לונ    {ה} צו את בני יש'                                    ר'

וטי    {ה}                                                  רבי

מינ    {ה}               עיר גבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה ר'

פריז   {ה}                                                  ר'

דפוס   {ה}                                                  ר'

ירו1   {ה}                                                  ר'

ירו2   {ה}                                                  ר'

או3    {ה}                                                  ר'

או51   {ה}                                                  ריב"ל

ששון   {ה}                                                  ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהוש' בן    לוי בש'  ר' אחא פתח עיר גיבורים עלה חכם גברים

וטי    יהושע           בשם  ר' אחא פתח עיר גיבורים עלה חכם גברים

מינ    יהושע בן    לוי             אמ'                     גברים

פריז   יהושע בן    לוי             פתח עיר גבורים  עלה חכם

דפוס   יהושע דסכני     בשם  ר' אחא אמ' עיר גבורים  עלה חכם גברים

ירו1   יהושע           בש"ר    אחא פתח עיר גבורי'  עלה חכם גברים

ירו2   יהושע           בש"ר    אחא פתח עיר גבורים  עלה חכם גברים

או3    יהושע           בש"ר    אחא פתח עיר גבורים  עלה חכם גברים

או51                               פתח עיר גבורים  עלה חכם

ששון   יהושע           בש"ר    אחא פתח עיר גיבורים עלה חכם גיבורים

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'      שכולם גברים            ואין בהן    נקבה

וטי    כת'      שכולם גברים            ואין בהם    נקבה

מינ    כת'  עיר שכולה גברים            ואין בה     נשים

פריז        עיר שכלה  זכרים            ואין בה     גבורים

דפוס   כתי'     שכלם  גברים            ואין בהם    נקבה

ירו1   כתי'     שכולם גברים            ואין ביניהם נקבה

ירו2   כתי'     שכלם  גברים            ואין בהם    נקבה

או3    כתי'     שכולן (גבורין) [זכרים] ואין בהם    נקבה

או51        עיר שכולם          זכרים   ואין בהם    נקבה   גברים

ששון   כתי'     שכולם          זכרים   ואין בהם    נקבה   עלה

--------------------------------------------------------------------

לונ               עלה חכם זה משה           ומשה עלה    אל האלהים

וטי               עלה חכם זה משה           ומשה עלה    א' האלים

מינ

פריז        בתורה עלה חכם זה משה           ומשה עלה

דפוס              עלה חכם זה משה שנ'       ומשה עלה    אל האלים

ירו1              עלה חכם זה משה           ומשה עלה על אל האלהים

ירו2              עלה חכם זה משה דכתי'     ומשה עלה    אל האלהים

או3               עלה חכם זה משה           ומשה עלה    אל האלהים

או51   כתי'       עלה חכם זה משה דכתי' ביה ומשה עלה    אל האלהים

ששון                  חכם זה משה           ומשה עלה    אל האל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויורד עוז מבטחה

וטי    ויורד עוז מבטחה

מינ    ויורד עוז מבטחה

פריז   ויורד עז  מבטחה

דפוס   ויורד עוז מבטחה

ירו1   ויורד עוז מבטחה

ירו2   ויורד עוז מבטחה

או3    ויורד עוז מבטחה [שבטחון של מלכים עליה שהיו סבורין שלהם

או51   ויורד עוז מבטחה

ששון   ויורד עוז מבטחה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    ר'

וטי                                                    ר'

מינ                                                    ר'

פריז                                                   ר'

דפוס                                                   ר'

ירו1                                                   ר'

ירו2                                                   ר'

או3    ניתנה התורה עד שאמ' להם הב"ה לא תמצא בארץ החי'] ר'

או51                                                   ר'

ששון                                                   ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה ור' נחמ'  ורבנין   ר'  יהודה א'         עוז

וטי    יהודה ור' נחמיה ורבנן    ר'  יהודה            עוז

מינ    יהוד' ור' נחמיה ורבנן    ר'  יהודה אמ'  ויורד עוז מבטחה

פריז   יהודה ור' נחמיה          ר'  יהודה אומ'       עז

דפוס   יהודה ור' נחמי' ורבנן    ר'  יהודה אומ'       עוז

ירו1   יהודה ור' נחמיה ורבנין   ר'  יהודה אומר       עוז

ירו2   יהודה ור' נחמיה ורבנן    ר'  יהודה אומ'       עוז

או3    יהודה ור' נחמיה ורבנין   ר'  יהודה אומ'       עוז

או51   יהודה ור' נחמיא [ורבנין] ר'  יהודה אומר       עוז

ששון   יהו'  ור' נחמיה ורבנין   ר"י       או'        עוז

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו תורה       המד"א          יי עוז לעמו יתן

וטי    זו תורה       הכמה   דאת אמר יי עוז לעמו יתן

מינ    זו תורה

פריז   זה תורה       כד"א           יי עז  לעמו יתן מבטחה שבטחונן

דפוס   זו תורה מבטחה                                      שבטחונן

ירו1   זה תורה       כד"א           יי עוז לעמו יתן מבטחה שבטחונם

ירו2   זו תורה       כד"א           יי עוז לעמו יתן

או3    זו תורה       כד"א           יי עוז לעמו יתן []

או51   זו תורה       כדכתי'         יי עוז לעמו יתן מבטחה (שבטחונה

ששון   זו תורה       כדכתי'         יי עוז לעמו יתן מבטחה שבטחונן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ       ומתן שכרה בצידה

פריז                             של מלאכים עליה שהיו סבורין ש[ל]הן

דפוס                             של מלאכים      שהיו סבורין שלהם

ירו1                             של מלאכי' עליה שהיו סבורי' שלהם

ירו2

או3

או51   בה ומתן שכרה בצדה) שבטחון של מלאכים עליה שהיו סבורים שלהם

ששון                             של מלאכים עליה שהיו סבורין שלהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ניתנה התורה        עד שא'  להם הקב"ה לא  תמצא בארץ החיים

דפוס   נתנה  התורה        עד שאמר להם הקב"ה ולא תמצא בארץ החיים

ירו1   ניתנה תורה         עד שאמ' להם הקב"ה ולא תמצא בארץ החיים

ירו2

או3

או51   ניתנה תורה  (דכת') עד שאמ' להם הב"ה  לא  תמצא בארץ החיים

ששון   ניתנה התורה        עד שאמ' להם הב"ה  לא  תמצא בארץ החיים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'   נחמיה א'    עוז זו תורה

וטי    ר'   נחמיה א'    עוז זו תורה

מינ    רבנן       אמרין

פריז

דפוס   ור'  נחמיא אומ'  עז  זו תורה

ירו1   ור'  נחמיא אמ'   עוז זו תורה

ירו2   ור'  נחמיה אמ'       זו תורה

או3    ור'  נחמיה אומ'  עוז זו תורה

או51   ר'   נחמיא אמ'   עוז זו תורה דכתי' יי עוז לעמו יתן

ששון   ר"נ        אמ'   עוז זו תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה  ורבנין       אמ'   עוז

וטי    מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצידה ורבנן        אמרי  עוז

מינ                                                        עוז

פריז                                    ר'     נחמיה אומ'  עז

דפוס   מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה  ורבנן        אמ'   עז

ירו1   מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה  ורבנן        אמרי' עוז

ירו2   מבטחה שבטחו   בה ומתן שכרה בצדה  ורבנן        אמרי  עוז

או3    מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה  ורבנין       אמרי  עוז

או51   מבטחה שבטחונה בה ומתן שכרה בצדה  ורבנין       אמרי  עוז

ששון   מבטחה שבטחונו בה ומתן שכרה בצדה  ורבנין       אמרי  עוז

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו תורה                      מבטחה  שכל מי שהוא יגיע בה

וטי    זו תורה                      מבטחה  שכל מי שהוא יגיע בה

מינ    זו תורה                      מבטחה  שכל מי שהוא עוסק בתורה

פריז   זו תורה                      מבטחה  שכל מי שהוא יגע  בה

דפוס   זו תורה                      מבטחה  שכל מי      שיגע בה

ירו1   זו תורה סד"א יי עוז לעמו יתן מבטחה  שכל מי      שיגע בה

ירו2   זו תורה                      ומבטחה שכל מי      שיגע בה

או3    זו תורה                      מבטחה  שכל מי      שיגע בה

או51   זו תורה                      מבטחה  שכל מי שהוא יגע  בה

ששון   זו תורה                      מבטחה  שכל מי שהוא יגע  בה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בטוח     שהוא גוזר  ואחרין מקיימין אתו    כך אמ'

וטי    בטוח     שהוא גוזר  ואחרים מקיימין גזירתו כך אמ' לו

מינ    מובטח לו שהוא גוזר  ואחרים מקיימין        כך אמ' לו

פריז   בטוח     שהוא גוזר  ואחרים מקיימין

דפוס   בטוח          שגוזר ואחרים מקיימין        כך אמר

ירו1   בטוח     שהוא גוזר  ואחרי' מקיימי' אותו   כך אמ' לו

ירו2   בטוח     שהוא גוזר  ואחרים מקיימי'

או3    בטוח     שהוא גוזר  ואחרים מקיימין גזירתו כך אמ' לו

או51   בטוח     שהוא גוזר  ואחרים מקיימין גזירתו כך אמ'

ששון   בטוח     שהוא גוזר  ואחרים מקיימין

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה למשה משה הרבה יגעתה בתורתי

וטי    הקב"ה למשה משה הרבה יגעת  בתורתי אלא

מינ    הקב"ה למשה משה                       אנת הוא סופרן על ישראל

פריז

דפוס   הקב"ה למשה     הרבה יגעת  בתורה  אלא

ירו1   הקב"ה למשה משה הרבה יגעת  בתורתי אלא

ירו2

או3    הקב"ה למשה     הרבה יגעת  בתורתי אלא

או51   הב"ה  למשה     הרבה יגעת  בתורה  אתה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תהא גוזר ואחרים מקיימין לפיכך צו את בני יש'   להעלות נר

וטי    תהא גוזר ויש'   מקיימין       צו את בני יש'

מינ    תהא גוזר וישר'  מקיימי'       צו את בני ישראל ויקחו  אליך

פריז                           לפיכך צו את בני ישראל

דפוס   תהא גוזר וישראל מקיימין הה"ד  צו את בני ישראל

ירו1   תהי גוזר וישר'  מקיימי'       צו את בני ישראל

ירו2                                 צו את בני ישראל

או3    תהא גוזר ואחרים מקיימין       צו את בני ישראל

או51   תהא גוזר וישראל מקיימין לפי'  צו את בני ישראל

ששון                           לפי'  צו את בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    צו  את  בני יש'

וטי

מינ    שמן זית זך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון