לונ     {ד}

מינ     {ד}              ויעשו   בני ישראל ככל אשר  ציוה יי את

פריז    {ד}              ויעשו   בני ישראל     כאשר צוה  יי את

דפוס    {ד} הה"ד         ויעשו   בני ישראל ככל אשר  צוה  יי את

וטי     {ד}              ויעשו   בני יש'   ככל אשר  צוה  יי את

ירו1    {ד}              ויעשו   בני ישראל ככל אשר  צוה

ירו2    {ד}      ויחנו           בני ישראל ככל אשר  צוה  יי

או3     {ד}      (ויחנו) [ויעשו] בני ישראל ככל אשר  צוה  יי את

או51    {ד}              ויעשו   בני ישראל ככל אשר  צוה  יי את

ששון    {ד}              ויעשו   בני ישראל     כאשר צוה  יי

 

לונ

מינ             משה כן       עשו   לדגליהם וכן נסעו ואהרן היכן

פריז            משה                                 ואהרן היכן

דפוס            משה כן חנו         לדגליהם          ואהרן היכן

וטי             משה כן חזו   וגו'                   ואהרן איכן

ירו1         אל משה כן חנו                          ואהרן היכן

ירו2    (כן) את משה כן חנו                          ואהרן היכן

או3             משה כן (חנו) [עשו]                  ואהרן היכן

או51            משה כן       עשו                    ואהרן היכן

ששון         את משה כן       עשו                    ואהרן היכן

 

לונ         ר' יהוש' בן  נחמיה                             ר'

מינ     היה ר' יהושע ב"ר נחמיה אמ' אם בא לייחסן והונו אותו ר'

פריז    היה ר' יהושע בר  נחמיה                             ר'

דפוס    היה ר' יהושע בר  נחמיה                             ור'

וטי     היה ר' יהושע בר  נחמיה                             ור'

ירו1    היה ר' יהושע בר  נחמיה                             ור"ל

ירו2    היה ר' יהושע ב"ר נחמיה                             ור"ל

או3     היה ר' יהושע בר' נחמיה                             ור'

או51    היה ר' יהושע בר' נחמיא                             ור'

ששון    היה ר' יהושע בר  נחמי'                             ור"ל

 

לונ     לוי בר חיותא

מינ     לוי בר חייתא

פריז    לוי בר חייתא

דפוס    לוי בר חייתא

וטי     לוי בר חיתא  ור' בא לייחסינו לך וייחס את בניך אלעזר בנך

ירו1        בר חייתא

ירו2        בר חייתא

או3     לוי בר חיתא

או51    לוי בר חיתא

ששון        בר חייתא

 

לונ              בריה דר'    חייא ברבא              לייחסו

מינ     ורב ביבא בשם  ר'     חייא      כת' איש      על     רגלו

פריז             בשם  ר'     חייא בר   אבא          לייחסן הלך

דפוס    ור' אבא  בשם  ר'     חייא בר   אבא כיון שבא ליחסן  הונו

וטי              בריה דר'    חייא בר   בא  כיון שבא ליחסן  הונו

ירו1    ור' אבא  בריה ד'     חייא בר   אבא כיון שבא לייחסם הונו

ירו2    ור' אבא  בריה דר'    חייא ב"א      כיון שבא ליחסם  הונו

או3     ור' אבא  בריה דר'    חייא בר   אבא כיון שבא ליחסם  הונו

או51    ור' אבא  בריה דר'(ב) חייא בר   אבא כיון שבא לייחסם הונו

ששון    ור' אבא  בריה דר'    חייא בר   אבא כיון שבא לייחסם

 

לונ                 אתו   אמ'  לו

מינ     באותות לבית אבותם אמרו לו  ישר' לאהרן אהרן את     מייחסנו

פריז                      אמרו לו

דפוס                אותו  ואמ' לו                  אתה    מיחסנו

וטי                 אותו  אמרו לו                  את     מייחסיני

ירו1                אותו  אמרו ליה                 את     מיחסנו

ירו2                אותו                           את     מיחסנו

או3                 אותו  אמרו לו                  אתה    מיחסנו

או51                אותו  אמרו לו                  ()[א]ת מייחסנו

ששון                      אמרו לו

 

לונ     עד שאת  בא לייחסנו לך וייחס את בנך   אלעזר בנך למי שהיה

מינ     עד שאת     מייחסנן לך ויחס  את       עצמך  בנך מי

פריז    עד שאתה בא ליחסנו     יחס            אלעזר בנך למי היה

דפוס    עד שאתה בא לייחסנו לך ויחס  את בניך  אלעזר בנך למי היה

וטי     עד שאת  בא                                     למי היה

ירו1                       לך ייחס     לבנך  אלעזר     למי היה

ירו2                       לך יחסם     לבנך  אלעזר     למי היה

או3                        לך יוחסם    לבניך אלעזר     למי היה

או51                       לך יחס      לבניך אלעזר     למי היה

ששון    עד שאתה בא לייחסנו    יחס            אלעזר בנך למי היה

 

לונ     נשוי  לא לבתו  של פוטיאל   דכ'       ואלעזר      בן אהרן

מינ     נשוי  לא בתך   של פוטי     הה"ד      ואלעזר      בן אהרן

פריז    נשוי  לא לכלתו של פוטיאל   דכת'      ואלעזר      בן אהרן

דפוס    נשאוי לא לבתו  של פוטיאל   הה"ד      ואלעזר      בן אהרן

וטי     נשאוי לא לבתו     שלפוטיאל הדה   היא ואלעזר הכהן בן אהרן

ירו1    נשוי  לא לבת      פוטיאל   הה"ד      ואלעזר      בן אהרן

ירו2    נשוי  לא לבת      פוטיאל   הה"ד      ואלעזר      בן אהרן

או3     נשוי  לא לבת      פוטיאל   הה"ד      ואלעזר      בן אהרן

או51    נשוי  לא מבנות    פוטיאל   הה"ד      ואלעזר      בן אהרן

ששון    נשוי  לא לבתו  של פוטיאל   דכתי'     ואלעזר      בן אהרן

 

לונ          לקח לו מבנות פוטיא'           כיון שראה הקב"ה

מינ          לקח לו מבנות פוטיאל לו   לאשה כיון שראה הקב"ה

פריז         לקח לו מבנות פוטיאל           כיון שראה הקב"ה

דפוס         לקח לו מבנות פוטיאל           כיון שראה הקב"ה

וטי     הכהן לקח לו מבנות פוטיאל וגו'      כיון שראה הקב"ה

ירו1         לקח לו מבנות פוטיאל לו   לאשה כיון שראה הקב"ה

ירו2         לקח לו מבנות פוטאיל לו   לאשה כיון שראה הקב"ה

או3          לקח לו מבנות פוטיאל לו   לאשה כיון שראה הקב"ה

או51         לקח לו מבנות פוטיאל לו   לאשה כיון שראה הב"ה

ששון         לקח לו מבנות פוטיאל לו   לאשה כיון שראה הב"ה

 

לונ     שהן  מזלזלין בו   בא       וייחס  אתו                פינחס

מינ     שהן  מזלזלין בו      התחיל מייחסו      הה"ד          פנחס

פריז    שהיו מזלזלין אותו בא       וייחס  אותו               פנחס

דפוס    שהן  מזלזלין בו      התחיל מייחסו      הה"ד          פינחס

וטי     שהן  מזלזלין בו      התחיל מייחסו      הדה  היא דכת' פינחס

ירו1    שהם  מזלזלים בו      התחיל מייחס                     ופנחס

ירו2    שהם  מזלזלים בו      התחיל למיחסו                    פנחס

או3     שהם  מזלזלים בו      התחיל מייחסו                    פנחס

או51    שהן  מזלזלין בו      התחיל מייחסו                    פ[י]נחס

ששון    שהיו מזלזלין אותו    התחיל מיחס   אותו               פנחס

 

לונ     בן אלעזר וגו'           כהן בן כהן קניי בן קניי

מינ     בן אלעזר בן   אהרן הכהן            קנאי בן קנאי משיב חימה

פריז    בן אלעזר בן   אהרן הכהן כהן בן כהן קנאי בן קנאי

דפוס    בן אלעזר בן   אהרן הכן  כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה

וטי     בן אלעזר בן   אהרן הכהן כהן בר כהן קניי בר קניי משיב חימה

ירו1    בן אלעז' בן   אהרן הכהן כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה

ירו2    בן אלעזר בן   אהרן הכהן כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה

או3     בן אלעזר בן   אהרן הכהן כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה

או51    בן אלעזר [בן] אהרן הכהן כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה

ששון    בן אלעזר בן   אהרן הכהן כהן בר כהן קנאי בר קנאי משיב חמה

 

לונ                        השיב את חמתי

מינ     כן משיב חימה

פריז                       השיב את חמתי   מעל

דפוס                 שנאמ' השיב את ?ח?מתי

וטי     בן משיב חימה       השיב את חמתי   מעל בני יש'   וגו'

ירו1    בר משיב חמה        השיב את חמתי   מעל בני ישראל בקנאו את

ירו2    בר משיב חמה        השיב את חמתי   מעל בני ישראל וגו'

או3     בר משיב חמה        השיב את חמתי   מעל בני ישראל בקנאו את

או51    בר משיב חמה        השיב את חמתי   מעל בני ישראל בקנאו את

ששון    בר משיב חמה        השיב את חמתי   מעל בני יש'   וגו'

 

לונ                                                לכן אמר  הנני

מינ

פריז                                               לכן אמור הנני

דפוס                                               לכן אמור הנני

וטי                                                לכן אמר  הניי

ירו1    קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי לכן אמור הנני

ירו2                                               לכן אמור הנני

או3     קנאתי בתוכם ולא כליתי                      לכן אמור הנני

או51    קנאתי בתוכם                                לכן אמור הנני

ששון                                               לכן אמור הנני

 

לונ     נתן  לו את              לפיכך        הקדים       כבודו

מינ                             לפיכך (הק..) הקדים הקב"ה כבודו

פריז    נותן לו את   בריתי שלום לפיכך        הקדים       כבודו

דפוס    נותן לו וגו'            לפי'         הקדים הקב"ה כבודו

וטי     נתן  לו את   בריתי שלום לפיכך        הקדים הקב"ה כבודו

ירו1    נותן לו את   בריתי שלום לפי'         הקדים       כבוד

ירו2    נותן לו את   בריתי שלום לפי'         הקדים המקום כבוד

או3     נותן לו את   בריתי שלום לפי'         הקדים המקום כבוד

או51    נותן לו את   בריתי שלום לפי'         הקדים המקום כבוד

ששון    נותן לו וגו'            לפי'         הקדים הכתו' כבוד

 

לונ        שלאהרן לכבודו של משה

מינ     של אהרן   לכבודו של משה   שנ'             אלה  תולדות אהרן

פריז              לכבודו של משה

דפוס    של אהרן   לכבודו של משה   הה"ד            ואלה תולדות אהרן

וטי        שלאהרן לכבודו    שלמשה הדה    היא דכת' ואלה תלדות  אהרן

ירו1       אהרן   לכבוד     משה   הה"ד            ואלה תולדות

ירו2       אהרן   לכבוד     משה   הה"ד            ואלה תולדות

או3        אהרן   לכבוד     משה   הה"ד            אלה  תולדות

או51       אהרן   לכבוד     משה   [הה"ד]          אלה  תולדות

ששון       אהרן   לכבוד     משה   הה"ד            ואלה תולדות

 

לונ          ואלה תולדות משה ואהרן אין כתי' כן  אלא

מינ     ומשה אלה  תולדות משה ואהרן אין כתו' כאן אלא אלה  תולדות

פריז         ואלה תולדות משה ואהרן אין כת'  כאן אלא

דפוס    ומשה             משה ואהרן אין כתי' כאן אלא

וטי     ומשה ואלה תלדות  משה ואהרן אין כת'  כן  אלא ואלה תלדות

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

 

לונ     אהרן ומשה לפיכך משה מזה'          את ישר'             וכי

מינ     אהרן ומשה לפיכך משה מזהיר         את ישראל  ואמ'  להם וכי

פריז    אהרן ומשה לפיכך משה מזהיר

דפוס    אהרן ומשה לפי'  משה מזהיר         את ישראל            וכי

וטי     אהרן ומשה לפיכך משה מזהיר         את יש'

ירו1    אהרן ומשה לפי'  משה מזהיר            לישראל ואומ' להם וכי

ירו2    אהרן ומשה לפי'  משה מזהיר            לישראל ואומ'     וכי

או3     אהרן ומשה לפי'  משה מזהיר להם        לישראל ואומ' להם וכי

או51    אהרן ומשה לפי'  משה מזהיר            לישראל ואו'  להם וכי

ששון    אהרן ומשה לפי'      מזהיר להם משה    ליש'   ואו'  להם וכי

 

לונ     תמכרו       מכם

מינ     תמכרו       ממכר לעמיתך או  קנה מיד עמיתך  אל תונו איש

פריז                                               לא תונו

דפוס    תמכרו       ממכר

וטי

ירו1    תמכרו       ממכר לעמיתך או  קנה מיד עמיתך  אל תונו איש

ירו2    תמכרו       ממכר לעמיתך             וגו'

או3     תמכרו       ממכר לעמיתך או  קנה מיד עמיתך  אל תונו איש

או51    תמכרו ממכרו ממכר לעמיתך [או קנה מיד עמיתך] אל תונו איש

ששון    תמכרו       ממכר                    וגו'   אל תונו איש

 

לונ

מינ     את אחיו זו הונאת דברים

פריז

דפוס

וטי

ירו1    את אחיו

ירו2

או3     את אחיו

או51    את אחיו

ששון    את אחיו