לונ     {ז} אמ'  ר' זעירא אפילו  שיחתן של    בני [ארץ] יש'   תורה

וטי     {ז} א'   ר' זעירא אפילו  סיחתן שלבני     ארץ   יש'   תורה

מינ     {ז} א"ר     זירא  אפי'   סיחתו של        ארץ   ישראל תורה

פריז    {ז} א"ר     זירא  אפלו   שיחתן של        ארץ   ישר'  תורה

דפוס    {ז} א"ר     זעירא אפי'   שיחתן של    בני ארץ   ישראל תורה

ג12     {ז} א<..    ...>  אפילו  שיחתן שלבני     ארץ   ישראל תורה

ירו1    {ז} א"ר     זעירא אפי'   שיחת        בני ארץ   ישראל תורה

ירו2    {ז} אמ"ר    זירא  ()אפי' שיחת            ארץ   ישראל תורה

או3     {ז} א"ר     זירא  אפי'   שיחת        בני ארץ   ישראל תורה

או51    {ז} א"ר     זירא  אפילו  שיחתן של    בני ארץ   ישראל תורה

-------------------------------------------------------------------

לונ     היא    הכיצד      אדם                           א'   לחבירו

וטי            כיצד       אדם                           לומר לחבירו

מינ     היא                   מסכינא אתי לגב מארי דביתא אמ'  לי

פריז    הוא הא כיצד  אומר אדם                                לחברו

דפוס        הא כיצד       אדם                           אומר לחבירו

ג12     היא    כיצד       אדם                           אומ' לחבירו

ירו1    היא    כיצד  אומ' אדם                                לחבירו

ירו2    היא    כיצד  אומ' אדם                                לחבירו

או3     היא    כיצד  אומ' אדם                                לחבירו

או51    היא    כיצד  אומר אדם                                לחבירו

-------------------------------------------------------------------

לונ     זכי בי                זכי  גרמך   בי אמ'     ר' חגי

וטי     זכי בי    איזדכי  בי  זכי  גרמך   בי         ר' חגיי

מינ     זכי בי    ואיזדכי בי  וזכי גרמך   בי     א"ר    חגי

פריז    זכי לי                זכי  גרמיכי        א"ר    חגי

דפוס    זכי בי או דכי     בי  זכי  גרמך   בי         ר' חגי

ג12     זכי לי                זכ          בי     אמר ר' חגי

ירו1    זכי לי    אזדכי   לי  זכי  גרמך   בי         ר' חגי

ירו2    זכי לי אז זכי     ליה זכי  גרמך   בי         ר' חגי

או3     זכי לי    אזדכי   לי  זכי  גרמך   בי         ר' חגי

או51    זכי בי אם זכית        זכי  גרמך   בי         ר' חגי

-------------------------------------------------------------------

לונ          סביבי      איס[ת]כל           סביבי מה חוינא ואיסתכל

וטי     אמ'             אסכל            בי                אסתכל

מינ                                 סכי בי                ואיסתכל

פריז         סביבי      אסתכל              סביבי מה הוינא אסתכל

דפוס    אמ'                         סכי בי                אסתכל

ג12          ס<..  ...> אסתכל    בי סכי בי       מה הוינא אסתכל

ירו1    אמ'                         סכי בי                ואסתכל

ירו2    אומ'                        סכי בי                ואסתכל

או3     אמ'                         סכי בי                ואסתכל

או51    אמ'                         סכי בי                ואסתכל

-------------------------------------------------------------------

לונ     בי          מה  אני                           א'

וטי     בי סכיבי    מה  הוינה ואסתכל  בי           מה אנא

מינ     בי סכי   בי מה  הוינא ואיסתכל בי           המ אנא

פריז    בי          מה                                אנא

דפוס    בי סגי   בי מה  הוינא ואסתכל  בי           מה אנא

ג12     בי          מה                                אנ<..>

ירו1    בי סכי   בי מה  הוינא ואסתכל  בי           מה אנא

ירו2    בי          מ"ה                               אנא

או3     בי [סכי  בי מה  הוינא ואסתכל  בי (מה אנא)] מה אנא

או51    בי סכי   בי מה  הוינא ואסתכל  בי           מה אנא

-------------------------------------------------------------------

לונ          ר'      מנא בש' ר'   יצחק          כת'  ואבד  העושר

וטי     דאמ' ר' חגיי     בשם ר'   יצחק          כת'  ואבד  העושר

מינ     א"ר     חגי      בשם ר'   יצחק          כת'  ואבד  העושר

פריז    א"ר     חגי      בשם ר'   יצחק          כת'  ויאבד העושר

דפוס    דא"ר    חגי      בשם ר'   יצחק          כתי' ואבד  העושר

ג12     אמ'  ר' חגי          ביר' יצחק          כת'  ואבד  העשר

ירו1    דא"ר                      יצחק בש"ר חגי כתי' ואבד  העושר

ירו2    אמ"ר                      יצחק בש"ר חגי כתי' ואבד  העושר

או3     דא"ר                      יצחק בש"ר חגי כתי' ואבד  העושר

או51    דא"ר                      יצחק בש"ר חגי כתי' ואבד  העושר

-------------------------------------------------------------------

לונ     העושר ההוא בעיניין רע

וטי           ההוא בעיניין רע וגו'

מינ                בענין   רע שהשיבו

פריז          ההוא בעינין  רע

דפוס          ההוא בענין   רע שהשיב  לאותו העני

ג12           ההוא בענין   רע                   והוליד בן ואין

ירו1          ההוא בענין   רע שהשיב

ירו2          ההוא בענין   רע שהשיב

או3           ההוא בענין   רע שהשיב

או51          ההוא בענין   רע שהשיב

-------------------------------------------------------------------

לונ                כעיניין         שהושיב       את העני ואמ'

וטי                בעיניין רע      שהושיב לאותו    העני וא'

מינ                לעני

פריז               בענין           שהשיב        את העני א'

דפוס               בענין   רע                           ואמ'

ג12     בידו מאומה כענין      שהוא השב          את העני ואמ'

ירו1               לעני                                 וא"ל

ירו2               לעני                                 וא"ל

או3                לעני                                 וא"ל

או51               לעני                                 וא"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ     לו     לית את אזיל לעו ונגס            חמי שקי

וטי            לית    אזיל לעי ונגס  לעיי שקין חמי       כרעין

מינ                                            חמי שאקיו

פריז    לו     לית את אזיל לעי ונגס            חמי שוקי

דפוס    לו     לית את אזיל לעי ונגיס           חמי שקין

ג12     לו     לית את אזיל לעי ונגס            חמי שקין

ירו1           לית את אזיל לעי ונגוס           חמי שקין

ירו2           לית את אזי  לעי ינגוס           חמי שקין

או3        למה לית את אזיל לעי ונגוס           חמי שקין

או51           לית את אזיל לעי ונגוס           חמי שקין

-------------------------------------------------------------------

לונ     חמי כרעין        חמי            קפדיין

וטי     חמי       בורכין חמי            קפדן    בעל שער הראש

מינ     חמי כרעין        חמי            קפדן                 לית

פריז    חמי כרעי         חמי כרסי   חמי

דפוס    חמי כרעין        חמי כרסוון חמי קפדן

ג12     חמי כרעין        חמי            קפדיין

ירו1    חמי       ברכין  חמי            קופריין

ירו2    חמי כרכין        חמי            קופריין

או3     חמי כרעין        חמי            קופדיין

או51    חמי       ברכין  חמי            קופדיין

-------------------------------------------------------------------

לונ                       אמ' לו    הקב"ה לא        דיין שלא

וטי                       א'  לו    הקב"ה לא        דייך שלא

מינ     את אזל למי ונאגיס        מה הקב"ה    אמ' לו דייך שלא

פריז                      א'  לו    הקב"ה לא        דייך שלא

דפוס                      אמ' לו    הקב"ה לא        דייך שלא

ג12                       אמ' לו    הקב"ה לא        דייך שלא

ירו1                      א"ל       הקב"ה לא        דייך שלא

ירו2                      א"ל       הקב"ה לא        דייך שלא

או3                       א"ל       הקב"ה לא        דייך שלא

או51                      א"ל       הב"ה  לא        דייך שלא

-------------------------------------------------------------------

לונ     נתתה לו       משלך            אלא    מה  שנתתי לו את

וטי     נתתה לי       משלך מאומה      אלא    במה שנתתי לו את

מינ     נתתה לו       משלך מאומ'      אלא    במה שנתתי לך אתה

פריז    נתת  לו       משלך            אלא    ממה שנתתי לו אתה

דפוס    נתת  לו       משלך מאומה      אלא    במה שנתתי לו את

ג12     נתת  לו       משלך            אלא                 שאתה

ירו1    נתת  לו       משלך מאומה      אלא אף במה שנתתי לו אתה

ירו2    נתת  לו       משלך       כלום אלא    במה שנתתי לך אתה

או3     נתת  לו       משלך מאומה      אלא אף במה שנתתי לו אתה

או51    נתת  לו מאומה משלך            אלא אף במה שנתתי לו אתה

-------------------------------------------------------------------

לונ          מכניס בו עין  רעה לפיכך והוליד בן ואין בידו    מאומה

וטי          מכניס בו עיין רעה לפיכך והוליד בן ואין בידו    מאומה

מינ          מכניס בו עין  רעה לפיכך והוליד בן ואין בידו    מאומה

פריז         מכניס בו עין  רעה לפיכך והוליד בן ואין בידו    מאומה

דפוס    משים       בו עין  רעה לפיכך והוליד בן ואין בידו    מאומה

ג12          מכניס בו עין  רעה לפיכך הוליד  בן ואין      לו מאומה

ירו1         מכניס    עין  רעה לפי'  והוליד בן ואין בידו    מאומה

ירו2         מכניס    עין  רעה לפי'  והוליד בן ואין בידו    מאומה

או3          מכניס    עין  הרע לפי'  והוליד בן ואין בידו    מאומה

או51         מכניס    עין  רעה לפיכ' והוליד בן ואין בידו    מאומה

-------------------------------------------------------------------

לונ     מן כל  מה    דהוה ליה

וטי     מן כל  מה    דהוה ליה

מינ     מן כל  מה    דהוה ליה

פריז       מכל מה    דהוה ליה

דפוס    מן כל     מן דהוה ליה

ג12        מכל       דהוה ליה

ירו1       מכל מה    דה"ל

ירו2       מכל מה    דהוה ליה

או3        מכל מה    דהוה ליה

או51       מכל מה    דהוה ליה