לונ    {טו} ד"א                                  כל אותה חכמה

וטי    {טו} ד"א                                  כל אותה החכמה

פריז   {טו}                                  אחר כל אותה החכמה

דפוס   {טו} ד"א   ולקחתם לכם ביום הראשון אחר     כל אותה החכמה

ג61    {טו}

ירו1   {טו} ד"א                                  כל אותה חכמה

ירו2   {טו} ד"א                                  כל אותה חכמה

או3    {טו} ד"א                                  כל אותה חכמה

או51   {טו} [ד"א]                            אחר כל אותה החכמה

ששון   {טו} ד"א                              אחר כל אותה חכמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכת'   בשלמה החכמה והמדע נתון      לך         ותרב חכמת

וטי    שכת'   בשלמה החכמה והמדע נתון      לך         ותרב חכמת

פריז   שכת'   בשלמה החכמה והמדע נ(ו)ת[ו]ן לך         ותרב חכמת

דפוס   שכתו'  בשלמה החכמה והמדע נתון      לך         ותרב חכמת

ג61

ירו1   שכתו'  בשלמה החכמה והמדע נתון      לך וכתי'   ותרב חכמת

ירו2   שכתו'  בשלמה החכמה והמדע נתון      לך וכתי'

או3    שכתוב  בשלמה החכמה והמדע נתון      לך וכתי'

או51   שנאמרה בשלמה החכמה והמדע נתון      לך [וכתיב] ותרב חכמת

ששון   שכתו'  בשלמה החכמה והמדע נתון      לך וכתי'   ותרב חכמת

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלמה      ויחכם      מכל האדם ישב לו תמיה על ארבע  מינין

וטי    שלמה וגו' ויחכם      מכל האדם ישב לו תמיה על ארבע  מיניין

פריז   שלמה      ויחכם      מכל האדם        תמיה על ארבעת מינין

דפוס   שלמה      ויחכם      מכל האדם ישב לו תמיה על ד'    מינין

ג61

ירו1   שלמה      ויחכם שלמה          ישב לו תמה  על ד'    מינין

ירו2             ויחכם שלמה                 תמה  על ד'    מיני'

או3              ויחכם שלמה          ישב לו תמה  על ארבע  המינין

או51   שלמה      ויחכם      מכל האדם        תמה  על ד'    מינין

ששון   שלמה      ויחכם שלמ'          ישב לו תמה  על ד'    מינין

--------------------------------------------------------------------

לונ    הללו שנ'  שלשה המה נפלאו ממני

וטי    הללו שנ'  שלשה הנה נפלאו ממני וגו'             שלשה

פריז   הללו שנ'  שלשה המה נפלאו ממני

דפוס   הללו שנא' ג'   המה נפלאו ממני                  ג'

ג61

ירו1   הללו שנא' שלשה המה נפלאו מעני וגו'             שלשה

ירו2   הללו שנא' שלשה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים

או3    הללו שנא' שלשה המה נפלאו ממני

או51   הללו שנ'  ג'   המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים שלשה

ששון   הללו של   שלשה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתים ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   פסח ומצה ומרור וארבעה לא ידעת'  אילו ארבעת

וטי    המה נפלאו ממני פסח מצה  ומרור וארבעה לא ידעתים אלו  ארבעת

פריז                  פסח מצה  ומרור

דפוס   המה            פסח מצה  ומרור וד'    לא ידעתים אלו  ד'

ג61

ירו1   אלו נפלאו ממני פסח מצה  ומרור וארבעה לא ידעתי' אלו  ד'

ירו2                                                  אלו  ד'

או3                                  וארבעה לא ידעתים אלו  ארבעה

או51   המה נפלאו ממני פסח מצה  ומרור וארבעה לא ידעתים אלו  ד'

ששון   כמה נפלאו ממני פסח מצה  ומרור וארבעה לא ידעתים אלו  ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מינין                                       שביקש לעמוד

וטי    המינים                                      שביקש לעמוד

פריז

דפוס   מינים  שבלולב                               שבקש  לעמוד

ג61

ירו1   מינין  שבלולב לולב אתרוג הדס       וערבה כי בקש   לעמוד

ירו2   מיני'         לולב אתרוג הדס       ערבה  כי בקש   לעמוד

או3    מיני          לולב אתרוג הדס       ערבה     כיבקש לעמוד

או51   מינין  שבלולב                               שביקש לעמוד

ששון   מינין         לולב       הדס אתרוג וערבה    שבקש  לעמוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליהן         פרי עץ     מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

וטי    עליהם         פרי עץ הדר מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

פריז

דפוס   עליהם         פרי עץ הדר מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

ג61

ירו1   עליהם         פרי עץ הדר מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

ירו2   עליהם         פרי עץ הדר מה יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

או3    עליהם         פרי עץ הדר מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

או51   עליהם אמ'     פרי עץ הדר מי אמ'  שהוא אתרוג כל האילנות

ששון   עליהם     אמ' פרי עץ הדר מי יאמר שהוא אתרוג כל האילנות

--------------------------------------------------------------------

לונ    עושין        פירות   הדר כפות תמר'  התורה אמ'  טול

וטי    עושין        פרי     הדר כפות תמרים התורה אמרה טול

פריז                            כפות תמרים התורה      ט[ו]ל

דפוס   עושין        פירות       כפות תמרים התורה אמרה טול

ג61

ירו1   עושי'    הדר פירות       כפות תמרי' התורה אמרה טול

ירו2   עושי'    הדר פירות       כפות תמרים התורה אמרה

או3    עושין    הדר פירות       כפות תמרים התורה אמרה יטול

או51   עושין עץ הדר [פירות]     כפות תמרים התורה אמרה טול

ששון   עושין    הדר פירות       כפות תמרים התורה אמרה טול

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתי  כפות תמרים להלל בהן והוא אינו נוטל אלא לולב  ליבה

וטי    שתי  כפות תמרים להלל בהן והוא אינו נוטל אלא לולב  ליבה

פריז   שתי  כפות תמרים להלל בהן והוא אינו נוטל אלא לולב  ליבה

דפוס   שתי  כפות תמרים להלל בהן והוא אינו נוטל אלא לולב  ליבה

ג61

ירו1   שתי  כפות       להלל בהם והוא אינו נוטל אלא לולב  בה

ירו2   ?ב'? כפות       להלל בהם והוא אינו נוטל אלא לולב  לבה

או3    שני  כפות       להלל בהם והוא אינו נוטל אלא לולב  לבה

או51   שתי  כפות תמרים להלל בהם והוא אינו נוטל אלא לולבה

ששון   שני  כפות       להלל בהן והוא אינו נוטל אלא לולב  לבה

--------------------------------------------------------------------

לונ        דתמרה  וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא א'

וטי        שלתמרה וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומ'

פריז   של  תמרה   וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי     אומ'

דפוס   של  תמרה   וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומ'

ג61

ירו1   של  תמרה   וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומ'

ירו2       שלתמרה וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומר

או3    של  תמרה   וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא

או51   אחת שלתמרה וענף עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומ'

ששון   של  תמרה   וענפ עץ עבות מי יאמר שהוא הדס הרי הוא אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    במקום אחר צאו ההר והביאו

וטי    במקום אחר צאו ההר והביאו    עלי      זית ועלי   עץ שמן

פריז   במקום אחר צאו ההר והביאו לי עלי      זית

דפוס   במקום אחר עלו ההר והביאו    עלי      זית

ג61

ירו1   במקו' אחר צאו ההר והביאו    עלי      זית ועלי   עץ שמן

ירו2   במקום אחר צאו ההר והביאו    עלי      זית ועלי   עץ שמן

או3    במקום אחר צאו ההר והביאו    עלי      זית ועלי      שמן

או51   במקום אחר צאו ההר והביאו    על(ה)[י] זית [וגו']

ששון   במקום אחר צאו ההר והביאו    עלי      זית ועלי   עץ שמן

--------------------------------------------------------------------

לונ                  וערבי נחל      כל  האילנות גדילין במים

וטי    ועלי הדס וגו' וערבי נחל      לכל האילנות גדילין במים

פריז                 וערבי נחל      כל  האילנות גדילים במים

דפוס                 וערבי נחל      כל  האילנות גדלין  במים

ג61

ירו1   ועלי הדס      וערבי נחל      לכל האילנו' גדלים  בנחל

ירו2   ועלי הדס      וערבי נחל      כל  האילנות גדלי'  בנחל

או3    ועלי הדס      וערבי נחל (כל) כל  האילנות גדלין  בנחל

או51                 וערבי נחל      כל  האילנות גדלים  במים

ששון   ועלי הדס      וערבי נחל      כל  האילנות גדלי'  בנחל

--------------------------------------------------------------------

לונ              וארבעה לא   ידעתים    חזר  ומזכירן פעם  אחת

וטי              וארבעה לא   ידעתים    חוזר ומזכירן פעם  אחר

פריז   הוי  אומ' וארבעה לא   ידעתים    חזר  ומזכירן פעם  אחרת

דפוס             וארבעה לא   ידעתים    חזר  ומזכירן פעם  אחת

ג61    <...      ..>עה  ל?א? <..>?ת?ים חזר  ?ומ?<.. ...>

ירו1             וארבעה לא   ידעתי'    חזר  ומזכירן פעם  אחרת

ירו2             וארבעה לא   ידעתים    חזר  והזכירם פעם  אחרת

או3              וארבעה לא   ידעתים    חזר  והזכירן פעם  אחרת

או51   הוי       וארבעה לא   ידעתים    חזר  והזכירן פעם  אחרת

ששון             וארבעה לא   ידעתים    חזר  ומזכירן פעם  אחרת

--------------------------------------------------------------------

לונ        שלשה המה מטיבי צער וגו'             אילו  ארבעת

וטי        שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מי'   ל'  אילו  ארבעת

פריז       שלשה המה מטיבי צעד                  אלו   ארבעת

דפוס   שנ' ג'   המה מטיבי צעד                  אלו   ד'

ג61                                            <...>

ירו1       שלשה המה מטיבי צער וד'    מטיבי לכת אלו   ד'

ירו2       שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מטיבי לכת אלו   ארבע[ה]

או3        שלשה המה מטיבי צעד וארבעה מטיבי לכת אלו   ד'

או51       ג'   המה מטיבי צער וארבעה מטיבי לכת אלו   ד'

ששון       שלשה המה מטיבי צער וארבעה מטיבי לכת אלו   ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מינין        שכל  אחד ואחד מיש'   הולך   ורץ   ליקח

וטי    מינין        שכל  אחד ואחד מישר'  הולך   ורץ   ליקח

פריז   מינין        שכל  אחד ואחד מישר'  הולך   ורץ   ליקח

דפוס   מינין        שכל  אחד ואחד מישראל הולך   ורץ   ולוקח לו

ג61                 שכל  אחד ואחד מישר'  הול?ך? <...>

ירו1   מינין        שכ"א     וא'  מישר'  הולך   ורץ'  ליקח

ירו2   מינים        שכל  א'  וא'  מישראל הולך   ורץ   ליקח

או3    מינין        שכל  א'  וא'  מהם    הולך         ליקח

או51   מינין שבלולב שכל  א'  וא'  מישראל הולך   ורץ   ליקח

ששון   מינין        שכ"א     וא'  מיש'   הולך   ורץ   ליקח

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהם להלל      להקב"ה והן  נראין קטנים  בעיני בני אדם

וטי    מהן להלל      להקב"ה והן  נראין קטנים  בעיני בני אדם

פריז   מהן ומהלל מהן להקב"ה והם  נראים קטנים  בעיני     אדם

דפוס   מהן להלל      להקב"ה והם  נראים קטני'  בעיני     אדם

ג61                         <...       ..>נים בעיני בני אדם

ירו1   מהם להלל      להקב"ה והם  נראי' קטני'  בעיני     אדם

ירו2   מהם להלל      ליי    והם  נראים קטנים  בעיני בני אדם

או3    מהם להלל      להקב"ה והם  נראין קטנים  בעיני בני אדם

או51   מהם להלל  בהם להב"ה  והן  נראין קטנים  בעיני     אדם

ששון   מהם להלל      להב"ה  והם  נראין קטני'  בעיני בני אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגדולים      לפני  הקב"ה ומי  פירש  להן ליש'      ארבעת

וטי    וגדולים [הם] לפני  הקב"ה ומי  פירש  להן ליש'   על ארבעת

פריז   וגדולים      לפני  הקב"ה ומי  שפירש להם לישר'     שארבעת

דפוס   וגדולים הם   לפני  הקב"ה ומי  פירש  להם לישראל על ד'

ג61    וגדלים  הם   לפני  ה<..  ...>                     <...

ירו1   וגדולי' הם   לפני  הקב"ה ומי  פירש  להם לישראל על ד'

ירו2   וגדולי' הם   לפני  הקב"ה ומי  פי'   להם לישראל על ד'

או3    וגדולים הם   לפני  הקב"ה ומי  פירש  להם לישראל על ארבעת

או51   וגדולים      בעיני הב"ה  ומי  פירש  להם לישראל    שבד'

ששון   וגדולי' הם   לפני  הב"ה  ומי  פירש  להם ליש'   על ארבעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מינין                       שהן אתרוג לולב הדס       וערבה

וטי    המיני(ם)[ן]                 שהן אתרוג לולב הדס       וערבה

פריז   מינין       הללו הכתוב מדבר

דפוס   המינין      האלו            שהן אתרוג לולב הדס       וערבה

ג61    ..>?נין?                    שהן אתרוג לולב הדס       וערבה

ירו1   מינין       הללו            שהם אתרוג לולב הדס       וערבה

ירו2   מיני'       הללו            שהם אתרוג      הדס לולב  וערבה

או3    מינין       הללו            שהם אתרוג לולב הדס       וערבה

או51   מינין       הללו הכתוב מדבר

ששון   מינים       הללו            שהם       לולב הדס אתרון וערבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חכמים   שנ'   והמה  חכמים

וטי    חכמים   שנ'   והמה  חכמים מחכמים

פריז           דכת'  והמה  חכמים מחוכמים

דפוס   חכמים   שנ'   והמה  חכמים מחוכמים

ג61    חכמים   שנ'   <...>

ירו1   חכמי'   שנא'  והמה  חכמי' מחוכמי'

ירו2   חכמים   שנא'  והמה  חכמי' מחוכמי'

או3    חכמים   שנא'  והמה  חכמים מחוכמים

או51   [חכמי'] דכתי' והמה  חכמים מחוכמים

ששון   חכמים   שנ'   והמה  חכמים מחוכמים