מינ    {ח}

פריז   {ח} ביום הראשון ביום ולא בלילה ביום ואפלו בשבת ביום הראשון

דפוס   {ח} ביום הראשון ביום ולא בלילה ביום ואפי' בשבת ביום הראשון

ירו1   {ח}

או3    {ח}

או51   {ח}

ששון   {ח} ביום הראשון ביום ולא בלילה ביום אפי'  בשבת ביום הראשון

--------------------------------------------------------------------

מינ                                          פרי עץ הדר תאני

פריז   אין  דוחק את השבת אלא יום ראשון  בלבד פרי עץ הדר

דפוס   אינה דוחה את השבת אלא יום הראשון בלבד פרי עץ הדר תני

ירו1                                         פרי עץ הדר

או3                                          פרי עץ הדר

או51                                         פרי עץ הדר

ששון   אין  דוחה את השבת אלא יום ראשון  בלבד פרי עץ הדר

--------------------------------------------------------------------

מינ    ר' חייא עץ שטעם עצו   ופריו שוה          הוי אומר זה אתרוג

פריז              שטעם עצו   ופריו שוין         הוי אומ' זה אתרוג

דפוס   ר' חייא עץ שטעם עצו   ופריו שוה                   זה אתרוג

ירו1              שטעם עצו   ופריו שוין ואי  זה          זה אתרוג

או3               שטעם עצו   ופריו שוין ואי  זה          זה איתרוג

או51              שטעם עצ?ו? ופריו שוין [ואי זה          זו אתרוג]

ששון              שטעם עצו   ופריו שוין ואי  זה          זה אתרוג

--------------------------------------------------------------------

מינ        בן

פריז       בן

דפוס   הדר                                             בן

ירו1       בן

או3        בן

או51       בן

ששון          תרג' אנקלוס הדר הדור שהוא דר על פני המים בן

--------------------------------------------------------------------

מינ    עזאי אמ'  הדר    הדר באילנו      משנה    לחבירתה      תרגם

פריז   עזאי אומ' הדר זה הדר באילנו      משנה            לשנה תרגם

דפוס   עזאי אמר  הדר        באילנו      משנה            לשנה תרגם

ירו1   עזאי אומ' הדר    הדר באילנו      משנה    לחברתה

או3    עזאי אומ' הדר    הדר באילנו      משנה    לחברתה

או51   עזאי אומ' הדר        (מ)[ב]אילנו מ?ו?שנה         לשנה תרגם

ששון   עזאי או'  הדר    הדר באילנו      משנה    לחבירתה

--------------------------------------------------------------------

מינ    עקילס הידור          שהוא דר     על  המים כפות תמרים

פריז   עקילס הדר   זה הידור שהוא ירד על פני המים כפות תמרים

דפוס   עקילס הגר      הדר   שהוא דר     על  המים כפות תמרים

ירו1                                             כפות תמרי'

או3                                              כפות תמרים

או51   עקילס הדר      הידור שהוא דר  על פני המים כפות תמרים

ששון                                             כפות תמרים

--------------------------------------------------------------------

מינ    ר' טרפון אומר כפות ואם     פרוד יכפתנו  ענף  עץ עבות

פריז   ר' טרפון אומ' כפות ואם היה פרוד יכפתינו וענף עץ עבות

דפוס   ר' טרפון אומ' כפות אם  היה פרוד יכתפנו  וענף עץ עבות

ירו1   ר' טרפון אומ'      אם  היה פרוד יכפתנו  וענף עץ אבות

או3    ר' טרפון אומ'      אם  היה פרוד כפתהו   וענף עץ עבות

או51   ר' טרפון אומ' כפות ואם היה פרוד יכפתנו  וענף עץ עבות

ששון   ר' טרפון אומ'      אם  היה פרוד יכפתנו  וענף עץ עבות

--------------------------------------------------------------------

מינ           עץ שקלוע               כמין קליעה  ודומה לשלשלת

פריז          את שענף            עצו דומה לקליעה

דפוס             שענפיו חופין את עצו

ירו1   זה הדס

או3    זה הדס

או51   זה הדס    שענפיו חופין את עצו

ששון   זה הדס    שענפיו חופין את עצו

--------------------------------------------------------------------

מינ             זה הדס                       וערב(ב)י נחל אין

פריז            זה הדס                       וערבי    נחל אין

דפוס   הוי אומר זה הדס                       וערבי    נחל אין

ירו1                      שענפו  דומה לקליעה וערבי    נחל אין

או3                       שענפיו דומה לקליעה וערבי    נחל אין

או51                                         וערבי    נחל אין

ששון                   נ' שענפיו דומה לקליעה וערבי    נחל אין

--------------------------------------------------------------------

מינ    לי אלא ערבי נחל  של בעל    של  הרים                מניין

פריז   לי אלא      נחל  של בקעה   של  הרים                מנין

דפוס   לי אלא של   נחל  של בקעה   ושל הרים                מנין

ירו1   לי אלא      נחלש               להרים     ושל בקעי' מנין

או3    לי אלא      נחל            של  הרים      ושל בקעות מנין

או51   לי אלא      נחל     שלבקעה     [ו]שלהרים           מנין

ששון   לי אלא של   נחל            של  הרים      ושל בקעות מנין

--------------------------------------------------------------------

מינ    ת"ל ערבי  נחל מכל מקום אבא שאול אמ'  ערבי  נחל שתים

פריז   ת"ל וערבי              אבא שאול אומ' ערבי  נחל שתים

דפוס   ת"ל וערבי נחל          אבא שאול אומר וערבי נחל

ירו1   ת"ל וערבי              אבא שאול אומ' ערבי  נחל שנים

או3    []                     אבא שאול אומ' וערבי נחל שנים

או51   ת"ל וערבי נ'           אבא שאול אומ' ערבי  נחל שתים

ששון   ת"ל וערבי              אבא שאול או'  וערבי נחל ב'

--------------------------------------------------------------------

מינ         אחת  ללולב ואחת  למקדש

פריז   שלשה ערבה ולולב וערבה למקדש ר' ישמעאל או'  פרי עץ הדר

דפוס                   וערבה למקדש ר' שמעון  אומ' פרי עץ הדר

ירו1        ערבה ללולב וערב  למקדש

או3         ערבה ללולב וערבה למקדש

או51        ערבה ללולב וערבה למקדש ר' ישמעאל אומ' פרי עץ הדר

ששון        ערבה ללולב וערבה למקדש ר' ישמע'  אומ' פרי עץ הדר

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז       וכפות תמרים אחד וענף עץ עבות שלשה וערבי נחל שתים דליות

דפוס   אחד וכפות תמרים אחד וענף עץ עבות שלשה וערבי נחל שתים דליות

ירו1

או3

או51   אחד כפות  תמרים אחד וענף עץ עבות שלשה וערבי נחל שתים דליות

ששון   אחד וכפות תמרים א'  וענפ עץ עבות ג'   וערבי נחל ב'   דליות

--------------------------------------------------------------------

מינ

פריז   ואחד שאינה קטומה ר' טרפון אומ' אפלו   שלשתן קטומין

דפוס   ואחת שאינה קטומה ר' טרפון אומ' אפי'   שלשתן קטומות

ירו1

או3

או51   ואחת       קסומה ר' טרפון אומר [אפי'] שלשתן קטומין

ששון   וא'  שאינה קמוטה ר' טרפון אומ' אפי'   שלשתן קמוטין