מינ    {י} ד"א פרי עץ הדר זה       אברהם       שהידרו הקב"ה בשיבה

פריז   {י} ד"א פרי עץ הדר זה       אברהם אבינו שהידרו הקב"ה בשיבה

דפוס   {י} ד"א פרי עץ הדר זה       אברהם       שהדרו  הקב"ה בשיבה

ירו1   {י} ד"א פרי עץ הדר זה       אברה'       שהדרו  הקב"ה בשיבה

ירו2   {י} ד"א פרי עץ הדר זה       אברהם       שהדרו  הקב"ה בשיבה

או3    {י} ד"א פרי עץ הדר זה       אברהם       שהדרו  הקב"ה בשיבה

או51   {י} ד"א פרי עץ הדר זה אבינו אברהם       שהדרו  הב"ה  בשיבה

ששון   {י} ד"א פרי עץ הדר זה אבי'  אברהם       שהדרו  הב"ה  בשיבה

--------------------------------------------------------------------

מינ    טובה שנ'   ואברהם זקן בא   בימים

פריז   טובה דכת'  ואבהם  זקן            וכת'  והדרת פני זקן

דפוס   טובה שנאמ' ואברהם זקן בא   בימים וכתי' והדרת פני זקן

ירו1        דכתי' לאברה' זקן

ירו2   טובה שנא'  ואברהם זקן וגו'

או3         דכתי' ואברהם זקן בא   בימים

או51   טובה דכתי' ואברהם זקן            וכתי' והדרת פני זקן

ששון   טובה דכתי' ואברהם זקן            וכתי' והדרת פני זקן

--------------------------------------------------------------------

מינ    כפות תמרים זה       יצחק       שהיה כפות       על  גבי

פריז   כפות תמרים זה       יצחק אבינו שהיה כפות ועקוד על  גבי

דפוס   כפות תמרים זה       יצחק       שהיה כפות ועקוד על  גבי

ירו1   כפות תרי'  זה       יצחק       שהיה כפות       ע"ג

ירו2   כפות תמרים זה       יצחק       שהיה כפות       על  גבי

או3    כפות תמרים זה       יצחק       שהיה כפות       ע"ג

או51   כפות תמרים זה אבינו יצחק       שהיה כפות ונעקד ע"ג

ששון   כפות תמרי' זה אבי'  יצחק       שהיה כפות ועקוד ע"ג

--------------------------------------------------------------------

מינ    המזבח ענף  עץ עבות זה       יעקב       מה     הדס

פריז   המזבח וענף עץ עבות זה       יעקב אבינו מה     הדס

דפוס   המזבח וענף עץ עבות זה       יעקב       מה     הדס

ירו1   המזבח וענף עץ אבות זה       יעקב          כשם שהדס

ירו2   המזבח וענף עץ עבות זה       יעקב          כשם שהדס

או3    המזבח וענף עץ עבות זה       יעקב          כשם שההדס

או51   המזבח וענף עץ עבות זה אבינו יעקב       מה     הדס

ששון   המזבח וענפ עץ עבות זה אבי'  יעקב       מה     הדס

--------------------------------------------------------------------

מינ    הזה      דחוס  בעליו               כך היה יעקב       דחוס

פריז   זה  רחוש והדוק                     כך     יעקב   היה רחוש

דפוס   זה  רחוש       בעלים               כך היה יעקב       רחוש

ירו1            דחוק  בעביו         בעליו כך     יעקב       דחוק

ירו2            דחוק  בעליו               כך     יעק[ב]     דחוק

או3             דחוק  בעליו               כך     יעקב       דחוק

או51   זה  רחוש דחוק  ב(בנים)[עליו]       כך היה יעקב       ?ד/ר?חוק

ששון   זה  רחוש והדוק בעלים               כך היה יעקב       רחוש

--------------------------------------------------------------------

מינ    בבנים ערבי  נחל זה יוסף מה     ערבה  זו      כמושה

פריז   בבנים וערבי נחל זה יוסף מה     ערבה  זו      כמושה

דפוס   בבנים וערבי נחל זה יוסף מה     ערבה  זו      כמושה

ירו1   בבנים וערבי נחל זה יוסף    כשם שערבה         כמושה

ירו2   בבנים וערבי נחל זה יוסף    כשם שערבה זו      כמושה

או3    בבנים וערבי נחל זה יוסף    כשם שערבה זו      כמושה

או51   בבנים וערבי נחל זה יוסף מה     ערבה  זו      כמושה

ששון   בבנים וערבי נחל זה יוסף מה     ערבה  זו יבשה כמושה

--------------------------------------------------------------------

מינ         לפני שלשת מינין       כך מת יוסף    קודם לאחיו

פריז   יבשה בפני שלשת המינים      כך מת יוסף    לפני אחיו

דפוס        לפני שלשה מינין  הללו כך מת יוסף    לפני אחיו

ירו1        לפני ג'   מינים  אלו  כך    יוסף מת לפני אחיו

ירו2        לפני ג'   המינין      כך    יוסף מת לפני אחיו

או3         לפני שלשת המינין      כך    יוסף מת לפני אחיו

או51   יבשה בפני ג'   המינין      כך מת יוסף    בפני אחיו

ששון   יבשה בפני ג'   המינין      כך מת יוספ    בפני אחיו

--------------------------------------------------------------------

מינ    { ד"א פרי עץ הדר זו                  שרה       שהידרה הקב"ה

פריז     ד"א פרי עץ הדר זה                  שרה  אמנו שהרבה  הקב"ה

דפוס     ד"א פרי עץ הדר זו                  שרה       שהידרה הקב"ה

ירו1   { ד"א פרי עץ הדר זה אברהם אבינו      ושרה      שהדרן  הקב"ה

ירו2   {            הדר זה אברהם אבי'       ושרה      שהדרן  הקב"ה

או3    { ד"א פרי עץ הדר זה אברהם אבי'       ושרה      שהדרן  הקב"ה

או51     ד"א פרי עץ הדר זו             אמנו שרה       שהדרה  הב"ה

ששון     ד"א פרי עץ הדר זו             אמנו שרה       שהדרה  הב"ה

--------------------------------------------------------------------

מינ          בשיבה טובה שנ'   ואברהם ושרה זקנים באים בימים

פריז         שיבה  טובה דכת'  ואברהם ושרה זקנים

דפוס         בשיבה טובה שנ'   ואברהם ושרה זקנים

ירו1   בזקנה ושיבה            ואברה' ושרה זקני' באים בימי'

ירו2   בזקנה שנא'             ואברהם ושרה זקנים

או3    בזקנה ושיבה      שנא'  ואברהם ושרה זקנים באים בימים []

או51         בשיבה טובה דכתי' ואברהם ושרה זקנים

ששון         בשיבה טובה דכתי' ואברהם ושרה זקנים

--------------------------------------------------------------------

מינ                        כפות תמרים זו       רבקה      מה

פריז                       כפות תמרים זו       רבקה אמנו מה

דפוס                       כפות תמרים זו       רבקה      מה

ירו1                       בפת  תמרי' זו       רבקה

ירו2                       כפות תמרים זו       רבקה

או3                        כפות תמרים זו       רבקה

או51                       כפות תמרים זו אמנו  רבקה      מה

ששון   וכתי' והדרת פני זקן כפות תמרים זו אמינו רבקה      מה

--------------------------------------------------------------------

מינ        תמר   זה יש בו מאכל ויש בו         קוצים  כך העמיד'

פריז       תמרה  זו יש בה אכל  ויש בה         קוצים  כך העמידה

דפוס       תמרה  זו יש בה אוכל ויש בה         עוקצין כך העמידה

ירו1   כשם שתמרה זו יש בה אוכל ויש בה         קוצים  כך

ירו2   כשם שתמרה זו יש בה אוכל ויש בה         קוצים  כך

או3    כשם שתמרה זו יש בה אוכל ויש בה         קוצים  כך

או51       תמרה  זו יש בה אוכל ויש בה (תמרי') קוצים  כך העמידה

ששון       תמרה  זו יש בה אוכל ויש בה         קוצים  כך העמידה

--------------------------------------------------------------------

מינ    רבקה        צדיק ורשע ענף  עץ עבות זו       לאה

פריז   רבקה        צדיק ורשע וענף עץ עבות זה       לאה אמנו

דפוס   רבקה        צדיק ורשע וענף עץ עבות זו       לאה

ירו1   רבקה העמיד' צדיק ורשע וענף עץ עבו' זו       לאה

ירו2   רבקה העמידה צדיק ורשע וענף עץ עבות זו       לאה

או3    רבקה העמידה צדיק ורשע וענף עץ עבות זו       לאה

או51   רבקה        צדיק ורשע וענף עץ עבות זו אמנו  לאה

ששון   רבקה        צדיק ורשע וענפ עץ עבות זו אמינו לאה

--------------------------------------------------------------------

מינ        מה הדס   הזה דחוס בעליו כך הית'      לאה      דחוסה

פריז       מה ערבה  זו  רחוש בעלים אף           לאה      רחושה

דפוס       מה הדס   זה  רחוש בעלין כך היתה      לאה      רחושה

ירו1   כשם    שההדס     רחוק בעליו כך           לאה      דחוקה

ירו2   כשם    שהדס      דחוק בעליו כך           לאה      דחוקה

או3    כשם    שההדס     דחוק בעליו כך           לאה      דחוקה

או51       מה הדס   זה  רחוש בעלים כך היתה      לאה אמנו רחושה

ששון       מה הדס   זה  רחוש בעלים כך      אמנו לאה      רחושה

--------------------------------------------------------------------

מינ    בבנים ערבי  נחל זו      רחל        ערבה  זו  כמושה

פריז   בבנים וערבי נחל זו      רחל מה     הערבה הזו כמושה

דפוס   בבנים וערבי נחל זו      רחל מה     ערבה  זו  כמושה

ירו1   בבנים וערבי נחל זו      רחל    כשם שערבה זו  כמושה

ירו2   בבנים וערבי נחל זו      רחל    כשם שערבה זו  כמושה

או3    בבנים וערבי נחל זו      רחל    כשם שערבה זו  כמושה

או51   בבנים וערבי נחל זו אמנו רחל מה     ערבה  זו  כמושה

ששון   בבנים וערבי נחל זו אמנו רחל מה     ערבה  זו  כמושה

--------------------------------------------------------------------

מינ    לפני שלשת מינין  כך מתה  רחל       קודם לאחותה

פריז   בפני שלשה מינין  כך      רחל       לפני אחותה

דפוס   לפני ג'   מינין  כך      רחל מתה   לפני אחותה

ירו1   לפני שלשת המינים כך      רחל מתה   לפני אחותה

ירו2   לפני ג'   המינין כך      רחל מתה   לפני אחותה

או3    לפני שלשת המינין כך      רחל מתה   לפני אחותה

או51   בפני שלשת המינין כך מתה  רחל       בפני אחותה

ששון   בפני ג'   מינין  כך היתה רחל כמושה לפני אחותה