לונ    פרשתא     {א}                     אשרי משכיל      אל דל

וטי    פשרתא לד' {א}                     אשרי משכיל      אל דל

פירק   פרש'  ל"ג {א}                     אשרי משכיל      אל דל

מינ              {א}                     אשרי משכיל (אל) אל

פריז   פרשה  לד  {א} וכי ימוך אחיך  הה"ד אשרי משכיל      אל דל

דפוס   פרשה  לד' {א} וכי ימוך אחיך  הה"ד אשרי משכיל (ו)  אל דל

ג8               {א} וכי ימוך <...>      אשרי משכיל      אל דל

ירו1   פרשתא ל"ד {א} וכי ימוך אחיך  וגו' אשרי משכיל      אל דל

ירו2   פרשתא ל"ד {1}                     אשרי משכיל      אל דל

או3    פרשת  לה  {א} וכי ימוך אחיך       אשרי משכיל      אל דל

או51   פרשת  לד  {א} וכי ימוך אחיך  הה"ד אשרי משכיל      אל דל

ששון   פרשתא ל"ד {א} וכי ימוך אחיך  הה"ד אשרי משכיל      אל דל

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ר'   אבא בר  ירמיה     בש'

וטי    [ביום רעה ימלטהו יי] וגו'      אבה בר  ירמיה     בשם

פירק   וג'                       ר'   אבא בר  ירמיה     בשם

מינ    ביום  רעה ימלטהו יי       ר'   אבא ב"ר ירמיה     בשם

פריז                             א"ר  אבא               בשם

דפוס   ביום  רעה ימלטהו יי            אבא בר  ירמיה     בשם

ג8     וג'                       <...                   ..>שם

ירו1   ביום  רעה ימלטהו יי            אבא     ירמיה     בשר"מ

ירו2   ביום  רעה ימלטהו יי            אבא בר  (ימ)ירמיא בשר"מ

או3    ביום  רעה ימלטהו יי            אבא בר  ירמיה     בש"ר

או51                             ר'   אבא בר' ירמיה     בש"ר

ששון   ביום  רעה ימלטהו יי            אבא בר  ירמיה     בשר"מ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' מאיר אמ'   זה   שהו     ממליך  דבר        ()[ט]וב על

וטי    ר' מאיר [או'] זה   שהוא    ממליך  יצר        טוב     על

פירק   ר' מאיר       זה   שהוא    ממליך  יצר        טוב     על

מינ    ר' מאיר אמ'   זה           שממליך יצר        טוב     על

פריז   ר' מאיר       מי   שהוא    ממליך  יצר        טוב     על

דפוס   ר' מאיר אמ'   זה           שממליך יצר        טוב     על

ג8     ר' מאיר       זה   שהוא    ממליך  <...

ירו1           אמ'   זהו          שממליך יצר        טוב     על

ירו2           אמ'   זהו          שממליך יצר  (הרע) הטוב    על

או3       רמ"א       זהו          שממליך יצר        טוב     על

או51      מאיר [אמר  [זה] <..>הוא ממליך  יצר        טוב     על

ששון           אמ'   זה   הוא     שממליך יצר        טוב     על

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצר הרע                                               ייסא

וטי    יצר רע                                                אסי

פירק   יצר רע   ייסא א' זה שהוא ממליך יצר טוב על יצר רע ר'   ייסא

מינ    יצר רע                                           ר'   איסי

פריז   יצר הרע                                          ר'   דוסא

דפוס   יצר הרע                                               איסי

ג8         ..>ע                                              יסא

ירו1   יצר הרע                                          ר'   אסי

ירו2   יצר הרע                                          אמ"ר אסי

או3    יצר רע                                           ר'   אסי

או51   יצר הרע                                          ר'   דוסא

ששון   יצר הרע                                          ר'   יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' זה  שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

וטי    אמ' זה  שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

פירק   א'  זה  שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוחנן א'  זה שהוא

מינ    אמ' זה       שנותן פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה

פריז   א'  זה  שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

דפוס   אמ' זה       שנותן פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה

ג8     אמ' זה  שהוא <...> <...>               אמ' זה שהוא

ירו1   אמ' זה       שנותן פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

ירו2           שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

או3    אמ' זהו      שנותן פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

או51   אמ' זהו שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוחנן אמ' זה שהוא

ששון   אמ' זה  שהוא נותן  פרוטה לעני ר' יוח'  אמ' זה שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קובר  מת  מצוה ורבנן  אמ'   זה  שהוא מבריח       מן המלכיות

וטי

פירק   קובר  מת  מצוה ורבנין א'    זה  שהוא מבריח  עצמו מן המלכיות

מינ    שקובר במת מצוה רבנן   אמרי  זה       שמברין      על המלכיות

פריז   קובר  מת  מצוה ורבנין אמרין זה  שהוא מבריח  עצמו מן המלכות

דפוס   שקובר מת  מצוה רבנן   אמ'   זה       שמבריח עצמו מן המלכות

ג8     קובר  מת  מצוה <...                  ..>יח       מן המלכיות

ירו1   קובר  מת  מצוה רבנין  אמרין זה  שהוא מבריח  עצמו מן המלכות

ירו2   קובר  מת  מצוה רבנין  אמרי  זה  שהוא מבריח  עצמו מן המלכות

או3    קובר  מת  מצוה רבנין  אמרי  זהו      שמבריח עצמו מן המלכות

או51   קובר  מת  מצוה ורבנין אמרי  זה  שהוא מבריח  עצמו מן המלכות

ששון   קובר  מת  מצוה ורבנין אמרי  זה  שהוא מבריח  עצמו מן המלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  הונא  אמ'   זה  שהוא       מבקר        את החולה

וטי                                   מבקיר       את החולה

פירק   ר'  חונא  א'    זה  שהוא       מבקר        את החולה

מינ    ר'  הונא  אמ'   זה       שנכנס לבקר        את החולה

פריז   א"ר חנינה       זה  שהוא       מבקר        את החולה

דפוס   רב  הונא  אמ'   זה             שמבקר       את החולה

ג8     ר'  הונא  <...>                            את החולה

ירו1   ר'  הונא  אמ'   זה  שהוא       מבקר        את החולה

ירו2   ר'  חונא  אמ'   זה  שהוא       מבוקר  עצמו מן החולה

או3    ר'  הונא  אמ'   זהו            שמבוקר עצמו מן החולה

או51   א"ר חנינא       זה  שהוא       מבקר        את החולה

ששון   ר'  חונא  אמ'   זה  שהוא       מבקר        את החולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאמ'  רב הונא כל מי שהוא       מבקר  את החולה פוחתין

וטי    דא'   רב הונא כל מי שהוא       מבקיר את החולה פוחתין

פירק   דאמ'  רב הונא כל מי שהוא       מבקר  את החולה פותחין

מינ    א"ר      הונא כל         הנכנס לבקר  את החולה פוחתי'

פריז   א'    רב הונא כל    שהוא       מבקר  את החולה פוחתין

דפוס   דאמ'  רב הונא כל מי            שמבקר את החולה פוחתי'

ג8     דאמ'  ר' הונא כל מי שהוא       מבקר  את החולה פוחתין

ירו1   דא"ר     אבא  כל               המבקר את החולה פוחת

ירו2   דאמ"ר    חונא כל               המבקר את החולה פוחתין

או3    דא"ר     הונא כל               המבקר את החולה פוחתין

או51   דא"ר     הונא כל               המבקר את החולה פוחתין

ששון   דאמר  רב הונא כל               המבקר את החולה פוחת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו אחר מששים מחוליו מתיבין      לרב הונא אם  כן יעלו לששים

וטי    לו אחד מששים בחליו  מתיבין      לרב הונא אם  כן יעלו ששים

פירק   לו אחד מששים בחוליו מתיבין      לרב הונא אם  כן יעלו ששים

מינ    לו אחד מששים בחוליו אתיבון               אם  כן יעלו ששים

פריז   לו אחד מששים בחליו  מתיבין  ליה          אם  כן יעלו ששים

דפוס   לו אחד מששים בחליו  איתיביה     לרב הונא אם  כן יעלו ששים

ג8     לו אחד מששים מחוליו מתיבין      לרב הונא אם  כן יעלו ששים

ירו1   לו א'  מס'   בחוליו מתיבין  ליה לרב הונא א"כ    יעלו ששים

ירו2   לו א'  מס'   בחוליו מתיבין  ליה לר' חונא א"כ    יעלו ס'

או3    לו אחד מששים בחוליו מתיבין  ליה לרב הונא א"כ    יעלו ששים

או51   לו אחד מששים בחליו  מתיבין  ליה לרב הונא א"כ    יעלו ששים

ששון   לו א'  מס'   בחליו  מתיבין  ליה          א"כ    יעלו ס'

--------------------------------------------------------------------

לונ            וירד  עמהם לשוק א'  להן ששים ובלבד שיהו

וטי            וירד  עמהן לשוק אמ' להן ששים ובלבד שיהיו אוהבין

פירק           וירד  עמהן לשוק אמ' להן ששים ובלבד שיהא

מינ    בבת אחת ויעמד עמהן בשוק אמ' להן ששים             שאוהבין

פריז           וירד  עמהן לשוק א'  להן      ובלבד

דפוס           וירד  עמהם לשוק אמ' להם ששים ובלבד שיהו  אוהבין

ג8             ויורד עמהם לשוק אמ' להן ששים ובלבד שיהוא אוהבין

ירו1           וירד       לשוק אמ' להם ששים ובלבד שיהא  אוהב

ירו2           וירד       לשוק אמ' להם      ובלבד שיהא  אוהב

או3            וירד       לשוק אמ' להם ששים ובלבד שיהא  אוהב

או51           וירד  עמהם לשוק אמ' להם      ובלבד שיהא  אוהב

ששון           וירד  עמהם לשוק אמ' להם      ובלבד שיהא  אוהב

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו כנפשו אפעלפיכן          הן  מרווחין לו

וטי    אותו כנפשו אפעלפי         כן     מרווחין לו

פירק   אתו  בנפשו אף       על פי כן הן  מרויחין לו

מינ    אותו כנפשו ואעפ"כ                מרויחין לו   וכולן מביאין

פריז   אותן כנפשו אף       על פי כן     מרויחין לו

דפוס   אותו בנפשם אעפ"כ                 מרויחין לו

ג8     אותו כנפשו אע'פ'          כן הוא מרויחין לו

ירו1   אותם כנפשו אעפ"כ                 מרווחין אותו

ירו2   אותם כנפשו אעפ"כ                 מרווחין אותו

או3    אותם בנפשו אעפ"כ                 מרוחין  אותו

או51   אותם כנפשו אעפ"כ                 מרווחין אותו

ששון   אותם כנפשו אעפ"כ                 מרויחין לו

--------------------------------------------------------------------

לונ                על דעת'        דאבא בר  ירמיה      בש'

וטי                על דעתא        דאבה בר  ירמיה      בשם

פירק               על דעתיה       דאבא בר  ירמיה      בשם

מינ    טעם לדבריהם    אדעתי' דר'  אבא  בר  ירמיה      בש'

פריז               על דעתיה  דר'  אבא  בר  ירמיה      בשם

דפוס               על דעתיה       דאבא בר' ירמיה דאמ' בשם

ג8                 על דעתיה       דאבא בר  ירמיה      בש'

ירו1               על דעתיה  דרבא דאבא בר  ירמיה      בשר"מ

ירו2               על דעתיה       דאבא בר  ירמיה

או3                על דעתיה       דאבא בר  ירמיה

או51               על דעתיה  דר   אבא  בר  ירמיה      בש"ר

ששון               על דעתיה  דר'  אבא  בר  ירמיה      בשר"מ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' מאיר      דאמ' זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר הרע

וטי    ר' מאיר דהוא אמר  זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר רע

פירק   ר' מאיר דו   אמר  זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר הרע

מינ    ר' מאיר      דאמ' זה      שממליך יצר טוב  על יצר רע

פריז   ר' מאיר      או'     שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר הרע

דפוס   ר' מאיר           זה      שממליך יצר טוב  על יצר רע  דכתי'

ג8     ר' מאיר די   אמ'  זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר רע

ירו1                דאמ' זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר הרע

ירו2                דאמ' זה שהוא ממליך  יצר הטוב על יצר הרע

או3                 דאמ' זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר רע

או51      מאיר      דאמ' מי שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר רע

ששון                דאמ' זה שהוא ממליך  יצר טוב  על יצר הרע

--------------------------------------------------------------------

לונ       וישמרהו                מייצר     הרע על דעת'       דיסא

וטי    יי ישמרהו                 מיצר      הרע על דעתיה      דאסי

פירק      וישמרהו                מיצר      הרע על דעתיה      דייסא

מינ    יי ישמרהו                 מיצר      הרע    אדעתיה דר' איסי

פריז      וישמרהו                מיצר      הרע על דעתיה  דר' יסא

דפוס   יי ישמרהו                 מיצר      רע  על דעתיה      דאיסי

ג8     יי ישמרהו                 מיצר      הרע על דעתיה      דייסי

ירו1   יי ישומרהו                      מכל רע  על דעתיה  דר' אסי

ירו2   יי ישמרהו  ויחייהו ישמרהו       מכל רע  על דעתיה  דר' אסי

או3    יי ישמרהו                 מיצר      רע  על דעתיה  דר' אסי

או51   יי ישמרהו                       מכל רע  על דעתיה  דר' דוסא

ששון   יי ישמרהו                 מיצר      הרע על דעתיה  דר' אסי

--------------------------------------------------------------------

לונ         דאמ'       שהוא נותן  פרוטה לעני       ויחייהו

וטי    דהוא אמ'  זה    שהוא נותן  פרוטה לעני       ויחייהו

פירק        דא'        שהוא נותן  פרוטה לעני       ויחייהו

מינ         דאמ' זה         הנותן פרוטה לעני       ויחייהו

פריז                   שהוא נותן  פרוטה לעני       ויחייהו

דפוס        דאמר זה         שנותן פרוטה לעני דכתיב ויחייהו

ג8          דאמ' <...> שהוא נותן  פרוטה לעני       ויחיהו

ירו1        דאמ' זה         הנותן פרוטה לעני       ויחייהו

ירו2        דאמ' זה         הנותן פרוטה לעני       ויחייהו

או3         דאמ' זה    שהוא נותן  פרוטה לעני       וייחייהו

או51        דאמ' מי    שהוא נותן  פרוטה לעני       ויחייהו

ששון        דאמ' זה         הנותן פרוטה לעני       ויחיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    על       דע'            דאמ' זה שהוא קובר  מת מצוה

וטי    על דעתיה דר' יוחנן דהוא אמ'  זה שהוא קובר  מת מצוה

פירק   על דעתיה דר' יוחנן      דאמ' זה שהוא קובר  מת מצוה

מינ       אדעתא דרב הונא       דאמ' זה

פריז   על דעתיה דר' יוחנן      דא'     שהוא קובר  מת מצוה

דפוס   על דעתיה דר' יוחנן      דאמ' זה      שקובר מת מצוה דכתי'

ג8     על דעתיה דר' יוחנן      דאמ' זה שהוא קובר  מת מצוה

ירו1   עד       דר' יוחנן           זה שהוא קובר  מת מצוה

ירו2   על דעתיה דר' יוחנן      דאמ' זה

או3    על דעתיה דר' יוחנן      דאמ' זה שהוא קובר  מת מצוה

או51   על דעתיה דר' יוחנן      דאמ' מי שהוא קובר  מת מצוה

ששון   על דעתיה דר' יוח'       דאמ' זה שהוא קובר  מת מצוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואשר  בארץ   על דע'     דרבנן         דאמ'   זה  שהוא מבריח

וטי    ואושר בארץ   על דעתין   ורבנן  דאינון אמ'    זה  שהוא מבריח

פירק   ואשר  כארץ   על דעתיהון דרבנין        דאמרין זה  שהוא מבריח

מינ

פריז   ואושר בארץ   על דעתהון  דרבנין        דאמרין זה  שהוא מבריח

דפוס   ואושר        על דעתייהו דרבנן         דאמ'   זה       שמבריח

ג8     ואושר בא<..> על דעתהן   דרבנין        דא'    זה  שהוא מבריח

ירו1   ואושר בארץ   על דעתהון  דרבנין                   שהוא מבריח

ירו2

או3    ואושר בארץ   על דעתיהון דרבנין        דאמרי  זה  שהוא מבריח

או51   יאשר  בארץ   על דעתיהן  דרבנין        דאמרי  [זה שהוא מבריח]

ששון   יאושר בארץ   על דעתיהו  דרבנין        דאמרי  זה       המבריח

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מן המלכיות       אל  תתנהו  בנפש איביו  על

וטי                 מן המלכות        ואל תתנהו              על

פירק                מן המלכיות       אל  תתניהו בנפש איביו  על

מינ

פריז         עצמו   מן המלכות        אל  תתנהו  בנפש אויביו על

דפוס         עצמו   מן המלכות  דכתיב ואל תתנהו  בנפש אויביו על

ג8                  מן המ<..         ... ..>נהו בנפש אויביו על

ירו1         עצמו   מן המלכות        ואל תתנהו  בנפש אויביו על

ירו2

או3          עצמו   מן המלכות        ואל תתנהו  בנפש אויביו על

או51   מבריח [עצמו] מן המלכות        ואל תתנהו  בנפש אויביו על

ששון         עצמו   מן המלכות        ואל תתנהו  בנפש אויביו על

--------------------------------------------------------------------

לונ    דע'   דרב הונא      דאמ'  זה שהוא       מבקר  את החולה

וטי    דעתיה דרב הונא דהוא אמ'      שהוא       מבקר  את החולה

פירק   דעתיה          דו   אמר   זה שהוא       מבקר  את החולה

מינ                                      הנכנס לבקר  את החולה

פריז   דעתיה דרב הונא      דא'   זה שהוא       מבקר  את החולה

דפוס   דעתיה דרב הונא      דאמר  זה            שמבקר את החולה

ג8     דעתיה דרב הונא      <...> זה שהוא       מבקר  את החולה

ירו1   דעתיה דר' חונא      דאמ'  זה            המבקר את החולה

ירו2                                           המבקר את החולה

או3    דעתיה דר' חונא      דאמר  זה            המבקר את החולה

או51   דעתיה דרב הונא      דאמר  זה            שמבקר    חולים

ששון   דעתיה דר' חונא      דאמ'  זה            המבקר את החולה

--------------------------------------------------------------------

לונ          יי        יסעדנו על ערש דוי

וטי          יי        יסעדנו על ערש דווי

פירק                   יסעדנו על ערס דוי

מינ          יי יסעדנו יסעדהו על ערש דוי      ד"א אשרי משכיל אל

פריז         יי        יסעדנו על ערש דוי

דפוס   דכתי' יי        יסעדנו על ערש דוי

ג8           יי        יסעדנו על ערש דוי  וג'

ירו1                   יסעדנו על ערש דווי

ירו2         יי        יסעדנו על ערש דוי

או3          יי        יסעדנו על ערש דוי

או51         יי        יסעדנו על ערש דוי

ששון         יי        יסעדנו על ערש דוי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אמ'  ר' יונה אשרי נותן

וטי                                  א'   ר' יונה אשרי נותן

פירק                                 אמ'  ר' יונה אשרי נותן

מינ    דל הוי מסתכל בו היאך לזכות בו א"ר     יונה אשרי נותן

פריז                                 א"ר     יונה אשרי [נותן]

דפוס                                 אמ'  ר' יונה אשרי נותן

ג8                                   א"ר     הונא אשרי נותן

ירו1                                 א"ר     יונה אשרי נותן

ירו2                                 אמ"ר    יונה אשרי נותן

או3                                  א"ר     יונה אשרי נותן

או51                                 א"ר     יונה אשרי נותן

ששון                                 א"ר     יונה אשרי נותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אל דל  אין כת'  כן  אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

וטי       לדל אין כת'  כן  אלא אשרי משכיל אל דל דל הווי  מסתכל

פירק   אל דל  אין כת'  כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

מינ    אל דל  אין כת'  כאן אלא      משכיל

פריז   אל דל  אין כתוב כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

דפוס      לדל אין כתי' כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

ג8     אל דל  אין כתוב כן  אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

ירו1      לדל אין כתי' כאן אלא אשרי משכיל אל דל    דלהוי מסתכל

ירו2   אל דל  אין כתי' כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

או3    אל דל  אין כתי' כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

או51   אל דל  אין כתי' כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   משכיל

ששון      לדל אין כתי' כאן אלא אשרי משכיל אל דל    הוי   מסתכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו היאך             לזכות  בו

וטי    בן היאך             ליזכות עמו

פירק   בו היאך             לזכות  בו

מינ                                       זה המסתכל במצותיה של

פריז   בו היאך             לזכות  בו  בי

דפוס   בו היאך             לזכות  עמו

ג8        היאך             לזכות  בו

ירו1      היאך             לזכות  עמו

ירו2      היאך לנקות  עמו

או3       היאך (לנקות עמו) [לזכות בו] עמו

או51   לו היאך             לזכות  בו

ששון      היאך             לזכות  עמו

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ר'  יונה אמ' כך היה         עושה בשעה

וטי                     ר'  יונה     כך היה         עושה בשעה

פירק                    ר'  יונה     כך היה         עושה בשנה

מינ    תורה יכול לעשותן              כך היה ר' יונה עושה

פריז                    ר'  יונה     כך היה         עושה

דפוס                    ר'  יונה                         בשעה

ג8                      ר'  יונה     כך היה         עושה בשעה

ירו1                    ר'  יונה     כך היה         עושה בשעה

ירו2                    ר'  יונה     כך היה         עושה בשעה

או3                     ר'  יונה     כך היה         עושה בשעה

או51                    דר' יונה     כך היה         עושה

ששון                    ר'  יונה     כך היה         עושה בשעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה         רואה      בן  גדולים ובן טובים

וטי    שהיה         רואה      בן  גדולים

פירק   שהוא         רואה  עני ובן            טובים ובן  גדולים

מינ    כשהיה        רואה      בן  גדולים

פריז   כשהיה        רואה  עני בן             טובים      וגדולים

דפוס                שרואה     בן  גדולים

ג8     שהיה         רואה      בן  גדולים בן  טובים

ירו1   שהיה  (עושה) רואה      בן  גדולי'

ירו2   שהיה         רואה      בן  גדולים

או3    שהיה         רואה      בן  גדולים

או51   כשהיה        רואה  עני בן         בן  טובים [ובן גדולים]

ששון   שהיה         רואה      בן  גדולים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שירד     מנכסיו         והוא מתבייש  ליקח           היה

וטי    שירד     מנכסיו         והוא מתבייש  ליקח           היה

פירק   שיורד    מנכסיו         והוא מתבייש  ליקח           היה

מינ    יורד  לו מנכסיו              ומתבייש ליקח

פריז   שירד     מנכסיו         והוא מתבייש  ליקח           היה

דפוס   שירד     מנכס<..>ו      והוא מתבייש  ליקח           היה

ג8     שיירד    מנכסיו         והוא מתבייש  לי<..>ח        היה

ירו1   שירד     מנכסיו         והוא מתבייש  ליקח           היה

ירו2   שירד     מנ[כ]סיו       והוא מתבייש  ליקח           היה

או3    שירדו    מנכסיהם        והוא מתבייש  ליקח           היה

או51   שירדו    מנכסים    והיה הוא  מתבייש  ליקח    [צדקה] היה

ששון   שירד     מנכסיו         והוא מתבייש  ליקח           היה

--------------------------------------------------------------------

לונ        הולך אצלו וא'   לו       שמעתי       בשבילך שנפלה

וטי        הולך אצלו ואומ' לו בשביל ששמעתי עליך        שנפלה

פירק       הולך אצלו ואומ' לו       שמעתי       בשבילך שנפלה

מינ        בא   אצלו ואמ'  לו בשביל ששמעתי עליך        שנפלה

פריז   הוא הולך אצלו א'    לו       שמעתי       בשבילך שנפלה

דפוס       הולך אצלו ואומר לו בשביל ששמעתי             שנפלה

ג8         הולך אצלו ואומ' לו בשביל ששמעתי עליך        <..>לה

ירו1       הולך אצלו ואומ' לו       שמעתי  עליך        שנפלה

ירו2       הולך אצלו ואומ' לו       שמעתי  עליך        שנפלה

או3        הולך אצלו ואומר לו       שמעתי  עליך        שנפלה

או51   הוא הולך אצלו ואומר לו       שמעתי  עליך בשבילך שנפלה

ששון       הולך אצלו ואומ' לו       שמעתי  עליך        שנפלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך ירושה                למדינת הים

וטי    לך ירושה                במדינת הים

פירק   לך ירושה                במדינת הים

מינ    לך ירושה מן אבותיך והיא במדינת הים ואי אתה נהנה מן הצדקה

פריז   לך ירושה                במדינת הים

דפוס   לך ירושה                במדינת הים

ג8     לך ירושה                במדינת הים

ירו1   לך ירושה                במדינת הים

ירו2   לך ירושה                במדינת הים

או3    לך ירושה                ממדינת הים

או51   לך ירושה                במדינת הים

ששון   לך ירושה                במדינת הים

--------------------------------------------------------------------

לונ          אלא הילך    חפץ זה    וכיון

וטי          אלא הילך    חפץ זה

פירק             היא  לך חפץ זה    וכיון

מינ    עכשיו     טול  לך     זה

פריז             הילך    חפץ זה    וכיון  שאתה נוטל דמיה

דפוס             הא   לך חפץ זה

ג8           אלא הילך    חפץ <...>

ירו1         אלא הילך    חפץ זה

ירו2         אלא הילך    חפץ זה

או3          אלא הילך    חפץ זה

או51             הילך    חפץ זה    (וכיון שאתה נוטל דמיה אתה מחזירם

ששון             הילך    חפץ זה    וכיון  שאתה נוטל דמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ        שאתה    רווח   את  נותנה  לי  ובשעה שהיה נותן   לו

וטי        לכשיצאת מתרויח את  נותנו  ילך ובשעה שהיה נותנו  לו

פירק       שאת     ריוח       נותנם  לי  ובשעה שהיה נותן   לו

מינ        וכשאתה  מרויח  את  מחזירו לי  וכיון      שנוטלו הירונו

פריז                      אתה נותנם  לי  ובשעה שהוא נותן   לו

דפוס       לכשאתה  מתרויח את  נותנו  לי  ובשעה      שנותנו לו

ג8         שאת     מתרויח את  נותנו  לי  ובשעה שהיה נותנו  <...>

ירו1       לכשאתה  מתרויח את  נותנו  לי  ובשעה שהיה נותנו  לו

ירו2       לכשאתה  מתרויח אתה נותנו  לי  ובשעה שהיה נותנו  לו

או3        לכשאתה  מרויח  אתה נותנו  לי  ובשעה שהיה נותנו  לו

או51   לי) [וכשאתה מרויח  אתה נותנו  לי] ובשעה שהיה נותנם  לו

ששון                      אתה נותנה  לי  ובשעה שהיה נותנו  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה א'   לו במתנה      נתתיו  לך ר'  לוי בש'  ר' חמא

וטי    היה אומר לו מתנה       נתתיו  לך ר'  לוי כשם  ר' חמה

פירק   היה אומ' לו במתנה      נתתים  לך ר'  לוי בשם  ר' חמא

מינ        אמ'  לו מתנה  מה   שנתתי  לך ר'  לוי בשם  ר' חמא

פריז   היה או'  לו במתנה      נתונים לך ר'  לוי בשם  ר' חמא

דפוס   היה אומר לו מתנה  ל?ך? נתתיו     ר'  לוי בשם  ר' חמא

ג8     היה אומ' לו במתנה      נתתיו  לך ר'  לוי בש'  ר' ח<..

ירו1   היה אומ'    מתנה       נתתיו  לך ר"ל     בש"ר    חמא

ירו2   היה אומ'    מתנה       נתתיו  לך ר"ל     בש"ר    חמא

או3    היה אומ' לו מתנה       נתתיו  לך ר'  לוי בש"ר    חמא

או51   היה אומ' לו במתנה      נתונים    ר'  לוי בש"ר

ששון   היה או'  לו מתנה       נתתיו  לך ר"ל     בש"ר    חמא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'    חנינה   אמ' עשרים ושנים       פעמים כת'  כן  אשרי

וטי    בר  ר' חנינא       עשרים ושנים       פעמים כתוב כאן אשרי

פירק   בר'    חנינא   א'  עשרים ושנים       פעמים כתוב כן  אשרי

מינ    ב"ר    חנינא       עשרים ושנים       פעמי' כת'  כאן אשרי

פריז   בר'    חנינה   א'  עשרים ושתים       פעמים כת'      אשרי

דפוס   בר'    חנינא   אמ' כ'    ב'          פעמים כתוב     אשרי

ג8     ...    ..>נינה     עשרים ושנים       פעמים כתוב כן  אשרי

ירו1   בר     חנינא       כ"ב               פעמי' כתו'     אשרי

ירו2   ב"ח            אמ' כ"ב               פעמים כתו'     אשריו

או3    בר     חנינא   אמ' עשרים ושתים       פעמי' כתי'     אשרי

או51          חנינא   אמ' עשרים עשרים ושתים פעמים כתי'     אשרי

ששון   בר'    חנינה       כ"ב               פע'   כתו'     אשרי

--------------------------------------------------------------------

לונ         ומכולם לא נטל       איפוכין אלא  זה  בלבד ומה

וטי         ומכולם לא נטל       אפוכי

פירק        ומכולן לא נטל       אפוכין  אלא  זה  בלבד ומה

מינ    אשרי ומכולם לא נטל       אפרכו   אלא  זה  בלבד ומה

פריז        ומכלן  לא נטל       איפוכין אלא  זה  בלבד מה

דפוס        ומכולם לא נטל       אפוכי   אלא  זה       ?י?ומאי

ג8          <...>     נטל       איפוכין אלא  זה  בלבד ומה

ירו1        ומכלן  לא נטל       אפוני   אלא  זה       ומהו

ירו2        ומכלם  לא נטל       אפוני   אלא  זה       ומהו

או3         ומכולן לא נטל (אלא) אפוני   [אלא זה]      ומהו

או51        ומכולם לא נטל       איפונין אלא  זה  בלבד מהו

ששון        ומכולם לא נטל       איפוכין אלא  זה       ומהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    איפוכי       נתן                  ביום רעה ימלטהו יי

וטי            נטל                       ברום רעה ימלטהו יי

פירק   אפוכין       נתן                  ביום רעה ימלטהו ייי

מינ    אפרכו   נטל      אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יי

פריז   איפוכין הן                        ביום רעה ימלטהו יי

דפוס   אפוכי   נטל                       ביום רעה ימלטהו יי

ג8     אי<..   ...>                      יום  רעה ימ'    י'  י'

ירו1   אפוני   שנטל                      ביום רעה ימלטהו יי

ירו2   אפוני   שנטל                      ביום רעה ימלטהו יי

או3    אפוני   שנטל                      ביום רעה ימלטהו יי

או51   איפונן  שנטל                      ביום רעה ימלטהו יי

ששון   איפוכין שנטל                      ביום רעה ימלטהו יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין     יום רעה אלא יום דינה    שלגיהנם

וטי

פירק   אין     יום רעה אלא יום דינה של גיהנם

מינ    ואין לך יום רעה אלא יום דינה של גהינם   שנ' והסר כעס מלבו

פריז   ואין    יום רעה אלא יום דינה של גהינם

דפוס

ג8     אין     יום רעה אלא יום ד<..    ..>הנם

ירו1

ירו2

או3

או51   ואין    יום רעה אלא יום דינה של גיהינם

ששון   ואין    יום רעה אלא יום דינה של גיהנם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    והעביר רעה מבשרך ואמ' אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך משה מזהיר את  יש'    וא'   להן

וטי    לפיכך משה מזהיר את  יש'    ואומר להם   כי   מוך  אחיך

פירק   לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואומ' להן

מינ

פריז   לפיכך משה מזהיר                        כי   ימוך

דפוס   לפי'  משה מזהיר     לישראל             וכי  ימוך

ג8     ל<..> משה מזהיר את  יש'    ואומ' לה<.. ...>

ירו1   לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומר       כי   ימוך אחיך

ירו2   לפי'  משה מזה'  להם לישראל ואומ'       וכי  ימוך אחיך

או3    לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומר להם   וכי  ימוך אחיך

או51   לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומ'       וכי  ימוך אחיך

ששון   לפי'  משה מזהיר להם ליש'   ואו'        כי   ימוך אחיך

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אל תונו איש את עמיתו

וטי    וגו'

פירק                          אל תונו איש את אחיו

מינ

פריז

דפוס

ג8 

ירו1   ומטה ידו     והחזקת בו

ירו2   ומטה ידו     וגו'

או3    ומטה ידו עמך והחזקת בו

או51

ששון   וגו'