לונ    {ח} ר' אבינא אמ' תרתי  ר'  ברכיה אמ' תרתי  ורבנין אמ'

וטי    {ח} ר' אבינא אמ' תרתי  ר'  ברכיה א'  תרתי  ורבנן  אמ'

מינ    {ח} ר' אבין  אמ' תרתיי ור' ברכיה אמ' תרתיי ורבנן  אמ'

פריז   {ח} ר' אבינא א'  תרתי  ר'  ברכיה א'  תרתין רבנין  אמרין

דפוס   {ח} ר' אבינא אמר תרתי  ור' ברכיה אמר תרתי  ורבנין

ירו1   {ח} ר' אבינא אמ' תרתי  ר'  ברכיה אמ' תרתי  ורבנין אמרי'

ירו2   {ח} ר' אבין  אמ' תרתי  ר'  ברכיה אמ' תרתי         אמ"ר

או3    {ח} ר' אבינא אמ' תרתי  ר'  ברכיה אמ' תרתי         [ורב..

או51   {ח} ר' אבינא אמ' תרתי  ר'  ברכיה אמ' תרתי  ורבנן  אמרין

ששון   {ח} ר' אבינא אמ' תרתי  ר'  ברכיה אמ' תרתי  ורבנין אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תרתי                          ר'  אבינא אמ' הגלגל הזה

וטי          ר'  אבינא אמ'  תרתי  א' ר'  אבינא     הגלגל הזה

מינ    תרתיי ר'  אבין  אמ'  תרתיי

פריז   תרתי  א"ר אבינא                             הגלגל הזה של

דפוס   תרתיי ר'  אבינא אמ'                         הגלגל הזה של

ירו1   תרתי  ר'  אבינא אמ'  תרתי     אמ' אבינא     הגלגל הזה של

ירו2             אבינא                             גלגל  הזה של

או3                    אמרי תרתי]    א"ר אבינא     הגלגל הזה

או51   תרתי  [ר' אבינא אמ'  תרתי]    א"ר אבינא     הגלגל הזה

ששון   תרתי  ר'  אבי'  אמ'  תרתי     א"ר אבינא     הגלגל הזה של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלחמה אחד ממשמשני            הוא ובשעה שהוא יוצא

וטי    שלחמה אחד ממש           משני הוא ובשעה שהוא יוצא

מינ

פריז   חמה   אחד משמש               הוא ובשעה שהוא יוצא

דפוס   חמה   אחד משמשי              הוא ובשעה      שיוצאה

ירו1   חמה   א'  ממשמשני            הוא ובשעה      שיוצא

ירו2   חמה   א'  ממשמשוניה          הוא ובשעה      שיוצא

או3    שלחמה אחד [מ]משמש[נ]יה       הוא ובשעה שהוא יוצא

או51   שלחמה אחד מ[מ]שמשי[ני]ה      הוא ובשעה שהוא יוצא

ששון   חמה   א'  משמשין             הוא ובשעה שהוא יוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעולם אין    בריה         יכולה לזון  עיניו ממנו הה"ד

וטי    לעולם אין    בירייה       יכולה לזון  עיניו ממנו הדה  הד"כ

מינ

פריז   לעולם אין כל בריה   בעולם יכולה לזון  עיניו ממנו הה"ד

דפוס   לעולם אין כל ברייה        יכולה ליזון עיניה ממנה הה"ד

ירו1   לעולם אין כל בריה         יכולה לזון  עיניו ממנו הה"ד

ירו2   לעולם אין כל בריה         יכולה לזון  עינו  ממנו הה"ד

או3    לעולם אין כל בריה         יכולה לזון  עיניו ממנו והדה הוא

או51   לעולם אין כל בריה         יכולה לזון  עיניו ממנה הה"ד

ששון   לעולם אין כל בריה         יכולה לזון  עיניו ממנו הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ          נהר די נור   נגד  ונפק              נהר  דינור

וטי          נהר    דינור נגד  ונפק  וג'         נהר  דינור

מינ          נהר    דינור                        נהיר דינור

פריז         נהר    דינור וגו'

דפוס         נהר    דינור נגד  ונפיק     מקדמוהי

ירו1         נהר    דינור נגיד ונפיק מן  קדמוהי

ירו2         נהר    דינור נגד  ונפק  מן  קדמוהי  אלף  אלפין ישמשוניה

או3    דכתי' נהר    דינור נגיד ונפיק מן  קדמוהי

או51         נהר די נור   נגיד ונפיק מן  קדמוהי

ששון         נהר    דינור נגיד ונפיק מן  קדמוהי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    גלגל חמה מאיר מסוף העולם עד סופו אמ' הקב"ה שמשי מאיר מסוף

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ולאורך אני צריך אמ'  ר' אחא       יי חפץ

וטי                   ולאורך אני צריך א"ר     חייא      יי חפץ

מינ    העולם ועד סופו ולאורך אני צריך א"ר     אחא  כת'  יי חפץ

פריז                  ולאורך אני צריך א"ר     חייא      יי חפץ

דפוס                  ולאורך אני צריך אמ'  ר' אחא       יי חפץ

ירו1                  ולאורך אני צריך א"ר               יי חפץ

ירו2                  ולאורך אני צריך אמ"ר    אחא       יי חפץ

או3                   ולאורך אני צריך א"ר     אחא       יי חפץ

או51                  ולאורך אני צריך א"ר     אחא  כתי' יי חפץ

ששון                  ולאורך אני צריך א"ר     אחא       יי חפץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    למען צדקו                   ולא אמרתי    אלא בשביל לזכותך

וטי    למען צדקו                   ולא אמרתי    אלא בשביל לזכותך

מינ    למען צדקו למען  צדקו                         בשביל לזכותך

פריז   למען צדקו                   ולא אמרתי    אלא בשביל לזכותך

דפוס   למען צדקו                   לא  בראתי    אלא       לזכתך

ירו1   למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ולא אמרתי לך אלא בשביל לזכותך

ירו2   למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ולא אמרתי לך אלא בשביל לזכותך

או3    למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ולא אמרתי לך אלא בשביל לזכותך

או51   למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ולא אמרתי    אלא בשביל לזכותך

ששון   למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ולא אמרתי לך אלא       לזכותך

--------------------------------------------------------------------

לונ              ר' אבינא אמ' חורי  הברק הזה אחד מתולדות

וטי              ר' אבינא אמ' חורי  הברק הזה אחד מתולדות

מינ    אמרתיה לך

פריז             ר' אבינא א'  אוחרי הברק הזה אחד מתולדות של

דפוס             ר' אבינא אמר אוחרי הברק הזה אחד מתולדת

ירו1             ר' אבינא אמר אוחרי הברק הזה אחר מתולדות של

ירו2             ר' אבינא אמ' אוחרי הברק הזה א'  מתולדות

או3              ר' אבינא אמ' אוחרי הברק הזה א'  מתולדות של

או51             ר' אבינא אמ' אחרי  הברק הזה א'  מתולדות של

ששון             ר' אבינא אמ' אחרי  הברק הזה א'  מתולדות של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלאש            שלמעלן הוא

וטי    שלאש            שלמעלן הוא

מינ

פריז   אש   הוא     של מעלן   וכשהוא

דפוס   האש          של מעלן   הוא

ירו1   אש           של מעלה   הוא    דכתי'  ומן האש יוצא ברק

ירו2   שלאש         של מעלה   הוא    דכתי'  ומן האש יוצא ברק

או3    אש   (דכתי') של מעלה   הוא    דכתי'  ומן האש יצא  ברק

או51   אש           של מעלן   הוא    [דכתי' ומן האש יוצא ברק]

ששון   אש           של מעלה   הוא    דכתי'  ומן האש יוצא ברק

--------------------------------------------------------------------

לונ                      מסוף העו'  ועד סופו מבהיק  אורי  ולאורך

וטי                      מסוף העולם ועד סופו מבהיק  אורו  ולאורך

מינ

פריז          יוצא מבהיק מסוף העולם ועד סופו              ולאורך

דפוס                     מסוף העולם ועד סופו מבהיק  אורו  ולאורך

ירו1   וכשהוא            מסוף העולם ועד סופו מבהיק  אורו  ולאורך

ירו2   וכשהוא יוצא       מסוף העולם ועד סופו מבהיק  אורו  ולאורך

או3    וכשהוא יוצא       מסוף העולם ועד סופו מבהיק  אורו  ולאורך

או51   וכשהוא יוצא מבהיק מסוף העולם ועד סופו [מבהיק אורו] ולאורך

ששון   וכשהוא יוצא       מסופ העולם ועד סופו מבהיק  אורו  ולאורך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני צריך אמ"ר    אחא יי חפץ למען צדקו

וטי    אני צריך א"ר     אחא יי חפץ למען צדקו

מינ

פריז   אני צריך

דפוס   אני צריך אמר  ר' אחא יי חפץ למען צדקו

ירו1   אני צריך א"ר         יי חפץ למען צדקו

ירו2   אני צריך אמ"ר    אחא יי חפץ למען צדקו

או3    אני צריך א"ר     אחא יי חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

או51   אני צריך [א"ר        יי חפץ למען צדקו

ששון   אני צריך א"ר     אחא יי חפץ למען צדקו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    היך  דקדמיא

מינ                 < ר' ברכיה אמ' תרתיי א"ר ברכיה כל תשעה

פריז

דפוס   היאך דקדמויא

ירו1   היך  דקדמייא

ירו2   היך  דקדמיא

או3    היך  דקדמייא

או51   היך  דקדמ..

ששון   היך  דקדמייא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    חדשים שח הולד במעי אמו מי מאיר לו שם לא אני והוא שאיוב

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אמ' בהילו נרו עלי ראשי לאורו אלך חשך אמ' המקום ממקום חשיכה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    בראתי לך אורה ולאורה אני צריך א"ר אחא כת' יי חפץ למען צדקו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ר' ברכיה אמ' תרתי  ר'  ברכיה

וטי                             ר' ברכיה אמ' תרתי  ר'  ברכיה

מינ    בשביל לזכותך אמרתיה לך > ר' ברכיה אמ' אוחרי ר'  ברכיה

פריז                            ר' ברכיה א'  תרתי

דפוס                            ר' ברכיה אמ'

ירו1                            ר' ברכיה אמר תרתי  ר'  ברכיה

ירו2                            ר' ברכיה אמ' תרתי  א"ר ברכיה

או3                             ר' ברכיה אמ' תרתי  ר'  ברכיה

או51                            ר' ברכיה אמר תרתי  ר'  ברכיה

ששון                            ר' ברכיה אמ' תרתי  ר'  ברכיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  הגלגל הזה של עין       אין   אדם           רואה  לא

וטי    אמר  הגלגל הזה    שלע?י/ו?ן [אין] אדם           רואה  לא

מינ    אמ'                               האדם הזה אינו רואה  לא

פריז        הגלגל הזה של עין       אין   אדם           רואה  אלא

דפוס        הגלגל הזה של עין       אין   אדם           רואה

ירו1   אמר  הגלגל הזה של עין       אין   אדם           רואה  לא

ירו2        הגלגל הזה של עין       אין   אדם      יכול לראות לא

או3    אמ'  הגלגל הזה    שלעין     אין   אדם           רואה  לא

או51   אמ'  הג..      של עין       אין   אדם           רואה  אלא

ששון   אומ' הגלגל הזה של עין       אין   אדם           רואה  אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתוך השחור שיש בו    ולא מתוך הלבן  שיש   בו  אלא מתוך

וטי    מתוך השחור שיש בו    ולא מתוך הלבן  שיש   בו  אלא מתוך

מינ    מן   השחור     שבעין ולא מן   הלובן שבעין     אלא מן

פריז   מתוך שחור      שבו

דפוס   מתוך                          הלבן  שיש   בו  אלא מתוך

ירו1   מתוך השחור     שבו   ולא מתוך הלבן        שבו אלא מתוך

ירו2   מתוך השחור     שבו   ולא מתוך הלובן       שבו אלא מתוך

או3    מתוך השחור     שבו   ולא מתוך הלבן        שבו אלא מתוך

או51   מתוך הש..      שבו   ולא מתוך הלבן        שבו אלא מת..

ששון   מתוך השחור           ולא מתוך הלבן        שבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    השחור שבשחור   שיש בו    אלא אמ'     הקב"ה לא מתוך חשיכה

וטי    השחור שבשחור   שיש בו    אלא אמ'     הקב"ה מה מתוך חשיכה

מינ    השחור שבשחור       שבעין                      מתוך חשיכה

פריז                                א'      הקב"ה לא מתוך חשיכה

דפוס   השחור                        אמ'     הקב"ה מה מתוך חשיכה

ירו1   שחור  שבשחור   שי  שבו   אלא ()[א]מר הקב"ה    מתוך חשכה

ירו2   שחור  שבשחור   שיש בו    אלא אמ'     הקב"ה    מתוך חשכה

או3    שחור  ש[ב]שחור שיש בו    אלא אמ'     הקב"ה    מתוך חשכה

או51   ...   שבשחור   שיש בו    אלא אמ'     הב"ה     מ..  ...

ששון                                אהב"ה         לא מתוך חשכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבראתי לך אורה ולאורך אני צריך אמ"ר    אחא     יי חפץ

וטי    בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך א"ר     אחא     יי חפץ וג'

מינ    בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך א"ר     אחא כת' יי חפץ למען

פריז   בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך

דפוס   בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך אמ'  ר' אחא     יי חפץ למען

ירו1   בראתי     אורה ולאורך אני צריך א"ר     אחא     יי חפץ למען

ירו2   בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך אמ"ר    אחא     יי חפץ למען

או3    בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך א"ר     אחא     יי חפץ למען

או51   בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך ...             יי חפץ למען

ששון   בראתי  לך אורה ולאורך אני צריך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          ר'   ברכיה אמ'

וטי                                          ר'   ברכיה א'

מינ    צדקו למען צדקו בשביל לזכותך אמרתיה לך רבנן       אמ'

פריז                                         ר'   ברכיה א'

דפוס   צדקו                                  ר'   ברכיה אמר

ירו1   צדקו                                  ר'   ברכיה אמר

ירו2   צדקו                                  ר'   ברכיה אמ'

או3    צדקו                                  ר'   ברכיה אמ'

או51   צדקו                                  ר'   ברכיה אמר

ששון                                         ר'   ברכיה אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חורי               והארץ היתה תהו

וטי    חורי               והארץ היתה תהו  ובהו  וג'

מינ    תרתיי רבנן אמ' כת' והארץ היתה תהו  ובהו  וחשך על   פני

פריז   אוחרי              והארץ היתה תהו  ובהו

דפוס   אוחרי              והארץ היתה תוהו ובוהו

ירו1   אוחרי              והארץ היתה תהו  ובהו

ירו2   אוחרי              והארץ היתה תוהו ובהו

או3    אוחרי              והארץ היתה תוהו ובהו

או51   ...                והארץ היתה תוהו ובוהו

ששון   אחריו              והארץ היתה תוהו ובהו  וחשך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ         ומה כת'  בתריה ויאמר אלהים יהי אור          אלא אמ'

וטי         ומה כת'  בתריה ויאמר אלים  יהי אור וג'      אלא אמ'

מינ    תהום

פריז        מה  כת'  בתריה ויאמר אלהים יהי אור              א'

דפוס        מה  כתיב בתריה ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור     אמר

ירו1        מה  כתיב בתריה ויאמר אלהים יהי אור          אלא אמר

ירו2        ומה כתי' בתריה ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור אלא אמ'

או3         מה  כתי' בתריה ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור אלא אמ'

או51        מה  כתי' ...   ויאמר אלהים יהי אור          אלא אמ'

ששון        מה  כתי' בתריה ויאמר אל'ים יהי אור

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה מה  מתוך   חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך

וטי    הק'   מה  מתוך   חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך א"ר

מינ              במקום  חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך א"ר

פריז   הקב"ה     מתוך   חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך

דפוס   הקב"ה מה  מתוך   חשכה  בראתי לך אורה ולאורך אני צריך אמר

ירו1   הקב"ה     מתוך   חשכה  בראתי לך אורה ולאורך אני צריך א"ר

ירו2   הקב"ה     מת<..> חשכה  בראתי לך אורה ולאורך אני צריך אמ"ר

או3    הקב"ה     מתוך   חשכה  בראתי לך אורה ולאורך אני צריך א"ר

או51   הב..  ... ...    חשכה  בראתי לך אורה ולאורך אני ...  א"ר

ששון   אהב"ה     מתוך   חשיכה בראתי לך אורה ולאורך אני צריך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי       אחא

מינ       אחא כת'  יי חפץ למען צדקו למען  צדקו בשביל לזכותך אמרתיה

פריז

דפוס   ר' אחא וכו'

ירו1      אחא      יי חפץ

ירו2      אחא      יי חפץ למען צדקו

או3       אחא      יי חפץ למען צדקו

או51      אחא      יי חפץ למען צדקו ור..]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         רבנין              אמ' תרתי               אמ'

וטי         רבנן         אמרי      תרתי               א'

מינ    לך { ר'     ברכיה אמ'       תרתיי א"ר    ברכיה

פריז        רבנין        אמרין     תרתין              א'

דפוס        ורבנין       אמר       תכתי         אמרי

ירו1        רבנין        אמרין     תרתי  רבנין  אמרין אמר

ירו2        רבנין        אמרי      תרתי               אמ'

או3         רבנין        אמרי      תרתי  רבנין  אמרי  אמ'

או51        רבנין        אמרין     תרתי  [רבנין אמרי] אמ'

ששון        ורבנין       אמרי      תרתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה לוולד    כל      תשעה חדשים שהיתה         במעי אמך

וטי    הקב"ה לולד     כל אותם תשעה חדשים שהיתה         במעי אמך

מינ                   כל      תשעה חדשים שח       הולד במעי אמו

פריז   הקב"ה לוולד    כל אותן      הימים שהיית         במעי אמך

דפוס   הקב"ה לולד     כל אותן תשעה חדשים שהיית         במעי אמך

ירו1   הקב"ה לולד     כל      תשעה חדשים שה[י]יתה      במעי אמך

ירו2   הקב"ה לילו<..> כל      ט'   חדשים שהיית         במעי אמך

או3    הקב"ה לולד     כל      ט'   חדשים שהיית         במעי אמך

או51   הב"ה  לוולד    כל אותן      חדשים שהיית         במעי אמך

ששון   אהב"ה          כל אותם      חדשי' שהיית         במעי אמך

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי  היה   מאיר לך        לא  אני  הוא       שאיוב אמ' בהלו

וטי    מי  היה   מאיר לך        לא  אני  הוא       שאיוב אמ' בהלו

מינ    מי        מאיר לו שם     לא  אני  והוא      שאיוב אמ' בהילו

פריז   אני הייתי מאיר לך                 הוא       שאיוב או' בהלו

דפוס   אני היתי  מאיר לך

ירו1       הייתי מאיר לך

ירו2       הייתי מאיר לך

או3        הייתי מאיר לך ולאורך אני צריך

או51   אני הייתי מאיר לך                 הוא  שאמ' איוב      בהלו

ששון   אני הייתי מאיר לך                 הוא  שאמ' איוב      בהלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    נרו עלי  ראשי      מה  כל תשעה חדשים שהיתה במעי אמו אני

וטי    נרו וגו'           ומה כל תשעה חדשים שהיתה במעי אמך אני

מינ    נרו עלי  ראשי

פריז   נרו עלי  ראשי

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51   נרו עלי  ראשי

ששון   נרו עלי  ראשי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הייתי מאיר לך

וטי    הייתי מאיר לך

מינ                               לאורו אלך חשך אמ' המקום ממקום

פריז                 מה כת' בתריה לאורו אלך חשך

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ולאורך אני צריך

וטי                        ולאורך אני צריך

מינ    חשיכה בראתי לך אורה ולאורה אני צריך א"ר אחא כת' יי חפץ

פריז                       ולאורך אני צריך

דפוס                       ולאורך אני צריך

ירו1                       ולאורך אני צריך

ירו2                       ולאורך אני צריך

או3

או51                       ולאורך אני צריך

ששון                       ולאורך אני צרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       ורבנין אמ'   חורי

וטי                                       ורבנן  אמרי  חורי

מינ    למען צדקו בשביל לזכותך אמרתיה לך } רבנן   אמ'   אחרי

פריז                                      ורבנין אמרי' חורו

דפוס                                      ורבנין אמרי  אוחרי'

ירו1                                      רבנין  אמרין אוחרי

ירו2                                      רבנין  אמרי  אוחרי

או3                                       רבנין  אמרי  אוחרי

או51                                      [רבני' אמרי  אוחרי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ             והוא גלי עמיקתא

וטי             והוא גלא עמיקתא וגו'

מינ    רבנן אמ' והוא גלי עמיקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכה ונהורה עימיה

פריז            והוא גלי עמיקתא

דפוס            הוא  גלי עמוקתא ומסתרתא ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה

ירו1            והוא גלי עמיקתא ומסתרתא

ירו2            הוא  גלי עמיקתא ומסתרתא

או3             והוא גלי עמיקתא ומסתרתא

או51            והוא גלי עמיקתא ומסתרתא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ' הק'   נהורה  עמי   שרי נהורה גבי שרי ולאורך אני

וטי         אמ' הקב"ה נהורא  עמי   שרא נהורא גבי שרי ולאורך אני

מינ    שריה                                          ולאורן אני

פריז                  ונהורא עמיה  שרי               ולאורך אני

דפוס   שרי  אמ' הקב"ה נהורא        שרי       גבי     ולאורך אני

ירו1        אמ' הקב"ה נהורא  עמי   שרי               ולאורך אני

ירו2        אמ' הקב"ה נהורא  עימיה שרא               ולאורך אני

או3         אמ' הקב"ה נהורא  עמי   שרי               ולאורך אני

או51        אמ' הב"ה  נהורא  עמי   שרי               ולאורך אני

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    צריך

וטי    צריך

מינ    צריך

פריז   צריך

דפוס   צריך

ירו1   צריך

ירו2   צריך

או3    צריך

או51   צריך]

ששון