לונ    {יג}                            ר' יהודה בש'   ר' שמע'

וטי    {יג}                            ר' יהודה בשם   ר' שמעון

פריז   {יג} ד"א ולקחתם לכם             ר' יהודה בר'      סימון

דפוס   {יג}                            ר' יהודה בשם   ר' שמעון

ג7     {יג}                            ר' יהודה בש'   ר' שמע'

ירו1   {יג}                            ר' יהודה בשר"ש

ירו2   {יג}                            ר' יהודה בשר"ש

או3    {יג}                            ר' יהודה בש"ר     שמעון

או51   {יג} ד"א ולקחתם לכם ביום הראשון ר' יהודה בש"ר     שמעון

ששון   {יג}                            ר' יהודה בשר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ             פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   צותי

וטי    בן פזי   פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   ציותי

פריז            פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה לקיחות  צויתי

דפוס   בן פזי   פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   צויתי

ג7     בן ?פזי? פתח שמע בני     וקבל אמרי הרבה קיחות   ציויתי

ירו1   בן פזי       שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   צויתי

ירו2   בן פזי   פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחו?ת? [ש]ויתי

או3    בן פזי   פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   צויתי

או51   בן פזי   פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   ציויתי

ששון   בן פזי   פתח שמע בני וקח      אמרי הרבה קיחות   צויתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתכם      בשביל לזכות   אתכם     א'    לכם   ויקחו

וטי    אתכם      בשביל לזכות   אתכם     אמרתי לכם   ויקחו

פריז   אתכם      בשביל לזכות   אתכם שנ'

דפוס   אתכם      בשביל לזכותכם          אמרתי אליכם ויקחו

ג7     אתכם      בשביל לזכות   אתכם     אמרתי לכם   ויקחו

ירו1   אתכם למען       זכות    אתכם     אמרתי לכם   ויקחו

ירו2   אתכם למען       זכות    אתכם     אמרתי לכם   ויקחו

או3    אתכם למען       זכות    אתכם     אמרתי לכם   ויקחו

או51                   אתכם             אמרתי לכם   ויקחו

ששון   אתכם למען       זכות    אתכם     אמרתי לכם   ויקחו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אליך פרה אדומה       שמא  בשבילי לאו      בשביל לטהר

וטי    אליך פרה אדומה       שמא  בשבילי לאו      בשביל לטהר

פריז

דפוס   אליך פרה אדומה תמימה שמא  בשבילי      אלא בשביל לטהר

ג7     אליך פרה             שמא  בשבילי  לאו     בשביל לטהר

ירו1   לי   פרה אדומה תמימה שמא  בשבילי  לא      בשביל לטהר

ירו2   אליך פרה אדומה       שמא  בשבילי  לא  אלא בשביל לטהר

או3    אליך פרה אדומה תמימה שמא  בשבילי  לא      בשביל לטהר

או51   אליך פרה אדומה תמימה [שמא בשבילי] לא      בשביל לטהר

ששון   אליך פרה אדומה       שמא  בשבילי  לא      בשביל לטהר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתכם שנ'   והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

וטי    אתכם דכת'  והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

פריז        שנ'   והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

דפוס   אתכם דכתי' והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

ג7     אתכם דכ'   והזה הטהור    הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

ירו1   אתכם דכתי' והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

ירו2   אתכם דכתי' והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

או3    אתכם דכתי' והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

או51   אתכם דכתי' והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

ששון   אתכם דכתי' והזה הטהור על הטמא אמרתי לכם ויקחו לי תרומה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא   בשביל שאד?י/ו?ר אתכם               ועשו לי מקדש

וטי    לא   בשביל שאדיר     אתכם               ועשו לי מקדש

פריז   לא   בשביל שאדור     אתכם          שנא' ועשו לי מקדש

דפוס        בשביל שאדור            ביניכם      ועשו לי מקדש

ג7     לאו  בשביל שאדור     אתכם               ועשו לי מקדש

ירו1   לא   בשביל שאדור            ביניכם      ועשו לי מקדש

ירו2   לי   בשביל שאדור     אתכם               ועשו לי מקדש

או3         בשביל שחמי<..>  אתכם               ועשו לי מקדש

או51   [לא] בשביל שאדור     ביניכם        שנ'  ועשו לי מקדש

ששון   לא   בשביל שאדור     אתכם               ועשו לי מקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    כביכול אמ' לו הקב"ה קחו אתי  ואדור ביניכם      ויקחו

וטי    כביכול אמ'    הקב"ה קחו אתי  ואדיר ביניכם      ויקחו

פריז   כביכול א'     הקב"ה קחו אתי  ואדור ביניכם      ויקחו

דפוס   כביכול אמ'    הקב"ה קחו אותי ואדור ביניכם      ויקחו

ג7     כביכול א'     הקב"ה קחו אתי  <...>

ירו1   כביכול אמ'    הקב"ה קחו אותי ואדור ביניכם      ויקחו

ירו2   כביכול אמ'    הקב"ה קחו אותי ואדור ביניכם      ויקחו

או3    כביכול אמ'    הקב"ה קחו אותי ואדור        אתכם ויקחו

או51   כביכול אמ'    הב"ה  קחו אותי ואדור ביניכם      [ויקחו

ששון   כביכול        אהב"ה קחו אותי ואדור        אתכם ויקחו

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרומה אין  כת'  כאן אלא ויקחו לי תרומה אתי  אתם לוקחין

וטי    תרומה אין  כת'  כן  אלא ויקחו לי תרומה אתי  אתם לוקחין

פריז   תרומה אין  כת'  כאן אלא ויקחו לי תרומ' אתי  אתם לוקחים

דפוס   תרומה איני אומר     אלא ויקחו לי       אותי אתם לוקחים

ג7 

ירו1   תרומה אין  כתי' כאן אלא ויקחו לי תרומה אותי אתם לוקחים

ירו2   תרומה אין  כתי' כאן אלא ויקחו לי       אותי אתם לוקחים

או3    תרומה אין  כתי' כאן אלא ויקחו לי       אותי אתם לוקחין

או51   תרומה אין  כתי' כאן אלא ויקחו לי       אותי אתם לוקחים]

ששון   תרומה אין  כתי' כאן אלא ויקחו לי       אותי אתם לוקחים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור וכי אור

וטי    אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך כתית       וכי אור

פריז   אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך            וכי אור

דפוס   אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך            וכי אור

ג7 

ירו1   אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך            וכי אור

ירו2   אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור וכי אור

או3    אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור וכי אור

או51   אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור וכי אור

ששון   אמרתי לכם ויקחו אליך שמן זית זך כתית       וכי אור

--------------------------------------------------------------------

לונ    משלכם אני צריך והלא      נהורא  עימיה שרי אלא בשביל לזכות

וטי    משלכם אני צריך והלא      נהורא  עמי   שדי אלא בשביל לזכות

פריז   שלכם  אני צריך והלא      נהורא  עימיה שרי אלא בשביל לזכות

דפוס   שלכם  אני צריך והא  כתי' ונהורא עימיה שרי אלא בשביל לזכותכם

ג7 

ירו1   משלכם אני צרי' והלא      נהורא  עמי   שרי אלא בשביל לזכות

ירו2   משלכם אני צריך והלא כתי' ונהורא עימיה שרי אלא בשביל לזכות

או3    שלכם  אני צריך והלא      נהורא  עמיה  שרי אלא בשביל לזכות

או51   שלכם  אני צריך והלא      נהורא  עמי   שרא אלא בשביל לזכות

ששון   משלכם אני צריך והלא      נהורא  עמיה  שרי אלא בשביל לזכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר דכת' נר אל'ים נשמת

וטי    אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשו   לה בנר      נר אל'ים נשמת

פריז   אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר שנ'  נר אל'ים נשמת

דפוס        ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר שנא' נר יי    נשמת

ג7 

ירו1   אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר      נר אלהים נשמת

ירו2   אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר שנא' נר יי    נשמת

או3    אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר שנא' נר אלהים נשמת

או51   אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    בנר      נר אלהים נשמת

ששון   אתכם ולכפר על נפשותיכם שמשולה    לנר      נר אל'ים נשמת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם                  ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

וטי    אדם וגו'             ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

פריז   אדם                  עכשיו  שאמרתי לכם            ביום

דפוס   אדם חופש כל חדרי בטן ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

ג7 

ירו1   אדם                  ועכשיו שאמרתי לכם            ביום

ירו2   אדם                  ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

או3    אדם                  ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

או51   אדם                  ועכשו  שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

ששון   אדם                  ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ    הראשון         כדי לזכות   אתכם     להוריד   לכם מטר לכך

וטי    הראשון         כדי לזכות   אתכם כדי שאוריד       מטר לכך

פריז   הראשון         כדי לזכות            ולהוריד  לכם מטר לכך

דפוס   הראשון         כדי לזכותכם      כדי שאוריד   לכם מטר לכך

ג7 

ירו1   הראשו' כל   כך כדי לזכו'   אתכם כדי שאורי[ד] לכם מטר לכך

ירו2   הראשון כל   כך כדי לזכות   אתכם כדי שאוריד   לכם מטר ולכך

או3    הראשון כל   כך כדי לזכות   אתכם כדי שאוריד   לכם מטר לכך

או51   הראשון [כל] כך כדי לזכות   אתכם כדי שאוריד   לכם מטר לכך

ששון   הראשון כ"כ     כדי לזכות   אתכם כדי להוריד   לכם מטר לכך

--------------------------------------------------------------------

לונ    נאמ'                  ולקחתם   לכם

וטי                          ולקחתם

פריז   נא'                   ולקחתם

דפוס        משה מזהיר לישראל ולקחתם   לכם ביום הראשון

ג7 

ירו1                         ולקחתם   לכם וגו'

ירו2   נאמ'                  ולקחתם   לכם

או3    נאמ'                  ולקחתם   לכם

או51   נאמר                  [ו]לקחתם לכם

ששון                         ולקחתם   לכם וגו'