לונ     {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומר על

מינ     {ג} ראיתי     את יי      ניצב על המזבח שהוא עומד על הדור

פריז    {ג} ראיתי        יי      נצב  על המזבח      עומד על

דפוס    {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומד על הדור

וטי     {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומד על הדור

ירו1    {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומד על הדור

ירו2    {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומד על הדור

או3     {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומד על הדור

או51    {ג} ראיתי אני את יי והנה נצב  על המזבח

ששון    {ג} ראיתי     את יי      נצב  על המזבח      עומד על הדור

 

לונ     המזבח לזבוח            ויאמר הך הכפתור

מינ           לייכחו           ויאמר הך הכפתור

פריז    המזבח לזבח             ויאמר הך הכפתר

דפוס          לזבחו            ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים

וטי           לזובחו           ויאמר הך הכפתור וירעשו הס'

ירו1          לזבחו            ויאמר הך הכפתור וירעשו הספים

ירו2          (ל<..>בחו) לזבחו ואומר הך הכפתור וירעשו הסיפי'

או3           לזבחו            ויאמר

או51                           ויאמר הך הכפתור נצב    על     המזבח

ששון          לזבחו            ויאמר הך הכפתר

 

לונ                                         את יאשיהו מלך יהודה

מינ                                         זה יאשיהו

פריז                                        זה יאשיה  מלך יהודה

דפוס                              הך הכפתור זה יאשיה

וטי                               הך הכפתור זה יאשיהו

ירו1                              הך הכפתור זה יאשיהו

ירו2                              הך הכפתור זה יאשיהו

או3                               הך הכפתור זה יאשיהו

או51    עומד על הדור לזובחו ויאמר הך הכפתור זה יאשיהו

ששון                                        זה יאשיהו

 

לונ             וירעשו הסיפים זו   סנקליטין        ובצעם בראש כולם

מינ             וירעשו הסיפים אילו סנקליטין    שלו ובצעם בראש כולם

פריז    יודע נא        הספים  זה   סנקלטים     שלו ותצעם בראש כלים

דפוס            וירעשו הספים  אלו  סנקליטין    שלו ובצעם בראש כלם

וטי             וירעשו הספים  אלו  סינקליטון   שלו ובצעם בראש כלום

ירו1            וירעשו הספים  אלו  סיניקיליטון שלו ובצעם בראש כולם

ירו2            וירעשו הסיפים אלו  סנקליסין    שלו ובצעם בראש כלם

או3             וירעשו הסיפים אלו  סניקליטין   שלו ובצעם בראש כלם

או51            וירעשו הסיפים אלו  סנקליטין    שלו ובצעם בראש כולם

ששון            וירעשו הספים  זה   סנקליטין    שלו ובצעם בראש כולם

 

לונ          ר'  שמע'  בר  אבא בש'  ר' יוחנן     בצעם  בראש

מינ     יפוך     שמעון בר  אבא בשם  ר' יוחנן

פריז         ר'  שמעון בר  אבא בשם  ר' יוחנן אמ'

דפוס         ר'  שמעון בר  אבא בשם  ר' יוחנן משל

וטי          ר'  שמעון בר  אבה בשם  ר' יוחנן     ובצעם בראש

ירו1         ר"ש       בר  אבא בש"ר    יוחנן     ובצעם בראש

ירו2         ר"ש           ב"א בש"ר    יוחנן אמר ובצעם בראש

או3          ר"ש       בר  אבא בש"ר    יוחנן אמ' ובצעם בראש

או51         ר'  שמעון בר' אבא בש"ר    יוחנן אמ' ובצעם בראש

ששון         ר"ש       בר  אבא בש"ר    יוח'      ובצעם בראש

 

לונ     כלם  יפיק ר' יודן  בש'  ר' יוחנן לקופה  שהיא     מליאה

מינ                                      סאה             מלאה

פריז                                     לקופה  שהיא     מלאה

דפוס                                     לסאה   שהיא     מלאה

וטי     כלם  יפו  ר' פינחס בשם  ר' יוחנן ליסיאה שהיא     מליאה

ירו1    כלם  יפוק                               שהיו בהם עובדי

ירו2    כלם  יפוק

או3     כולם יפוק

או51    כולם יפוק ר' יודן  בש"ר    יוחנן קופה   שהיא     מלאה

ששון    כולם יפיק ר' פנח'  בש"ר    יוח'  לקופה           מלאה

 

לונ     עוונות                   מי  מקטרג  בכולם    גזל  

מינ     עונות                    ומי מקטרג  בכולן זה גזל  

פריז    עונות                    מי  מקטרגת בכלן     גזל  

דפוס    עונות                    מי  מקטרג  בה       גזל  

וטי     עוונות                   מי  מקטריג בה       גזיל

ירו1    ע"ז    ושופכי דמים ומגלי                     עריות

ירו2

או3

או51    עונות                    מי  מקטרג  בכולה    גזל  

ששון    עונות                    מי  מקטרגת מכולם    גזל

 

לונ     ר'         פינחס בש'  ר' יוחנן           לבני אדם שהיו

מינ     ר' יעקב בר באי   בשם  ר' אחא             בני  אדם

פריז    ר'         פנחס  בשם  ר' יוחנן אמ' לקופה לבני אדם שהיו

דפוס    ר'         יודן  בשם  ר' יוחנן אמ' משל   לבני אדם שהיו

וטי     ר'         יודן  בשם  ר' יוחנן           לבני אדם שהיו

ירו1    ר'         יודן  בש"ר    יוחנן           לבני אדם שהיו

ירו2    ר'         פנחס  בש"ר    יוחנן אמ'       לבני אדם שהיו

או3     ר'         פנחס  בש"ר    יוחנן אמ'       לבני אדם שהיו

או51    ר'         פנחס  בש"ר    יוחנן           לבני אדם שהיו

ששון    ר'         פנח'  בש"ר    יוח'            לבני אדם שהיו

 

לונ     בהן עוברי עבו'  זרה              ושפיכות דמ'  וגילוי עריו'

מינ         עובדי ע"ז       וגילוי עריות ושפיכות דמים

פריז    בהן עובדי ע"ז                    ושפכי   דמים ומגלי  עריות

דפוס    בהן עובדי ע"ז       ומגלי  עריות ושופכי  דמים

וטי     בהן עובדי עבודה זרה ומגלי  עריות ושופכי  דמים

ירו1    בהם עובדי ע"ז                    ושופכי  דמים ומגלי  עריות

ירו2    בהם עובדי ע"ז                    ושופכי  דמי' ומגלי  עריות

או3     בהם עובדי ע"ז                    ושופכי  דמים ומגלי  עריות

או51    בהם עובדי ע"ז                    ושופכי  דמים ומגלי  עריות

ששון    בהם עובדי ע"ז                    ושופכי  דמים ומגלי  עריות

 

לונ     הגזל  שבכולם חמור כנגד כולם אמ' ר' יעקב בר  אחא  בש'

מינ     הגזל  שבכולן שקול כנגד הכל      ר' יודן          בשם

פריז    הגזל         חמור כנגד כלן  א"ר    אחא           בשם

דפוס    וגזל         שקול כנגד הכל      ר' יעקב בר  אידי בשם

וטי     וגזיל שבכולם שקול כנגד הכל      ר' יעקב בר  אביי בשם

ירו1    וגזל  שבכלם  שקול כנגד כולם     ר' יעקב בר  אידי בש"ר

ירו2    וגזל  שהוא   שקול כנגד כלם      ר' יעקב ב"א      בש"ר

או3     וגזל  שבכולם שקול כנגד כולן     ר' יעקב בר  אבא  בש"ר

או51    וגזל  שבכולם שקול כנגד כולם     ר' יעקב בר  אבא  בש"ר

ששון    הגזל         חמור כנגד כולם     ר' יעקב בר  אביי בש"ר

 

לונ     ר' יוחנן     עשרים וארבעה      חטאות סדר יחזקאל ומכולם

מינ     ר' יוחנן     עשרים וארבע       חטאות סדר יחזקאל ומכולם

פריז    ר' יוחנן     עשרים וארבעה      חטאות סדר יחזקאל ומכלם

דפוס    ר' אחא       כ"ד               חטאות סדר יחזקאל ומכלם

וטי     ר' אחא       עשרים וארבע       חטאות סדר יחזקאל ומכולם

ירו1       אחא       עשרים וד'         חטאות סדר יחזקאל ומכלם

ירו2       אחא   אמ' כ"ד          סדרי חטאות סדר יחזקאל ומכלם

או3        אחא   אמ' עשרים וארבע       חטאות סדר יחזקאל ומכלם

או51       אחא   אמ' עשרים וד'         חטאות סדר יחזקאל ומכלם

ששון       אחא       כ"ד               חטאות סדר יחזקאל ומכולם

 

לונ     לא חתם אלא    בגזל                והנה הכיתי    כפי על

מינ     לא חתם אלא על הגזל  הה"ד          והנה הכתי  אל כפי אל

פריז    לא חתם אלא    בגזל                והנה הכתי     כפי אל

דפוס    לא חתם אלא    בגזל  הה"ד          והנה הכתי     כפי על

וטי     לא חתם אלא    בגזיל הדה  היא דכת' והנה הכיתי    כפי על

ירו1    לא חתם אלא    בגזל  הה"ד          והנה הכיתי    כפי אל

ירו2    לא חתם אלא    בגזל  הה"ד          והנה הכתי     כפי אל

או3     לא חתם אלא    בגזל  הה"ד          והנה הכיתי    כפי אל

או51    לא חתם אלא    בגזל  הה"ד          והנה הכתי     כפי אל

ששון    לא חתם אלא על הגזל  הה"ד          והנה הכתי     כפי אל

 

לונ     בצעך                                  לפיכך משה

מינ     בצעך אשר  עשית על   דמך אשר היה בתוכך לפיכך משה

פריז    בצעך                                  לפיכך משה

דפוס    בצעך                                  לפי'  משה

וטי     בצעך וגו'                             לפיכך משה

ירו1    בצעך                                  לפי'  משה

ירו2    בצעך                                  לפי'  משה

או3     בצעך                                  לפי'  משה

או51    בצעך                                  לפי'  משה רבינו

ששון    בצעך אשר  עשית וגו'                   לפי'  משה

 

לונ     מזהיר את    יש'

מינ     מזהיר את    ישראל

פריז    מזהיר

דפוס    מזהיר את    ישראל            וכי תמכרו ממכר

וטי     מזהיר את    יש'    וגו'

ירו1    מזהיר להם   לישראל ואומ' להם וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה

ירו2    מזהיר (להם) לישראל ואומ' וכי     תמכרו ממכר לעמיתך או קנה

או3     מזהיר להם   לישראל ואומר להם וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה

או51    מזהיר להם   לישראל ואומ' להם וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה

ששון    מזהיר להם   ליש'   ואו'  להם וכי תמכרו ממכר

 

לונ                                    ויעשו בני יש' ככל אשר צוה

מינ

פריז              לא תונו

דפוס

וטי

ירו1    מיד עמיתך אל תונו איש  אל אחיו

ירו2    מיד עמיתך אל תונו גו'

או3     מיד עמיתך אל תונו איש  אל אחיו

או51    מיד עמיתך אל תונו איש  את אחיו

ששון        וגו'  אל תונו וגו'

 

לונ     יי את משה ואהרן

מינ

פריז

דפוס

וטי

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון