לונ              {א}                          סביב רשעים    יתהל'

וטי    פרשתא ל"ב {א}                          סביב רשעים    יתהלכון

מינ              {א}                          סביב רשעים    יתהלכון

פריז   פרשה  ל"ב {א} ויצא בן אשה ישראלית הה"ד סביב רשעים    יתהלכון

דפוס   פרשה  לב  {א} ויצא בן אשה ישראלית

ירו1             {א}                          סביב רשעים    יתהלכון

ירו2             {א}                          סביב רשעים    יתהלכון

או3              {א}                          סביב רשעים    יתהלכון

או51   פרשתא ל"ג {א} ויצא בן אשה ישראלית הה"ד סביב [ה]רשעים יתהלכון

ששון   פרשתא ל"ב {א} ויצא בן אשה ישראלית הה"ד סביב רשעים    יתהלכון

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'               ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אמ'

וטי    וג'                ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה או'

מינ    כרום זלות לבני אדם ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהוד' אמ'

פריז                      ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ'

דפוס                      ר' יהודה ור' נחמיה           אומ'

ירו1   כרום זלות לבני אדם ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ'

ירו2   וגו'               ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהוד' אומ'

או3    כרום זלות לבני אדם ר' יהודה ור' נחמיה ר'  יהודה אומ'

או51                      ר' יהודה ור' נחמיא ר'  יהודה אומ'

ששון                      ר' יהו'  ור' נחמ'  ר"י       או'

--------------------------------------------------------------------

לונ                            סביב לרשעים             צדיקים

וטי                            סביב [ל]רשעים           הצדיקים

מינ                            סביב לרשעים             צדיקים

פריז                           סביב רשעים              הצדיקים

דפוס   הה"ד סביב רשעים יתהלכון סביב לרשעים             הצדיקים

ירו1                           סביב רשעים              הצדיקי'

ירו2                           סביב רשעים    יתהלכון   הצדיקים

או3                            סביב הרשעים             הצדיקים

או51                           סביב רשעים    (יתהלכון) הצדיקים

ששון                           סביב הרשעי'             הצדיקים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקים יוצאין מתוך גן   עדן ורואין

וטי    מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקים יוצאין מתוך גן   עדן ורואין

מינ    מתהלכין         בשעה שהצדיקים יוצאין      מגן  עדן ורואין

פריז   מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקים יוצאין      מגן  עדן ורואין

דפוס   מהלכין     כיצד בשעה שצדיקים  יוצאין מתוך גן   עדן ורואין

ירו1   מתהלכין הא כיצד בשעה שהצדיקי' יוצאים      מג"ע     ורואים

ירו2   מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקים יוצאים      מג"ע     ורואי'

או3    מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקים יוצאין      מג"ע     ורואין

או51   מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקים יוצאין      מג"ע     ורואין

ששון   מהלכין  הא כיצד בשעה שהצדיקי' יוצאין      מג"ע     ורואין

--------------------------------------------------------------------

לונ    את   הרשעים  שהן נידונין  בתוך גיהינם  נפשה שמחה  עליהם

וטי    את   הרשעים  שהן נידונין  בתוך גיהנם   נפשם שמיחה עליהן

מינ    את   הרשעים      נידונים       בגהינם  נפשם שמחה  עליהן

פריז        שהרשעים     שנידונים בתוך גהינם   נפשם שמחה  עליהם

דפוס   את   הרשעים      נדונין        בגיהנם  נפשם שמחה  עליהם

ירו1   את   הרשעי'      שנידוני' מתוך גיהנם   נפשם שמחה  עליהם

ירו2   את   הרשעי'      שנדונים       בגהינם  נפשם שמחה  עליהם

או3    את   הרשעים      שנדונים  בתוך גהינם   נפשם שמחה  עליהם

או51   [את] הרשעים      שנידונין      בגיהינם נפשם שמחה  עליהם

ששון   את   הרשעי'      שנידונין בתוך גיהנם   נפשם שמחה  עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים וגו'

וטי    הדהד"כ ויצאו ויראו בפגרי האנשים וגו'

מינ    הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים הפושעים בי כי   תולעתם

פריז   הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים

דפוס   הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים הפושעים בי

ירו1   הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשי'

ירו2   הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים הפושעים בי וגו'

או3    הה"ד   ויראו וראו  בפגרי האנשים הפושעים בי

או51   הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים הפושעים בי

ששון   הה"ד   ויצאו וראו  בפגרי האנשים הפושעים בי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             באותה שעה

וטי                                             באותה שעה

מינ    לא תמות ואשם לא תכבה והיו דיראון לכל בשר באותה שעה

פריז                                            באותה שעה

דפוס                                            באותה שעה

ירו1                                            באותה שעה

ירו2                                            באותה שעה

או3                                             באותה שעה

או51                                            באותה שעה

ששון                                            באותה שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הם        נותנים              שבח והודיה  לק'    על הייסורין

וטי    הן        נותנין              שבח והודייה למק'   על הייסורין

מינ       צדיקים נותנים              שבח והודאה         על ייסורין

פריז   הם        נותנין              שבח והודייה להקב"ה על האיסורים

דפוס   הן        נותנין              שבח והודאה  להקב"ה על הייסורין

ירו1             נותני'              שבח והודאה  למקום  על הייסורי'

ירו2             נותני'              שבח והודייה למקום  על הייסורין

או3              נותנין              שבח והודיה  למקום  על הייסורין

או51   הם        (מ)[נו]תנין (זכיות) שבח והודאה  להב"ה  על

ששון             נותנה               שבח והודאה  למקום  על הייסורין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהביא עליהן        בעולם הזה הה"ד      ואמרת ביום ההוא

וטי    שהביא עליהן        בעולם הזה הדה  הד"כ ואמרת ביום ההוא

מינ    שהביא עליהם        בעולם הזה שנ'       ואמרת ביום ההוא

פריז   שהביא עליהם        בעולם הזה הה"ד

דפוס   שהביא עליהם        בעולם הזה הה"ד      ואמרת ביום ההוא

ירו1   שהביא עליהם        בעה"ז     הה"ד      ואמרת ביום ההוא

ירו2   שהביא עליהם        בעה"ז     הה"ד

או3    שהביא עליהם        בעה"ז     הה"ד      ואמרת ביום ההוא

או51   שהביא עליהם יסורי' בעה"ז     שנ'

ששון   שבאו  עליהם        בעה"ז     הה"ד      ואמר  ביום ההוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אודך יי  כי אנפ' וגו'                  ישוב אפך באומ'

וטי    אודך יי  כי אנפת בי   וג'              ישוב אפך

מינ    אודך יי  כי אנפת בי   ישוב אפך ותנחמני ישוב אפך באומות

פריז   אודך יי  כי אנפת בי   ישוב אפך                  באומות

דפוס   אודך יי  כי אנפת בי   ישוב אפך                  באומות

ירו1   אודך יי  כי אנפת בי   וגו'             ישוב אפך

ירו2   אודך יי  כי אנפת בי   ישוב

או3    אודך ייי כי אנפת בי   ישוב אפך ותנחמני          באומו'

או51   אודך ייי כי אנפת בי                    ישוב אפך באומו'

ששון   אודך יי  כי אנפת בי   ישוב אפך וגו'    ישוב אפך באומו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    העולם ותנחמני מהם

וטי                      בעולם הזה באומות העול' ותנחמני מהם

מינ    העולם ותנחמני מהם

פריז   העולם ותנחמני בהם

דפוס   העולם ותנחמני מהם

ירו1                               בא"ה         ותנחמני מהם

ירו2   אפך   ותנחמני מהם

או3    העו'  ותנחמני מהם

או51   העולם ותנחמני מהן

ששון   העו'  ותנחמני מהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימתי                                       כרום     זולות

וטי    אימתי                                       כרום     זלות

מינ    (ואימתי)    [ותראני נקמה מאוייבי בעולם הבא] כרום     זולות

פריז   אימתי                                       כרום     זלות

דפוס   אימתי                                       כרום     זלות

ירו1   אימתי                                       כרום     זולות

ירו2   אמרתי                                       כרום     זולות

או3    א[י]מ()[ת]י                                 ()[כ]רום זלות

או51   אימתי                                       כרום     זולות

ששון   אימתי                                       כרום     זלות

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבני אדם            לכשירומם   הקב"ה כרם     בזוי

וטי                        לכשירומם   הקב"ה כרם     בזוי

מינ    לבני אדם [כרם כתי'] [ל]כשירומם הקב"ה ()[כ]רם [בזוי]

פריז   לבני אדם            לכשירומם   הקב"ה כרום    בזוי    בזוי

דפוס                       לכשירומם   הקב"ה כרם     בזוי

ירו1   לבני אדם            לכשירומם   הקב"ה כרם     הבזוי

ירו2   לבני אדם            לכשירומם   הקב"ה כרם     הבזוי

או3    לבני אדם            לכשירומם   הקב"ה כרם     הבזוי

או51   לבני אדם            כשירומם    הב"ה  כרם     [ה]בזוי

ששון   לבני אדם            לכשירומם   הב"ה  כרם     הבזוי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעולמו                         ואין כרמו    שלק'    אלא

וטי    בעולמו                         ואין כרם     שלהקב"ה אלא

מינ    בעולם  הזה                                          אילו

פריז   בעולמו שאומות העולם מזלזלין בו ואין כרמו של הקב"ה   אלא

דפוס   בעולמו                         ואין כרמו של הקב"ה   אלא

ירו1   בעולם                          ואין כרמו            אלא

ירו2   בעולם                          ואין כרמו            אלא

או3    בעולם                          ואין כרמו            אלא

או51   בעולמו שאומו' העולם מזלזלין בו ואין כרמו של הב"ה    אלא

ששון   בעה"ז                          ואין כרמו של הב"ה    אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ        יש'   שנ'  כי כרם יי  צבאות

וטי        יש'   הה"ד כי כרם יי  צבאות בית יש'

מינ    בית ישר'  הה"ד כי כרם יי  צבאות בית ישר'

פריז       ישר'  שנ'  כי כרם יי  צבאות בית ישר'

דפוס       ישראל שנ'  כי כרם יי  צבאות בית ישראל ויהודה נטע שעשועיו

ירו1       ישראל שנא' כי כרם יי  צבאו' בית ישראל

ירו2       ישראל שנא' כי כרם יי  צבאות בית ישראל

או3        ישראל שנא' כי כרם ייי צבאות בית ישראל

או51       ישראל שנ'  כי כרם ייי צבאות בית ישראל

ששון       יש'   שנ'  כי כרם יי  צבאות בית ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לו ר' נחמיה בר'             עד מתי   אתה   עוקף

וטי    אמ' לו ר' נחמיה בירבי           עד מתיי  את    עוקיף

מינ    אמ' לו ר' נחמיה       יהודה ב"ר עד מתי   [אתה] עוקם

פריז   א'  לו ר' נחמיה ברבי            עד מתי   אתה   זוקף

דפוס   אמר לו ר' נחמיה                 עד מתי   אתה   עוקף

ירו1   אמ' לו ר' נחמיה                 עד מתי   אתה   עוקף

ירו2   א"ל    ר' נחמיה                    ערמתי אתה   עוקף

או3    א"ל    ר' נחמיה                 עד מתי   אתה   עוקם

או51   א"ל    ר' נחמיא                 עד מתי   אתה   עוקף

ששון   א"ל    ר' נחמי' ברבי            עד מתי   אתה   עוקף

--------------------------------------------------------------------

לונ    עלינו את המקרא   אלא סביב                    לצדיקים רשעים

וטי    עלינו את המקרא   אלא סביב                    לצדיקין הרשעים

מינ    עלינו את המקורא  אלא סביב                    לצדיקים רשעים

פריז         את הכתובים אלא סביב                    לצדיקים הרשעים

דפוס   עלינו את המקרא   אלא סביב                    לצדיקים הרשעים

ירו1   עלינו את המקרא   אלא סביב רשעי' יתהלכון סביב לצדיקי' רשעים

ירו2   עלינו את המקרא   אלא סביב                    צדיקים  רשעים

או3    עלינו את המקרא   אלא סביב רשעים יתהלכון סביב לצדיקים רשעים

או51   עלינו את המקרא   אלא סביב רשעים יתהלכון סביב לצדיקים רשעים

ששון   עלינו את המקראות אלא סביב רשעים יתהלכון סביב לצדיקים רשעים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהלכין            דכ'   סביב רשעים יתהלכון הא כיצד

וטי    מהלכין            דכת'  סביב רשע'  יתהל'   הא כאי  זה צד

מינ    מתהלכים

פריז   מתחבלין           דכת'  סביב רשעים יתהלכון הא כיצד

דפוס   מהלכי'            דכתי' סביב רשעים יתהלכון הא כיצד

ירו1   מהלכי'                                     הא כיצד

ירו2   יתהלכון                                    הא כיצד

או3    מהלכין                                     הא כיצד

או51   (ית)[מ]הלכ(ו)[י]ן                          הא כיצד

ששון   מהלכין                                     הא כיצד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשעה שהרשעים עולים       מגיהינם ורואין    צדיקים

וטי    בשעה שהרשעים עולין  מתוך גיהנם   ורואין את הצדיקם  יושבין

מינ    בשעה שהרשעי' יוצאי'      מגהינם  ורואים את הצדיקים

פריז   בשעה שהרשעים עולין  מתוך גהינם   ורואין את הצדיקים יושבין

דפוס   בשעה שהרשעים עולין  מתוך גהינם   ורואים את הצדיקים יושבי'

ירו1   בשעה שהרשעי' עולים  מתוך גהינם   ורואין את הצדיקי' יושבי'

ירו2   בשעה שהרשעים עולי'       מגהינם  ורואין את הצדיקים יושבים

או3    בשעה שהרשעים עולין  מתוך גהינם   ורואים את הצדיקים יושבין

או51   בשעה שהרשעים עולים  מתוך גיהינם  ורואין את הצדיקים יושבין

ששון   בשעה שהרשעים עולין  מתוך גיהנם   ורואין את הצדיקי' יושבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשלוה    בתוך גן  עדן נפשם מתמעכת     עליהן הה"ד  רשע

וטי    בשלווה   בתוך גן  עדן נפשם מתמע()[כ]ת עליהן ההד"כ רשע

מינ    [ב]שלווה      בגן עדן נפשם מתמעט[ת]   עליהן הה"ד  רשע

פריז   בשלוה         בגן עדן נפשם מתעגמת     עליהן הה"ד  רשע

דפוס   בשלוה    בתיך גן  עדן נפשם מתמענת     עליהם הה"ד  רשע

ירו1   בשלוה    מתוך ג"ע     נפשם מתמוגגת    עליהם הה"ד  רשע

ירו2   בשלוה    בתוך ג"ע     נפשם מתמוגגת    עליהם הה"ד  רשע

או3    בשלוה    בתוך ג"ע     נפשם מתמוגגת    עליהם הה"ד  רשע

או51   בשלוה    בתוך ג"ע     נפשם מתמוגגת    עליהם הה"ד  רשע

ששון   בשלוה    בתוך ג"ע     נפשם מתמעכת     עליהם הה"ד  רשע

--------------------------------------------------------------------

לונ    וראה וכעס וגו'               כרום זולת אימתי  כרום זולת

וטי    יראה וכעס שנ'    יח'   וג'             אימתי  כרום זולות

מינ    יראה וגו'                              ואימתי כרום זולות

פריז   יראה וכעס                                     כרום זלות

דפוס   יראה וכעס                              אימתי  כרום זלות

ירו1   יראה וכעס שיניו  יחרק  וימס            אימתי  כרום זולות

ירו2   ידחה וכעס שיניו  יחרוק ונמס            אימתי  כרום זולות

או3    יראה וכעס שניו   יחרוק ונמס            אימתי  כרום זלות

או51   יראה וכעס [שיניו יחרוק ונמס]                  כרום זולות

ששון   יראה וכעס שיניו  יחרוק ונמס            אימתי  כרום זלות

--------------------------------------------------------------------

לונ                   לכשירומם הק'    מצות  בזויות           בעולמו

וטי                   לכשירומם הקב"ה  מצוות בזויות           בעולמו

מינ    לבני אדם       לכשיפרסם הקב"ה  מצות  [ה]בזויות        בתורה

פריז   לבני אדם אימתי לכשירומם הקב"ה  מצות  בזויות           בעולמו

דפוס                  לכשירומם הקב"ה  מצות  בזיות            בעולם

ירו1   לבני אדם       לכשירומם הקב"ה  מצות  בזויות           בעולמו

ירו2   לבני אדם       לכשירומם הקב"ה  מצות  בזויות           בעולמו

או3    לבני אדם       לכשירומם הקב"ה  מצות  בזויות           בעולמו

או51   לבני אדם אימתי לכשירומם [הב"ה] מצוות בזויות           בעולמו

ששון   לבני אדם       לכשירומם הב"ה   מצות  בזויות    (בעכל) בעולמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא לישרף

וטי    מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא לישרף

מינ    מה   לך יוצא ליסקל                                    [על

פריז   מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך      לישרף

דפוס   מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא לישרף

ירו1   מהלך    יוצא ליסקל על שמלתי את בני מהלך    יוצא לישרף

ירו2   מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא ליסקל

או3    מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא ליסקל

או51   מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא לישרף

ששון   מה   לך יוצא ליסקל על שמלתי את בני מה   לך יוצא ליסקל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        על מה ששימרתי את השבת

וטי                                        על    ששמרתי  את השבת

מינ    שעברתי גזירת הערלי' ושמרתי את השבת] על    ששמרתי  את השבת

פריז                                       על    ששמרתי  את השבת

דפוס                                       על    ששמרתי  את השבת

ירו1                                       על    ששמרתי  את השבת

ירו2                                       על    ששמרתי  את השבת

או3                                        על    ששמרתי  את השבת

או51                                       על    ששמרתי  את השבת

ששון                                       על    ששמרתי  את השבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה   לך יוצא ליהרג על מה שאכלתי         מצה

וטי    מה   לך      ליהרג על    שאכלתי         מצה

מינ    מה   לך יוצא לישרף על    שאכלתי (על) את המצה מה לך יוצא

פריז   מה   לך יוצא ליהרג על    שאכלתי         מצה

דפוס   מה   לך יוצא ליהרג על    שאכלתי         מצה

ירו1   מהלך    יוצא ליהרג על    שאכלתי         מצה

ירו2   מה   לך יוצא ליהרג על    שאכלתי         מצה

או3    מה   לך יוצא ליסקל על    שאכלתי         מצה

או51   מה   לך יוצא ליהרג על    שאכלתי         מצה

ששון   מה   לך יוצא ליהרג על    שאכלתי         מצה

--------------------------------------------------------------------

לונ                          מה לך        לוקה בפרגל   על שעשיתי

וטי                          מה לך        לוקה בפרגל   על שעשיתי

מינ    ליהרג על שמלתי את בני מה לך        לוקה בפראגין

פריז                         מה לך        לוקה בפרגל   על שעשיתי

דפוס                         מה לך        יוצא בפרגול  על שעשיתי

ירו1                         מה לך יוצא   לוקה בפרגל   על שעשיתי

ירו2

או3                          מה לך (יוצא) לוקה בפרגל   על שעשיתי

או51                         מה לך        לוקה בפרגול  על שעשיתי

ששון                         מה לך        לוקה בפרגל   על שעשיתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    סוכה                על שנטלתי לולב ועל שהנחתי  תפילין

וטי    סוכה                על נטלתי  לולב על  שהינחתי תפילין

מינ          [נ' בטיטראון]

פריז   סוכה                על שנטלתי לולב

דפוס   סוכה                על שנטלתי לולב על  שהנחתי  תפילין

ירו1   סוכה                על שנטלתי לולב על  שהנחתי  תפילין

ירו2   <...>

או3    סוכה                על שנטלתי לולב על  שהנחתי  תפילין

או51   סוכה                על שנטלתי לולב על  שהנחתי  תפלין

ששון   סוכה                על שנטלתי לולב על  שהנחתי  תפלין

--------------------------------------------------------------------

לונ    על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבי שבשמים הה"ד      ויאמר

וטי    על שהיטלתי תכלת על שעשיתי רצון אבה שבשמים הדה   היא ואמר

מינ                    על שעשיתי רצון אבא שבשמים הה"ד      ואמר

פריז   על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבי שבשמים הה"ד

דפוס   על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבא שבשמי' הה"ד      ויאמר

ירו1   על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבי שבשמים דכתי'     ואמ'

ירו2

או3    על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבי שבשמים דכתי'     ויאמר

או51   על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבי שבשמים הה"ד      ויאמר

ששון   על שהטלתי  תכלת על שעשיתי רצון אבי שבשמים דכתי'     ואמר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלי מה המכות       האלה וגו'

וטי    אלי מה המכות       האלה וג'

מינ        מה המכות       האלה בין  ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי

פריז       מה המכות המכות האלה בין  ידיך

דפוס   אלי מה המכות       האלה

ירו1   אלי מה המכות       האלה בין  ידיך ואמ' אשר הוכתי בית מאהבי

ירו2

או3    אלי מה המכות       האלה בין  ידיך

או51   אלי מה המכות       האלה בין  ידיך

ששון   אלי מה המכות       האלה בין  ידיך

--------------------------------------------------------------------

לונ           המכות  האלה גרמו   לי שנאהב  לאבינו שבשמים אימתי

וטי           המכות  האלה גרמו   לי שנאהב  לאבה   שבשמים אימתי

מינ    (האוי) שהמכות הללו גרמו   לי שאתאהב לאבא   שבשמים ואימתי

פריז          המצות  האלה גרמו   לי ליאהב  אבינו  שבשמים אימתי

דפוס          מכות   האלו גרמו   לי להאהב  לאבי   שבשמים אימתי

ירו1          המכות  האלה גרמוני    ליאהב  למקום         אימתי

ירו2

או3           המכות  האלו גרמו   לי ליאהב  למקום         אימתי

או51          המכות  האלה גרמו   לי ליאהב  למקום         אימתי

ששון          המכות  האלה גרמוני    ליאהב  למקום         אימתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כרם  זולת           לכשיפרסם הקב"ה

וטי    כרום זולות          לכשיפרסם הקו'

מינ    ברום זולות לבני אדם [כשירומם הקב"ה מצוות הבזויות בעולם

פריז   כרום זלות  לבני אדם לכשיפרסם הקב"ה

דפוס   כרום זלות           לכשיפרסם הקב"ה

ירו1   כרום זלות           לכשיפרסם הקב"ה

ירו2

או3    כרום זלות           לכשיפרסם הקב"ה

או51   כרום זולות לבני אדם לכשירפסם הב"ה

ששון   כרום זלות  לבני אדם לכשיפרסם הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ                        כרומן        שלממזריין והלא  כבר  פירסמן

וטי                        כדומן        שלממזרים  והלא  כבר  פירסמן

מינ    הזה] לכשיפרסם הקב"ה כרומן     של ממזרים    בתורה וכבר פירסמן

פריז                       ?ב/כ?רומו של ממזרים    והלא  כבר  פירסמו

דפוס                       ברומן     של ממזרים    והלא  כבר  פרסמן

ירו1                       <..>רום      ממזרי'    והלא  כבר  פרסמם

ירו2

או3                        כרום         ממזרים    והלא  כבר  פרסמם

או51                       כרום         ממזרים    והלא  כבר  פרסמן

ששון                       כרום         ממזרים    והלא  כבר  פרסמם

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  ידי משה     הוצא  את המקלל אל   מחוץ למחנה

וטי    על  ידי משה     הוצא  את המקלל אל   מחוץ למחנה

מינ    על      משה     הוצא  את המקלל אל   מחוץ למחנה

פריז   על  ידי משה     הוצא  את המקלל אל   מחוץ למחנה

דפוס   על  ידי משה שנ' הוצא  את המקלל

ירו1   ע"י     עשה     הוציא את המקלל וגו'

ירו2

או3    ע"י     משה     הוצא  את המקלל אל   מחוץ למחנה

או51   ע"י     משה     הוצא  את המקלל

ששון   ע"י     משה     הוצא  את המקלל אל   מחוץ למחנה