וטי    {ז} ר' זעורה כד סלק     להכא שמע קלהון קריין ממזירה וממזירתה

מינ    {ז}

דפוס   {ז} ר' זירא     כדסלק ל כא   שמע קלהון קריין ממזירא וממזירתא

ירו1   {ז} ר' זעירא כד סלק     להכא שמע קלהון קיין  ממזרא  וממזרתא

ירו2   {ז} ר' זעיר' כד סליק    להכא שמע קלהון קריין ממזרא  וממזרתא

או3    {ז} ר' זעירא כד סליק    להכא שמע קלהון קריין ממזרא  ממזרתא

או51   {ז} ר' זעירא כד סלק     להכא שמע קלהון קריין ממזרא  וממזרתא

ששון   {ז} ר' זעירא    כדסלק   להכא שמע קלהון קריין ממזרא  וממזרתא

--------------------------------------------------------------------

וטי    אמ' הא          אזלה  ההיא דא'   רב הונא אין הממזר

מינ                               א"ר      הונא אין ממזר

דפוס   אמ' הא          אזילא הוא  דאמ'  רב הונא אין הממזר

ירו1   אמ' הא          זילא  היא  דא"ר     הונא אין ממזר

ירו2   אמ' האי אמ' האי זילא  הוא  דאמ"ר    חונא אין ממזרחי

או3    אמר הא          זילא  [הא] דא"ר     הונא אין ממזר

או51   אמ' הא          זילא  היא  דא"ר     הונא אין ממזר

ששון   אמ' הא          זילא  היא  דאמ'  רב הונא אין ממזר

--------------------------------------------------------------------

וטי    חיי יתיר    משלשים יום

מינ    חיה יותר    משלשים יום אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל בזמן

דפוס   חי  יותר על ל'     יום

ירו1   חי  יותר    מל'    יום

ירו2       יותר    מל'    יום

או3    חי  יותר    משלשים יום

או51   חי  יותר    מל'    יום

ששון   חי  יותר    מל'    יום

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    שהוא מפורסם חיי הוא אמ'      רב יעקב בר אחא עמך הוינא

דפוס                       אמ'  ליה ר' יעקב בר אחא

ירו1                       א"ל      ר' יעקב בר אחא עמך הייתי

ירו2                       א"ל      ר' יעקב בר אחא עמך הייתי

או3                        א"ל      ר' יעקב בר אחא עמך הייתי

או51                       [א"ל     ר' יעקב בר אחא עמך הייתי

ששון                       א"ל      ר' יעקב בר אחא עמך הייתי

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ                      כך    אמ'      רב  הונא בשם רב אין ממזר

דפוס                     כההוא דאמ' רבא ורב הונא בשם רב אין הממזר

ירו1   ולא את אמרת   אלא כההיא דאמ' רבא ורב הונא בשם רב אין הממזר

ירו2   ולא את אמרת   אלא כההיא דאמ' רבא ורב הונא בשם רב אין הממזר

או3    ולא את אמרת   אלא כההיא דאמ' רבה ורב הונא בשם רב אין הממזר

או51   ולא את אמרת   אלא כההיא דאמ' רבא ורב הונא בשם רב אין הממזר

ששון   ולא    אתאמרת אלא כההיא דאמ' רבא ורב הונא בשם רב אין הממזר

--------------------------------------------------------------------

וטי                        אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם

מינ    חי יותר משלשים      אימתי בזמן שאינו מפורסם

דפוס   חי יתיר מל'    יום  אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם

ירו1   חי יותר מט'    יום  אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל

ירו2   חי יותר מל'    יום  אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם

או3    חי יותר משלשים יום  אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם

או51   חי יותר מל'    יום] אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם

ששון   חי יותר מל'    יום  אימתי בזמן שאינו מפורסם אבל אם

--------------------------------------------------------------------

וטי        נתפרסם חיי הוא כההיא ביומי     דר' ברכיה סלק  להכא

מינ               חיי הוא       בימי      ר'  ברכיה סליק

דפוס       נתפרסם חי  הוא       ביומוי    דר' ברכיה סלק  להכא

ירו1   היה מפורסם חי  הוא כההוא ביומי     דר' ברכיה סלק  להכא

ירו2   היה מפורסם חי  הוא כההיא ביומיה    דר' ברכיה סלק  להכא

או3    היה מפורסם חי  הוא כההיא [ד]ביומיה דר' ברכיה סלק  להכא

או51   היה מפורסם חי  הוא כההיא ביומוי    דר' ברכיה סלק  להכא

ששון   היה מפורסם חי  הוא כההיא ביומוי    דר' ברכיה סלק  להכא

--------------------------------------------------------------------

וטי    חד בבליי       והוה          ידע  ביה דהוא ממזר  אזל

מינ    חד ממזר   לתמן היה  ר' ברכיה חכים ליה דהוה ממזר

דפוס   חד בבלאי       והוה ר' ברכיה ידע  ביה דהוא ממזר  אזל

ירו1   חד בבלי                      ידע  ביה דהוא ממזרא אזל

ירו2      חדבבלי                    ידע  ביה דהוה ממזרא

או3    חד בבלי                      ידע  ביה דהוא ממזרא

או51   חד בבלי                      ידע  ביה דהוה ממזרא [אזל

ששון   חד בבלי                      ידע  ביה דהוא ממזרא אזל

--------------------------------------------------------------------

וטי    לגביה וא' ליה     זכי     ע[י]מי א'  ליה ר' ברכיה אזל

מינ          אמ' ליה מרי זכי     עמי    אמ' ליה

דפוס   גביה  אמ' ליה     זכי     עמי    אמ' ליה ר' ברכיה זיל

ירו1   לגביה א"ל                                ר' ברכיה זיל

ירו2

או3

או51   לגביה א"ל         זכי     עמי    א"ל     ר' ברכיה זיל

ששון   לגביה א"ל         זכי ביה עמי    א"ל     ר' ברכיה אזיל

--------------------------------------------------------------------

וטי    לך ולמחר      את אתי ואנן עבדין לך פסיקא בציבור  למחר

מינ       מן    צפרא את אתי ואנן עבדין לך פסיקא בציבורא מן

דפוס   לך ולמחר      את אתי ואנן עבדין לך פסיקא בצבורא  למחר

ירו1      ולמחר         אתי ואנן עבדין לך פסיקא בצבורא  למחר

ירו2

או3

או51      למחר       את אתי ואני עבדין לך פסיקא בציבורא למחר]

ששון      ולמחר      את אתי ואנן עבדין לך פסיקא בצבורא  למחר

--------------------------------------------------------------------

וטי         אזל לגביה ואשכחיה       בכנשתא  יתב  דרש   אמתן

מינ    צפרא אתא לגביה

דפוס        אזל גביה  אשכחיה    בבי כנישתא  יתיב דרש   אמתן  ליה

ירו1        אזל לגביה ואשכחיה       בכנשתא  יתיב ודריש אמתין

ירו2        אזל לגביה ואשכחיה       בכנישתא יתיב ודריש אמתן

או3         אזל לגביה ואשכחיה       בכנשתא  יתיב ודריש אימתן

או51        אזל לגביה [ו]אשכחיה     בכנישתא יתיב ודריש אמתין

ששון        אזל לגביה ואשכחיה       בכנישת' יתיב ודריש אמתן

--------------------------------------------------------------------

וטי    עד דחסל  כיון דחסי  מן דרש אזל לגביה       א'   להון

מינ

דפוס   עד דחסל  כיון דחסל  מן דרש אזל לגביה       אמ'  לון

ירו1   עד דחסיל כיון דחסיל        אזל לגביה       אמ'  להון

ירו2   עד דחסיל                   אזל לגביה       אמ'  להון

או3    עד דחסיל כיון דחסיל        אזל לגביה       אמ'  להון

או51   עד דחסיל כיון דחסל         אזל לגביה (א"ל) [אמר להון]

ששון   עד דחסיל כיון דחסיל        אזל לגביה       אמ'  להון

--------------------------------------------------------------------

וטי    ר' ברכיה אחינא זכין  בהדין גברא  דהוא ממזר  עבדון ליה פסיקא

מינ

דפוס   ר' ברכיה אהינן זכוון בהדין גברא  והוא ממזר  עבדון ליה פסיקא

ירו1   ר' ברכיה אחינו זכון  בהדה  גברא  דהוא ממזרא עבדי  ליה פסיקא

ירו2   ר' ברכיה אחינו זכון  בהדין גברא  דהוא ממזרא עבדי  ליה פסיקא

או3    ר' ברכיה אחינו זכון  בההוא גברא  דהוא ממזרא עבדי  ליה פסיקא

או51   ר' ברכיה אחינו זכאן  [בהדא גברא] דהוא ממזרא עבדי  ליה פסיקא

ששון   ר' ברכיה אחינו זכון  בהדין גברא  דהוא ממזרא עבדי  ליה פסיקא

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ        אמר לחזאנא קום ואכריז בציבורא כל עמא יזכון עם הדין

דפוס

ירו1

ירו2   טבא

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

וטי           כיון דנפקון להון מן תמן  א'  ליה ר   חיי   שעה

מינ    ממזירא                          אמ' ליה רבי

דפוס          כיון דנפקו  להון מן תמן  אמ' ליה ר'  חיי   שעה

ירו1          כיון דנפקון להון    מתמן א"ל         חזי   שעה

ירו2          כיון דנפקין להון    מתמן א"ל         חיי   שעה

או3           כיון דנפקין להון מן תמן  א"ל         [חיי] שעה

או51          כיון דנפקין להון מן תמן  א"ל         חיי   שעה

ששון          כיון דנפקון להון    מתמן א"ל         חזי   שעה

--------------------------------------------------------------------

וטי        את[י]ת בעי גבך  ר' ופסקתה  חיווי דההוא גברא

מינ                                                    מה אתית

דפוס       אתית   בעי גבך     ופסקת   חיוי  דההוא גברא

ירו1   אחת אתיתי  בעי מנך     ופסיקתא חיי   דההוא גברא

ירו2   אחת אתיתי  בעי מינך    ופסיקתא חיי   דההוא גברא

או3    אחת אתיתי  בעי מינך    ופסיקתא חיי   דההוא גברא

או51   אחת אתיתי  בעי מינך    ופסיקתא חיי   דההוא גברא

ששון       אתיתי  בעי מינך    ופסיקתא חיי   דההוא גברא

--------------------------------------------------------------------

וטי                                 א'  ליה חייך חיין יהבית

מינ    למיבעי חיין מינך את פסקת חיי אמ' ליה

דפוס                                אמ' ליה חייך חיין יהבית

ירו1                                א"ל     חייך חיי  אוסיפת

ירו2                                א"ל     חייך חיי  אוספית

או3                                 א"ל     חייך חיי  אוסיפית

או51                                א"ל     חייך חייא אוסיפת

ששון                                א"ל     חייך חיי  אוספית

--------------------------------------------------------------------

וטי    לך

מינ       חייך לא עבדית לך כן אלא בדיל רתיחי אתיא ההיא דא"ר יעקב

דפוס   לך

ירו1   לך

ירו2   לך

או3    לך

או51   לך

ששון   לך

--------------------------------------------------------------------

וטי                     דא"ר     בא     ורב הונא משם  רב

מינ    בר אחא עמך הוינא כד   אמ'        רב  הונא בשם  רב

דפוס                    דאמר     רבא    ורב הונא בשם  רב

ירו1                             דרבא   ורב הונא משם  רב

ירו2                             דרבה   ורב הונא בשם  (ח)

או3                              דרבא   ורב הונא משם  רב

או51                             [ד]רבא ורב הונא משם  רב

ששון                             דרבא   ורב הונא משום רב

--------------------------------------------------------------------

וטי           אין הממזר חיי יתיר משלשים יום אימתי  בזמן שאינו

מינ           אין ממזר  חיה יותר משלשים יום אימתי  בזמן שאינו

דפוס          אין הממזר חי  יתיר מל'    יום אימתי  בזמן שאינו

ירו1   אמרי   אין הממזר חי  יותר מל'    יום אימתי  בזמן שאינו

ירו2   רבאמרי אין הממזר חי  יותר מל'    יום אימתי  בזמן שאינו

או3    אמרי   אין הממזר חי  יותר משלשים יום אימתאי בזמן שאינו

או51   אמרי   אין הממזר חי  יותר משלשים יום אימתי  בזמן שאינו

ששון   אמרי   אין הממזר חי  יותר מל'    יום אימתי  בזמן שאינו

--------------------------------------------------------------------

וטי    מפורסם אבל אם        נתפרסם חיי הוא

מינ    מפורסם אבל בזמן שהוא מפורסם חיי     א"ר יודן בן פזי

דפוס   מפורסם אבל אם        נתפרסם חי  הוא

ירו1   מתפרסם אבל אם   היה  מתפרסם חי  הוא

ירו2   מפורסם אבל אם   היה  מפורסם חי  הוא

או3    מפורסם אבל אם   היה  מפורסם חי  הוא

או51   מפורסם אבל אם   היה  מפורסם חי  הוא

ששון   מפורסם אבל אם   היה  מפורסם חי  הוא

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    אפי' ממזר כאן וממזרת בסוף העולם הקב"ה מביאן ומזדווגן זה

מינ    לזה מה טעם אלהים מושיב יחידים ביתה ר' הונא בשם רב אף בכשירין

מינ    כן אפי' כשר כאן וכשירה בסוף העולם הקב"ה מביאן ומזווגן זה

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    לזה מוציא אסירים בכושרות ר'  מאיר ור' יוסי ר'   מאיר

דפוס

ירו1                            ר'  מאיר ור' יוסי ר"מ

ירו2                            ר"מ      ור' יוסי ר"מ

או3                             ר'  מאיר ור' יוסי רמ"א

או51                            ר'  מאיר ור' יוסי ר'   מאיר

ששון                            ר'  מאיר ור' יוסי ר"מ

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    אמ'  אין ממזרים  טהורים לעתיד לבא  מה   טעמו וישב ממזר

דפוס

ירו1   אומ' אי  ממזרים  טהורי' ל"ל        מה   טעם  וישב ממזר

ירו2   אומ' אין הממזרים טהורים לעתיד לבא  הה"ד

או3         אין הממזרים טהורים לעתיד לבוא מה   טעם  וישב ממזר

או51   אומ' אין ממזרים  טהורים לעתיד לבוא מה   טעם  וישב ממזר

ששון   או'  אין ממזרים  טהורים לעתיד לבא  מ"ט       וישב ממזר

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    באשדוד מוליכן סרייות למקום סרייות ואת הטינוף במקום הטינוף

דפוס

ירו1   באשדוד

ירו2

או3    באשדוד

או51   באשדוד

ששון   באשדוד

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    ר'   יוסי אמ'         טהורין הן לעתיד לבא  הרי  הוא

דפוס

ירו1   ור'  יוסי      ממזרי' טהורים    לעתיד לבוא הה"ד

ירו2

או3    ור'  יוסי אומר ממזרים טהורים    לעתיד לבא  הה"ד

או51   ר'   יוסי אומ' ממזרים טהורים    לעתיד לבוא הה"ד

ששון   ור"י      אמר  ממזרי' טהורים    לעתי' לבא  הה"ד

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    אומ' וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרת[ם]

דפוס

ירו1        וזרקתי עליכם מים טהורי' וטהרתם   וגו'

ירו2        וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם   מכל  טומאותכם  ומכל

או3         וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם   מכל  טומאותיכם ומכל

או51        וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם   מכל  טומאותיכם ומכל

ששון        וזרקתי עליכם מים טהורים וגו'

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ                       אמ' לו ר' מאיר הרי הוא אומ' מכל טומאותיכם

דפוס

ירו1

ירו2   גלוליכם

או3    גילוליכם

או51   גלוליכם  אטהר אתכם

ששון

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    ומכל גילוליכם אמ' לו ר' יוסי ר'  אילו אמ' הכת' מכל

דפוס

ירו1                                    אלו  אמ'      מכל

ירו2                                    אלו  אמ'      מכל

או3                                     אילו אמ'      מכל

או51                                    אלו  אמ'      ומכל

ששון                                    אלו  אמ'      מכל

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    טומאותיכם ומכל גילוליכם ושתק הייתי אומ'    כשהוא אמר

דפוס

ירו1                  גלוליכם  ושתק הייתי אומ' כך אלא   כשאמ'

ירו2                  גלוליכם  ושתק הייתי אומ' כך אלא   כשאמ'

או3                   גילוליכם ושתק הייתי אומ' כך עכשיו שאמ'

או51                  גלוליכם  ושתק הייתי אומר כך עכשו  שאמ'

ששון                  גלוליכם  ושתק הייתי אומ' כך אלא   כשאמ'

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    אטהר אתכם אפי' מן הממזרת  א"ר הונא אם אין הלכה כר' (יהודה)

דפוס

ירו1   אטהר אתכם אפי' מן הממזרות

ירו2   אטהר אתכם אפי' מן הממזרות

או3    אטהר אתכם אפי' מן הממזרות

או51   אטהר אתכם אפי' מן הממזרות

ששון   אטהר אתכם אפי' מן הממזרות

--------------------------------------------------------------------

וטי

מינ    יוסי עלובין הן הדורות

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון