לונ    {ה}                              גן    נעול אחותי כלה

וטי    {ה}                              גן    נעול אחותי כלה גל

מינ    {ה}                              גן    נעול אחותי כלה גן

פריז   {ה}                              גן    נעול

דפוס   {ה} ד"א ויצא בן אשה ישראלית הה"ד גן    נעול אחותי כלה גן

ירו1   {ה}                              גן    נעול

ירו2   {ה}                              <...>

או3    {ה}                              גן    נעול

או51   {ה}                              גן    נעול אחותי כלה

ששון   {ה}                              גן    נעול אחותי כלה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    נעול מעין חתום

מינ    נעול מעין חתום ר' יהוד' ב"ר סימון בשם ר' יהושע בן לוי שהיה

פריז

דפוס   נעול מעין חתום

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    לו שתי בנות אחת גדולה ואחת קטנה הניחן והלך לו למדינת הים

מינ    מה עשו עמדו ומיחו על עצמן השיאו עצמן לאנשים היתה כל אחת

מינ    ואחת נוטלת חותם של בעלה וסימנטורין של בעלה לאחר ימים הוציאו

מינ    בני המדינה לעז על בנות המלך אמרו זינו בנות המלך בא המלך

מינ    וישב עליהן בגרידום אמ' להן בנותיי כך עשיתם וקילקלתן עצמכם

מינ    מה היתה עושה כל אחת ואחת מוציאה ונותנה לה חותם של בעלה

מינ    וסמנטורין של בעלה קרא לחתנו הראשון אמ' לו מי את חתנו הראשון

מינ    מי את נשוי בתך גדולה וזה מה חותם שלי וזהו סמנטורין שלי

מינ    קרא לחתנו שני אמ' לו מי את אמ' לו חתנך שני ומי את נשוי

מינ    בתך קטנה וזהו מהו חותם שלי וזה מהו סמנטורין שלי אמ' המלך

מינ    בנותיי גדרו עצמן מן הערוה ואתם מבזין אותם כך לפי שכתו'

מינ    בהן ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך אמ' נפשותיהן מפריכין

מינ    בגופן לא כל שכן א"ר פנחס באותה שעה קרא הקב"ה למלאך שהוא

מינ    ממונה על ההריון אמ' ליה צא וצור את אילו בקנבתירין של אבותיהן

מינ    הה"ד ויתילדו על משפחותם לבית אבותם עיקר אבותיהם מה היו

מינ    גדולי משפחות היו הה"ד לראובן משפחת הראובני לשמעון משפחת

מינ    השמעוני מארוני וסכרוני ר' פנחס בשם רב אידי דיפו הי"א בראשה

מינ    של תיבה ויו"ד בסופה י' מעיד על ישראל שהן מאבותיהן הה"ד

מינ    ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל מעיד על ישראל שהן מאבותיהן

 

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר פינחס            אחתי כלה   אילו הבתולות גן נעול

וטי    א"ר  פינחס            גן   נעול  אילו הבתולות

מינ    ר'   פנחס  בש' ר' נתן                         גן נעול

פריז   ר'   פנחס  א'                    אלו  הבתולות

דפוס   אמ"ר פנחס             גל   נעול  אלו  הבתולות גן נעול

ירו1   א"ר  פנחס                        אלו  הבתולות

ירו2

או3    א"ר  פנחס                        אלו  הבתולות

או51   א"ר  פנחס             [גן  נעול] אלו  הבתולות

ששון   א"ר  פנח'                        אלו  הבתולות גל נעול

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו הבעולות מעין  חתום אילו הזכרים

וטי                 מעיין חתום אלו  הזכרים  גל נעול אלו הבעולות

מינ    אילו הבעולות מעיין חתום אילו הבתולות

פריז

דפוס   אלו  הבעולות מעין  חתום אלו  הזכרים

ירו1                מעין  חתום אלו  הזכרים  גל נעול אלו הבעולות

ירו2

או3                 מעין  חתום אלו  הזכרים  גל נעול אלו הבעולות

או51                מעין  חתום אלו  הזכרים  גן נעול אלו הבתולות

ששון   אלו  הבעולות מעין  חתום אלו  הזכרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    תני  בש"ר    נתן גן נעול גן נעול      שתי בעילות

וטי    תני  בשם  ר' נתן גן נעול גל נעול אלו  שתי בעילות

מינ    א"ר          נתן גן נעול גן נעול כנגד שתי ביאות  בין

פריז                    גל נעול         אלו  שתי בעולות אחת

דפוס   תני  בשם  ר' נתן גן נעול גל נעול אלו  שתי בעילות

ירו1   תני  בש"ר    נתן גן נעול גן נעול אלו  שני בעילות

ירו2

או3    תני  בש"ר    נתן גן נעול גל נעול אלו  שתי בעילות

או51   תאני בש"ר    נתן גן נעול גל נעול אלו  שתי בעילות

ששון   תני  בש"ר    נתן גן נעול גל נעול אלו  שתי בעולות א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדרכה ושלא     כדרכה ד"א     גן נעול ר'     פינחס בש'

וטי    לדרכה ושלא     לדרכה ד"א     גן נעול א"ר    פינחס בשם

מינ    כדרכה בין  שלא כדרכה                 ר'     פנחס  בשם

פריז   כדרכה ואחת שלא כדרכה ד"א     גל נעול א"ר    פנחס  בשם

דפוס   כדרכה ושלא     כדרכ' דבר אחר         אמ' ר' פנחס  בשם

ירו1   לדרכה ושלא     כדרכה ד"א     גן נעול א"ר    פנחס  בש"ר

ירו2

או3    כדרכה ושלא     כדרכה ד"א     גן נעול א"ר    פנחס  בש"ר

או51   כדרכה ושלא     כדרכה ד"א     גן נעול א"ר    פנחס  בש"ר

ששון   כדרכה וא'  שלא כדרכה ד"א     גן נעול א"ר    פנח'  בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חייה בר אבא { ר' חוניה בש"ר חייה בר בא         בזכות

וטי    ר' חייא בר אבא                                    על

מינ    ר' נתן

פריז   ר' חייא בר אבא {

דפוס   ר' חייא בר אבא                            גן נעול על

ירו1      חייא בר אבא                                    ע"י

ירו2

או3       חייא בר אבא                                    ע"י

או51      חייא בר אבא                                    ע"י

ששון      חייא בר אבא                                    ע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ        שגדרו        עצמן יש'             עצמן        מן הערוה

וטי    ידי שגדרו             יש'   במצרים את עצמן        מן הערוה

מינ

פריז

דפוס   ידי שגדרו             ישראל במצרים    עצמן        מן הערוה

ירו1       שגדרו        בני  ישראל        את עצמם במצרים מן הערוה

ירו2

או3        שגדרו             ישראל        את עצמן במצרים מן הערוה

או51       שג(בהו)[דרו]      ישראל        את עצמן במצרים מן הערוה

ששון       שגדרו             יש'   במצרים את עצמם        מן הערוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נגאלו ממצרים בשביל כן                     שלחייך  שילוחייך

וטי    נגאלו ממצר'  מתוך  כן                     שלחייך  שילוח

מינ

פריז                         שלחיך פרדס          רמונים  שלוחיך

דפוס   נגאלו ממצרים מתוך  כך                     שלחיך   שלוחייך

ירו1   נגאלו ממצרים מתוך     שלחיך פרדס רמונים   שלוחיך

ירו2

או3    נגאלו ממצרים מתוך     שלחיך פרדס [רמונים]

או51   נגאלו ממצרים מתוך     שלחיך פרדס רמונים   שלוחיך

ששון   נגאלו ממצרים מתוך     שלחיך פרדס רמוני'   שילוחיך

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמד"א אמ'       ויהי בשלח פרעה את   העם }

וטי    הכמה  דאת   אמר ויהי בשלח פרעה וגו'       ר' הונא בשם

מינ

פריז   כד"א            ויהי בשלח               }

דפוס   כד"א            ויהי בשלח פרעה            ר' הונ' בשם

ירו1   כד"א            ויהי בשלח פרעה את   העם   ר' הונא בש"ר

ירו2

או3    היך   כמד"א     ויהי בשלח פרעה את   העם   ר' הונא בש"ר

או51   היך   כד"א      ויהי בשלח פרעה את   העם   ר' הונא בש"ר

ששון   היך   מד"א      ויהי בשלח פרעה            ר' הונא בש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ                         שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

וטי    ר' חייא בר בא        שרה      ירדה למצרים וגדרה ()[ע]צמה

מינ                         שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

פריז                        שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

דפוס   ר' חייא בר אבא אמ'   שרה אמנו ירדה למצרים וגדרה עצמה

ירו1      חייא בר אבא אמ'   שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

ירו2

או3       חייא בר אבא אמ'   שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

או51      חייא בר אבא [אמ'] שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

ששון      חייא        אמ'   שרה      ירדה למצרים וגדרה עצמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הערוה  ונגדרו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

וטי    מן הערוה  ונגדרו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

מינ    מן הערוה  נגדרו  כל הנקבות בזכותה יוסף ירד למצרי[ם] וגדר

פריז   מן העבירה וכנגדו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

דפוס   מן הערוה  ונגדרו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

ירו1             ונגדרו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

ירו2

או3    מן הערוה  ונגדרו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

או51   מן הערוה  ונגדרו כל הנשים  בזכותה יוסף ירד למצרים   וגדר

ששון   מן הערוה  ונגדרו כל הנשי'  בזכותה יוספ ירד למצרים   וגדר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עצמו מן הערוה ונגדרו כל האנשים בזכותו אמ"ר חייה בר   אבא

וטי    עצמו מן הערוה ונגדרו    יש'    בזכותו א"ר  חייא בר   בא

מינ    עצמו מן הערוה נגדרו  כל הזכרים בזכותו א"ר  חייא בר   אבא

פריז   עצמו מן הערוה וכנגדו כל הזכרים בזכותו

דפוס   עצמו מן הערוה ונגדרו    ישראל  בזכותו א"ר  חייא בר   אבא

ירו1   עצמו מן הערוה ונגדרו    ישראל  בזכותו א"ר  חייא בר   אבא

ירו2

או3    עצמו מן הערוה ונגדרו כל ישראל  בזכותו א"ר  חייא בר   אבא

או51   עצמו מן הערוה ונגדרו כל ישראל  בזכותו א"ר  חייא בר   אבא

ששון   עצמו מן הערוה ונגדרו    יש'    בזכותו א"ר  חייא ברבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדיי היה גדור       עריה          שייגאלו ישר'   בזכותו

וטי    כדי  היה גדור       ערוה  עצמו    שיגאלו  ישראל  על

מינ    בדאי היא וגדר גדרות ערוה  עצמה    שיגאלו  שישראל בזכות

פריז

דפוס   כדאי היה גדור       ערוה  בעצמו   שנגאלו  ישר'   על

ירו1   כדאי היה גדר        ערוה          שיגאלו  ישראל  על

ירו2

או3    כדאי היה גדר        ערוה  שבזכותה נגאלו   ישראל

או51   כדאי היה גדר        ערוה  שבזכותה יגאלו   ישראל

ששון   כדאי הוא גדר        הערוה         שיגאלו  יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ידו

מינ               הה"ד גן נעול אחותי כלה גן נעול מעיין חתום שלחייך

פריז

דפוס   ידו

ירו1   ידו במצרים

ירו2

או3        ממצרים

או51       ממצרים

ששון       ממצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      <

וטי

מינ    פרסד רמונים בזכות בן שלחתיך ויהי בשלח פרעה את העם

פריז                                                     <

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חוניה בש"ר חייה בר בא בזכות שגדרו עצמן יש' עצמן מן הערוה

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    נגאלו ממצרים בשביל כן            שלחייך שילוחייך כמד"א

וטי

מינ

פריז                         שלחיך פרדס רמונים שלוחיך

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  ויהי בשלח פרעה את העם > ר'  חונא          בש'

וטי                                 ר'  ח(י)[ו]נא     בשם

מינ                                 רב  הונא          בשם

פריז   כד"א ויהי בשלח             > ר'  הונא          בשם

דפוס                                ר'  הונא      אמ' בשם

ירו1                                ר'  חונא          בשם

ירו2

או3                                 ר'  חונא          בשם

או51                                [ר' הונא          בשם

ששון                                ר'  הונא          בשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר קפרא     בשביל       ארבעה דברים ניגאלו ישר'  ממצרים

וטי    בר קפרא     בשביל       ארבעה דברים נגאלו  יש'   ממצר'

מינ    בר קפרא     בשביל       ד'    דברים נגאלו  ישראל ממצרים

פריז   בר קפרא א'        בזכות ארבעה דברים נצולו  ישר'  ממצרים

דפוס   בר קפרא     בשביל       ד'    דברים נגאלו  ישראל ממצרים

ירו1   בר קפרא     בשביל       ד'    דברים נגאלו  ישראל ממצרים

ירו2

או3    בר קפרא אמ' בשביל       ארבעה דברים נגאלו  ישראל ממצרים

או51   בר קפרא           בזכות ד'    דברים נגאלו  ישר'  ממצרים]

ששון   בר קפר'     בשביל       ד'    דברי' נגאלו  יש'   ממצרים

--------------------------------------------------------------------

לונ    על ידי     שינו את שמן ולא  שינו את  לשונם ועל ידי שלא

וטי           שלא שינו את שמן ולא  שינו את  לשונן         ולא

מינ           שלא שינו את שמם ושלו שינו את  לשונם         ושלא

פריז   על ידי שלא שנו  את שמם ולא  שנו  את  לשונם ועל ידי שלא

דפוס          שלא שנו  את שמם           ואת לשונם         ולא

ירו1          שלא שנו     שמם ולא  שנו      לשונם         ולא

ירו2

או3           שלא שנו     שמם ולא  שנו  את  לשונם

או51          שלא שנו     שמם ולא  שינו     לשונם         ולא

ששון          שלא שנו  את שמם ולא  שנו  את  לשונם         ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'      לשון הרע ועל ידי שלא  היה              בהן פרוץ

וטי    אמרו     לשון הרע         ולא  נמצא         אחד מהן פרוץ

מינ    נחשדו על לשון הרע         ושלא נחשדו על

פריז   אמרו     לשון הרע ועל ידי שלא                   בהם פרץ

דפוס   אמרו     לשון הרע         ולא  נמצא  ביניהן אחד מהן פרוץ

ירו1   אמרו     לשון הרע         ולא  נמצא         אחד מהם פרוץ

ירו2

או3                              ולא  נמצא         אחד מהם פרוץ

או51   [אמרו    לשון הרע         ולא] נמצא         א'  מהם פרוץ

ששון   אמרו     לשון הרע         ולא  נמצא         א'  מהם פרוץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ערוה                      על ידי שלא שינו את שמן

וטי    ערוה                             לא  שינו את שמן

מינ    הערוה                            שלא שינו את שמם תדע לך

פריז   ערוה                             לא  שנו  את שמם

דפוס   ערוה                             לא  שנו  את שמן

ירו1   בערוה                            לא  שנו     שמם

ירו2

או3    בערוה [ולא אמרו לשון הרע]        לא  שנו     שמם

או51   בערוה                            לא  שנו     שמם

ששון   בערוה                            לא  שנו  את שמם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  ראובן ראובן

וטי                                  ראובן ושמעון

מינ    שכן שכשם שהיו מיוחסים בירידתן ראובן ושמעון

פריז                                 ראובן

דפוס                                 ראובן ושמעון

ירו1                                 ראובן שמעון  וגו'

ירו2

או3                                  ראובן שמעון  לוי  ויהודה

או51                                 ראובן שמעון  לוי  ויהודה

ששון                                 ראובן שמעון  לוי  ויהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי  נחתין                         ראובן ושמעון

וטי    מן  נחתין                         ראובן ושמעון

מינ               כך היו מיוחסין בעלייתן ראובן ושמעון

פריז       מסלקון                        ראובן

דפוס       נחתין                         ראובן ושמעון

ירו1   מן  נחתין                         ראובן שמעון  לוי ויהודה

ירו2

או3    מן  נחתין                         ראובן שמעון  לוי ויהודה

או51   [מן נחתין                         ראובן שמעון  לוי ויהודה]

ששון   מן  נחתין                         ראובן שמעון  לוי ויהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי סלקין

וטי    מן סלקין                                      לא  היו קורין

מינ              כך היו מיוחסין בעלייתן ראובן ושמעון שלא היו קוראך

פריז      מנחתון

דפוס      סלקין                                      לא  היו קורין

ירו1   מן סלקין                                      לא  היו קורין

ירו2

או3    מן סלקין                                      לא  היו קורין

או51   מן סלקין                                      לא  היו קוראין

ששון   מן סלקין                                      לא  היו קורין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לראובן דפס       ליהודה לוליאנא      ליוסף ליסטס      לבנימן

מינ    לראובן רופיס     ליהודה זלוליאני     ליוסף ליסטיס     לבנימן

פריז

דפוס   ליהודה רופס  ולא לראובן ליליאני  ולא ליוסף לסטיס  ולא לבנימין

ירו1   לראובן רפס       ליהודה לילינא       ליוסף ליסטיס     לבנימין

ירו2

או3    לראובן דפס       ליהודה לולינא       ליוסף ליסטיס     לבנימין

או51   לראובן רפס       ליהודה לולילא       ליוסף ליסטיס     לבנימין

ששון   לראובן רפס       ליהודה לילינא       ליוסף לסטיס      לבנימין

--------------------------------------------------------------------

לונ               על ידי שלא   שינו את לשונם

וטי    אלכסנדרא          ולא   שינו את לשונם להלן  כת'

מינ    אלכסנדרי          שלא   שינו את לשונם מניין דכת' כי

פריז                     ולא   שנו  את לשונם

דפוס   אלכסנדרי          לא    שנו  את לשונם להלן  כת'

ירו1   אלסכנדראי         ולא   שנו  את לשונם להלן  כתי'

ירו2

או3    אלסכנדראי         ולא   שנו  את לשונם להלן  כתי'

או51   אליסכנדראי        ולא   שנו  את לשונם להלן  כתי'

ששון   אלכסנדרא          ?ו?לא שנו  את לשונם להלן  כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                   ויבא הפליט ויגד לאברם   העברי וכאן כתיב

מינ    פי המדבר אליכם ויבא הפליט ויגד לאברם   העברי מה   כת'

פריז

דפוס                  ויבא הפליט ויגד לאברם   העברי וכאן

ירו1                  ויבא הפליט ויגד לאברם   העברי וכאן כתי'

ירו2

או3                   ויבא הפליט ויגד לאברהם  העברי וכאן כתי'

או51                  ויבא הפליט ויגד לא[ב]רם העברי וכאן כתי'

ששון                  ויבא הפליט ויגד לאברם   העברי וכאן כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                             כי    פי המדבר

וטי        ויאמרו אלהי העברים  נקרא עלינו וכת'  כי    פי המדבר

מינ    תמן ויאמרו אלהי העברים  נקרא עלינו

פריז                                            כיפי     המדבר

דפוס       ויאמרו אלקי העברים  נקרה עלינו וכתי' כי    פי המדבר

ירו1       ויאמרו אלהי העברים  נקרא עלינו       כי    פי המדבר

ירו2

או3        ויאמרו אלהי העבריים נקרא עלינו       וכי   פי המדבר

או51       ויאמרו אלהי העברים  נקרה עלינו       ?ו?כי פי המדבר

ששון       ויאמרו אלהי העברים  נקרא עלינו       וכי   פי המדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אליכם ברוח  הקודש ועל ידי שלא  אמרו     לשון הרע דכ'

וטי    אליכם בלשון הקדש          ולא  אמרו     לשון הרע דכת'

מינ                              ושלא נחשדו על לשון הרע מניין

פריז   אליכם בלשון הקודש         לא   אמרו     לשון הרע דכת'

דפוס   אליכם בלשון הקדש          ולא  אמ'      לשון הרע שנא'

ירו1   אליכם בלשון קדש           ולא  אמרו     לשון הרע דכתי'

ירו2

או3    אליכם בלשון הקדש          לא   אמרו     לשון הרע דכתי'

או51   אליכם בלשון הקדש          לא   אמרו     לשון הרע דכתי'

ששון   אליכם בלשון הקדש          ולא  אמרו     לשון הרע דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דבר נא באזני העם

וטי    דבר נא באזני העם וישאלו איש  מאת         רעהו  וגו'

מינ                     ושאלה  אשה  משכנת'      ומגרת ביתה וכלי

פריז   דבר נא באזני העם

דפוס   דבר נא באזני העם

ירו1   דבר נא באזני העם וישאלו איש  (מעם):[מאת] רעהו

ירו2

או3    דבר נא באזני העם וישאלו איש  מאת         רעהו

או51   דבר נא באזני העם וישאלו איש  מאת         רעהו

ששון   דבר נא באזני העם וישאלו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                        את  מוצא שהיה הדבר      מופקד

וטי                        את  מרבא שהיה הדבר      מופקד

מינ    כסף וכלי זהב ושמלות     מלמד שהיה           מוטל   דבר

פריז                       את       שהיה הדבר      מופקד

דפוס                       אתה מוצא שהיה הדבר      מופקד

ירו1                       את  מוצא שהיה הדבר מסור ומופקד

ירו2

או3                        את  מוצא שהיה הדבר מצוי ומופקד

או51                       את  מוצא שהיה הדבר מסור ומופקד

ששון                       את  מוצא שהיה הדבר מסור ומופקד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אצלן   כל שנים עשר חדש  ולא נמצא  אחד מהן שגילה את הסוד

וטי    אצלן   כל שנים עשר חודש ולא נמצא  אחד מהן

מינ    ביניהן כל י"ב      חדש  ולא היה   אחד מהן

פריז   אצלם   כל שנים עשר חדש  ולא נמצא  אחד מהן

דפוס   אצלן   כל י"ב      חדש  ולא הלשין אחד

ירו1   אצלם      י"ב      חדש  ולא מצא   אחד מהם

ירו2

או3    אצלם      י"ב      חדש  ולא נמצא  אחד

או51   אצלם      י"ב      חדש  ולא נמצא  א'  מהם

ששון   אצלם      י"ב      חדש  ולא נמצא  א'  מהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא נמצא אחד מהן שהלשין      על   חבירו  ועל ידי שלא

וטי                     שהלשין      את   חבירו          ולא

מינ                     שהלשין (עת) [על] חבירו          ושלא

פריז                    שהלשין      על   חבירו  ועל ידי שלא

דפוס                                על   חבירו          ולא

ירו1                    שהלשין           לחבירו         ולא

ירו2

או3                     מלשין            לחבירו         ולא

או51                    שהלשין           לחבירו         ולא

ששון                    שהלשין      את   חבירו          ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה       בהן               פרוץ ערוה        תדע  לך שהוא

וטי    נמצא  אחד מהם               פרוץ ערוה        תידע לך שהוא

מינ    נחשדו על                         הערוה מניין תדע  לך

פריז   היה       להם               פרץ  ערוה        תדע  לך שהוא

דפוס   נמצא  אחד מהם               פרוץ ערוה        תדע  לך שהיה

ירו1   נמצא  א'  מהם               פרוץ בערוה       תדע     שהוא

ירו2

או3    נמצא  אחד מהם               פרוץ בערוה       תדע     שהוא

או51   נמצא  א'  מהם (שהלשין לחבי) פרוץ בערוה       תדע     שכן

ששון   נמצא  א'  מהם               פרוץ בערוה       תדע     שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן       אתת  היא   ופירסמה דכ'        ושם אמו שלומית בת

וטי    כן       אחת  הייתה ופירסמה הכת'       ושם אמו שלומית בת

מינ    שכן שהרי אחת        ופירסמה הכת'       ושם אמו שלומי' בת

פריז   כן       אחת  היתה  ופירסמה הכת'       ושם אמו שלמית  בת

דפוס   כן       אחת  היתה  ופרסמה  הכתוב שנא' ושם אמו שלומית בת

ירו1   כן       שאחת היתה  ופרסמה  הכתו'      ושם אמו שלומית בת

ירו2                       ופרסמה  הכתוב      ושם אמו שלומית בת

או3    כן       שאחת היתה  ופרסמה  הכתו'      ושם אמו שלומית בת

או51   הוא      שאחת היתה  ופרסמה  הכתו'      ושם אמו שלומית בת

ששון   כן       שאחת היתה  ופרסמה  הכתו'      ושם אמו שלומית בת

--------------------------------------------------------------------

לונ    דברי למטה דן         שלומית ר'   לוי אמ'  דהות

וטי    דברי למטה דן         שלומית ר'   לוי      דהוות

מינ    דברי למטה דן ושם אמו שלומית ר'   לוי אמ'  דהות

פריז   דברי                 שלמית  ר'   לוי א'   דהות

דפוס   דברי למטה דן         שלומית דא"ר לוי      דהות

ירו1   דברי למטה דן         שלומית ר"ל      א'   דהות

ירו2   דברי למטה דן         שלומית ר"ל      אמ'  שהיתה

או3    דברי למטה דן         שלומית ר'   לוי אמ'  דהות  פרוצה

או51   דברי למטה דן         שלומית ר'   לוי אמר  דהות  (פרוצה)

ששון   דברי למטה דן         שלומית ר"ל      אומ' דהות

--------------------------------------------------------------------

לונ    פטפטה        שלם     לך   שלם לכון     שלמא    לכון

וטי    פטטה         שלם     לך   שלם לכון     שלמא    עליכון

מינ    פטאטא        שלם     ליך  שלם ליך

פריז   פשפשה        שלם     לך   שלם                  עליכון

דפוס   פטטא   בשלמא שלם     לך   שלם לכון

ירו1   פטטה         שלם שלם לך   שלם לכון     שלם     עליכון

ירו2   פרוסה        שלם     לך   שלם                  עליכון

או3                 שלם     לך   שלם לך   (ב) שלם     לכון   שלם

או51   [פטטה]       שלם     [לך] שלם לך       (ב)שלום לכון   שלום

ששון   פטמטה        שלם     לך   שלם לך       שלם     ליכון  שלם

--------------------------------------------------------------------

לונ           בת  דברי ר'     יצחק אמ'      שהביאה דבר על בנה

וטי           בת  דברי ר'     יצחק אמ'      שהביאה דבר על בנה

מינ           בת  דברי                 האשה שהביא  דבר על בנה

פריז          כת' דברי ר'  ר' יצחק א'       שהביאה דבר על ברה

דפוס          בת  דברי א"ר    יצחק          שהביאה דבר על בנה

ירו1          בת  דברי                      שהביאה דבר על בנה

ירו2          בת  דברי                      שהביאה דבר על בנה

או3    עליכון בת  דברי                      שהביאה דבר על בנה

או51   עליכון בת  דברי                      שהביאה דבר על בנה

ששון   עליכון בת  דברי                      שהביאה דבר על בנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    למטה דן גניי לו                        גניי  למשפחתו  גניי

וטי    למטה דן גניי לו              גני  לאמו גניי  למשפחתו  גניי

מינ    למטה דן גנאי לו              גנאי לאמו גנאי  למשפחתו  גנאי

פריז   למטה דן גנאי לו   גנאי לאביו גנאי לאמו גנאי  למשפחתו  גנאי

דפוס   למטה דן גנאי לאמו            גנאי לו   גנאי  למשפחתו  גנאי

ירו1   למטה דן גנאי לו              גנאי לאמו גנאי  למשפחותו גנאי

ירו2   למטה דן                                גנאי  למשפחתו

או3    למטה דן                                גנאי  למשפחתו  גנאי

או51   למטה דן גנאי [לו             גנאי לאמו גנאי] למשפחתו  גנאי

ששון   למטה דן גנאי לו              גנאי לאמו גנאי  למשפחתו  גנאי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשבטו שיצא ממנו

וטי    לשבטו שיצא ממנו

מינ    לשבט  שיצא ממנו וכנגדו ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן

פריז   לשבטו שיצא

דפוס   לשבטו שיצא ממנו

ירו1   לשבטו שיצא ממנו

ירו2   ולשבט שיצא ממנו

או3    לשבטו שיצא ממנו

או51   לשבטו שיצא ממנו

ששון   לשבטו שיצא ממנו