לונ     {א}                                     מות  וחיים מיד

וטי     {א}                                     מוות וחיים ביד

מינ     {א}                                     מות  וחיים ביד

פריז    {א}          וכי תמכרו ממכר        הה"ד מות  וחיים ביד

דפוס    {א} בהר סיני וכי תמכרו ממכר לעמיתך הה"ד מות  וחיים ביד

ירו1    {א} בהר סיני וכי תמכרו ממכר וגו'        מות  וחיים ביד

ירו2    {א} בהר סיני                            מות  וחיים ביד

או3     {א} בהר סיני                            מות  וחיים ביד

או51    {א} בהר סיני וכי תמכרו ממכר וגו'        מות  וחיים ביד

ששון    {א} בהר סיני וכי תמכרו ממכר             מות  וחיים ביד

-----------------------------------------------------------------

לונ     לשון                     תירגם עקילס מיסטר   ומכירין מות

וטי     לשון  וג'                תרגם  עקילס מיצרין  מוכירין מוות

מינ     לשון  ואוהביה יאכל פרייה תירג' עקילס מיצרא   מאכזרין מות

פריז    לשון                     תרגם  עקילס מסטר    ומכרק   מות

דפוס    לשון                     תרגום עקילס מיצר?א? מזכירין מות

ירו1    לשון  ואוהביה יאכל פריה  תרגם  עקילס מסטר    מכירין  מות

ירו2    לשון                     תרגם  עקילס מסטר    מטרין   מות

או3     הלשון                    תרגם  עקילס מצטר    מכירין  מות

או51    לשון                     תרגם  עקילס מסטר    מכיריין מות

ששון    לשון                     תרגם  עקילס מיסטר   ומיבדרן מות

-----------------------------------------------------------------

לונ                          מיכן  וחיים מיכן  בר  סירא אמ'

וטי                          מיכן  וחיים מיכן  בר  סירא א'

מינ                          מכאן  וחיים מכאן  {בר סירא אמ'

פריז                         מכאן  וחיים מכאן  בן  סירא אמ'

דפוס                         מיכאן וחיים מיכאן בר  סירא אמר

ירו1    וחיים            מות מכאן  וחיים מכאן  בר  סירא אמ'

ירו2    וחיים ביד לשון   מות מכאן  וחיים מכאן  בר  סירא אמ'

או3     וחיים ביד לשון   מות מכאן  וחיים מכאן  בר  סירא אמ'

או51    וחיים ביד [לשון] מות מכאן  וחיים מכאן  בר  סירא אמ'

ששון                         מכאן  וחיים מכאן  בר  סירא אמ'

-----------------------------------------------------------------

לונ        היתה לפניו גחלת נפח  בה בערה  רקק   בה כבת  אמ'

וטי        היתה לפניו גחלת ונפח בה ובערה ורקין בה וכבת אמ'

מינ     אם היתה לפניו גחלת נפח  בה בערה  רקק   בה כבת  א"ר

פריז       היתה לפניו גחלת נפח  בה בערה  רקק   בה כבת  א"ר

דפוס       היתה לפניו גחלת ונפח בה ובערה רקק   בה וכבת אמר

ירו1       היתה לפניו גחלת ונפח בה ובערה ורקק  בה וכבת א"ר

ירו2       היתה לפניו גחלת ונפח בה ובערה ורקה  בה וכבת אמ"ר

או3        היתה לפניו גחלת נפח  בה בערה  רקק   בה וכבת א"ר

או51       היתה לפניו גחלת נפח  בה בערה  רקק   בה כבת  א"ר

ששון       היתה לפניו גחלת ונפח בה ובערה ורקה  בה וכבת א"ר

-----------------------------------------------------------------

לונ     ר' חייה בר אבא

וטי     ר' יניי

מינ        חייא בר אבא

פריז       חייא בר אבא

דפוס    ר' ינאי        היה ככר טבול כלו עד שלא עישרו מות ביד

ירו1       ינאי

ירו2       ינאי

או3        ינאי

או51       ינאי

ששון       ינאי

-----------------------------------------------------------------

לונ                                                       הייתה

וטי                                                       היה

מינ                                                       היתה

פריז                                                      היתה

דפוס    לשון עישרו ואכלו חיים ביד לשון אמ' ר' חייא בר אבא היתה

ירו1                                                      היה

ירו2                                                      היה

או3                                                       היה

או51                                                      היה

ששון                                                      היה

-----------------------------------------------------------------

לונ     לפניו כלכלה אחת של תאינים אכלה עד שלא עישרה מות  ביד לשון

וטי     לפניו

מינ     לפניו כלכלה     של תאנים  אכלה עד שלא עשרה  מוות ביד לשון

פריז    לפניו כלכלה     של תאנים  אכלה עד שלא עישרה מות  ביד לשון

דפוס    לפניו כלכלה     של תאנים  אכלה עד שלא עישרה מות  ביד לשון

ירו1    לפניו

ירו2    לפניו

או3     לפניו

או51    לפניו

ששון    לפניו

-----------------------------------------------------------------

לונ     עישרה ואכלה חיים ביד לשון אמ' רבי יניי היתה לפניו ככר

וטי                                                       כיכר

מינ     עישרה ואכלה חיים ביד לשון א"ר     ינאי היה  לפניו כבר

פריז    עישרה       חיים ביד לשון

דפוס    עישרה ואכלה חיים ביד לשון

ירו1                                                      ככר

ירו2                                                      ככר

או3                                                       ככר

או51                                                      ככר

ששון                                                      ככר

-----------------------------------------------------------------

לונ     טבול אכלו         עד שלא עישרו        מות  ביד לשון עישרו

וטי     טבול אכלו         עד שלא עיסרו        מוות ביד לשון עיסרו

מינ     טבול אכלי         עד שלא עישרו        מות  ביד לשון עישרו

פריז

דפוס

ירו1    טבל  אכלו         עד שלא עשרו         מות  ביד לשון עשרו

ירו2    טבל  אכלו         עד שלא עשרו         מות  ביד לשון עשרו

או3     טבול אכלו         עד שלא עשרו         מות  ביד לשון עשרו

או51    טבל  (עשרו)[אכלו] עד שלא (אכלו)[עשרו] מות  ביד לשון עישרו

ששון    טבול אכלו         עד שלא עשרו         מות  ביד לשון עשרו

-----------------------------------------------------------------

לונ     ואכלו חיים ביד לשון      רבן          גמל'   אמ'  לטבי

וטי     ואכלו חיים ביד לשון      רבן          גמליאל אומ' לטבי

מינ     ואכלו חיים ביד לשון}     רבן          גמליאל      לטבי

פריז                             רבן          גמל'   אומ' לטבי

דפוס                         אמ' ר'  שמעון בן גמליאל      לטבי

ירו1    ואכלו חיים ביד לשון      רבן          גמליאל אמ'  לטבי

ירו2    ואכלו חיים ביד לשון      ר"ג                 אמ'  לטבי

או3     ואכלו חיים ביד לשון      רבן          גמליאל אמ'  לטבי

או51    ואכלו חיים ביד לשון      ר"ג                 אמ'  לטבי

ששון    ואכלו חיים ביד לשון      ר"ג                 אמ'  לטבי

-----------------------------------------------------------------

לונ     עבדו  פוק זבון   לו  צבו    בישא מן שוקא  נפק ואיתי ליה

וטי     עברו  פוק זבון   לי  צ<..>ו טובה מן שוקה      וזבן  ליה

מינ     עבדיא זיל ואייתי ליה צבו    ביש  מן בעירא

פריז    עבדו      זבין   לי  צבי    טבא  מן שוקא  אזל ואיתי

דפוס    עבדיה פוק זבון   לי  צדו    טבא  מן שוקא  נפק זבן   ליה

ירו1    עבדו  פוק זבין   לי  צדו    טבא  מן שוקא  נפק וזבין ליה

ירו2    עבדו  פוק זבין   לי  צדו    טבא  מן שוקא  נפק וזבין ליה

או3     עבדו  פוק זבין   לי  צדו    טבא  מן שוקא  נפק וזבין ליה

או51    עבדו  פוק זבון   לי  זבון   טבא  מן שוקא  נפק וזבין ליה

ששון    עבדיה פוק זבין   לי  צבי    טבי  מן שוקא  נפק וזבין ליה

-----------------------------------------------------------------

לונ     לישן לבתר יומין אמ' ליה פוק זבון לן צבו    בישא מן שוקא

וטי     לשן

מינ

פריז    לישן לבתר יומין א'  ליה     זבין לי        בישא מן שוקא

דפוס    לישן            אמ' ליה פוק זבון לי צדו    בישא מן שוקא

ירו1    לישן ועוד       אמ' ליה פוק זבין לי צדו    בישא מן שוקא

ירו2    לשן  ועוד       א"ל     פוק זבן  לי צדו    בישא

או3     לישן ועוד       א"ל     פוק זבין לי צדו    בישא מן שוקא

או51    לישן ועוד       א"ל     פוק זבין לי צבי    בישא מן שוקא

ששון    לישן ועוד       א"ל     פוק זבין לי צבי    טבא  מן שוקא

-----------------------------------------------------------------

לונ     נפק ואייתי ליה לישן אמ'                           כדאמרת

וטי                         א'  ליה                כד אנא א'

מינ     אזל ואייתי ליה לישן אמ' ליה                       כדאמרית

פריז        אייתי  ליה לישן א'  ליה                כד     אמרית

דפוס    נפק זבן    ליה לישן אמ' ליה מה הוא דין דכר    אנא אמ'

ירו1    נפק וזבין  ליה לישן אמ' ליה                כד אנא אמר

ירו2    אזל זבן    ליה לישן א"ל                    כד אנא אמ'

או3     נפק וזבין  ליה לישן א"ל                    כר אנא אמ'

או51    נפק וזבן   ליה לישן א"ל                    כד אנא אימא

ששון    נפק וזבין  ליה לישן א"ל                    כד אנא אמינא

-----------------------------------------------------------------

לונ     לך פוק זבון לן צבו טבא   מן שוקא    אייתית לזה    לישן

וטי     לך             צדו טבה           את זבן           לשן

מינ     לך                 לטבתא                       מן לישן

פריז       פוק זבין לי צבי טבא   מן שוקא    אייתית לי     לישן

דפוס    לך             צדו טבא           את זבן    לי     לישן

ירו1    לך             צדו טבא           את זבין   לי     לישן

ירו2    לך זבן         צדו טבא           את זבן    לי     לישן

או3     לך             צדו טבא           את זבין   לי     לישן

או51    לך             צבי טבא           את זבין   לי     לישן

ששון    לך             צבי טבא           את זבן    לי     לישן

-----------------------------------------------------------------

לונ     וכד     אמרית  לך      פוק זבון לן צבו בישא   מן שוקא אזלת

וטי     וכד     (א'    לך)[אנה א']      לך צדו בישא           את

מינ                                            ובישתא

פריז    וכד     אמרית                          בישא

דפוס    וכד אנא אמ'    לך                  צדו בישא           את

ירו1    וכד אנא אמינא  לך                  צדו בישא           את

ירו2    וכד     אמ<..> לך                  צדו בישא           את

או3     וכד     אמינא  לך                  צדו בישא           את

או51    וכד אנא אימ'   לך      זיל         צבי בישא           את

ששון    וכד     אמינא  לך                  צבי בישא           את

-----------------------------------------------------------------

לונ     ואייתית לן    לישן אמ' ליה מרי מיניה           טבתא

וטי     זבן           לשן  א'  ליה     מינה            טבתה

מינ                מן לישן אמ' ליה ר'  מיניה           בישא

פריז    אייתי         לישן א'  ליה מרי מינה  שבתא      טבא

דפוס    זבן     לי    לישן אמ' ליה     מינה            טבתא

ירו1    זבין    לי    לישן אמ' ליה מרי מינה            טבתא

ירו2    זבין    לי    לישן א"ל         מינה            בישא

או3     זבין          לישן א"ל     מרי מינה            טבא

או51    זבין    לי    לישן א"ל     מרי מינה  בתרי מיני דטבא

ששון    זבן     לי    לישן א"ל     מרי מינה            טביתא

-----------------------------------------------------------------

לונ           ומיניה בישתא       כד דהוא טב   לית דטב מיניה וכך

וטי           ומינה  בישתא       כד היא  טב   לית טב  מינה  וכד

מינ           ומיניה טבא         כד      טב   לית טב  מיניה כד

פריז          מינה   שבתא   בישא כד דהוא טב   לית טב  מיניה כד

דפוס          ומינה  בשתא        כד הוה  טב   לית טב  מיניה וכד

ירו1          ומינה  בישתא       כד היא  טבתא לית טב  מינה  וכד

ירו2          ומינה  טבתה        כד היא  טבתא לית טב  מינה  וכד

או3     (ומה) ומינה  בישתא       כד היא  טבא  לית טב  מינה  וכד

או51          ומיניה דבישתא      כד היא  טבא  לית טבא מינה  וכד

ששון          ומינה  בישתא       כד היא  טבתא לית טב  מינה  וכד

-----------------------------------------------------------------

לונ     דהוא ביש'  לית דביש  מיניה

וטי     הוא  ביש   לית ביש   מינה

מינ          ביש   לית ביש   מיניה < בר סירא אמ' אם היתה לפניו

פריז    הוא  ביש   לית ביש   מיניה

דפוס         ביש   לית ביש   מיניה

ירו1    היא  בישתא לית ביש   מינה

ירו2    היא  בישא  לית ביש   מינה

או3     היא  בישתא לית ביש   מינה

או51    היא  בישתא לית בישתא מינה

ששון    היא  בישתא לית ביש   מינה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     גחלת נפח בה בערה רקק בה כבת א"ר חייא בר אבא היתה לפניו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כלכלה של תאנים אכלה עד שלא עשרה מוות ביד לשון עישרה ואכלה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     חיים ביד לשון א"ר ינאי היה לפניו כבר טבול אכלי עד שלא עישרו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-----------------------------------------------------------------

לונ                                              ר' עבד סעודתא

וטי                                              ר' עשה סעודה

מינ     מות ביד לשון עישרו ואכלו חיים ביד לשון > ר' עשה סעודה

פריז                                             ר' עשה

דפוס                                             ר' עשה סעודה

ירו1                                             ר' עשה סעודה

ירו2                                             ר' עשה סעודה

או3                                              ר' עשה סעודה

או51                                             ר' עשה סעודה

ששון                                             ר' עשה סעודה

-----------------------------------------------------------------

לונ     לתלמידוי  הביא  לפניהם לשונות     רכים       ולשונות קשים

וטי     לתלמידוי  והביא לפניהם לשונות     רכים       ולשונות קשים

מינ     לתלמידיו  והביא להן    לשונות מהן רכים  ומהן         קשין

פריז    לתלמידו   הביא  לפניהם לשונות     רכים               וקשים

דפוס    לתלמידיו  הביא  לפניהם לשונות     רכים       ולשונות קשים

ירו1    לתלמידוהי והביא לפניהם לשונות     רכות       ולשונות קשות

ירו2    לתלמידיהי והביא לפניהם לשונות     רבות       ולשונות קשות

או3     לתלמידוהי והביא לפניהם לשונות     רכות       ולשונות קשות

או51    לתלמידוהי והביא לפניהם לשונות     רכיות      ולשונות קשות

ששון    לתלמידוי  והביא לפניהם לשונות     רכות       ולשונות קשות

-----------------------------------------------------------------

לונ     התחילו      בוררין את הרכים   ומניחין את הקשים אמ' להן

וטי     והתחילו     בוררין    ברכים   ומניחין את הקשים א'  להם

מינ             היו בוררין את הרכין   ומניחין את הקשין אמ' להן

פריז    התחילו      בוררין את הרכים   ומניחין את הקשים א'  להם

דפוס    התחילו      בוררין    ברכי'   ומניחין    הקשים אמ' להם

ירו1    התחילו      בוררין    ברכות   ומניחין את הקשות אמ' להם

ירו2    התחילו      בוררי'    הרכ<..> ומניחין    הקשות אמ' להם

או3     התחילו      בוררין    הרכות   ומניחין    הקשות אמ' להם

או51    התחילו      בוררין    הרכות   ומניחין    הקשות א"ל

ששון    התחילו      בוררין    ברכות   ומניחי' את הקשות אמ' להם

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי         דעו מה אתם עושים כשם שאתם בוררין את הרכים ומניחין את

מינ                          כשם שאתם בוררין את הרכין ומניחין את

פריז    בני

דפוס        דעו מה אתם עושין כשם שאתם בוררין את הרכין ומניחין את

ירו1    בני דעו מה אתם עושים כשם שאתם בוררים את הרכות ומניחין את

ירו2    בני דעו מה אתם עושים כשם שאתם בוררין    הרכות ומניחין

או3     בני דעו מה אתם עושים כשם שאתם בוררין את הרכות ומניחין את

או51    בני ראו מה אתם עושין כשם שאתם בוררין    הרכות ומניחין

ששון    בני דעו מה אתם עושי'     שאתם בוררין את הרכות ומניחין את

-----------------------------------------------------------------

לונ           כך היא  לשונכם רך  אילו  על אילו  לפיכך משה מזהיר

וטי     הקשים כך יהא  לשונכם רך  אילו     לאילו לפיכך משה מזהיר

מינ     הקשין כך יהא  לשונכם רך  אילו  עם אילו  לפיכך משה מזהיר

פריז          כך יהא  לשונכם רך  אלו   עם אלו   לפיכך משה מזהיר

דפוס    הקשים כך יהיה לשונכם רך  אלו      לאלו  לפי'  משה מזהיר

ירו1    הקשות כך תהא  לשונכם רכה [א]לו    לאלו  לפי'  משה מזהיר

ירו2    הקשות כך תהא  לשונכם רכה אלו      לאלו  לפי'  משה מזהיר

או3     הקשות כך תהא  לשונכם רכה אלו      לאלו  לפי'  משה מזהיר

או51    הקשות כך תהא  לשונכם רכה אלו      לאלו  לפי'  משה מזהיר

ששון    הקשות כך תהא  לשונכם רכה אלו      לאלו  לפי'  משה מזהיר

-----------------------------------------------------------------

לונ     את  יש'    וא'   להם וכי תמכרו ממכר לעמיתך

וטי     להן ליש'   וא'   להן וכי תמכרו ממכר לעמיתך  וגו'

מינ     את  ישראל  ואמ'  להן וכי תמכרו ממכר לעמיתך  או   קנה

פריז    את  ישראל            וכי תמכרו ממכר

דפוס    את  ישראל            וכי תמכרו ממכר

ירו1    להם לישראל ואומ'     וכי תמכרו ממכר לעמיתך  או   קנה

ירו2    להם לישראל ואומ'     וכי תמכרו ממכר לעמיתך  או   קנה

או3     להם לישראל ואומר     וכי תמכרו ממכר לעמיתך  או   קנו

או51    להם לישראל           וכי תמכרו ממכר לעמיתיך או   קנה

ששון    להם ליש'   ואו'      וכי תמכרו ממכר לעמיתך  או   קנה

-----------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מיד עמיתך אל   תונו איש את אחיו

פריז              אל   תונו

דפוס

ירו1    מיד עמיתך וגו'

ירו2    מיד עמיתך אלא  תונו איש את אחיו

או3     מיד עמיתך אל   תונו איש את אחיו

או51    מיד עמיתך אל   תונו איש את אחיו

ששון              אל   תונו איש את אחיו

-----------------------------------------------------------------