לונ    {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייה שמן

וטי    {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייא שמן

מינ    {י}                        שמן זית

פריז   {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייא שמן

דפוס   {י}            תני ר' חייא שמן זית

ירו1   {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייא שמן

ירו2   {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייא שמן

או3    {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייא שמן

או51   {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תאני ר' חייא שמן

ששון   {י} ויקחו אליך             שמן זית זך תני  ר' חייא שמן

--------------------------------------------------------------------

לונ    זית    ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזים ולא שמן צנונות ולא

וטי    זית    לא  שמן שמשמין  ולא שמן אגוזים לא  שמן צנונות לא

מינ           ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזין ולא שמן צנונות ולא

פריז   זית    ולא שמן שומשמין                ולא שמן צנונות ולא

דפוס          ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזי' ולא שמן צנונות ולא

ירו1   זית    ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזים

ירו2   זית    ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזים

או3    זית זך ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזים

או51   זית    ולא שמן שומשמין ולא שמן

ששון   זית    ולא שמן שומשמין ולא שמן אגוזים ולא שמן צנונות ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמן שקדים  אלא שמן   זית מזיתים

וטי    שמן שקידין אלא שמן   זית מזיתים

מינ    שמן דגים   אלא שמן   זית מזיתו  ולמה שמן זית מזיתו

פריז   שמן שקדים  אלא שמן   זית מזתים

דפוס   שמן שקדים  אלא שמן   זית מזיתך

ירו1              אלא       זית מזתים

ירו2              אלא זיתים שמן מזתים

או3               אלא       זית מזיתים

או51       דגים   אלא       זית מזתים

ששון   שמן שקדים  אלא שמן   זית מזתים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    אבין משל למלך שמרדו      ליגיונותיו          וליגיון

וטי    א"ר     אבין     למלך שמרדו בו   ליגיונותיו          וליגון

מינ    א"ר     יצחק     למלך שמרדו עליו ליגנותיו   והיה שם  ליגנון

פריז   א"ר     אבין     למלך שמרדו בו   לגיונותיו           ולגיון

דפוס   א"ר     אבין משל למלך שמרדו בו   לגיוניו             ולגיון

ירו1   אמ'  ר' אבין     למלך שמרדו בו   לגיונותיו       חוץ מלגיון

ירו2   אמ"ר    אבין     למלך שמרדו בו   לגיונותיו       חוץ מלגיון

או3    א"ר     אבין     למלך שמרדו בו   לגיונותיו       חוץ מלגיון

או51   א"ר     אבין     למלך שמרדו בו   לגיונותיו       חוץ מלגיון

ששון   א"ר     אבין     למלך שמרדו בו   ליגיונותיו      חוץ מליגיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד משלו לא  מרד לו אמ' המלך אותו ליגיון שלא מרד בי

וטי    אחד משלו לא  מרד בו א'  המלך אותו ליגיון שלא מרד בי

מינ    אחד

פריז   אחד משלו לא  מרד בו א'  המלך אותו לגיון  שלא מרד בי

דפוס   אחד משלו לא  מרד בו אמ' המלך אותו לגיון  שלא מרד בי

ירו1   אחד                 אמ' המלך אותו לגיון             יעשו

ירו2   א'                  אמ' המלך אותו לגיון             עשו

או3    אחד                 אמ' המלך אותו לגיון             יעשה

או51   א'       שלא מרד    אמ' המלך אותו לגיון             יעשו

ששון   א'                  אמ' המלך אותו לגיון             יעשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממני יעשו

וטי    ממנו ייעשו

מינ               שנתן נפשו על המלך הואיל והליגיון הזה נתן נפשו

פריז   ממנו יעשה

דפוס   ממנו יעשו

ירו1   ממנו

ירו2   ממנו

או3    ממנו

או51   ממנו

ששון   ממנו

--------------------------------------------------------------------

לונ                         דוכסין  ואיפרכין    ואיסטר()[ט]לטין

וטי                         דוכסין  ואיפרכין    ואיסטראטילטין

מינ    (עליו) עלי ממנו יעשו דוכסין  הפרכין      וסראטילאטין

פריז                        דוכסין  והפר?ב/כ?ין ואסטרטילין

דפוס                        דוכוסין ואיפרכין    ואיסטרליטין

ירו1                        דוכסין  ואפרכין     ואיסטוטולין

ירו2                        דוכוסא  ואפרכא      ואיסטריוטא

או3                         דוכוסין ואפרכין     ואיסטרטלין

או51                        דוכסין  ואפרכין     ואסטרוטולין

ששון                        דוכסין  ואפרכין     ואיסטורטולין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף    כך אמ'     הקב"ה       הזית הזה   מביא  אורה לעולם

וטי    <..>ך כך אמ' הק'             הזית הזה   מביא  אורה לעולם

מינ          כך אמ'     הקב"ה הואיל וזית זה    הביא  אורה לעולם

פריז   אף    כך א'      הקב"ה       הזית הזה   מביא  אורה לעולם

דפוס         כך אמ'     הקב"ה       הזית הזה   הביאה אורה לעולם

ירו1         כך אמ'     הקב"ה       הזית הזה   הביא  אור  לעולם

ירו2         כך אמ'     הקב"ה       הזית הזה   הביא  אור  לעולם

או3          כך אמ'     הקב"ה       הזית [הזה] הביא  אור  לעולם

או51         כך אמ'     הב"ה        הזית הזה   הביא  אור  לעולם

ששון         כך         אהב"ה       הזית הזה   הביא  אור  לעולם

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    ממנו נמשחו אהרן ובניו כל שבעת ימי המילואים ממנו

מינ    נמשחו מזבח הזהב וכל כליו ושלחן ומנורה וכיור וכנו ממנו נמשחו

מינ    כהנים גדולים ומלכים אפי' כהן גדול [בן] כהן גדול עד עשרה

מינ    דורות טעון משיחה מלך בתחלה טעון משיחה ואין מושחין מלך בן

מינ    מלך ומפני מה משחו שלמה מפני אדניה ויואש מפני עתליה ויהואחז

מינ    מפני יהויקים שהיו גדול ממנו שתי שנים וכולו קיים לעתיד לבא

מינ    שמן משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם ואימתי הזית הזה הביא

 

 

--------------------------------------------------------------------

לונ               מימי נח      הה"ד   ותבא  אליו היונה לעת

וטי               מימי נח      הדהד"כ ותבא  אליו היונה לעת

מינ    אורח לעולם בימי נח (שש) שנ'    ותבא  אליו היונה לעת

פריז              מימי נח      הה"ד   ותבא  אליו היונה וג'

דפוס              בימי נח      הה"ד   ותבא  אליו היונה לעת

ירו1              בימי נח      דכתיב  ותבא  אליו היונה לעת

ירו2              בימי נח      דכתי'  ותבא  אליו היונה לעת

או3               בימי נח      דכתי'  ותבא  אליו היונה לעת

או51              בימי נח      דכתיב  ותבוא אליו היונה לעת

ששון              בימי נח      דכתי'  ותבא  אליו היונה לעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף      קטיל     המד"א

וטי    ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהוא טרף בפיה קטיל     הכמה

מינ    ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף

פריז                             מהו  טרף בפיה קטיל     כד"א

דפוס   ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף      קטיל     כד"א

ירו1   ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף      קטל      כד"א

ירו2   ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף      קטל      כד"א

או3    ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף      קטל  היך מד"א

או51   ערב והנה עלה זית טרף בפיה מהו  טרף      קטל  היך כד"א

ששון   ערב והנה עלה זית טרפ בפיה מהו  טרפ      קטיל     כמד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ            טרף  טרף  יוסף אמ"ר ברכיה     אילו      קטלתנה

וטי    דאת אמ' טרף  טרף  יוסף א"ר  ברכיה     אילו   לא קטלת

מינ                           ר'   ברכיה אמ' אמ'       קטיל

פריז           טרף  טרף  יוסף א"ר  ברכיה     אילולי לא קטלתיה

דפוס           טרוף טורף יוסף א"ר  ברכיה     אלו    לא קטלתיה

ירו1           טרוף טורף יוסף א"ר  ברכיה     אלו    לא קטלתיה

ירו2           טרוף טורף יוסף אמ"ר ברכיה     אלו       קטלתיה

או3            טרוף טורף יוסף א"ר  ברכיה     אילו   לא קטלתיה

או51           טרף  טורף יוסף א"ר  ברכיה     אלו    לא קטלתיה

ששון           טרופ טורפ יוספ א"ר  ברכיה     אילולי לא קטלתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ       אילו לא   הוה מיתעבדא                      ומהיכן  הביאה

וטי    בה אילן לא   הוה מתעבדה                       ומאיכן  הביאה

מינ                 הוא בידיך    הה"ד טרוף טורף יוסף מהיכן   הביאה

פריז      אילן רב   הוה מתעבד                        ומהיכן  הביאה

דפוס      אילן רב   הוה מתעבדא                       ומהיכן  הביאהו

ירו1      אילן גדול הוה מתעבדא                       ומהיכן  הביאתו

ירו2      אילן רב   הוא מתעבדא                       ומהיכן  הבאתו

או3       אילן רב   הוה מתעבדא                       ומהיכן  הביאתו

או51           לא   הוה מתעבד[א]                     ומהיכאן הביאתו

ששון      אילן רב   הוה מתעבד                        ומהיכן  הביאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו ר' אבא בר  כהנא אמ' מהר המשחה הביאה  אתו  ר'

וטי    אותו ר' אבא בר  כהנא אמ' מהר המשחה הביאה  אתו  ר'

מינ    אותו ר' אבא בר  כהנא אמ'

פריז   אותו ר' אבא בר  כהנא א'  מהר המשחה הביאה  אותו

דפוס        ר' אבא בר  כהנא אמר מהר המשחה הביאהו      ר'

ירו1        ר' אבא ב"כ      אמ' מהר המשחה הביאתו      ר"ל

ירו2        ר' אבא ב"כ      אמ' מהר המשחה             ר"ל

או3         ר' אבא בר  כהנא אמ' מהר המשחה הביאתו      ר'

או51        ר' אבא בר  כהנא אמ' מהר המשחה הביאתו      ר'

ששון   אותו ר' אבא ב"כ      אמ' מהר המשחה             ר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לוי אמ' משמטוטי ארץ יש'   הביאה  אתו  ה"ה      דאינון

וטי    לוי אמ' משמטוטי ארץ יש'   הביאה  אתו  הדה  היא דאינון

מינ            משמטוטי ארץ ישר'  הביאה  אותו והיא דא  בבריאתה

פריז                                         הה"ד     ?ד/ר?אינון

דפוס   לוי אמ' משמטוטי ארץ ישראל הביאהו      הדא      דאינון

ירו1       א'  משבטוטי ארץ ישראל הביאתו      היא      דאינון

ירו2       אמ' משבטוטי ארץ ישראל הביאתו      היא      דאינון

או3    לוי אמ' משבטוטי ארץ ישראל הביאתו      היא      דאינון

או51   לוי אמ' משמטוטי ארץ ישראל הביאתו      הדה  הוא דאינון

ששון       אמ' משמטוטי ארץ יש'   הביאתו      הדא  היא דאינון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'           ארעא  דארץ יש'    לא לקת  במי  מבולא  הוא

וטי    אמרין         ארעא       דיש'   לא לקת  במוי דמבולא הוא

מינ    אמרין לא טאפת ארעא       דישראל         מן   מבולא

פריז   אמרין         דארעא      דישר'  לא לקת  בימי טופנא  הוא

דפוס   אמ'           ארעא       דישראל לא לקת  במוי דמבולא הוא

ירו1   אמרין         ארעא       דישראל לא לקת  בימי מבולא  הוא

ירו2   אמרי          ארעא       דישר'  לא לקת  בימי מבולא  הוא

או3    אמרין         ארעא       דישראל לא לקת  בימי מבולא  הוא

או51   אמרין         ארץ        ישראל  לא לקת  במי  טופנא  הוא

ששון   אמרין         ארעא       דיש'   לא לקתה במי  טופנא  הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהקב"ה אמ'     על  ידי יחזקאל בן  אדם אמר  לה את  ארץ לא

וטי    שהקב"ה א'   לה על  ידי יחזקאל בן  אדם אמר  לה את  ארץ לא

מינ

פריז   שהקב"ה א'   לה על  ידי יחזקאל                     ארץ לא

דפוס   שהקב"ה אומ' לה על  ידי יחזקאל בן  אדם אמור לה את  ארץ לא

ירו1   שהקב"ה אומ' לה ע"י     יחזקאל בן  אדם אמור לה את  ארץ לא

ירו2   שהקב"ה אומ'    ע"י     יחזקאל

או3    שהקב"ה אומ' לה ע"י     יחזקאל בן  אדם אמ'  לה את  ארץ לא

או51   שהב"ה  אומר    ע"י     יחזקאל [בן אדם אמור לה את] ארץ לא

ששון   שהב"ה  אמ'     ע"י     יחזקאל                     ארץ לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מטהרה  היא ולא גשמה        ביום זעם

וטי    מטוהרה היא לא  גשמה        ביום זעם

מינ                                        ר' אבהו אמ' מהר המשחה

פריז   מטוהרה היא ולא גושמה       ביום זעם

דפוס   מטוהרה היא

ירו1   מטוהרה היא לא  גושמה       ביום זעם

ירו2              לא  גושמה       ביום זעם

או3    מטוהרה היא לא  גושמה       ביום זעם

או51   מטוהרה היא ולא גושמה       ביום זעם

ששון   מטוהרה היא ולא (הו)ג[ו]שמה ביום זעם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הביאה אותו (אמ' לו ר' אבהו אילו משם הביאה אותו לא היה להביא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ"ר יוחנן אפילו איסטרובילין    שלריחים נימחו

וטי         א"ר  יוחנן אפילו איסטרובילין    שלריחים נמחו

מינ    דבר)

פריז        א"ר  יוחנן אפלו  אסטרובל     של רחים    נימוחו

דפוס        א"ר  יוחנן אפי'  אסטרובלין   של רחים    נמחו

ירו1        א"ר  חנין  אפי'  אצטרובלין      שברחים  נימוחו

ירו2        אמ"ר יוחנן אפי'  איצטרובלין     שבריחים נימוחו

או3         א"ר  יוחנן אפי'  איצטרובלין     שברחים  נמוחו

או51        א"ר  יוחנן אפי'  אצטרובלין   של ריחיים  נימוחו

ששון        א"ר  יוח'  אפי'  איצטרובלים     שבריחים נימוחו

--------------------------------------------------------------------

לונ    במים ר' מריי      שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאה

וטי    במים ר' כודיי א'  שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאה

מינ         ר' ביראי אמ' שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאה

פריז   במים ר' ברכיה א'  שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאה

דפוס   במים ר' ברכיה אמ' שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאהו

ירו1   במים ר' בוריי אמ' שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאתו

ירו2   במים ר' בוריי אמ' שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאתו

או3    במים ר' בוריי אמ' שערי ג"ע     נפתחו לה ומשם הביאתו

או51   במים ר' בוריי אמר שערי גן  עדן נפתחו לה ומשם הביאתו

ששון   במים ר' בוריי אמ' שערי ג"ע     נפתחו לה ומשם הביאתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו                                          לא  היה

וטי    אתו                                          לא  היה

מינ    אותו אמ' לו  ר' אבהו אילו משם     הביאה אותו לא  היה

פריז   אותו                                         ולא היה

דפוס        אמ' ליה ר' איבו אלו  מגן עדן הביאו      לא  היה

ירו1                                                ולא היה

ירו2                                                ולא היה

או3                                                 ולא היה

או51                                                ולא היה

ששון                                                ולא היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לה להוציא דבר מעולה            כגון קינמון ובלסמון

וטי    לה להביא  דבר מעולה            כגון קנמון  ובלסמון

מינ       להביא  דבר מעולה            כגון קנמון  ופילפל    סמול

פריז   שם להוציא דבר מעולה            כמן  קנמון  וכל       המון

דפוס   לה        דבר מגולה יותר להביא כגון קנמון  ובלסמון

ירו1   לה להביא                            קנמון  ובלשמון

ירו2   לה להביא                            קנמון  ובלשמון

או3    לה להביא                            קנמון  ובלשמון

או51   לה להביא                            קנמון  [ובלשמון]

ששון   לה להביא                            קנמון  ובלשמון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא רמז  רמזה      לו      ואמ'  לו  מרי  נח מר    מזה

וטי    אלא רמז  רמ(ס)[ז]ה לו      ואמרה לו  מרי  נח מר    מזה

מינ    אלא רמז  רמזה      לו      אמרה  לו  מארי נח מר    זה

פריז       רמז  רמזה      לו תורה ואמרה     מרי  נח [מר]  מזה

דפוס   אלא רמז  רמזה      לו      ואמ'  לו  מרי  נח מר    מזה

ירו1   אלא רמזה                   ואמרה לנח         מרמזה

ירו2   אלא רמזה                   ואמרה לנח         מר    מזה

או3    אלא רמזה                   ואמרה לנח מרי     מר    מזה

או51   אלא רמזה                   ואמרה לנח מרי     מר    מזה

ששון   אלא רמזה                   אמרה  לנח מר      ומר   מזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתחת ידיו    שלק'             ולא  מתוק מתחת ידיך

וטי    מתחת ידיו    שלהקב"ה          ולא  מתוק מתחת ידיך

מינ    מתחת ידו  של הקב"ה            ולא  מתוק מתחת ידך

פריז   מתחת ידיו של הקב"ה            ואין מתוק מתחת ידיך

דפוס   מתחת ידו  של הקב"ה            ולא  מתוק מתחת ידיך

ירו1   מתחת ידי     המקום   ברוך הוא ולא  מתוק מתחת ידיך

ירו2   מתחת ידי     המקום            ולא  מתוק מתחת ידיך

או3    מתחת ידי     המקום            ולא  מתוק מתחת ידיך

או51   מתחת ידי     המקום            ולא  מטק  מתחת ידיך

ששון   מתחת ידיו של הב"ה             ולא  מתוק מתחת ידיך