'     ולשבים   חד זמן עבר

או3    והיה מקפיח     לעוברים     ולשבים   חד זמן עבר        חד

או51   והיה מקפח      לעוברים     ולש?בים? חד זמן עבר        חד

ששון   והיה מקפח      לעוברי'     ושבים    חד זמן עבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליגיון             למיגבי  דימוסיא  דההיא מדינתא קם

וטי    לגיון                      דימוסייה דההיא מדינתא קם

מינ    ליגיונא דמלכא                                    קם

פריז   לגיון              למעבד   דימוסיא  דחדא  מדינתא וקם

דפוס   לגיון              למגבי   דמוסיא   דההוא מדינתא קם

ג7     לגיון              למיגבי  דימוסייה דההיא מדינתא קם

ירו1   לגיון   חד    עלוי למגבי   דמוסיא   דההיא מדינת' קם

או3    לגיון         עלוי למיגביה דימוסיא  דההיא מדינתא קם

או51   לגיון         עלוי למגבי   דימוסיא  דההיא מדינתא קם

ששון   ליגיון  חד         למגבי   דמוסיא   דההיא מדינתא קם

--------------------------------------------------------------------

לונ         קדמיה וקפחיה ונסב  כל מה דהוה בידיה בתר יומין איתצייד

וטי         קדמיה וקפחיה ונסב  כל מה דהוה ביריה בתר יומין אית

מינ    עליה צאריה וקפחיה נסיב  כל מה דהוה עמיה  בתר יומין איתציד

פריז   עלוי       וקפחיה ונסב  כל מה דהוה גביה  בתר יומין אצטייד

דפוס        קדמיה וקפחיה ונסב  כל מה דהוה בידיה בתר יומין אצתייד

ג7          קדמיה וקפחיה ונסב  כל מה דהוה בידיה בתר יומין איתצייד

ירו1        קדמיה וקפחיה ונסב  כל מה דהוה בידיה בתר יומין א[י]תציד

או3         קדמיה וקפחיה ונסיב כל מה דהוה בידיה בתר יומין איתציד

או51        קדמיה וקפחיה ונסב  כל מה דהוה בידיה בתר יומין אצטייד

ששון        עלוי  וקפחיה ונסב  כל מה דהוה בידיה בתר יומין איתציד

--------------------------------------------------------------------

לונ         ההוא ליסטיא ואיחבש   בפילקי  שמע ההוא ליגיונא

וטי    צייד ההוא ליסטא  ואתחבש   בפילקי  שמע ההוא לגיונה

מינ         ההוא ליסטאה ואיחבש   בפילקי  שמע ההוא ליגיונא

פריז        ההוא ליסטא  ואיתיהב  בסילקי  שמע ההוא ליגיונא

דפוס        ההוא ליסטא  ואתחבש   בפילקי  שמע ההוא לגיונא

ג7          דהוא ליסטא  ואיתחבש  כפילקי  שמע ההוא ליגיונא

ירו1        ההוא ליסטאה ואיתחבש  בפילקיה שמע ההוא לגיון

או3         ההוא ליסטאה ואיתחביש בפילקי  שמע ההוא לגיון

או51        ההוא ליסטאה ואיתיהיב בפילקי  שמע ההוא לגיון

ששון        ההוא ליסטאה ואתחבש   בפילקי  שמע ההוא לגיון

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואתא לגביה אמ'  ליה        הב

וטי    ואזל       לגביה וא'  ליה        הב

מינ          אתא  לגביה אמ'  ליה אם את  יהיב

פריז   ואזל       לגביה א'   ליה    קום הב   לי כל מה דפקח ההוא

דפוס   ואזיל      לגביה ואמ' ליה        הב

ג7     ואזל       לגביה וא'  ליה        הב

ירו1   ואזל       לגביה וא"ל            הב

או3    ואזל       לגביה וא"ל            הב

או51   ואזל       לגביה א"ל             הב

ששון   ואזל       לגביה וא"ל            הב

--------------------------------------------------------------------

לונ         לי  מה דקפחתני      ואנא מליף  עלך זכו  קדם מלכא

וטי         לי  מה דקפחתני      ואנא מלף   עלך זכו  קדם מלכא

מינ         ליה מה דנסיבת  מיני אנא  מליף  עלך זכו  קדם מלכא

פריז   גברא        ונסב    מינך

דפוס        לי  מה דקפחתני      ואנא מליף  עלך זכו  קדם מלכא

ג7          לי  מה דקפחתני      ואנא מליף  עלך זכו  קדם מלכא

ירו1        לי  מה דקפחתני      ואצא מילף  עלך זכו

או3             מה דקפחתני      ואנא מילף  עלך זכות

או51        לי  מה דקפחתני      ואנא מילף  עלך זכות

ששון        לי  מה דקפחתני      ואנא מוליפ עלך זכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'            כל מה             דקפחית           וכל מה

וטי    א'  ליה        כל מה             דקפחית       ומן כל  מאן

מינ    אמ' ליה לאכיסן לא אישתייר לי מכל דקפחית

פריז

דפוס   אמר ליה מן     כל מה             דקפחית       ומן כל  מה

ג7     א'  ליה        כל מה             דקפחית           וכל מאן

ירו1   א"ל            כל מה             דקפחת  מעלמ'

או3    א"ל            כל מה             דקפחית מעלמא

או51   א"ל            כל מה             דקפחית מעלמא

ששון   א"ל            כל מה             דקפחית מעלמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דנסבית  לית ליה לההוא גברא      אלא להדין תפיסא

וטי    דנסבית  לית ליה לההוא גברא      אלא הדין  טפיסא

מינ                                    אלא הדין  דפוטא

פריז           לית ליה מינא            אלא בהדין טפיסא

דפוס   דנסבית  לית ליה לההוא גברא כלום אלא הדין  טפיטא

ג7     דנסיבית לית ליה לההוא גברא      אלא הדין  טפיסא

ירו1           לית לי                  אלא הדין  תפיסא

או3            לית לי                  אלא הדין  תפיסא דאית

או51           לית לי                  אלא הדין  תפיסא דאית לי

ששון           לית לי                  אלא הדין  תפיסה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דתחותי  והוא מן דידך  אמ' ליה והוא הכיתיה     לי ואנא

וטי    דתחותי  והוא מן דידך  אמ' ליה      הב     יתה לי ואנא

מינ            והוא מן דילך

פריז           הוא  מן דידך  אמ' ליה      הב         לי ואנא

דפוס   דתוחתי  והוא מן דידך  אמ' ליה      הב     יתה לי ואנא

ג7     דתחותי  והוא מן דידך  א'  ליה      הב     יתי לי ואנא

ירו1   דתחותי  והוא    מדידך א"ל          הב     יתה לי ואנא

או3    תחותוי  והוא    מדידך א"ל          הב     יתה לי ואנא

או51   תחותוי  והוא    מדידך א"ל          הב         לי ואנא

ששון   דתחותוי והוא    מדידך א"ל          הב     יתה לי ואנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מליף לך  זכו קדם  מלכא אמ' ליה ניסבה  אמ'  ליה תהא

וטי    מליף עלך זכו קדם  מלכא א'  ליה ניסביה א'   ליה תהא

מינ                                   נסביה  ואזל ליה

פריז   מילף עלך זכו קדם  מלכא

דפוס   מליף עלך זכו קדם  מלכא אמר ליה נסביה  אמ'  ליה תהוי

ג7     מליף עלך זכו קודם מלכא א'  ליה נסביה  א'   ליה תהא

ירו1   מליף עלך זכו קדם  מלכא א"ל     נסבה   א"ל      תהא

או3    מילף עלך זכו קדם  מלכא א"ל     נסבא   א"ל      תהא

או51   מילף עלך זכו קדם  מלכא א"ל     נסבה   א"ל      תהא

ששון   מליף עלך זכו קדם  מלכא א"ל     ניסבא  א"ל      תהא

--------------------------------------------------------------------

לונ        ?ו/ז?את עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאל       לך

וטי    ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאיל      לך

מינ

פריז

דפוס   ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאיל ואמ' לך

ג7     ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאל       לך

ירו1   ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאיל      לך

או3    ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאיל      לך

או51   ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאיל      לך

ששון   ידע דאת     עליל למחר קדם מלכא לדינא והוא שאיל      לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואמ' לך אית לך בראנש      מילף  עלך זכו       אמ'

וטי    ואמ' לך אית לך בר    אנש  מילף  עלך זכו   ואת אמ'

מינ

פריז                                             ואת אמר

דפוס           אית לך ברנש       מליף  עלך זכו   ואת אמר

ג7     וא'  לך אית לך בר    אינש מילף  עלך זכו   וא' א'

ירו1           אית לך ברנש       מילץ  עלך זכו   ואת אימ'

או3            אית לך ברנש       מילף  עלך זכו   ואת אימא

או51           אית לך ברנש       למילף עלך [זכו] ואת אימ'

ששון           אית לך בר    נש   מילף  עלך זכו   ואת אימא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה אית   לך ליגיון פלן מילף  עלי זכו

וטי    ליה אית   לי לגיון  פלן מילף  עלי     והוא משלח וקרא לי

מינ

פריז   ליה אית      ליגיון פלן               והוא משלח וקרי ליה

דפוס   ליה אית      לגיון  פלן מוליף עלי זכו והוא משלח וקרי לי

ג7     ליה איתלי    ליגיון פלן מילף  עלי     והוא משלח וקרא לי

ירו1   ליה אית   לי לגיון  פלן               והוא משלח וקרי יתי

או3    ליה אית   לי לגיון  פלן               והוא משלח וקרי יתי

או51   ליה אית   לי לגיון  פלן               והוא משלח וקרי (?כ?)יתי

ששון       אית   לי ליגיון פלן               והוא משלח וקרי יתי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ואנא אתי ומליף עלך  זכו קדמוי

מינ

פריז                                  אמ' ליה למה את חכים זכו

דפוס   ואנא אתי ומלף  עלך  זכו קדמוי

ג7     ואנא אתי ומליף עלך  זכו קודמוי

ירו1   ואנא     מליף  עלך  זכו

או3    ואנא     מילף  עלך  זכו

או51   ואנא     מילף  עלך  זכו

ששון   ואנא     מוליף עליך זכו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי              למחר  אקימותיה לדינה         קדם מלכא

מינ          בתר יומין קאים     ההוא  ומיתרין קדם מלכא

פריז   בהדין     למחר  נפק      לדינא         קדם מלכא

דפוס             למחר  אוקימתיה               קדם מלכא בדינא

ג7               למחר  אקימותיה לדינא         קדם מלכא

ירו1             למחר  אוקמוהי  לדינא         קדם מלכא

או3              למחר  אוקמוהי  לדינא         קדם מלכא

או51             למחר  אוקמוהי  לדינא         קדם מלכא

ששון             למחר  אוקמוי   לדינא         קדם מלכא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שאל  ליה מלכא וא'  ליה אית לך בר   אנש  מילף עלך זכו

מינ                  אמ'  ליה אית    בר   נש            דזכו דין

פריז

דפוס   שאיל ליה מלכא אמר  ליה אית לך ברנש      מליף עלך זכו

ג7     שאל  ליה מלכא וא'  ליה אית לך בר   אינש מילף עלך זכו

ירו1   שאל  ליה מלכא וא"ל     אית לך ברנש      מילף עלך זכו

או3    שאל  ליה מלכא וא"ל     אית לך ברנש      מילף עלך זכו

או51   שאיל     מלכא וא"ל     אית לך ברנש      מילף עלך זכו

ששון   שאל  ליה מלכא וא"ל     אית לך ברנש      מילף עלך זכו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      שלח מלכא

וטי            א'  ליה אית   לי ליגיון פלן  מליף עלך זכו שלח מלכא

מינ    דידע לך אמ' ליה          לגיון  פלו' ידע  לי  זכו שלח

פריז

דפוס           א"ל     אית      לגיון  פלני מליף עלי זכו שלח מלכא

ג7             א'  ליה איתלי    ליגיון פלן  מילף עלי זכו שלח מלכא

ירו1           א"ל     אית   לי לגיון  פלן  מילף עלך זכו שלח מלכא

או3            א"ל     אית   לי לגיון  פלן  מילף עלי זכו שלח מלכא

או51           א"ל     אית   לי לגיון  פלן  מילף עלי זכו שלח מלכא

ששון           א"ל     אית   לי ליגיון פלן  מילף עלי זכו שלח מלכא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרא    ליה א'  ליה חכם  את מילף      על הדין גברא זכ?י/ו?

וטי    קרא    ליה א'  ליה חכם  את מליף      על הדין גברא זכו

מינ    ואתייה     אמ' ליה

פריז                                                גברא

דפוס   וקרא   ליה א"ל     חכם  את           על הדין גברא זכו

ג7     קרא    ליה א'  ליה חכם  את מליף      על הדין גברא זכו

ירו1   קרי    ליה א"ל     חכים את למילף זכו על הדין גברא

או3    קרא    ליה א"ל     חכים את למילף זכו על הדין גברא

או51   קרי    ליה א"ל     חכם  את למילף זכו על הדין גברא

ששון   קרא    ליה א"ל     חכים את למילף זכו על הדין גברא

--------------------------------------------------------------------

לונ                       אמ' ליה חכם  אנא  כד

וטי                       א'  ליה חכם  אנא  כד

מינ    מה זכו את ידע לדין אמ' ליה              זמן   חד

פריז                      א'  ליה חכים אנא     בההוא זמנא

דפוס                      א"ל     חכם  אנא

ג7                        א'  ליה חכם  ואנא כד

ירו1                      א"ל     חכים אנא  כד

או3                       א"ל     חכים      כד

או51                      א"ל     חכים אנא  כד

ששון                      א"ל     חכים אנא  כד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלחתני   למיגבי דימוסיא   דההיא מדינתא         קם קדמי

וטי    שלחתני   למיגבי דימוסייה  דההיא מדינתא         קם קדמי

מינ    שלחתני   למיגבא ד[י]מוסיא לחדא  מדינתא         קם עלה

פריז   ושלחתני  למגבי  דימוסיא         דמדינתא פלניתא    וקדמי

דפוס   כדשלחתני למגבי  דמוסיא    דההוא מדינתא         קם קדמוי

ג7     שלחתני   למיגבי דימוסייה        מדינתא         קם קדמוי

ירו1   שלחתני   למגבי  דמוסיא    דההיא מדינת'         קם קדמי

או3    שלחתני   למיגבי דימוסיא   דההיא מדינתא         קם קדמי

או51   שלחתני   למיגבי דימוסיא   מההיא מדינתא         קם קדמוי

ששון   שלחתני   למיגבי דימוסיא   דההיא מדינת'         קם קדמי

--------------------------------------------------------------------

לונ         וקפחי  ונסב  כל מה דהוה      עמי והדין טפיסא דהוה

וטי                ונסב  כל מה דהוה      עמי והדין טפיסא דהוא

מינ    צארי וקפחיה ונסיב כל מה דהוה      עמי והדין דפוטא

פריז        וקפח   ונסב  כל מה דהוה גבין     והדין טפיסא

דפוס        וקפח   ונסב  כל מה דהוה      עמי והדין טפיטא דהוא

ג7                 ונסב  כל מה דהוה      עמי והדין טפיסא דההוא

ירו1               ונסיב כל מה דהוה בידי     והדין תפיסא דהיא

או3                ונסיב כל מה דהוה בידי     והדין תפיסא דהיא

או51               ונסב  כל מה דהוה בידי     והדין תפיסא דה?ו?א

ששון               ונסיב כל מה דהוה בידי     והדין טפיסא דהוה

--------------------------------------------------------------------

לונ       בידי  מסהיד עילויה התחילו כל      העם צווחין ואמ'

וטי       מדידי מסהיד עלוי   התחילו כל      העם צווחין ואמרין

מינ             מסהיד עליה   היו    הכל         צועקין ואומרי'

פריז            מסהיד עלי    התחילו

דפוס   מן דידי  מסהיד עלויה         כל      העם צווחין ואומ'

ג7     מן דידי  משהיד עלוי   התחילו כל      העם צווחין ואמרין

ירו1      מדידי מסהיד עלוי   התחילו כל  עמא     צווחי' ואמרי'

או3       מדידי מסהיד עלוי   התחילו כל  עמא     צווחין ואמרין

או51      מדידי מסהיד עלוי   התחילו כל  עמא     צווחין

ששון      מדידי מסהיד עילוי  התחילו כל  עמא     צווחין ואמרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אוי      ל?י/ו?    לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו

וטי    אוי                לזה שנעשה סיניגורו קטיגורו

מינ    אוי  ויי לו     של זה  שעשה  סניגורו  קטיגורו

פריז   אומ' ווי לו        לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו

דפוס   אוי      לו        לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו

ג7     אוי                ליה שנעשה סניגורין קטיגור

ירו1   אוי                לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו

או3    אוי                לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו (ביום הראשון

או51   אוי                לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו (ביום הראשון

ששון   אי                 לזה שנעשה סניגורו  קטיגורו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3    הוא חמשה עשר ואת אמרת ביום הראשון אלא ראשון לעונות)

או51   הוא ה'   עשר ואת אמר קרי ליה ביום)

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     כך אדם     לוקח  לולב

וטי                                     כך אדם     לוקח  לולב

מינ                                     כך כל      הנוטל לולב

פריז                                    כך אדם     לוקח  לולב

דפוס                                    כך אדם     לוקח  לולב

ג7                                      כך אדם     לוקח  לולב

ירו1                                    כך אדם     לוקח  לולב

או3                                     כך אדם     לוקח  לולב

או51                                    כך אדם     לוקח  לולב

ששון                                    כך אדם הוא לוקח  לולב

--------------------------------------------------------------------

לונ          לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הקב"ה

וטי          לזכות    ואם היה גזול           צוות לפני הק'

מינ    הגזול ומהלל בו              אותו לולב צועק            ואומר

פריז         לזכות בו אם  היה גזול הוא       צווח לפני הקב"ה ואו'

דפוס         לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הקב"ה ואומר

ג7           לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הקב"ה

ירו1         לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הקב"ה ואומ'

או3          לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הקב"ה

או51         לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הב"ה

ששון         לזכות בו ואם היה גזול           צווח לפני הב"ה  ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    גזול אני גזול אני ומלאכי השרת צועקי'      ואומרי'

פריז   גזול אני חמוס אני ומלאכי השרת             אומ'

דפוס   גזול אני חמוס אני ומלאכי השרת             אומ'

ג7 

ירו1   גזול אני חמוס אני ומ"ה        צוחין  עליו ואומרי'

או3    גזול אני חמוס אני ומלאכי השרת צווחין עליו ואומרין עליו

או51   גזול אני חמוס אני ומלאכי השרת צווחין עליו ואומרין

ששון   חמוס אני גזול אני ומלאכי השרת צווחין עליו ואומ'   עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           כל פיתחא דהפסקתא

וטי                                           כל פיתחא דהפסקתא

מינ    א?י? וילו של זה  שעשה  סניגורו קטיגורו

פריז   אוי  לו      לזה שנעשה סניגורו קטיגורו

דפוס   אוי          לזה שנעשה סניגורו קטיגורו

ג7                                            כל פיתחא דהפסקתא

ירו1   אוי          לזה שנעשה סניגורו קטיגורו

או3    אוי          לזה שנעשה סניגורו קטיגורו

או51   אוי          לזה שנעשה סניגורו קטיגורו

ששון   אוי          לזה שנעשה סניגורו קטיגורו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד שאתה מגיע

וטי    עד שאתה מגיע

מינ

פריז

דפוס

ג7     עד      שמגיע

ירו1

או3

או51

ששון