לונ     {ו}                        פעמים רבות יצילם

וטי     {ו}                        פעמים רבות יצילם והמה   ימרו

מינ     {ו}                        פעמים רבות יצילם והמה   ימרו

פריז    {ו}                        פעמים רבות יצילם

דפוס    {ו} ד"א וכי ימוך אחיך הה"ד פעמי' רבות יצילם והמה   ימרו

ג12     {ו} ד"א וכי ימוך אחיך זש"ה פעמים רבות יצילם

ירו1    {ו}                        פעמי' רבות יצילם

ירו2    {ו}                        פעמים רבות יצילך

או3     {ו}                        פעמים רבות יצילם

או51    {ו}                        פעמים רבות יצילם [וגו']

ששון    {ו}                        פעמי' רבות יצילם

-------------------------------------------------------------------

לונ                        בימי שפט     השופ'   היו יש'   עובדין

וטי     בעצתם וימכו  בעונם בימי שפט     השופטים היו יש'   עובדין

מינ     בעצתם וימקו  בעונם בימי שפוט    השופטים היו ישר'  עובדי'

פריז                       בימי שפט     השפטים  היו ישר'  עובדין

דפוס    בעצתם וימוכו בעונם בימי שפוט    השופטי' היו ישר'  ע?ו?ב?ד?י'

ג12                        בימי שפוט    השופטים היו ישראל עובדים

ירו1                       בימי שפוט    השופטי' היו ישראל עובדין

ירו2                       בימי שפו<..> השופטים היו ישראל עובדי

או3                        בימי שפוט    השופטים היו ישראל עובדין

או51                       בימי שפוט    השופטים היו ישראל עובדין

ששון                       בימי שפוט    השופטים היו יש'   עובדי

-------------------------------------------------------------------

לונ     עבו'  זר'                      ומשתעבדין למלכיות

וטי     עבודה זרה                      ומשתעבדין במלכיות

מינ     ע"ז       ונאחזין באומות       ומשתעבדין במלכיות וחזרו

פריז    ע"ז                            ומשתעבדין למלכיות

דפוס    ע"ז                            ומשעבדי'  במלכיו'

ג12     ע"ז                      ומשת' ומשתעבדים למלכיות

ירו1    ע"ז                            ומשעבדי'  במלכיות

ירו2    ע"ז                            ומשתעבדין במלכיות

או3     ע"ז                            ומשתעבדין במלכיות

או51    ע"ז                            ומשתעבדין במלכיות

ששון    ע"ז                            ומשתעבדין במלכיות

-------------------------------------------------------------------

לונ     ועושין תשובה          ונגאלין   מיד

וטי     ועושין תשובה          ונגאלין

מינ     ועשו   תשובה          וגאלו     מידן שוב חוזרין ועובדי'

פריז    ועושין תשובה          ונגאלים   מיד

דפוס    ועוש'  תשובה          ונגאלי'            חוזר'  ועובדי'

ג12     ועושין תשובה ומיד נג' נגאלים

ירו1    ועושי' תשובה          ונגאלין

ירו2    ועושין תשובה          ונגאלין

או3     ועושין תשובה          ונגאלין

או51    ועושין תשובה          [ונגאלין]

ששון    ועושין תשובה          ונגאלין

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ע"ז ונאחזין באומות ומסתרכבין במלכיות שוב חוזרין ועושין

פריז

דפוס    ע"ז                ומשתעבדי' במלכיות            ועושין

ג12

ירו1

ירו2

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                        עד אימתי

וטי                        עד איכן

מינ     תשובה וגאלן   מידו עד היכן  עד וימקו בעונם מהו וימקו בעונם

פריז                       עד מתי

דפוס    תשובה ונגאלין      עד היכן

ג12                        עד מתי

ירו1                       עד איכן

ירו2                       עד היכן

או3                        עד היכן

או51                       עד היכאן

ששון                       עד היכן

-------------------------------------------------------------------

לונ     תרין אמורין      חד אמ' עד שדלו  מן המצות    וחרצה    אמ'

וטי     תרי  אמורין      חד אמ' עד שדלו  מן המצוות   ואוחרנה  אמ'

מינ     תרין אמוראין     חד אמ' עד שדללו מן המצות    וחד      אמ'

פריז    תרין אמוראין     חד א'  על שדלו  מן המצות    וחד      אמ'

דפוס    תרין אמוראין     חד אמ' עד שדלו  מן המצות    ואוחרינא אמר

ג12     תרין אמרין       חד אמ' עד שדלו  מן המצוות   וחד      אמ'

ירו1    תרין אימוראי'    חד אמ' עד שדלו  מן המצות    וחורינא  אמ'

ירו2    תרי  אמוראי      חד אמ' עד שדלו  מן המצות    וחד      אמ'

או3     תרין אימוראין    חד אמ' עד שדלו  מן המצות    וחורינא  אמ'

או51    תרין אימוראין חד חד אמ' עד שדלו  מן המצו[ו]ת וחורינא  אמ'

ששון    תרין אמוראין     חד אמ' עד שדלו  מן המצות    וחורונא  אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ     עד שדלו       מנכסיהן

וטי     עד שדלו    מן הנכסים

מינ        שדללו      מנכסיהם הה"ד וידל ישראל מאד מפני מדין אוחרן

פריז    על שדלו       מנכסיהם

דפוס    עד שידלדלו מן הנכסים

ג12     עד שדלו    מן הנכסים

ירו1    עד שדלו    מן הנכסי'

ירו2    עד שדלו    מן הנכסים

או3     עד שדלו    מן הנכסי'

או51    עד שדלו    מן הנכסים

ששון    עד שדלו    מן הנכסי'

-------------------------------------------------------------------

לונ            שלא היתה ספיקה    בידו    שלאחד מהן      להקריב

וטי         עד שלא      ספיקה    בידו    שלאחד מהן      להביא

מינ     אמ' עד שלא היה  ספק      בידו של אחד   מהן      להביא

פריז           שלא היתה ספק      בידם                   להקריב

דפוס        עד שלא היתה ספיקה    בידו של אחד   מהן      להביא

ג12            שלא היתה ספיקה    בידו של אחד   מהם      להקריב

ירו1           שלא היתה ()[ס]פקה ידו  של א'             להביא

ירו2        עד שלא היתה ספק      בידו של א'    מהם אפי' להביא

או3         עד שלא היתה ספיקה    בידו של אחד   מהם      להביא

או51        עד שלא היה  ספק      בידו של א'    מהם      להביא

ששון        עד שלא היתה ספיחה    בידו של א'    מהם      להביא

-------------------------------------------------------------------

לונ           קרבן     כמ'       ד'  א'  ואם דל הוא

וטי     אפילו קרבן עני הכמה      דאת אמ' ואם דל הוא ואין ידו משגת

מינ           קרבן עני הה"ד              ואם דל הוא ואין ידו משגת

פריז          קרבן     שנ'               אם  דל הוא

דפוס    אפי'  קרבן עני כד"א              ואם דל הוא ואין ידו משגת

ג12           קבן      האיך מה   דאת אמ' ואם דל הוא ואין ידו משגת

ירו1    אפי'  קרבן עני כד"א              ואם דל הוא ואין ידו משגת

ירו2          קרבן עני היך  מד"א         ואם דל הוא ואין ידו משגת

או3     אפי'  קרבן עני היך  מד"א         ואם דל הוא ואין ידו משגת

או51    אפי'  קרבן עני היך  כד"א         ואם דל הוא ואין ידו משגת

ששון    אפי'  קרבן עני היך  מד"א         ואם דל הוא

-------------------------------------------------------------------

לונ          שבעה שמות נקראו      לו עני דל אביון  מסכן רש

וטי     וגו' שבעה שמות נקראו לעני    עני    ואביון מסכן רש   דל

מינ          שבעה שמות נקראו      לו עני    אביון  מסכן      דל

פריז         שבעה שמות נקראו      לו עני    ואביון מסכן רש   דל

דפוס         ז'   שמות נקראו לעני    עני    אביון  מסכן רש   דל

ג12          שבעה שמות נקראו      לו עני    אביון  מסכן רש   דל

ירו1         ז'   שמות נקראו לעני    עני    אביון  מסכן רש   דל

ירו2         ז'   שמות נקראו לעני    עני    אביון  מסכן רש   דל

או3          שבעה שמות נקראו לעני    עני    אביון  מסכן רש   דל

או51         ז'   שמות נקראו לעני    עני    אביון  מסכן [רש] דל

ששון         ז'   שמות נקראו לעני    עני    אביון  מסכן רש   דל

-------------------------------------------------------------------

לונ           מך  דך  עני כמשמעו אביון שהוא מתאוה     לכל מסכן

וטי     דך    מך      עני כשומעו אביון שהוא מתאב      לכל מסכן

מינ     דך רש ומך     עני כשמועו אביון

פריז          מך  דך  עני כמשמעו אביון שהוא מתאוה     לכל מסכן

דפוס          מך  חלך עני כמשמעו אביון      שמתאב     לכל מסכן

ג12     דך    מך      עני כמשמעו אביון שהוא מתאוה     לכל מסכן

ירו1    דך    מך      עני כמשמעו אביון שהוא מתאב      לכל מסכן

ירו2    דך    מך      עני כמשמעו אביון שהוא מתאב      לכל מסכן

או3     דך    מך      עני כמשמעו אביון שהוא מתאב  לכל לכל מסכן

או51    דך    מך      עני כמשמעו אביון שהוא תאב       לכל מסכן

ששון    דך    מך      עני כמשמעו אביון שהוא מתאוה     לכל מסכן

-------------------------------------------------------------------

לונ     שהוא בזוי לפני הכל

וטי     שהוא בזוי לפני הכל

מינ                        שהו' רואה דבר ואינו אוכל רואה דבר ואינו

פריז    שהוא בזוי      לכל

דפוס    שהוא בזוי      לכל

ג12     שהוא מזוי      לכל

ירו1    שהוא בזוי לפני הכל

ירו2    שהוא בזוי      לכל

או3     שהוא בזוי לפני הכל

או51    שהוא בזוי לפני הכל

ששון    שהוא בזוי בפני הכל

-------------------------------------------------------------------

לונ                                      כמ'   ד'   אמ'   וחכמת

וטי                                      הכמה  דאת  אמ'   וחכמת

מינ     שותה תאיב לכל מסכן שהוא לכל חכמה       דאת  אמ'   וחכמת

פריז                                     כמה        דתימר וחכמת

דפוס                                     שנ'              וחכמת

ג12                                      המד"א            וחכמת

ירו1                                     כמד"א            וחכמת

ירו2                                     היך   מד"א       וחכמת

או3                                      היך   כד"א       וחכמת

או51                                     היך   כד"א       וחכמת

ששון                                     היך   מד"א       וחכמת

-------------------------------------------------------------------

לונ     המסכן בזויה                    רש שהוא רש מן הנכסים דל

וטי     המסכן בזויה                                         דל

מינ     המסכן בזויה                                         דל

פריז    המסכן בזויה                    רש      רש מן הנכסים דל

דפוס    המסכן בזויה                            רש מן הנכסים דל

ג12     המסכן בזויה                            רש    ש<..

ירו1    המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעי'                      דל

ירו2    המסכן בזויה                                         דל

או3     המסכן בזויה                                         דל

או51    המסכן בזויה                                         דל

ששון    המסכן בזויה                            רש מן הנכסי' דל

-------------------------------------------------------------------

לונ     שהוא מדולדל מן הנכסים דך שהוא  מדוכדך יתאוה דבר ואינו אוכל

וטי     שהוא מדולדל    מנכסין דך שהוא  מידכדך

מינ     שהוא מדולדל    מנכסיו דך שהוא  מדבריך

פריז         מדולדל מן הנכסים דך       מדוכדך

דפוס         מדולדל מן הנכסים דך       מדוכדך

ג12     ...> מדולדל מן הנכסים דך <...>                  ואינו אוכל

ירו1    שהוא מדולדל    בנכסיו דך שהוא  מדוכדך

ירו2    שהוא מדולדל    מנכסיו דך שהוא  מדוכדך

או3     שהוא מדולדל    מנכסיו דך שהוא  מדוכדך

או51    שהוא מדולדל    מנכסיו דך שהוא  מדוכדך []    דבר ואינו א[ו]כל

ששון    שהוא מדולדל    בנכסיו דך שהוא  מדוכדך

-------------------------------------------------------------------

לונ     רואה  דבר  ואינו                                 שותה

וטי     רואה  דבר  ואינו אוכל  רואה דבר ואינו            שותה

מינ                                                           רש

פריז    רואה  דבר  ואינו אוכל  רואה דבר ואינו            שותה

דפוס    ורואה דבר  ואינו אוכל  רואה דבר ואינו טועם ואינו שותה

ג12     רואה  דבר  ואינו <...>

ירו1    רואה  דבר  ואינו אוכל  רואה דבר ואינו            שותה

ירו2    רואה  דבר  שאינו אוכל           ואינו            שותה

או3     רואה  דבר  ואינו אוכל           ואינו            שותה

או51    [רואה דבר] ואינו                                 שותה

ששון    רואה  דבר  ואינו אוכל  רואה דבר ואינו            שותה

-------------------------------------------------------------------

לונ                                     מך שהוא מך      לכל

וטי                                     מך שהוא מך לפני כל

מינ     שהוא מתרושש מן שמך לפני כל עשוי

פריז                                    מך שהוא מך      לכל

דפוס                                    מך שהוא מך לפני כל

ג12                                     מך שהוא מך      לכל שהוא

ירו1                                    מך שהוא מך לפני הכל

ירו2                                    מך שהוא מך לפני הכל

או3                                     מך שהוא מך לפני הכל

או51                                    מך         לפני הכל

ששון                                    מך שהוא מך

-------------------------------------------------------------------

לונ     שהוא עשוי       באסקופה       התחתונה לפיכך משה מזהיר את

וטי          עשוי  כמין [א]ס(כ)[ק]ופה התחתונה לפיכך משה מזהיר את

מינ                     באיסקופה      התחתונה

פריז         עשוי       כאיסקופה      התחתונה לפיכך משה מזהיר את

דפוס         עשוי  כמן  סקופה         התחתונה לפיכך משה מזהיר

ג12          עשוי       כאסקופה       התח<..> לפיכך משה מזהיר את

ירו1         עשויי כמין כפיפה         התחתונה לפי'  משה מזהיר

ירו2         עשוי  כמין כפיפ'         התחתונה לפי'  משה מזהיר להם

או3          עשוי  כמין כפיפה         התחתונה לפיכ' משה מזהיר

או51         עשוי  כמין כפיפה         התחתונה לפי'  משה מזהיר

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ     יש'

וטי     יש'                [וכי ימוך אחיך] גו'

מינ

פריז    ישר'               וכי  ימוך

דפוס    לישראל             וכי  ימוך אחיך

ג12     ישראל              וכי  ימוך אחיך

ירו1    לישראל ואומ'   להם כי   ימוך אחיך  ומטה ידו עמך וגו'

ירו2    לישראל ואמ'        וכי  ימוך אחייך          עמך והחזקת בו

או3     לישראל ואומ'   להם כי   ימוך אחיך  ומטה ידו עמך והחזקת בו

או51    לישראל [ואומ']     כי   ימוך אחיך  וגו

ששון