f

לונ    {ה}                         ויכו בהם אביה   ועמו מכה רבה

וטי    {ה}                         ויכו בהם אביה   ועמו מכה רבה

פירק   {ה}                         ויכו בהם אביה   ועמו מכה רבה

מינ    {ה}                         ויכו בהם אביה   ועמו מכה רבה

פריז   {ה}                         ויכו מהם אביה   ועמו מכה רבה

דפוס   {ה} ד"א וכי תמכרו ממכר הה"ד ויכו בהם אביה   ועמו מכת רבה

ירו1   {ה}                         ויכו מהם אביה   ועמו מכה רבה

ירו2   {ה}                         ויכו מהם אביה   ועמו מכה רבה

או3    {ה}                         ויכו מהם א<..>ה ועמו מכה רבה

או51   {ה}                         ויכו מהם אביה   ועמו מכה רבה

ששון   {ה}                         ויכו מהם אביה   ועמו מכה רבה

-------------------------------------------------------------------

לונ                    רב אבא  בר  כהנא אמ' העביר       הכרת פינהם

וטי    מהו     מכה רבה ר' אבה  בר  כהנא אמ' שהעביר צורת      פניהם

פירק                   ר' אבא  בר  כהנא א'  העביר       הכרת פניהם

מינ    מהו     מכה רבה ר' אבהו בר  כהנא אמ' שהעביר      הכרת פניהן

פריז                   ר' אבא  בר  כהנא א'  העביר       הכרת פניהם

דפוס   מה  היא מכה רבה ר' אבא  בר  כהנא אמר שהעביר צורת      פניהם

ירו1   מהו     מכה רבה ר' אבא  ב"כ      אמ' שהעביר צורת      פניהם

ירו2   מהו     מכה רבה ר' אבא  ב"כ      אמ' שהעביר צורת      פניהם

או3    מהו     מכה רבה רב אבא  בר  כהנא אמ' שהעביר צורת      פניהם

או51   מהו     מכה רבה ר' אבא  בר  כהנא אמ' שהעביר צורת      פניהם

ששון   מהו     מכה רבה ר' אבא  ב"כ      אמ' שהעביר צורת      פניהם

-------------------------------------------------------------------

לונ                המד"א           הכרת פניהם ענתה בם

וטי    שליש'       הכמה   דאת  אמ' הכרת פניהם ענתה בם

פירק               כמדתמר          הכרת פניהם

מינ                הה"ד            הכרת פניהן ענתה בם זה החוטם

פריז               כמה             הכרת פניהם ענתה בם

דפוס   של    ישראל        כד"א     הכרת פניהם ענתה בם

ירו1   של    ישראל כמ"ד            הכרת פניהם ענתה בם

ירו2   של    ישראל היך    מד"א     הכרת פניהם ענתה בם

או3    של    ישראל היך    מד"א     הכרת פניהם ענתה בם

או51   של    ישראל היך    כד"א     הכרת פניהם ענתה בם

ששון   של    יש'   היך    מד"א     הכרת פניהם ענתה בם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ר' איסי                    אמ'

וטי    ר'      שמואל בר       אמי אמ'

פירק   ר' איסי                    א'

מינ    ר'      שמואל בר נחמן      אמ' ששונה צורת פניהן רב

פריז   ר' אסי                     א'

דפוס           שמואל בר       אמי אמר

ירו1   ר'      שמואל בר נחמני     אמ'

ירו2           רשב"ן              אמר

או3    ר'      שמואל בר נחמני     אמ'

או51   ר'      שמואל בר נחמני     אמ'

ששון   ר'      שמו'  בר       אמי אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ        על ידי         שהושיב עליהן שומרין שלשת ימים עד שנתקלקלו

וטי               שהעמיד         עליהם שומרים ג'   ימים עד שנתקלקלה

פירק       על ידי         שהושיב עליהן שומרין שלשת ימים עד שנתקלקלו

מינ    אמ' על ידי         שהושיב עליהן שומרין שלשת ימים עד שנתקלקלה

פריז       על ידי         שהושיב עליהם שומרים שלשת ימים עד שנתקלקלו

דפוס              שהעמיד         עליהם שומרים ג'   ימים עד שנתקלקלה

ירו1              שהעמיד         עליהם שומרי' ג'   ימי' עד שנתקלקלה

ירו2              שהעמידו        עליהם שומרים ג'   ימים עד שנתקלקלה

או3               שהעמיד         עליהם שומרים שלשה ימים עד שנתקלקלה

או51              שהעמיד         עליהם שומרים ג'   ימים עד שנתקלקלה

ששון              שהעמיד         עליהם שומרים ג'   ימים עד שנתקלקלה

-------------------------------------------------------------------

לונ       צורת  פניהם                                 כההיא דתנינן

וטי       צורתן                                             דתנינן

פירק   לו צורת  פניהם                                 בההיא דתנינן

מינ       צורת  פניהם הה"ד עצמו לי אלמנותיו מחול ימים       תנינן

פריז      צורת  פניהם                                 כמה   דתנינן

דפוס      צורתם                                             דתנינן

ירו1      צורתם                                             דתנינן

ירו2      צורתם                                             דתנינן

או3       צורתם                                             דתנינן

או51      צורתם                                             דתנינן

ששון      צורתם                                             דתנינן

-------------------------------------------------------------------

לונ    תמן אין מעידין  אלא על פרצוף  פנ'    על  החוטם

וטי    תמן אין מעידין  אלא על הפרצוף פנים   עם  החוטם

פירק   תמן אין מעידין  אלא על פרצוף  פנים   עד  החוטם

מינ        אין מעידין  אלא על פרצוף  פנים   ולא החוטם

פריז       אין מעידין  אלא על        פנים   עם  החוטם

דפוס   תמן אין מעידין  אלא על פרצוף  פנים   עם  החוטס

ירו1   תמן אין מעידי'  אלא על פרצוף  פנים   עם  החוטם

ירו2   תמן אין מעידין  אלא על פרצוף  פנ<..> עם  החוטם

או3    תמן אין מעידין  אלא על פרצוף  פנים   עם  החוטם

או51   תמן אין מעמידין אלא על פרצוף  פנים   עם  החוטם

ששון   תמן אין מעידין  אלא על פרצוף  פנים   עם  החוטם

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אפעלפי שיש    סימנין בגופו ובכליו ואין מעידין      אלא

פירק

מינ                                                       אלא

פריז

דפוס   אפי'   יש  בו סמנין        ובכליו ואין מעידין אותו אלא

ירו1   אע"פ   שיש    סימנין בגופו ובכליו ואין מעידין      אלא

ירו2   אע"פ   שיש    סימנים בגופו ובכליו ואין מעידין

או3    אע"פ   שיש    סימנין בגופו ובכליו ואין מעידין

או51   אע"פ   שיש    סימנין בגופו ובכליו ואין מעידין

ששון   אע"פ   שיש    סימנין בגופו ובכליו ואין עד          אלא

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לאחר    שלשה ימים

פירק        עד שלשה ימים

מינ    לאחר    שלשת ימים      וירדף אביה אחרי ירבעם וילכד

פריז        עד שלשה ימים

דפוס   לאחר    ג'   ימים הה"ד

ירו1   לאחר    ג'   ימים

ירו2   לאחר    ג'   ימים

או3    לאחר    ג'   ימים

או51   לאחר    ג'   ימים

ששון           ג'   ימים

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ממנו עדים את ביתאל ואת בנותיה ואת ישנה ובנותיה את אפרים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ            ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה

וטי            ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה          ויגפהו

פירק           ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביה          וג'

מינ    ובנותיה ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביהו         ויגפהו

פריז           ולא עצר כח ירבעם

דפוס           ולא עצר כח ירבעם עוד לפני אביה          ויגפהו

ירו1           ולא עצר כח ירבעם     בימי אביה          ויגפהו

ירו2           ולא עזר כח ירבעם     בימי אבי<..> אביהו ויגפהו

או3            ולא עצר כח ירבעם     בימי אביה          ויגפהו

או51           ולא עצר כח ירבעם     בימי אביה          ויגפהו

ששון           ולא עצר כח ירבעם עוד בימי אביהו         ויגפהו

-------------------------------------------------------------------

לונ               אמ'    ר' שמואל בר נחמ'  את  סבור שהוא

וטי    יי וימת    א'     ר' שמואל בר נחמן  את  סבור לומר

פירק              א'     ר' שמוא' בר נחמן  את  סבור

מינ    יי וימת                             וכי עלת  על   דעתך

פריז              א"ר       שמו'  בר נחמני את  סבור

דפוס   יי         א"ר       שמואל בר נחמני אתה סבור לומר

ירו1   יי וימת    א"ר       שמואל בר נחמן  את  סבור

ירו2   יי וימת יי ארשב"ן                   את  סכור

או3    יי וימת    א"ר       שמואל בר נחמן  את  סבור

או51   יי וימת    ארשב"ן                   את  סבור

ששון   יי וימת    ארשב"ן                   את  סבור

-------------------------------------------------------------------

לונ          ירבעם        והוא אינו          אלא אביה

וטי          שיירבעם נוגף והלא       לא ניגף אלא אביה

פירק         שירבעם  נוגף      ואינו         אלא אביה

מינ    שניגף ירבעם        והלא       לא ניגף אלא אביה  מפני מה

פריז         שירבעם  ניגף      ואינו         אלא אביה

דפוס         שירבעם  ניגף והלא       לא ניגף אלא אביה

ירו1         שירבעם  ניגף והלא       לא ניגף אלא אביה

ירו2         שירבעם  נגף  ולא           נגף  אלא אביה

או3          שירבעם  נגף  והלא       לא ניגף אלא אביה

או51         שירבעם  ניגף והלא       לא ניגף אלא אביה

ששון         שירבעם  ניגף והלא       לא ניגף אלא אביהו

-------------------------------------------------------------------

לונ    ולמה נוגף       ר' יוחנן וריש            לקיש ורבנין

וטי    ולמה ניגף       ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ורבנן

פירק   ולמה נוגף       ר' יוחנן ור'    שמע'  בן לקיש ורבנין

מינ         נגפו המקום ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ורבנן

פריז        ניגף       ר' יוחנן וריש            לקיש ורבנין

דפוס   ולמה ניגף       ר' יוחנן וריש            לקיש ורבנן

ירו1   ולמה ניגף       ר' יוחנן ורשב"ל

ירו2   ולמה נגף        ר' יוחנן ורשב"ל

או3    ולמה ניגף       ר' יוחנן ורשב"ל

או51   ולמה ניגף       ר' יוחנן ור"ש         בן לקיש ורבנן

ששון   ולמה ניגף       ר' יוח'  ורשב"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יוחנן אמ'   על        ידי שחיסרן ברבים           הה"ד

וטי    ר' יוחנן א'    על        ידי שחיסרן ברבים           שנ'

פירק   ר' יוחנן א'    על        ידי שחיסרן ברבים           הה"ד

מינ

פריז   ר' יוחנן אמ'   על        ידי שחסרו  בדברים          הה"ד

דפוס   ר' יוחנן אמ'   על        ידי שחסדן  ברבים           הה"ד

ירו1   ר' יוחנן אמ'   על שחסדו             ברבים           שנא'

ירו2   ר' יוחנן       על שחסדו             ברבים           שנא'

או3    ר' יוחנן אמ'   על שחיסדן            ברבים           שנא'

או51   ר' יוחנן <...>                      (בדברים)[ברבים] <...>

ששון   ר' יוח'  אמ'   על שחסרן             ברבים           שנ'

-------------------------------------------------------------------

לונ    ואתה המון רב ועמ'

וטי    ואתם המון    ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירבעם לאל'ים

פירק   ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב                           ועמנו

מינ

פריז   ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב                           ועמנו

דפוס   ואתם המון רב ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירבעם לאל'ים

ירו1   ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב  אשר עשה לכם ירבעם

ירו2   ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב  אשר עשה לכם ירבעם לאלהים

או3    ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב  אשר עשה לכם ירבעם לאלהים

או51   ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב  אשר עשה לכם ירבעם לאלהים

ששון   ואתם המון רב ועמכם עגלי זהב  אשר עשה לכם ירבעם לאלים

-------------------------------------------------------------------

לונ               ר'    שמע'  בן  לק'  אמ' על ידי שביזה

וטי               ר'    שמעון בן  לקיש א'  על     שביזה את

פירק   ייי אל'נו  ר'    שמע'  בן  לקיש א'  על ידי שביזה

מינ               חד                   אמ' על ידי שקרא

פריז   יי  אלהינו ריש             לקיש אמ' על ידי שבזו

דפוס              וריש            לקיש אמר על ידי שבזה

ירו1              רשב"ל                אמר על     שביזה את

ירו2              רשב"ל                אמ' על     שביזה את

או3               רשב"ל                אמ' על     שביזה את

או51              ר'    שמעון ב"ל          על     שביזה

ששון              רשב"ל                אמ' על     שבזה  את

-------------------------------------------------------------------

לונ    אחיה  הילני                                   ויקבצו  אליו

וטי    אחיה  השילוני               בליעל הד'  ה' דכ'

פירק   אחיה  השילוני                                 ויקבצו  אליו

מינ    אחיה  השילוני            בן בליעל הה"ד        ויתקבצו

פריז   אחיה  השילני                                  ויקבצו  אליו

דפוס   לאחיה השילוני וקרא  אותו    בליעל הה"ד

ירו1   אחיה  השילוני                     הה"ד        ויקומו  עליו

ירו2   אחיה  השלוני                      הה"ד        ויקומו  עליו

או3    אחיה  השלוני                      הה"ד

או51   אחיה  השילוני                     הה"ד

ששון   אחיה  השילוני וקראו         בליעל הה"ד        ויקבצו  עליו

-------------------------------------------------------------------

לונ              אנשים ריקים בני בליעל     ורבנן  אמ'   על

וטי    ועמכם     אנשים ריקים בני בליעל     ורבנין אמרין על

פירק             אנשים ריקים בני בליעל וג' ורבנין אמרין על

מינ          אלא אנשים ריקים בני בליעל     ואוחרן אמ'   על

פריז             אנשים       בני בליעל     רבנין  אמרין על

דפוס   ועמכם     אנשים רקים  בני בליעל     ורבנן  אמרי  על

ירו1             אנשים רקים  בני בליעל     ורבנין אמרי' על

ירו2             אנשים רקים  בני בליעל     ורבני' אמרי  על

או3    ועמכם     אנשי' רקים  בני בליעל     ורבנין אמרי  על

או51   ועמכם     אנשים רקים  בני בליעל     ורבנין אמרי  על

ששון             אנשי' רקים  בני בליעל     ורבנין אמרי  על

-------------------------------------------------------------------

לונ    ידי שבאת                     לידו עבו' ז' ולא

וטי        שבאת      עבודה זרה לתוך ידו          ולא

פירק   ידי שבאת      עבוד' זרה      לידו         ולא

מינ    ידי                                           שהיתה ספק

פריז   ידי שבאת      ע"ז            לידו         ולא

דפוס   ידי שבאת      ע"ז            לידו         ולא

ירו1       שבאת      ע"ז       לתוך ידו          ולא

ירו2       שבאת      ע"ז       לתוך ידו          ולא

או3        ש(נ)[ב]את ע"ז       לתוך ידו          ולא

או51       שבאת      ע"ז            לידו         ולא

ששון       שבאת      ע"ז       לתוך ידו          ולא

-------------------------------------------------------------------

לונ                                    ביערה       הה"ד וירדף

וטי                                    ביערה       הה"ד וירדף

פירק                                   ביערה       הה"ד וירחי

מינ    בידו לבטל עבוד' זרה שבביתאל ולא ביטל        הה"ד

פריז                                   ביערה       הה"ד וירדף

דפוס                                   בער         הה"ד וירדף

ירו1                                         איבדה הה"ד וירדוף

ירו2                                         איבדה הה"ד וירדוף

או3                                    בערה        הה"ד וירדף

או51                                   ביערה       הה"ד וירדוף

ששון                                   ביערה       הה"ד וירדף

-------------------------------------------------------------------

לונ    אביה אחרי ירבעם

וטי    אביה אחרי ירבעם        וילכד   ממנו ערים  את ביתאל וגו'

פירק   אביה אחרי ירבעם גו'

מינ

פריז   אביה אחרי ירבעם וגו'

דפוס   אביה אחרי ירבעם        וילכד   ממנו       את בית   אל

ירו1   אביה אחרי ירבעם        וילכד   ממנו ערים  את בית   אל

ירו2   אביה אחרי ירבעם        וילכד   ממנו ערים  את בית   אל

או3    אביה אחרי ירבעם        וילכוד  ממנו ערים  את בית   אל

או51   אביה אחרי ירבעם (וגו') [וילכוד ממנו ע<..>    בית   אל

ששון   אביה אחרי ירבעם        וילכד   ממנו ערים  את בית   אל

-------------------------------------------------------------------

לונ                               וכת'            וישם את    האחד

וטי    ובביתאל     היה  עבודה זרה דכת'            וישם את    האחד

פירק                                              וישם את    האחד

מינ                                               וישם את    האחד

פריז                                              וישם את    האחד

דפוס                              וכתי'           וישם את את האחד

ירו1   ובבית    אל היתה ע"ז       דכי'            וישם את    האחד

ירו2   ובבית    אל היתה ע"ז       דכתי'  (וירדוף) וישם את    האחד

או3    ובבית    אל היתה ע"ז       דכתי'           וישם את    האחד

או51   ובבי<..>    היתה ע"ז       דכ<..> (וישם)]  וישם את    האחד

ששון   ובבית    אל היה  ע"ז       דכתי'           וישם את    האחד

-------------------------------------------------------------------

לונ    בבית   אל

וטי    בביתאל    וגו'

פירק   בביתאל    ואת  האחד נתן בדן

מינ    בביתאל    ואת  האחד נתן בדן רבנן אמרין על ידי שחישד ירבעם

פריז   בבית   אל ואת  האחד נתן בדן

דפוס   בבית   אל

ירו1   בבית   אל

ירו2   בבית   אל

או3    בבית   אל

או51   בבית   אל ואת  האחד נתן בדן

ששון   בבית   אל

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ברבים הה"ד ועמכם עגלי זהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    והרי      דברים קל  וחומ' ומה   אם מלך       על  ידי שהונה

וטי    והרי      דברים קל  וחומר ומה   אם המלך אביה על  ידי שהונה

פירק   והרי      דברים קל  וחומר ומהמה    מלך       על  ידי שהונה

מינ         והלא דברים קל  וחומר ומה      מלך               שהונה

פריז   והרי      דברים קל  וחומר ומה   אם מלך       על  ידי שהונחה

דפוס   והרי      דברים קל  וחומר ומה   אם המלך      על  ידי שהונה

ירו1        והלא דברים ק"ו       ומה   אם המלך אביה ע"י     שהונה

ירו2        והלא דברים ק"ו       ומה   אם המלך אביה ע"י     שהונה

או3         והלא דברים ק"ו       ומה   אם המלך אביה ע"י     שהונה

או51   והרי      דברים ק"ו       ומה   אם המלך אביה ע"י     שהונה

ששון        והלא דברים ק"ו       ומה   אם המלך אביה ע"י     שהונה

-------------------------------------------------------------------

לונ             למלך            כך ענשו הכת'                מי

וטי       ירבעם מלך  כמהו          ענשו הכת'  וניגף         מי

פירק            למלך       (על) כך ענשו הכתוב               מי

מינ             מלך  כמוהו      כך                  נעשה לו

פריז            למלך            כך ענשו הכת'

דפוס            מלך  כמוהו         ענשו הכתוב               מי

ירו1   את ירבעם מלך  כמוהו         ענשו הכתוב               אדם

ירו2   את ירבעם מלך  כמוהו         ענשו הכתו' ונגף

או3    את ירבעם מלך  כמוהו         ענשו הכתו' וניגף         מי

או51   את ירבעם מלך  כמוהו         ענשו הכתו' וניגף         מי

ששון   את ירבעם מלך  כמוהו         ענשו הכתו' וניגף         מי

-------------------------------------------------------------------

לונ    שהו  מונה    את חב<..>                 על    אחת כמ' וכמ'

וטי         שהונה   את חבירו                  על    אחת כמה וכמה

פירק   שהוא מאנה    את חבירו                  על    אחת כמה וכמה

מינ                           המבזה גדול ממנו על    אחת כמה וכמה

פריז        המאנה   את חבירו                  על    אחת כמה וכמה

דפוס        שמונה   את חבירו                  על    אחת כמה וכמה

ירו1        שהונה   את חבירו                  עאכ"ו

ירו2        מישהונה את חבירו                  ע"א       כ"ו

או3         שהונה   את חבירו                  עאכ"ו

או51        שהונה   את חבירו                  עאכ"ו

ששון        שהונה   את חבירו                  עאכ"ו

-------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך משה מז'            את  יש'

וטי    לפיכך משה מזהיר          את  יש'              וכי תמכרו

פירק   לפי'  משה מזהיר          את  ישר'

מינ

פריז   לפיכך משה מזהיר          את  ישראל

דפוס   לפיכך     מזהיר משה      את  ישראל            וכי תמכרו

ירו1   לפי'  משה מזהיר              לישראל ואומ'     וכי תמכרו

ירו2   לפי'  משה מזהיר          את  ישראל  ואומ'     וכי תמכרו

או3    לפי'  משה מזהיר          להם לישראל           וכי תמכרו

או51   לפיכ' משה מזהיר          להם לישראל ואומר להם וכי תמכרו

ששון   לפי'  משה מזהיר     ואו' להם ליש'             וכי תמכרו

-------------------------------------------------------------------

לונ                                        אל תונו איש     את אחיו

וטי    ממכר

פירק                                       אל תונו איש     את אחיו

מינ

פריז                                       לא תונו

דפוס   ממכר לעמיתך או   קנה מיד עמיתך וגו'

ירו1   ממכר לעמיתך וגו'

ירו2   ממכר וגו'

או3    ממכר לעמיתך או   קנה מיד עמיתך      אל תונו איש     את אחיו

או51   ממכר לעמיתך                         אל תונו איש איש את אחיו

ששון   וגו'                                אל תונו איש     את אחיו