לונ    {ו}                     היש מספר לגדודיו

וטי    {ו}                     היש מספר לגדודיו

מינ    {ו}                     היש מספר לגדודיו ועל מי לא יקום

פריז   {ו}

דפוס   {ו} ד"א צו את בני ישראל

ירו1   {ו}                     היש מספר לגדודיו

ירו2   {ו}                     היש מספר לגדודיו

או3    {ו}                     היש מספר לגדודיו

או51   {ו}                     היש מספר לגדודיו

ששון   {ו}

--------------------------------------------------------------------

לונ          ר' ורבנין ר'                       א'   כת'

וטי          ר' ורבנן  ר'                       אמ'  כת'

מינ    אורהו           ר' בשם ר' איסי בן דוסתאי      כת'

פריז

דפוס         ר' ורבנן  ר'                       אומ' כתוב

ירו1         ר' ורבנין ר'                       אומ' כתו'

ירו2         ר' ורבנין ר'                       אומ' <..>כתי'

או3          ר' ורבנין ר'                       אומ' כתו'

או51         ר' ורבנ'  ר'                       אומ' כתו'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד א'   היש מספר לגדודיו וכת'  אחר א'   אלף אלפין ישמש'

וטי    אחד או'  היש מספר לגדודיו וכת'  אחד או'  אלף אלפין ישמשוניה

מינ                                             אלף אלפין ישמשוניה

פריז            היש מספר לגדודיו וכת'  אחד אומ' אלף אלפין ישמשוניה

דפוס   אחד אומר היש מספר לגדודיו וכתוב אחד אומר אלף אלפין ישמשוניה

ירו1   אחד אומ' היש מספר לגדודיו וכתו' אחר אומ' אלף אלפין ישמשוניה

ירו2            היש מספר לגדודיו

או3    א'  אומ' היש מספר לגדודיו וכתו' אחר אומ' אלף אלפין ישמשוניה

או51   א'  אומ' היש מספר לגדודיו וכתוב א'  אומ' אלף אלפין ישמשוניה

ששון            היש מספר לגדודיו וכתי'          אלף אלפין ישמשוניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכת'   אחר א                           רכב  אלהים ריבותיים

וטי    וכת'   אחד או'                                    ריבותים

מינ

פריז   וכת'   אחד אומ'                        רכב  אלהים רבותים

דפוס   וכתוב  אחר אומ'                        רכב  אלים  רבותים

ירו1

ירו2

או3    וכתו'  אחר אומ' ?(?אין מספר לגדודיו?)? [רכב אלהים רבותים

או51   [וכתו' אחר אומ'                                   רבותי[י]ם

ששון   וכתו'  אחר אומ'                        רכב  אל'ים רבותים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    אלא הרי זה מספר גדוד אחד

וטי    אלפי שנאן                       אלא הרי זה מספר גדוד אחד

מינ              וכת' היש מספר לגדודיו

פריז                                   אלא הרי זה מספר גדוד אחת

דפוס                                   אלא הרי זה מספר גדוד אחד

ירו1                                   אלא הרי זה מספר גדוד אחד

ירו2

או3    אלפי שנאן                       אלא הרי זה מספר גדוד א'

או51   אלפי ש..                        אלא הרי זה מספר גדוד אחד

ששון                                   אלא הרי זה מספר גדוד אחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבל לגדודיו אין מספר

וטי    אבל לגדודיו אין מספר

מינ                         הא כיצד שלא גלו ישראל מארצו היש מספר

פריז   אבל לגדודיו אין מספר

דפוס   אבל לגדודיו אין מספר

ירו1   אבל לגדודיו אין מספר

ירו2

או3    אבל לגדודיו אין מספר

או51   אבל ...     אין מספר

ששון   אבל לגדודיו אין מספר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לגדודיו משגלו ישר' מארצו (משגלו) אלף אלפין ישמשוניה כביכול

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                         ורבנן        כת'  אחד או'  היש

וטי                         ורבנן  אמ'        אחד או'  היש

מינ    נתמעטה פמליא של מעלה רבנן   אמרין

פריז                        ורבנין אמרין כת'  אחד אומ' היש

דפוס                        ורבנן  אמרי  כתו' אחד אומר היש

ירו1                        ורבנין אמרי' כתו' א'  אומ' אלף

ירו2

או3                         ורבנין אמרי  כתו' אחד אומ' היש

או51                        ורבנין אמרי  כתו' אחד ...  היש

ששון                        ורבנין אמרי  כתו' א'  או'  אלף

--------------------------------------------------------------------

לונ    מספר  לגדודיו  וכת'  אחר א'   אלף אלפין ישמשוניה  אלא עד

וטי    מספר  לגדו'    וכת'  אחד אומ' אלף אלפין ישמשוניה  אלא עד

מינ                                                          עד

פריז   מספר  לגדודיו  וכת'  אחד אומ' אלף אלפין ישמשוניה  אלא עד

דפוס   מספר  לגודודיו וכתוב אחר אומר אלף אלפין ישמשוניה  אלא עד

ירו1   אלפין ישמשוניה וכתו' אחר אומר היש מספר  לגדודיו   אלא עד

ירו2                                                     אלא עד

או3    מספר  לגדודיו  וכתו' א'  אומר אלף אלפין ישמשוניה] אלא עד

או51   מספר  לגדודיו  וכתו' אחר א..  אלף אלפין ישמשוניה] אלא עד

ששון   אלפין ישמשוניה וכתו' א'  או'  היש מספר  לגדודיו   אלא עד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא חרב בית המקדש היה קילוסו    שלהקב"ה עולה   משלם

וטי    שלא חרב בית המקדש היה קילוסו    שלהקב"ה עולם   משלם

מינ    שלא חרב בית המקדש היו                                מלאכי

פריז   שלא חרב בית המקדש היה קילוסו של הקב"ה   עולה   משלם

דפוס   שלא חרב בית המקדש היה קלוסו  של הקב"ה   עולה   משלם

ירו1   שלא חרב ב"ה       היה קילוסו של הקב"ה   עולה   שלם

ירו2   שלא חרב בית המקדש היה קילוסו    שלהקב"ה עולה   שלם

או3    שלא חרב בית המקדש היה קילוסו של הקב"ה          משלם

או51   שלא חרב בית המקדש היה קלוסו  של הב"ה    [עולה] מושלם

ששון   שלא חרב ב"ה       היה קילוסו של הב"ה    עולה   משלם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      כיון שחרב  בית המקדש

וטי                                      כיון שחרב  בית המקדש

מינ    השרת מקלסין לפני הקב"ה בשתי כנפים      משחרב בית המקדש

פריז                                          משחרב בית המקדש

דפוס                                     כיון שחרב  בית המקדש

ירו1                                     כיון שחרב  ב"ה

ירו2                                     כיון שחרב  בית המקדש

או3                                      כיון שחרב  ב"ה

או51                                          משחרב בית המקדש

ששון                                     כיון שחרב  ב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כביכול            מפ[מ]לייא                      אמ'

וטי    כביכול מיעט הק'   מפמילייא  שלו                  ואמ'

מינ

פריז   א'          הקב"ה

דפוס   כביכול מיעט הקב"ה פמליא     שלו                  ואמר הקב"ה

ירו1   כביכול מיעט הב"ה  פמליא     שלו                  ואמ'

ירו2   כביכול מיעט הקב"ה פמליא     שלו

או3    כביכול מיעט הקב"ה פמליא         (כמו   חיות) שלו ואמ'

או51   כביכול מיעט הב"ה  פמליא     שלו דמו[ת] חיות  שלו ואמ'

ששון   כביכול מיעט הב"ה  פמליא     שלו                  ואמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינו  כדי(ג)[ן] שיהא קילוסו עולה              כמי  שהיה

וטי    אינו  בדין      שיהא קילוסי עולה              כמו  שהיה

מינ

פריז   אינו  דין       שיהא קילוסו עולה מפמליא       כדרך שהיה

דפוס   אינו  בדין      שיהא קלוסו  עולה              כמו  שהיה

ירו1   אינו  בדין      שיהא קלוסי  עולה מושלם  עכשיו כמו  שהיה

ירו2   ואינו בדין      שיהא קילוסו עולה מושלם        כמו  שהיה

או3    אינו  בדין      שיהא קילוסי עולה מושלם  עכשיו כמו  שהיה

או51   אינו  בדין      שיהא קילוסי עולה        עכשו  כמו  שהיה

ששון   אינו  בדין      שיהא קלוסי  עולה משלם   עכשו  כמו  שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עולה

וטי    עולה

מינ         אמ' הקב"ה ביתי חרב וכבודי מתקלס כביכול נתמעט הקילוס

פריז   עולה

דפוס   עולה

ירו1   עולה

ירו2   עולה

או3    עולה

או51   עולה

ששון   עולה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            ולמי      לא

וטי                                            ולמילא

מינ    הה"ד ונדמו נאות השלום משתי כנפות השילום ועל    מי לא

פריז                                           ועל    מי לא

דפוס                                           ועל    מי לא

ירו1                                           ועל    מי לא

ירו2                                           ועלמי     לא

או3                                            ועל    מי לא

או51                                           ועל    מי לא

ששון                                           ועל    מי לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יקום אורהו מי בא מכל באי העולם ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

וטי    יקום אורהו מי בא מכל באי העולם       לא האיר לי חמה ביום

מינ    יקום אורהו מי בא

פריז   יקום       מי בא מכל באי עולם  ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

דפוס   יקום אורהו מי בא מכל באי עולם  ואומר לא האיר לי חמה ביום

ירו1   יקום אורהו מי בא מכל באי עולם  ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

ירו2   יקום אורהו מי בא מכל באי עולם  ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

או3    יקום אורהו מי בא מכל באי עולם  ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

או51   יקום אורהו מי בא מכל באי עולם  ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

ששון   יקום אורהו מי בא מכל באי עולם  ואמ'  לא האיר לי חמה ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא האיר      לבנה בלילה את  מעיר לעיליונים ולתחתונים ואת

וטי    ולא האיר  לי  לבנה בלילה את  מאיר לעליונים  ולתחתונים את

מינ

פריז   ולא האיר  לי  לבנה בלילה את  מאיר לעליונים  ולתחתונים ואת

דפוס   ולא האיר  לי  לבנה בלילה אתה מאיר לעליונים  ולתחתונים

ירו1   ולא האיר  לי  לבנה בלילה את  מאיר לעליוני'  ולתחתוני' את

ירו2   ולא האיר  לי  לבנה בלילה את  מאיר לעליונים  ולתחתונים את

או3    ולא האיר  לי  לבנה בלילה את  מאיר לעליוני'  ולתחתונים את

או51   ולא [האיר לי] לבנה בלילה את  מאיר לעליונים  ולתחתונים את

ששון   ולא האיר      לבנה בלילה את  מאיר לעליוני'  ולתחתוני' את

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאיר לכל  באי העול'    ואת  מתאוה לאורן    שלישר'

וטי    מאיר לכל  באי העולם    ואת  מתאוה לאורן    שליש'

מינ

פריז   מאיר לכל  באי עולם     ואת  מתאוה לאורן של ישראל  שנ'

דפוס        ולכל באי עולם     ואתה מתאוה לאורן של ישראל  הה"ד

ירו1   מאיר לכל  באי עולם     ואת  מתאוה לאור     ישראל  שנא'

ירו2   מאיר לכל  באי עול()[ם] ואת  מתאוה לאור     ישראל  שנא'

או3    מאיר לכל  באי עולם     ואת  מתאוה לאור     ישראל  שנא'

או51   מאיר לכל  באי עולם     ואת  מתאוה לאורן    ישראל  שנ'

ששון   מאיר לכל  באי עולם     ואת  מתאוה לאור     יש'    הוי

--------------------------------------------------------------------

לונ    צו את בני יש'

וטי    צו את בני יש'

מינ                    ואמ' לא נגהה עליו אורה ולא זרחה עליו השמש

פריז   צו את בני ישראל

דפוס   צו את בני ישראל

ירו1   צו את בני ישראל

ירו2   צו את בני ישראל

או3    צו את בני ישראל

או51   צו את בני ישראל

ששון   צו את בני יש'

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    אלהי' מי כמוך מי כמוך בעליונים מי כמוך בתחתונים מי כמוך

מינ    מאיר לכל [באי] העולם ומחבב אורן של ישראל צו את בני ישר'

מינ    ויקחו אליך שמן זית זך