מינ    {ז} ביום הראשון הוא      חמשה עשר ואת  אמ'  ביום הראשון

פריז   {ז} ביום הראשון     יום  חמשה עשר ואת  אמר  ביום הראשון

דפוס   {ז} ביום הראשון     זה   ט"ו      ואתה אומר ביום הראשון

ירו1   {ז} ביום הראשו'     והלא ט"ו      ואת  אמ'  ביום הראשו'

או3    {ז}

או51   {ז} ביום הראשון הוא יום  חמשה עשר ואת  אמר  ביום הראשון

ששון   {ז} ביום הראשון הוא יום  ט"ו      ואת  אומ' ביום הראשון

--------------------------------------------------------------------

מינ        ראשון לעונות ר'          מני     דאישב ור' יהושע דסיכני

פריז                    ר'          מני     דשאב  ור' יהושע דסכנין

דפוס                    ר'          מנא     דשאב  ור' יהושע דסכני

ירו1   אלא ראשו' לעונות ר'    יוחנן     ור' ישבאב ור' יהושע דסכנין

או3                     ר' [] הונא      ור' ישבב  ור' יהושע דסכנין

או51   אלא ראשון לעונות ר'    הונא      ור' ישבב  ור' יהושע דסכנין

ששון   אלא ראשון לעונות ר'    הונא      ור' ישבב  ור' יהושע דסיכנין

--------------------------------------------------------------------

מינ    בשם   ר'  לוי         למדינה שהיתה     חייבת  ליפס

פריז   בשם   ר'  לוי         למדינה שהיתה     חייבת  ליפס

דפוס   בשם   ר'  לוי אמ' משל למדינה           שחייבת לייפס

ירו1   בשר"ל             משל למדינה       אחת שחייבת

או3    בשר"ל         אמ' משל למדינה       אחת שחייבת ליתן

או51   בש'   ר"ל         משל למדינה       אחת שחייבת (מ)[ליי?פ?]ס

ששון   בשר"ל             משל למדינה שהיתה     חייבת  ליפס

--------------------------------------------------------------------

מינ       למלך שלח  המלך גבויי                      טמיון  לגבותה

פריז      למלך והיה המלך                                   לגבותה

דפוס      המלך והלך המלך                                   לגבותה

ירו1   מס למלך שלח  המלך גבאי                       טמיון  לגבותה

או3    מס למלך שלח  המלך גבאי  (ממונה על מונה המלך) טמטיון לגבותה

או51      למלך שלח  המלך גבאי  ממונה                       לגבותה

ששון      למלך ובא  המלך                                   לגבותה

--------------------------------------------------------------------

מינ    מה עשו בני המדינה       רחוק עשרת        מיל   יצאו

פריז                           בתוך עשרה        מיל   יצאו

דפוס                           בתוך י'          מילין יצאו

ירו1                     כשהוא רחוק עשר' פרסאו'       יצאו

או3                      כשהוא רחוק עשר  פרסאות       יצאו

או51                     כשהוא רחוק עשר  פרסאות       יצאו

ששון                     כשהוא רחוק עשר  פרסאות       יצאו

--------------------------------------------------------------------

מינ    פראטוטי מדינה        לקראתו וקילסוהו      התיר  להן

פריז   בני     המדינה              וקלסו    אותו והתיר להם

דפוס   גדולי   המדינה              וקלסוהו       התיר  להם

ירו1                  מקצתו לקראתו וקלסוהו       והתיר להם

או3                   מקצתן לראותו וקילסוהו      והתיר להם

או51                  מקצתן לקראתו וקלסוהו       והתיר להם

ששון                  מקצתן לקראתו וקלסוהו       והתיר להם

--------------------------------------------------------------------

מינ         את השליש                   הגיע לפתח רחוק עשרת מיל

פריז   המלך    שליש       בדמוסיא שלהם

דפוס           שליש       מדמוסא  שלהם

ירו1                 מחצה

או3                  מחצה

או51                 מחצה

ששון                 מחצה

--------------------------------------------------------------------

מינ    יצאו גדולי מדינה לקראתו וקילסוהו התיר להן את השליש

פריז

דפוס                                                      בתוך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ה' מילים יצאו בינוניי המדינה וקלסוהו התיר להם עוד שליש

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ                   הגיע  לפתח המדינה יצאו     לקראתו

פריז   וכיון שבא המלך            למדינה יצאו כל

דפוס   כיון           שנכנס      למדינ' יצאו כל

ירו1   כיון           שהגיע      למדינה יצאו הכל לקראתו

או3    כיון           שהגיע      למדינה יצאו הכל לקראתו

או51   כיון           שהגיע      למדינה יצאו הכל לקראתו

ששון   כיון           שהגיע      למדינה יצאו הכל לקראתו

--------------------------------------------------------------------

מינ               נשים  ואנשים וטף וקילסוהו התיר  להן את הכל אמ'

פריז   בני המדינה                  לקלסו                     א'

דפוס   בני המדינה אנשים ונשים  וטף וקלסוהו  והתיר להם    הכל אמ'

ירו1                               וקלסוהו  והתיר להם את הכל אמ'

או3                                וקילסוהו והתיר להם את הכל אמ'

או51                               וקלסוהו  והתיר להם    הכל אמ'

ששון                               וקלסוהו  והתיר להם את הכל אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    להון          מאי דאזל ליה אזל ליה מכאן ואילך חד  יום בחושבנא

פריז   להם  מלכא     מאן דאזל             מכאן ולהלן         חושבנא

דפוס   להון מלכא     מה  דאזל     אזל     מן   הכא   נחל     חושבנ'

ירו1             להם מה  דאזל     אזל     מכאן ואילך         חושבנא

או3              להם מה  דאזל     אזל     מכאן ואילך         חושבנא

או51             להם מה  דאזל     אזל     מכאן ואילך         חושבנא

ששון             להם מה  דאזל     אזל     מכאן ואילך         חושבנא

--------------------------------------------------------------------

מינ    כך            ערב  ראש  השנה גדולי          הדור

פריז   כך באין ישראל      בראש השנה         ועושין       תשובה

דפוס   כך            בערב ראש  השנה גדולי          הדור

ירו1   כך            ערב  ר"ה       גדולים         שבדור

או3    כך            ערב  ר"ה       גדולים         שבדור

או51   כך            ערב  ראש  השנה גדולים         שבדור

ששון   כך            ערב  ר"ה       הגדולי'        שבדור

--------------------------------------------------------------------

מינ    מתענין הקב"ה  התיר  להן השליש

פריז          והקב"ה מתיר  להם שליש  עונותיהם  באים

דפוס   מתענין והקב"ה מתיר  להם שליש  מעונותיהן

ירו1   מתעני' והקב"ה מתיר  להם שליש

או3    מתענין והקב"ה מתיר  להם שליש

או51   מתענין וקב"ה  מתיר  להם שליש

ששון   מתענין        ומתיר להם שליש

--------------------------------------------------------------------

מינ    < א"ר אחא כת' כי עמך הסליחה למען תיורא מראש השנה סליחה מותקנת

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ    לך למען תיורא שתתן יראתך על כל בריותיך > ועשרת ימים שבין

פריז                                            עשרת  ימי  תשובה

דפוס

ירו1                                            י'    ימים שבין

או3                                             עשרת  ימים שבין

או51                                            עשרת  ימים שבין

ששון                                            עשרת  ימים שבין

--------------------------------------------------------------------

מינ    ראש   השנה     ליום הכפורים  היחידים מתענין

פריז                                        ויתענו הכשרים

דפוס   ומראש השנה ועד יום  הכיפורים היחידים מתענין

ירו1   ר"ה            ליום הכפורי'  יחידי'  מתעני'

או3    ר"ה            לי"ה          יחידים  מתענין

או51   ר"ה            ליום הכפורים  יחידים  מתענין

ששון   ר"ה            לי"ה          יחידים  מתענין

--------------------------------------------------------------------

מינ    הקב"ה  התיר להן את השליש                     וביום הכפו'

פריז   והקב"ה התיר להם    רוב   עונותיהם  וכיון שבא יום   הכיפורים

דפוס   והקב"ה מתיר להן    שליש  מעונותיהן           וביום הכיפורים

ירו1   והקב"ה מתיר להם    שליש                  אחר בי"ה

או3    והקב"ה מתיר להם    שליש                      בי"ה

או51   והב"ה  מתיר להם    שליש                      ביום  הכפורים

ששון   והב"ה  מתיר להם    שליש                  אחר בי"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ    הכל  מתענין                        התיר להן את הכל

פריז        יתענו  כל    ישראל     והקב"ה סולח     על כל  עונותיהם

דפוס   כולם מתענין אנשים ונשים וטף

ירו1   הכל  מתעני'                 והקב"ה מתיר להם את הכל

או3    הכל  מתענין                 והקב"ה מתיר להם    הכל

או51   הכל  מתענין                 והב"ה  מתיר להם את הכל

ששון        מתענין הכל             והב"ה  מתיר להם את הכל

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   והקב"ה אומר    להם לישראל מה דאזל אזל מן   הכא

ירו1          ואמ'    להם        מה דאזל אזל מכאן ואילך

או3           ואומ'   להם        מה דאזל אזל מכאן ואילך

או51          [ו]אומ' להם        מה דאזל אזל מכאן ואילך

ששון          ואומ'   להם        מה דאזל אזל מכאן ואילך

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   ולהלא נחל חושבנא

ירו1             חושבנא

או3              חושבנא

או51             חושבנא

ששון             חושבנא לכך נאמ' ביום הראשון ראשון לחשבון עונות

--------------------------------------------------------------------

מינ    { א"ר    אחא כת'  כי עמך הסליחה למען  תיורא  מראש השנה

פריז     א"ר    אחא כת'  כי עמך הסליחה מופקדת אצלך  מראש השנה

דפוס   { אמ' ר' אחא      כי עמך הסליחה              מראש השנה

ירו1

או3

או51

ששון     א"ר    אבא כתי' כי עמך הסליחה מופקדת אצלך מר"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ     סליחה מותקנת לך            למען תיורא      שתתן יראתך על

פריז                    כך  כל     למען תורא בשביל ליתן אימתך על

דפוס   הסליחה ממתנת  לך כל  כך למה למען תורא בשביל ליתן אימתך על

ירו1

או3

או51

ששון                   כ"כ    למה למען תורא בשביל ליתן אימתך על

--------------------------------------------------------------------

מינ    כל בריותיך }

פריז      בריותך    מיום  הכיפורים עד החג כל ישר'  עסוקין

דפוס      בריותיך } ומיום הכיפורים עד החג כל ישראל עסוקין

ירו1

או3

או51

ששון   כל בריותיך   מי"ה           עד החג כל יש'   עסוקין

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   במצות זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו ביום  טוב הראשון של

דפוס   במצות זה עוסק בסוכתו וזה      בלולבו וביום טוב הראשון של

ירו1

או3

או51

ששון   במצות זה      בסוכתו וזה      בלולבו בי"ט      הראשון של

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   חג הם                         נועלים לולביהן  ואתרוגיהן

דפוס   חג כל ישראל עומדין לפני הקב"ה        ולולביהן ואתרוגיהן

ירו1

או3

או51

ששון   חג הם                         נוטלין לולביהן  ואתרוגיהן

--------------------------------------------------------------------

מינ                                                  אמ'

פריז   בידם ומקלסין להקב"ה                    והקב"ה או'

דפוס                       לשמו       של הב"ה        ואומ'

ירו1

או3

או51

ששון   בידם ומקלסין             להב"ה         והב"ה  אומ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    להון מאי דאזל ליה אזל ליה                             מכאן

פריז   להם                       כבר מחלתי לכם על כל מה שעבר מכאן

דפוס   להם  מה  דאזל אזל                                     מן

ירו1

או3

או51

ששון   להם                       כבר מחלתי להם על כל מה שעבר מכאן

--------------------------------------------------------------------

מינ    ואילך     יום חד בחושבנ'          לכך   נאמ'

פריז   ואילך            חשבו    עונותיהם לפיכך א'   הקב"ה

דפוס   הכא   נחל        חושבנא

ירו1                                     לכך   נאמ'

או3                                      לכך   נאמ'

או51                                     לכך   נאמ'

ששון   ואילך            חשבו    עונותיהם לפי'  אמ'

--------------------------------------------------------------------

מינ    ביום הראשון

פריז   ביום הראשון מאי ביום הראשון ראשון לחשוב  עונות  מיום הראשון

דפוס

ירו1   ביום הראשו'                 ראשון לחשבון עונות

או3    ביום הראשון                 ראשון לחשבון עונות

או51   ביום הראשון                 ראשון        לעונות

ששון   ביום הראשון                 ראשון        לעונות מיום ראשון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   של מועד

דפוס           לפי' משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון

ירו1

או3

או51

ששון   של מועד

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   < אמ' ר' אחא כי עמך הסליחה מראש השנה הסליחה ממתנת לך כל כך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז

דפוס   למה למען תורא בשביל ליתן אימתך על בריותיך >

ירו1

או3

או51

ששון