לונ     {ח}

וטי     {ח}

מינ     {ח} בר קפרא אמ' העולם הזה דומה לגלגל אבטליא מתמלי ומטרוקן

פריז    {ח}

דפוס    {ח}

ג12     {ח}

ירו1    {ח}

ירו2    {ח}

או3     {ח}

או51    {ח}

-------------------------------------------------------------------

לונ                   ר'            סימ'    בש'  ר' לעזר  אמ'

וטי                   ר'            סימון   בשם     אלעזר אמ'

מינ     מתרוקן ומתמלי ר'            סימון   בשם  ר' אלעז' אמ'

פריז                  ר'            סימון   בשם  ר' אלעזר אמ'

דפוס                  ר'            סימון   בשם  ר' אלעזר אומר

ג12                   ר'            סימון   בשם  ר' אלעזר אמ'

ירו1                  ר"ס                   בש"ר    אלעז' אמ'

ירו2                  ר'            סימון   בש"ר    אלעזר אמ'

או3                   ר'            סימון   בש"ר    אלעזר אומ'

או51                  ר'    (שמעון) [סימון] בש"ר    אלעזר אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ     ביה שיתין ארבע        ר'  שמע'     בש' ר' לעזר  אמ'

וטי     בה        ארבע  שטין  ר'  סימון    בשם ר' אלעזר א'

מינ     בה        ד'    שיטין

פריז              ארבעה שיטין ר'  סימון    בשם ר' אלעזר א'

דפוס    בה        ד'    שיטין

ג12     בה        ארבעה שטין

ירו1    בה        ד'    שיטין ר"ש       בן        אלעז' אמ'

ירו2

או3     בה        ארבעה שיטין ר"ש       בן        אלעזר אמ'

או51    בה        ד'    שיטין ר'  שמעון בן        אלעזר אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ         מי        שעשה    חסד עם מי שלא   היה צריך   חסד

וטי         מי הוא    שעשה    חסד עם מי שלא   היו צריכין חסד

מינ         מי        שעשה    חסד עם מי שלא   היו צריכין חסד

פריז    מים    הוא    שעושה   חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

דפוס        מי הוא    שעשה    חסד עם מי שלא   היו צריכין

ג12

ירו1        מי הוא    שעשה    חסד עם מי שלא   היה צריך   חסד

ירו2           מישהוא עוש'    חסד עם מי שלא   היה צריך   חסד

או3         מי שהוא   עושה    חסד עם מי שלא   היה צריך   חסד

או51        מי (ש)הוא [ש]עושה חסד עם מי שלא   היה צריך   חסד (עם

-------------------------------------------------------------------

לונ                          אברהם        עם מלאכי  השרת

וטי                          אברהם           למלאכי השרת

מינ                          אברהם        עם מלאכי  השרת

פריז                         אברהם        עם מלאכי  השרת

דפוס                         אברהם        עם מלאכי  השרת

ג12                                                      מאי

ירו1                         אברהם           למלאכי השרת

ירו2                         אברהם           למלאכי השרת

או3                          אברהם           למלאכי השרת

או51    מי שלא היה צריך חסד) [אברהם אבי']    למלאכי השרת

-------------------------------------------------------------------

לונ     דכת'  והוא עומד עליהם תחת העץ  ויאכ'  וכי היו אוכלין

וטי     דכת'  והוא עומד עליהן תחת העץ  ויאכלו וכי     אוכלין היו

מינ           והוא עומד עליהן תחת העץ  ויאכלו

פריז    דכת'  והוא עומד עליהם                 וכי היו אוכלין

דפוס    כתי'  והוא עומד עליהם תחת העץ         וכי     אוכלין היו

ג12     דכ'   והוא עומד עליהם תחת העין ויאכלו וכי     אוכלים היו

ירו1    דכתי' והוא עומד עליהם תחת העץ  ויאכלו

ירו2    דכתי' והוא עומד עליהם תחת העץ  ויאכלו

או3     דכתי' והוא עומד עליהם תחת העץ  ויאכלו

או51    דכתי' והוא עומד עליהם תחת העץ  ויאכלו

-------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' ר' יודן ()נראין כאילו אוכלין         והראשון ראשון

וטי     אמ' ר' יודן ניראין        כאוכלין        והראשון הראשון

מינ     א"ר    יודן נראי'   כשהן  אוכלין         וראשון  ראשון

פריז    א"ר    יודן נראין   כאילו אוכלין         והראשון ראשון

דפוס    א"ר    יודן נראין         כאוכלין ושותין וראשון  ראשון

ג12     אמ' ר' יודן נראים         כאוכלים        והראשון ראשון

ירו1                נראין         כאוכלין ושותין והראשון ראשון

ירו2                נראין         כאוכלין        וראשון  ראשון

או3                 נראין   כמי   שאוכלין ושותין והראשון ראשון

או51                נראין   כמי   שאוכלין ושותין והראשון ראשון

-------------------------------------------------------------------

לונ     מסתלק        וראה מה  פרע  לו הקב"ה לבניו  המן

וטי     מסתלק             ומה פרע     הקב"ה לבניו  המן יורד להם

מינ     מסתלק מפניהן      מה  פרע     הקב"ה לבניו

פריז    נסתלק             מה  פרע  לו הקב"ה ולבניו המן

דפוס    מסתלק             ומה פרע     הקב"ה לבניו  המן יורד להם

ג12     מסתלק        ראה  מה  פרע     הקב"ה לבניו  המן

ירו1    מסתלק             ומה פרעה    הקב"ה לבניו  המן יורד להם

ירו2    מסתלק             ומה פרע     הקב"ה        המן יורד להם

או3     מסתלק             ומה פרע     הקב"ה לבניו  המן ירד  להם

או51    מסתלק             ומה פרע     הב"ה  לבניו  המן יורד

-------------------------------------------------------------------

לונ     והבאר          והשליו            וענני כבוד      מקיפין

וטי     והבאר עולה     וסליו    מצוי להן וענני כבוד      מקיפין

מינ     באר

פריז    והבאר          והשליו            וענני כבוד      מקיפין

דפוס    והבאר עולה להן והשליו   מצוי להם וענני כבוד      מקיפין

ג12     והבאר          והשליו            וענני הכבוד היו מקיפין

ירו1    והבאר עולה     והשליו   מצוי להם וענני כבוד      מקיפין

ירו2    והבאר עולה     והשליו   מצוי להם וענני כבוד      מקיפין

או3     והבאר עולה     והשל[י]ו מצוי להם וענני כבוד      מקיפין

או51    והבאר עולה     והשלו    מצוי להם וענני כבוד      מקיפין

-------------------------------------------------------------------

לונ     עליהן                              והרי  דבר'  קל  וחומ'

וטי     אותן   ועמוד ענן  מסיע  לפניהם     והרי  דברים קל  וחומר

מינ            עמוד  ענן               ומן והלא  דברים קל  וחומר

פריז    עליהם                              והרי  דברים קל  וחומ'

דפוס    אותם   ועמוד הענן נוסע  לפניהם     והרי  דברים קל  וחומר

ג12     עליהם                              והרי  דברים קל  וחומר

ירו1    לפניהם ועמוד ענן  נוסע  לפניהם     והלא  דברי' ק"ו

ירו2    להם    ועמוד הענן נוסע  לפניהם     והלא  דברים ק"ו

או3     לפניהם ועמד  הענן נוסע  לפניהם     <...> דברים ק"ו

או51    אותן   ועמוד הענן <...> לפניהם     והרי  דברי' ק"ו

-------------------------------------------------------------------

לונ     ומה אם מי      שעשה  חסד עם מי שלא   היו צריכין חסד

וטי     ומה אם מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

מינ     ומה    מי      שעשה  חסד עם מי שלא   היו צריכ'  חסד

פריז    ומה    מי שהוא עושה  חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

דפוס    ומה אם מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   לחסד

ג12     ומה    מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

ירו1    ומה עם מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

ירו2    ומה אם מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   [חסד]

או3     ומה אם מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

או51    ומה אם מי      שעושה חסד עם מי שאינו     צריך   חסד

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי           ראה מה פרע    הקב"ה      לבניו מי שהוא עושה  חסד

מינ     כך           פרע    הקב"ה      לבניו מי שהוא חסד

פריז              מה פרע לו הקב"ה שכרו       מי      שעושה חסד

דפוס                 פרע    הב"ה       לבניו מי      שעושה חסד

ג12           ראה מה פרע לו הקב"ה שכרו               העושה

ירו1          ראה מה פרע    הקב"ה      לבניו         העושה חסד

ירו2    הקב"ה ראה מה פרע    הקב"ה      לבניו         העושה חסד

או3           ראה מה פרע    הקב"ה      לבניו         העושה חסד

או51          ראה מה פרע    הב"ה       לבניו         העושה חסד

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי        מי שהוא צריך  חסד על    אחת כמה וכמה

מינ     עם מי      שצריך חסד על    אחת כמה וכמה

פריז    עם מי      שצריך     על    אחת כמה וכמה

דפוס    עם מי      שצריך     על    אחת כמה וכמה

ג12     עם מי שהוא צריך  חסד על    אחת כמה וכמה שישלם לו שכר משלם

ירו1    עם         הצריך חסד עאכ"ו

ירו2    עם         הצריך חסד עאכ"ו

או3     עם         הצריך חסד עאכ"ו

או51    עם         הצריך     עאכ"ו

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ר'  סימון בשם ר' אלעזר אמ' בה שטה  חורי  ר'  סימון

מינ     ר'  סימון בשם ר' אלעזר אמ' בה שיטה אוחרי

פריז    ר'  סימון בשם ר' אלעזר א'     שיטה אוחרי

דפוס    ר'  סימון בשם ר' אלעזר אמ' בה שיטה חורי

ג12

ירו1    ר"ש       בן     אלעז' אמ' בה שיטה אוחרי ר'  סימון

ירו2    ר"ש       בן     אלעזר אמ' בה שיטה אוחרי ר"ש

או3     ר"ש       בן     אלעזר אמ' בה שיטה אוחרי ר'  סימון

או51    ר'  שמעון בן     אלעזר אמר בה שיטה אוחרי ר'  סימון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     בשם  ר' אלעזר אמ'     מי   הן שלא   עשו חסד עם מי שלא

מינ                           מי      שלא   עשה חסד עם מי שלא

פריז                      ומה אם   הן שלא   עשו חסד עם מי שאינו

דפוס                          מי   הן שלא   עשו חסד עם מי שלא

ג12

ירו1    בש"ר    אלעז' אמ'     מי   הם שלא   עשו חסד עם מי שלא

ירו2    בן      אלעזר אמ'     מיהן    שלא   עשו חסד עם

או3     בש"ר    אלעזר אמ'     מי   הן שלא   עשו חסד עם מי שלא

או51    בש"ר    אלעזר אמ'     מי   הן ש[לא] עשו חסד עם מי (שלא)

-------------------------------------------------------------------

לונ                        מואב ועמון            על

וטי     היו    צריכין חסד       עמוניים ומואביים עם

מינ     היו    צריכי' חסד       עמון    ומואב    עם מי

פריז           צריך   חסד       עמון    ומואב    עם

דפוס    היו    צריכין לחסד      עמוני   ומואבי   עם

ירו1    היו    צריכין חסד       עמוני'  ומואבים  עם

ירו2    מישהיו צריכין חסד       עמונים  ומואב'   עם

או3     היו    צריכי' חסד       עמונים  ומואבים

או51    [ש]היו צריכין חסד       עמונים  ומואבים

-------------------------------------------------------------------

לונ         יש'   דכת'  על דבר אשר לא  קדמו                 וכי

וטי         יש'   דכת'  על דבר     שלא קדמו אתכם בלחם ובמים וכי

מינ     שלא יש'         על דבר אשר לא  קדמו אתכם בלחם ובמים וכי

פריז        ישראל דכת'  על דבר אשר לא  קדמו אתכם בלחם ובמים וכי

דפוס        ישראל דכתי' על דבר אשר לא  קדמו אתכם בלחם ובמים וכי

ירו1        ישראל דכתי' על דבר אשר לא  קדמו לכם  בלחם ובמים

ירו2        ישראל דכתי' על דבר אשר לא  קדמו אתכם בלחם ובמים

או3               דכתי' על דבר אשר לא  קדמו אתכם בלחם ובמים

או51              דכתי' על דבר אשר לא  קדמו אתכם בלחם ובמים

-------------------------------------------------------------------

לונ     צריכין היו להן ליש'            והלא כל       אותן

וטי     צריכין היו להן ליש'            והלא כל       אותן

מינ     צריכי' היו     ישראל באותה שעה והלא בכל מקום      שישראל

פריז    צריכין היו להם והלא                 כל       אותן

דפוס    צריכין היו להם ישראל           והלא כל       אותן

ירו1                                   והלא

ירו2                                   והלא

או3                                    והלא

או51                                   והלא

-------------------------------------------------------------------

לונ           ארבעים שנה שהיו יש'   במדבר היה המן  יורד

וטי           ארבעים שנה שהיו יש'   במדבר היה המן  יורד  להם

מינ     חונין                                 תמן  יורד

פריז          ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היה המן  יורד

דפוס          מ'     שנה שהיו ישראל במדבר היה המן  יורד  להם

ירו1                                          הבאר והמן  עמהם

ירו2                                          הבאר והמן  עמהם

או3                                           המן  והבאר עמהם

או51                                          המן  והבאר לפניהם

-------------------------------------------------------------------

לונ     והבאר עולה     והשליו מצוי     וענני כבוד מקיפין עליהן

וטי     והבאר עולה להן וסליו  מצוי להן וענני כבוד מקיפין אותן

מינ     הבאר  עולה     השליו  מצוי

פריז    והבאר עולה                     וענני כבוד מקיפין עליהן

דפוס    והבאר עולה     והשלו  מצוי להם וענני כבוד מקיפות אותם

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                           וכי צריכין היו להן ליש' אמ'

וטי     ועמוד ענן נוסע לפניהם וכי צריכין היו     ליש' אמ'

מינ                                                   א"ר

פריז                                                  א"ר

דפוס    ועמוד ענן נוסע לפניהם

ירו1                                                  א"ר

ירו2                                                  אמ"ר

או3                                                   א"ר

או51                                                  א"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר' לוי       דרך ארץ  היא הבא מן הדרך מקדימין אתו

וטי     ר' אלעזר     דרך הארץ היא הבא מן הדרך מקדמין  אותו

מינ        סימון     דרך ארץ  היא הבא מן הדרך מקדמין  אותו

פריז       אלעזר     דרך ארץ  היא הבא מן הדרך מקדמין  אותו

דפוס             אלא דרך ארץ  היא הבא מן הדרך מקדימין להם

ירו1       אלעז'     דרך ארץ  הבא     מן הדרך מקדימין לו   שלום

ירו2       אלעזר     דרך ארץ  הבא     מן הדרך מקדימין לו   שלום

או3        אלעזר     דרך ארץ  היא הבא מן הדרך מקדימין לו   שלום

או51       אלעזר     דרך ארץ  הוא הבא מן הדרך מקדימין לו   שלום

-------------------------------------------------------------------

לונ     במאכל ובמשתה מה  פרע להן הקב"ה         לא יבא  עמוני ומואבי

וטי     במאכל ובמשקה ומה פרע להן הקב"ה מתוך כן לא יבא  עמוני ומואבי

מינ     במאכל ובמשתה                              בוא

פריז    במאכל ובמשתה מה  פרע להם הקב"ה         לא יבא  עמוני ומואבי

דפוס    במאכל ובמשתה מה  פרע להם הקב"ה מתוך כך לא יבא  עמוני ומואבי

ירו1    במאכל ובמשתה ומה פרע להם הקב"ה מתוך כן לא יבא  עמוני ומואבי

ירו2    במאכל ובמשתה ומה פרע להם הקב"ה מתוך כך לא יבא  עמוני ומואבי

או3     במאכל ומשתה  מה  פרע להם הקב"ה מתוך כן לא יבא  עמוני ומואבי

או51    במאכל ובמשתה מה  פרע להם הב"ה  מתוך כך לא יבוא עמוני ומואבי

-------------------------------------------------------------------

לונ             והר  ידבר  קל  וחומ' ומה

וטי     בקהל יי והרי דברים קל  וחומר ומה אם מי שלא עשו חסד

מינ

פריז            והרי דברים קל  וחומר                       ומה

דפוס            והרי דברים ק"ו       ומה אם מי שלא עשו חסד

ירו1    בקהל יי והלא דברי' ק"ו       ומה

ירו2    בקהל יי והלא דברים ק"ו       ומה אם מי שלא עשו חסד

או3     בקהל יי והלא דברים ק"ו       ומה אם מי שלא עשו חסד

או51    בקהל יי והלא דברים ק"ו       ומה אם מי שלא עשו חסד [עם

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                              וראה מה פרע     הקב"ה לבניהם לא

פריז    מי     שאינו צריך   חסד  ראה  מה פרע להן הקב"ה שכרן

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51    מי שלא היו   צריכין חסד] ראה  מה פרע     הב"ה  <...>

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                           עם

וטי                                                           עם

מינ     יבוא עמוני ומואבי בקהל יי עד עולם והלא דברים קל וחומ'

פריז

דפוס                                                          עם

ירו1                                                          עם

ירו2                                                          עם

או3                                                           עם

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ     מי  שלא עשו חסד עם מי שלא   היו צריך   חסד ראה מה פרע להן

וטי     מי  שלא עשו חסד                            ראה מה פרע להן

מינ     ומה שלא עשו חסד עם מי שלא   היו צריכין חסד כך     פרע

פריז

דפוס    מי                    שאינו     צריך   חסד ראה מה פרע להם

ירו1    מי  שלא עשו     עם מי שלא   היו צריכי' חסד ראה מה פרע

ירו2    מי  שלא                     היו צריכי' חסד ראה מה פרע

או3     מי  שלא                     היו צריכין חסד ראה מה פרע

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ     הקב"ה        שכרן                             מי שאינו

וטי     הקב"ה                                         מי שהוא

מינ     הקב"ה לבניהם      לא יבא עמוני ומואבי בקהל יי מי שאינו

פריז                                                  מי שאינו

דפוס                 שכרם                             מי שאינו

ירו1    הקב"ה לבניהם

ירו2    הקב"ה לבניהם

או3     הקב"ה לפניהם                                  מי שאינו

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ     עושה  חסד עם מי שהוא צריך  חסד       על אחת כמ' וכמ'

וטי     עושה  חסד עם מי שהוא צריך  חסד       על אחת כמה וכמה

מינ     עושה  חסד עם מי      שצריך           על אחת כמה וכמה

פריז    עושה  חסד עם מי      שצריך חסד       על אחת כמה וכמה

דפוס    עושה  חסד עם מי      שצריך חסד       על אחת כמה וכמה

ירו1    העושה חסד עם מי שהיה צריך  חסד עאכ"ו

ירו2    העושה חסד עם מי שהיה צריך  חסד עאכ"ו

או3     עושה  חסד עם מי שהיה צריך  חסד עאכ"ו

או51              עם מי שהוא צריך  חסד עאכ"ו

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר'  סימון              אמ'  בה שיטה חורן

וטי     ר'  סימון בשם ר' אלעזר אמ'

מינ     ר'  סימון בשם ר' אלעזר אמ'  בה שיטה אחרי

פריז    ר'  סימון בשם ר' אלעזר אמ'  בה שיטה אוחרי

דפוס    ר'  שמעון בן     אלעזר אומ' בה שיטה חורי

ירו1    ר"ש       בן     אלעז' אמ'          אוחרי ר"ש בן אלעזר

ירו2    ר"ש       בן     אלעזר אמ'          אוחרי

או3     ר"ש       בן     אלעזר אמ'          אוחרי ר"ש בן אלעזר

או51    ר"ש       בן     אלעזר אמ'          אוחרי

-------------------------------------------------------------------

לונ          מי       [הוא] שעשה  חסד עם מי שהיה  חייב    לו יתרו

וטי          מי       שהוא  שעשה  חסד עם מי שהוא  חייב    לו יתרו

מינ          מי             שעשה  חסד עם מי שאינו קרוב    לו יתרו

פריז         מי             שעושה חסד עם מי       שחייב   לו יתרו

דפוס         מי       הוא   שעשה  חסד עם מי       שחוייב  לו יתרו

ירו1    אומ' מי       הוא   שעושה חסד עם מי       שחייב   לו יתרו

ירו2         מי(ש)הוא       שעשה  חסד עם          מישחייב לו יתרו

או3     אמ'  מי       שהוא  עושה  חסד עם מי       שחייב   לו יתרו

או51         מי       הוא   שעושה חסד עם מי       שחייב   לו יתרו

-------------------------------------------------------------------

לונ             עם משה  דכת'  ויאמר אל  בנותיו ואיו

וטי             עם משה  דכת'

מינ             עם משה        ויאמר אל  בנותיו ואין למה זה עזבתן

פריז            עם משה  דכת'  ויאמר אל  בנתיו  ואיו

דפוס            עם משה        ויאמר להן

ירו1               למשה דכתי'

ירו2    עשה חסד עם משה  דכתי'

או3                למשה דכתי'

או51               למשה דכתי'

-------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר' לעזר   אמ' יתרו

וטי             קראן לו ויאכל לחם א'  ר' אלעזר      יתרו

מינ     את האיש קראן לו ויאכל לחם

פריז                                  ר' אליעזר אמ' יתרו

דפוס            קראן לו ויאכל לחם

ירו1            קראן לו ויאכל לחם א"ר    אלעזר      יתרו

ירו2            קראן לו ויאכל לחם אמ' ר' אלעזר      יתרו

או3             קראן לו ויאכל לחם א"ר    אלעזר      יתרו

או51            קראן לו ויאכל לחם

-------------------------------------------------------------------

לונ     וודיי     עשה  חסד עם משה דכת'  למה זה עזבתן את האיש

וטי     וודיי     עשה  חסד עם משה דכת'  למה זה עזבתן את האיש וגו'

מינ

פריז    ודיי      עושה חסד עם משה דכת'  למה זה עזבתן         וג'

דפוס

ירו1          היה עושה חסד עם משה דכתי'

ירו2          היה עושה חסד עם משה דכתי' למה זה עזבתן את האיש

או3           היה עושה חסד עם משה דכתי'

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ     קראו לו ויאכל לחם אמ' ר'   סימון     אין כן  חסד בשכרו

וטי                           ר'   סימון א'              בשכרו

מינ                           ר'   סימון אמ'             בשכרו

פריז                      א"ר      סימון     אין כאן חסד בשכרו

דפוס                          ר'   סימון אמ'             בשכרו

ירו1    קראן לו ויאכל לחם     רס"א                       בשכרו

ירו2    קראן לו ויאכל לחם     ר"ש        אמ'             בשכרו

או3     קראן לו ויאכל לחם     ר'   סימון אמ'             בשכרו

או51                          ר'   סימון אמר             בשכרו

-------------------------------------------------------------------

לונ            האכילו  דכת'  וגם דלה דלה לנו

וטי            האכילו  דכת'  וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן ר'

מינ            האכילו  הה"ד  וגס דלה דלה לנו וישק את הצאן ר'

פריז    נתן לו והאכילו דכת'  וגם דלה דלה

דפוס           האכילו  דכתי' וגם דלה דלה לנו              ר'

ירו1           האכילו  דכתי' וגם דלה דלה לנו              ר'

ירו2           האכילו  דכתי' וגם דלה דלה לנו              ר'

או3            האכילו  דכתי' וגם דלה דלה לנו              ר'

או51           האכילו  דכתי' וגם דלה דלה לנו              ר'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     יהודה ור' נחמיה ורבנין ר' יהודה אמ' דלה דלה לנו ולאבותינו

מינ     יהודה ור' נחמיה ורבנן  ר' יהודה אמ' דלה     לנו ולאבותינו

פריז

דפוס    יהודה ור' נחמי' ורבנן  ר' יהודה אמ' דלה     לנו ולאבותינו

ירו1    יהודה ור' נחמיה        ר' יהודה     דלה     לנו ולאבותינו

ירו2    יהודה ור' נחמיה        ר' יהודה אמ' דלה דלה לנו ולאבותינו

או3     יהודה ור' נחמיה        ר' יהודה אמר דלה     לנו ולאבותינו

או51    יהודה ור' נחמיא        ר' יהודה אמ' דלה     לנו ולאבותינו

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ר' נחמיה אמ' דלה לנו ולרועים

מינ     ר' נחמיה אמ' דלה לנו ולרועים ורבנן אמרי דלה  לנו

פריז

דפוס    ר' נחמיה אמר דלה לנו ולרועים

ירו1    ר' נחמיה     דלה לנו ולרועים

ירו2    ר' נחמיה אמ' דלה לנו                    ודלה     לרועים

או3     ר' נחמיה אמ' דלה לנו ולרועים

או51    ר' נחמיא אמ' דלה לנו ולרועים

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     ורבנין אמרי  דלה     לנו בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל

מינ                              בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל

פריז

דפוס    ורבנן  אמ'   דלה     לנו בזכות אבותינו ולרועי' בשביל להטיל

ירו1    ורבנין אמרין דלה     לנו בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל

ירו2    ורבנן  אמרי  דלה דלה לנו בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל

או3     ורבנין אמרי  דלה     לנו בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל

או51    ורבנן  אמרי  דלה     לנו בזכות אבותינו ולרועים בשביל להטיל

-------------------------------------------------------------------

לונ          אי     מתי             פרע לו הקב"ה

וטי     שלום אימתי                  פרע לו הקב"ה שכרו

מינ     שלום            בוא וראה מה פרע    הקב"ה        לבניו

פריז                             מה פרע לו הקב"ה

דפוס    שלום ואימתי                 פרע לו הקב"ה שכרו

ירו1    שלום אימתי                  פרע לו הקב"ה שכרו

ירו2    שלום אימתי                  פרע לו הקב"ה

או3     שלום אימתי                  פרע לו הקב"ה

או51    שלום אימתי                  פרע לו הב"ה  [שכרו]

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר'                 ליעזר  בנו שלר'    יוסי הגלילי אמ'

וטי     ר' יוחנן   בשם  ר' אלעזר  בנו שלר'    יוסי הגלילי אמ'

מינ

פריז    ר'                 אליעזר בנו של   ר' יוסי הגלילי או'

דפוס    ר' יוחנ'   בשם  ר'                    יוסי הגלילי אומ'

ירו1    ר' יוחנן   בש"ר    אליעזר בר'         יוסי        אמ'

ירו2    ר' יו[ח]נן בש"ר    אליעזר בר'         יוסי הגלילי אמ'

או3     ר' יוחנן   בש"ר    אלעזר  בן          יוסי הגלילי אומ'

או51    ר' יוחנן   בש"ר    אלעזר  בן          יוסי        [אמר]

-------------------------------------------------------------------

לונ     בימי  שאול               ויאמר שאול אל הקיני   וגו'

וטי     בימי  שאול הדה  היא דכת' ויאמר שאול אל הקיני   לכו  סורו

מינ                              ויאמר שאול אל הקני    לכו  סורו

פריז    בימי  שאול          דכת' ויאמר שאול אל הקיני

דפוס    בימי  שאול הה"ד          ויאמר שאול אל הקני    לכו  סורו

ירו1          שאול הה"ד          ויאמר שאול אל הקני    לכו  סורו

ירו2    בימי  שאול הה"ד          ויאמר שאול אל הקני    לכו  סורו

או3     בימי  שאול הה"ד          ויאמר שאול אל הק[י]ני לכו  סורו

או51    <...> שאול הה"ד          ויאמר שאול אל הקיני   לכו  סורו

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי     רדו    מתוך   עמלקי פן   אספך   עמו

מינ     רדו    מתוך   עמלקי פן   אוסיפך עמו ואתה עשית חסד וגו'

פריז

דפוס    רדו

ירו1    רדו    וגו'

ירו2    (מ)רדו מתוך   עמלקי וגו'            ואתה עשית חסד עם

או3     רדו    [וגו']

או51    רדו    מתוך   עמלקי וגו'            כי   עשית חסד עם

-------------------------------------------------------------------

לונ                             דכי עם כל       בני יש'     עשה

וטי                             וכי עם כל           יש'

מינ                                 עם          בני ישראל   עשה

פריז                            וכי עם כל           ישראל   עשה

דפוס                            וכי עם כל           ישראל   עשה

ירו1                            וכי עם              ישראל   עשה

ירו2    כל  בני   ישראל         וכי עם          בני ישראל   עשה

או3                             וכי עם              ישראל   עשה

או51    בני ישראל בעלותם ממצרים וכי עם    (משה)     [ישראל] עשה

-------------------------------------------------------------------

לונ     יתרו חסד      והלא                עם משה        בלבד עשה

וטי          חסד      והלא לא עשה חסד אלא עם משה        לבדו

מינ          חסד      והלא                עם משה        לבדו עשה

פריז         חסד יתרו והלא                עם משה        בלבד עשה

דפוס         חסד      והלא לא עשה     אלא עם משה        לבדו

ירו1         חסד      והלא לא עשה חסד     עם משה        לבדו

ירו2         חסד      והלא לא עשה חסד אלא עם משה        לבדו

או3          חסד      והלא לא עשה חסד אלא עם משה        לבדו

או51         חסד      והלא לא עשה חסד אלא עם משה רביע"ה

-------------------------------------------------------------------

לונ         אלא ללמדך    שכל מי שהוא עושה  חסד עם אחד מגדולי

וטי         אלא ללמדך    שכל מי שהוא עושה      עם אחד מגדולי

מינ     חסד אלא לומ'  לך שכל         העושה חסד עם     גדוליהם

פריז        אלא ללמדך    שכל מי      שעושה חסד עם אחד

דפוס        אלא ללמדך    שכל מי      שעושה חסד עם אחד מגדולי

ירו1        אלא ללמד     שכל מי      שעושה חסד עם א'  מגדולי

ירו2        אלא ללמדך    שכל         העושה חסד עם א'  מגדולי

או3         אלא ללמדך    שכל מי      שעושה חסד עם אחד מגדולי

או51        אלא ללמדך    כל  מי      שעשה  חסד עם א'  מגדולי

-------------------------------------------------------------------

לונ             ישרא' מעלין עליו       כילו  שהוא ()[ע]ושה חסד

וטי             יש'   מעלין עליו       כאילו הוא  עושה     חסד

מינ     של      ישראל                  כאילו

פריז       מבני ישראל מעלה  עליו הכת'  כאילו      עשה      חסד

דפוס            ישראל מעלין עליו       כאלו       עושה     חסד

ירו1            ישראל מעלה  עליו       כאלו       עשה      חסד

ירו2            ישראל מעלה  עליו       כאלו       עשה      חסד

או3             ישראל מעלה  עליו הכתו' כאילו      עשה      חסד

או51            ישראל מעלה  עליו הכתו' כאלו       עשה      חסד

-------------------------------------------------------------------

לונ     עם כל     יש'

וטי     עם כל     יש'

מינ     עם        ישראל עשה חסד מה כת' תמן ויסר קיני מתוך עמלק

פריז    עם כל     ישראל

דפוס    עם כל     ישראל

ירו1    עם כל בני ישראל

ירו2    עם כל     ישראל

או3     עם כל בני ישראל

או51    עם כל     ישראל

-------------------------------------------------------------------

לונ     והרי דבר'  קל  וחומ' ומה אם מי        שעשה  חסד עם מי שהיה

וטי     והרי דברים קל  וחומר ומה אם מי        שעושה חסד עם מי שהוא

מינ     והלא דברים קל  וחומר ומה    [מי]      שעש'  חסד עם מי

פריז    והרי דברים קל  וחומ' ומה    מי   שהוא עושה  חסד עם מי שהוא

דפוס    והרי דברים ק"ו       ומה    מי        שעשה  חסד עם מי

ירו1    והלא דברי' ק"ו       ומה אם מי        שעשה  חסד עם מי

ירו2    והלא דברים ק"ו       ומה אם מי        שעשה      עם מי

או3     והלא דברים ק"ו       ומה אם מי        שעשה  חסד עם מי

או51    והרי דברים ק"ו       ומה אם מי        שעושה חסד עם מי

-------------------------------------------------------------------

לונ           חייב    לו     ראה מה פרע לו הקב"ה שכרן  עם מי שהוא

וטי           חייב    לו     ראה מה פרע לו הקב"ה          מי שהוא

מינ     שאינו קרוב    לו         כך פרע    הקב"ה לבניו    מי שהוא

פריז          חייב    לו

דפוס          שחייב   לו     ראה מה פרע לו הקב"ה          מי

ירו1          שעשה    לו חסד                              כך

ירו2          שעש<..> לו חסד                              כך

או3           שעשה    לו חסד                              כך

או51          שעשה    לו חסד                              כך

-------------------------------------------------------------------

לונ     עושה  חסד עם   מי שאינו חייב לו     על    אחת כמ' וכמ'

וטי           חסד עם   מי שאינו חייב לו     על    אחת כמה וכמה

מינ     עושה  חסד עם   מי שאינו             על    אחת כמה וכמה

פריז                                        על    אחת כמה וכמה

דפוס    שעושה חסד עם   מי שאינו חייב לו     על    אחת כמה וכמה

ירו1    העושה חסד עם   מי שלא   עשה  לו חסד עאכ"ו

ירו2    העושה חסד עם   מי שלא   עשה  לו חסד אעכ"ו

או3     העושה חסד עם   מי שלא   עשה  לו חסד עאכ"ו

או51    העושה חסד [עם] מי שלא   עשה  לו חסד עאכ"ו

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר'  סימון                אמ'  בה שיטה חורי

וטי     ר'  סימון בשם  ר' אלעזר  אמ'  בה שטה  חורי   ר'  סימון

מינ     ר'  סימון בשם  ר' אלעזר  אמ'  בה שיטה אוחרי

פריז    ר'  סימון בשם  ר' אלעזר  אמ'  בה שיטה אוחרי

דפוס    ר'  שמעון בשם  ר' אלעזר  אומר בו שיטה חורי

ירו1    ר"ש       בש"ר    אליעזר אמ'  בה שיטא אוחרי' ר"ש

ירו2    ר"ש            בן אלעזר  אמ'  בה שיטה אוחרי

או3     ר'  סימון בש"ר    אלעזר  אמ'  בה שיטה אוחרי  ר"ש

או51    ר'  סימון בש"ר    אלעזר  אמר  בה שיטה אחרי   ר'  שמעון

-------------------------------------------------------------------

לונ                         מי שהוא עושה  חסד עם מי       שהוא

וטי     בשם  ר' אלעזר א'    מי הוא  שעשה  חסד עם מי       שהוא

מינ                         מי      שעה   חסד עם מי שאינו

פריז                        מי שהוא עושה  חסד עם מי

דפוס                  אמ'   מי הוא  שעשה  חסד עם מי

ירו1    בש"ר    אלעז' אמ'   מי      שעושה חסד עם מי       שהיה

ירו2                        מי      עשה   חסד עם מי       שהיה

או3     בש"ר    אלעזר אמ'   מי      שעשה  חסד עם מי       שהיה

או51         בן אלעזר [אמ'] מי      שעשה  חסד עם מי       שהיה

-------------------------------------------------------------------

לונ     צריך         בועז      עם   רות שנ'          ויאמר    בועז

וטי     צריך  חסד    בועז      עם   רות הד'  ה' דכת' ויאמר לה בועז

מינ                  בועז      עם   רות שנ'          ויאמר לה בועז

פריז    שצריך חסד זה בועז      עם   רות שנ'          ויאמר לה בועז

דפוס    שצריך חסד זה בועז      עם   רות הה"ד         ויאמר לה בועז

ירו1    צריך  חסד    בועז      עם   רות הה"ד         ויאמר לה בועז

ירו2    צריך  חסד    בועז      עם   רות הה"ד         ויאמר לה בועז

או3     צריך  חסד    בועז (אם) [עם] רות הה"ד         ויאמר לה בועז

או51    צריך  חסד    בועז      עם   רות הה"ד         ויאמר לה בועז

-------------------------------------------------------------------

לונ     אל רות  ויאמר לחה בעז לעת האכל  גשי  הלום      קרובי לה(בי)[כ]א

וטי                           לעת האכל  גשי  הלם

מינ                           לעת האוכל גושי הלום

פריז                          לעת האכל  גשי  הלם

דפוס                          לעת האכל  גשי  הלם       קרובי להכא

ירו1                          לעת האכל  גשי  הלום וגו'

ירו2                          לעת האוכל גושי הלום

או3        לרות                   האוכל גושי הלום

או51                          לעת האוכל גושי הלום

-------------------------------------------------------------------

לונ     ואכלת מן   הלחם                          מלחמן  של(צדיק)[קוצר]ים

וטי     ואכלת מן   הלחם קרובי להכא ואכלת מן הלחם מלחמן  שלקוצרים

מינ     ואכלת מין  הלחם

פריז    ואכלת מן   הלחם                  מן      לחמן  של קוצרין

דפוס    ואכלת מן   הלחם                          מלחם  של קוצרים

ירו1

ירו2    ואכלת מן   הלחם                          מלחם     הקוצרים

או3     ואכלת מן   הלחם                          מלחם     הקוצרים

או51    ואכלת [מן] הלחם                                   הקוצרים

-------------------------------------------------------------------

לונ     וטבלת פיתך בחומץ

וטי     וטבלת פתך  בחמץ

מינ     וטבלת פיתך בחומץ ותשב מצד הקוצרים ויצבט לה קלי ותאכל

פריז    וטבלת פתך  בחמץ

דפוס    וטבלת פתך  בחומץ

ירו1    וטבלת פתך  בחומץ

ירו2    וטבלת פתך  בחומץ

או3     טבלת  פתך  בחומץ

או51    וטבלת פתך  בחומץ

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ותשבע ותותר ר' יוחנן אמ' בה שית שיטין לעת האוכל גישי הלום

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     קרבי למלכות ואכלת מן הלחם מלחמה של מלכות וטבלת פיתך בחומץ

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אילו הייסורין יי אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תייסרני ותשב

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מצד הקוצרים זו מלכותו שניצודה ממנו שעה דאמ' רב הונא כל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אותן ששה חדשי' היה דוד בורח מפני אבשלום בנו בשעירה היה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מתכפר לו בהדיוט ויצבט לה קלי שחזר למלכותו ותאכל ותשבע ותותר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ותאכל בעולם הזה ותשבע לימות המשיח ותותר לעולם הבא מדבר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בשלמה לעת האוכל גושי הלום קרבי למלכות ואכלת מן הלחם מלחמו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     של שלמה ויהי לחם שלמה ליום אחד וגו' עשרה בקר בריאים ועשרים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בקר וגו' מהו וברבורים אבוסים ר' ברכיה בשם ר' יהודה אמ'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מיני ברבריא רבנן אמ' עוף טהור הוא ומעולה הוא והיה בא מברבריאה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     והיה עולה על שולחן משלמה בכל יום וטבלת פיתך בחומץ זה ליכלוך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     המעשים והמלך שלמה אוהב נשים נכריות רבות ואת בת פרעה מואביות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     עמוניות (מ)[א]דומיות צדוניות חתיות ותשב מצד הקוצרים זו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מלכותו שניצודה ממנו שעה דאמ' ר' יוסי ב"ר חנינא מלאך ירד

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בדמות של שלמה וישב לו על כסאו והיה שלמה מחזיר על כל פתח

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בתי ישראל ואומר אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלם והיו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     כל ישר' דוחין אותו בקו ואמ' לו שלמה יושב על כסאו ואת מבזה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     אותו מאן דאמ' קוריה מאן דאמ' קניה מאן דאמ' קושרתיה ויצבט

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     לה שחזר שחזר למלכותו ותאכל ותשבע ותותר ותאכל בעולם הזה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ותשבע לימות המשיח ותותר לעולם הבא מדבר בחזקיה לעת האוכל

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     גושי הלום קרבי למלכות ואכלת מן הלחם מלחמה של מלכות וטבלת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     פיתך בחומץ אילו הייסורין ויאמר ישעיה ישאו דבלת תאנים וימרחו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     על השחין ויחי ותשב מצד הקוצרים זו מלכות שניצודה ממנו ס'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     שעה יום צרה ותוכחה ונאצה היום הזה ויצבט לה קלי שחזר למלכותו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וינשא לעיני כל הגוים מאחריכן ותאכל ותשבע ותותר ותאכל בעולם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הזה ותשבע לימות המשיח ותותר לעולם הבא מדבר ?ב/כ?מנשה לעת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     האוכל גושי הלום קרבי למלכות ואכלת מן הלחם מלחמ' של מלכות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     וטבלת פיתך בחומץ זה ליכלוך מעשים רעים ובה צד לו חלה את

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     פני יי אלהיו ותשב מצד הקוצרים זו מלכות שניצודה ממנו שעה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ויאסרהו בנחשתיים ויוליכוהו בבלה ויצבט לה קלי שחזר למלכותו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ויתפלל אליו ויעתר לו וישיבהו למלכותו במה השיבו ר' ישמע'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     בר הונא בשם ר' אחא ברוח השיבו הה"ד משיב הרוח ותאכל ותשבע

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ותותר ותאכל בעולם הזה ותשבע לימות המשיח ותותר לעולם הבא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מדבר במלך המשיח לעת האוכל גושי הלום קרבי למלכות ואכלת מן

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     הלחם מלחמו של משיח וטבלת פיתך בחומץ אילו הייסורין והוא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו מוסר שלומנו עליו ובחבורתו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     נרפ' לנו ותשב מצד הקוצרים זו מלכות שניצודה ממנו שעה ואספתי

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     (את) את כל הגוים א(ת)[ל] ירושלם למלחמה ויצבט לה קלי שחזר

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     למלכותו והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע ותאכל ותשבע

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ותותר ותאכל בעולם הזה ותשבע לימות המשיח ותותר לעולם הבא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     מדבר בבועז לעת האוכל גושי הלום קרבי להבא ואכלת מן הלחם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                    שכן דרך הקוצרים

מינ     מלחמו של בועז וטבלת פיתך בחומץ שכן דרך הקוצרים

פריז

דפוס                                   שכן דרך הקוצרים

ירו1                                   שכן דרך הקוצרי' לאכל

ירו2                                   שכן דרך הקוצרים לאכול

או3                                    שכן דרך הקוצרים לאכול

או51                                   שכן דרך הקוצרים לאכול

-------------------------------------------------------------------

לונ                                       אמ'  ר' יונתן מיכן

וטי     להיות טובלין פיתן בחומץ בשעת השרב א'   ר' יונתן מיכן

מינ           לטבל   פיתן בחומץ           א"ר     נתן   מכאן

פריז                                      א"ר     יונתן מכאן

דפוס    להיות טובלין פתן  בחומץ בשעת השרב אמר  ר' יונתן מכאן

ירו1                 פתן  בחומץ בשעת השרב א"ר     יונתן מכאן

ירו2                 פתן  בחומץ בשעת השרב אמ"ר    יונתן מכאן

או3                  פתן  בחומץ בשעת השרב א"ר     יונתן מכאן

או51                 פתן  בחומץ בשעת השרב א"ר     יונתן מכאן

-------------------------------------------------------------------

לונ                           שמוציאין            מיני חומצין

וטי                           שמוציאין            מיני חמצים

מינ                                      שמכניסין מיני חמיצין

פריז    שהחומץ יפה לשרב ומכאן שמוציאין            מיני חומצין

דפוס                          שמוציאין            מיני חמצים

ירו1                          שמוציאין            מיני חימוצים

ירו2                          שמוציאין            מיני חמוצין

או3                           שמוצ[י]אין          מיני חימוצין

או51                          שמוציאין            מיני חימוצין

-------------------------------------------------------------------

לונ     לגרנות      ותשב מצד הקוצרים מצד הקוצר'  וודיי ויצבט לה

וטי     לגרנות      ותשב מצד הקוצרים מצד הקוצרים ודיי  ויצבט לה

מינ     לגורנות     ותשב מצד הקוצרים מצד הקוצרים ודאי  ויצבט לה

פריז    לגרנות      ותשב מצד הקוצרים מצד הקוצרים ודאי  ויצבט לה

דפוס    לגרנות      ותשב מצד הקוצרים             ודאי  ויצבט לה

ירו1    לגרנות      ותשב מצד הקוצרים מצד הקוצרי' ודאי

ירו2    לגרנות  רות ותשב מצד הקוצרים             ודאי

או3     לגרנות      ותשב מצד הקוצרים             ודאי

או51    לגרנות      ותשב מצד הקוצרים מצד הקוצרים ודאי

-------------------------------------------------------------------

לונ     קלי כקליל  זעיר                      בראשי      אצבעותיו

וטי     קלי קלין   זעיר                      בראשי      אצבעותיו

מינ     קלי             א"ר יצחק מלמד        שבראשי     אצבעותיו

פריז    קלי קליל   זעיר               נתן לה בראשי      אצבעותיו

דפוס    קלי קלין   זעיר                      בראשי      אצבעותיו

ירו1    קלי קלין   זעיר                      בראשי      אצבעותיו

ירו2    קלי קלילין                           בר     אשי אצבעותיו

או3     קלי קלון   זעיר                      בראשי      אצבעותיו

או51    קלי קלין   זעיר                      בראשי      אצבעותיו

-------------------------------------------------------------------

לונ     נתן לה     והכ'   ותאכל    ותשבע ותותר' אמ'  ר' יצחק

וטי     נתן לה והא כת'    ותאכל    ותשבע ותותר  א'   ר' יצחק

מינ     נתן לה                                  ואמ' ר' יצחק

פריז               והכת'           ותשבע ותותר  א"ר     יצחק

דפוס    נתן לה     והכתי' ותאכל    ותשבע ותותר  א"ר     יצחק

ירו1               והכתי' ותאכל    ותשבע ותותר  א"ר     יצחק

ירו2           והא כתי'   ותאכ<..> ותשבע ותותר  אמ"ר    יצחק

או3            והא כתיב   ותאכל    ותשבע ותותר  א"ר     יצחק

או51           והא כתי'   ותאכל    ותשבע ותותר  א"ר     [יצחק

-------------------------------------------------------------------

לונ                  את יליף     מינה תרתיי  אי ברכה שרת

וטי     אנן  שמעין               מנה  תרתיי  או ברכה שרת

מינ                          חדא      מתרתיי אם ברכה ניתנה

פריז                 את יליף     מינה תרתי   או      שרת   ברכה

דפוס    אנן  שמעי'               מינה תרתי   או ברכה שירת

ירו1    אנן  שמעי'               מינה תרתי   או ברכה שרת

ירו2    אנן  שמעי'               מינה תרתי   או ברכה שרת

או3          שמעי'               מינה תרתי   או ברכה שרת

או51    אנן] שמעינון             מינה תרתי   או ברכה שרתה

-------------------------------------------------------------------

לונ     בידו של           צדיק  או  ברכה שרת  במעיה       של

וטי     בידו שלאותו       הצדיק או  ברכה שרת  במעיה       שלאותה

מינ     בידו של           צדיק  ואם ברכה שורה במעיה       של

פריז    בידו של     אותו  צדיק  או            במעיה       של

דפוס    בידו של     אותו  צדיק  או  ברכה שירת במעיה       של

ירו1                באותו צדיק  או  ברכה שורה       באותה

ירו2                באותו צדיק  או  ברכה שרת  במעי  אותה

או3                 באותו צדיק  או  ברכה שרתה במעי  אותה

או51    בידו של     אותו  צדיק  או  ברכה שרתה במעי

-------------------------------------------------------------------

לונ          צדקת  אלא        ממה דכת'  ותאכל ותשבע ותותר     נראין

וטי          הצדקת אלא מן         דכת'  ותאכל ותשבע ותותר אנו

מינ          צדקת  אלא        ממה דכת'  ותאכל תשבע  ותותר הוי

פריז    אותה צדקת  אלא מן     מה  דכת'  ותאכל ותשבע ותותר     נראין

דפוס    אותה צדקת  אלא מן     מה  דכתי' ותאכל ותשבע ותותר אנו

ירו1         צדקת  אלא מדכתי'                 ותשבע ותותר אנו

ירו2         צדקת  אלא מדכתי'           ותאכל ותשבע ותותר אנו

או3          צדקת  אלא מדכתי'           ותאכל ותשבע ותותר אנו

או51    אותה הצדקת אלא מדכתי'           ותאכל ותשבע ותותר אנו

-------------------------------------------------------------------

לונ     דברין             שברכה שרת       במעיה               של

וטי           יודעין      שברכת שרת       במעיה  שלאותה הצדקת

מינ                       שברכה שורה      במיעיה              של

פריז    דברים        ששרת ברכה            במעיה               של

דפוס          יודעין      שברכה שורה בתוך מעיה                של

ירו1          יודעי'      שברכה שרתה בתוך מעיה

ירו2          יודעי'      שברכה שרתה בתוך מעיה

או3           יודעין      שברכה שרתה בתוך מעיה

או51          יודעין      שברכה שרתה      במעיה

-------------------------------------------------------------------

לונ          צדקת אלא ממה דכ' ותאכל ותשבע ותותר' אמ'  ר' יצחק

וטי                                              א'   ר' יצחק

מינ          צדקת                                א"ר     יצחק

פריז    אותה צדקת                                א"ר     יצחק

דפוס    אותה צדקת                                אמ'  ר' יצחק

ירו1                                             א"ר     יצחק

ירו2                                             אמ"ר    יצחק

או3                                              א"ר     יצחק

או51                                             א"ר     יצחק

-------------------------------------------------------------------

לונ     בר מריון למדתך   התורה דרך ארץ         שכשאדם עושה מצוה

וטי     בר מריון לימדתך  התורה דרך ארץ שכשיהיה אדם    עושה מצוה

מינ

פריז             למדה    תורה  דרך ארץ         שכשאדם עושה מצוה

דפוס             למדתך   תורה  דרך ארץ שכשיהא  אדם    עושה מצוה

ג8      <...>

ירו1    בר מריון למדתך   תורה  דרך ארץ שכשיהיה אדם    עושה מצוה

ירו2    בר מרין  לי<...> תורה  דרך ארץ שכשהיה  אדם    עושה מצוה

או3     בר מריון למדתך   תורה  דרך ארץ שכשיהיה אדם    עושה מצוה

או51    בר מריון למדתך   תורה  דרך ארץ שכשיהיה אדם    עושה מצוה

-------------------------------------------------------------------

לונ     הוא עושה אותה בלב  שמח

וטי     הוא עושה אותה בלבב שמח

מינ                            אם ראית מצוה שהיא מתגלגלת ובאת על

פריז    יהא עושה אותה בלב  שמח

דפוס    יהא עושה אותה בלב  שמח

ג8 

ירו1    יהא עושה      בלבב שמח

ירו2    יהא עושה אותה בלבב שמח

או3     יהא עושה אותה בלב  שמח

או51    יהא עושה אותה בלבב שמח

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ     ידך תהא זקוק לעשותה מיד שאי את היודע מה הקב"ה כותב על ידך

פריז

דפוס

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ     שאילו היה      ראובן   יודע שהקב"ה   כותב  עליו

וטי     שאילו היה יודע ראובן        שהקב"ה   מכתיב עליו

מינ     אילו  היה יודע ראובן        שהקב"ה   כותב  על   ידו

פריז    שאילו היה      ראובן   יודע שהקב"ה   כותב

דפוס    שאלו  היה      ראובן   יודע שהקב"ה   מכתיב עליו

ג8                                           כותב  עליו

ירו1    שאם   היה יודע ראובן        שהקב"ה   מכתיב עליו

ירו2    שאם   היה יודע ראובן        שהקב<..> מכתיב עליו

או3     שאם   היה יודע ראובן        שהקב"ה   מכתיב עליו

או51    שאם   היה יודע [ראובן]      שהב"ה    מכתיב עליו

-------------------------------------------------------------------

לונ     וישמע ראובן ויצילהו מי'  בכתפו   היה טוענו  ומוליכו אצל

וטי     וישמע ראובן ויצלהו  מידם בכתיפו  היה טוענו  ומוליכו אצל

מינ     וישמע ראובן ויציל'  מידם בכתיפו  היה טוענו  ומוליכו אצל

פריז    וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתיפו  היה טוענו  ומוליכו אצל

דפוס    וישמע ראובן ויצילהו מידם         היה טוענו  ומוליכו אצל

ג8      וישמע ראוב' ויצילהו      בכתיפו  היה טוענו  ומוליכו אצל

ירו1    וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתפו   היה טוענו  ומוליכו אצל

ירו2    וישמע ראובן ויצלהו  מידם בכתפו   היה מטעינו ומוליכו אצל

או3     וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתיפו  היה טוענו  ומוליכו אצל

או51    וישמע ראובן ויצילהו מידם בכתיפיו היה טוענו  ומוליכו אצל

-------------------------------------------------------------------

לונ     אביו אילו  היה אהרן יודע      שהק'   כותב  עליו

וטי     אביו ואילו     אהרן יודע      שהקב"ה מכתיב עליו

מינ     אביו ואילו היה      יודע אהרן שהקב"ה כותב  על   ידו

פריז    אביו אלו   היה      יודע אהרן שהקב"ה כותב  עליו

דפוס    אביו

ג8      אביו אילו  היה אהרן יודע      שהקב"ה כותב  עליו

ירו1    אביו ואלו  היה      יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו

ירו2    אביו ואלו  היה      יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו

או3     אביו ואילו היה אהרן יודע      שהקב"ה מכתיב עליו

או51    אביו ואלו  היה אהרן יודע      שהב"ה  מכתיב עליו

-------------------------------------------------------------------

לונ     וגם     הנה  הוא יוצא לקר'                  בתופים ובמחולות

וטי     וגם     הנה  הוא יצא  לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות

מינ     וגם     הנה  הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות

פריז    וגם     הנה  הוא יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתפים  ובמחולות

דפוס

ג8      וגם     הנה  הוא                            בתופים ומחולות

ירו1            והנה     יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות

ירו2    וגם     הנה  הוא יוצא לקראתך וראך ושמח לבו  בתופים ובמחולות

או3     וגם הוא הנה      יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות

או51    וגם הוא          יוצא לקראתך וראך ושמח בלבו בתופים ובמחולות

-------------------------------------------------------------------

לונ     היה יוצא לקראתו אילו       היה     יודע בועז   שהק'

וטי     היה יוצא לקראתו ואילו      היה     יודע בעז    שהקב"ה

מינ     היה יוצא לקראתו ואילו      היה     יודע בועז   שהקב"ה

פריז    היה יוצא לקראתו אילו  בועז היה     יודע        שהקב"ה

דפוס                    ואלו       היה     יודע בועז   שהקב"ה

ג8      היה יוצא לקראתו אילו       היה בעז יודע        שהקב"ה

ירו1    היה יוצא לקראתו ואלו       היה     יודע בועז   שהקב"ה

ירו2    היה יוצא לקראתו ואלו       היה     יודע בועז   שהקב"ה

או3     היה יוצא לקראתו ואילו      היה     יודע [בועז] שהקב"ה

או51    היה יוצא לקראתו ואילו      היה     יודע בועז   שהב"ה

-------------------------------------------------------------------

לונ     כותב  עליו      ויצבט          לה                   קלי

וטי     מכתיב עליו      ויצבט          לה                   קלי

מינ     כותב  על   ידיו                   ותאכל ותשבע ותותר

פריז    כותב  עליו      ויצבט          לה                   קלי

דפוס    מכתיב עליו      ויצבט          לה                   קלי

ג8      כותב  עליו      ו'י'  צ' ויצבט לה                   קלי

ירו1    מכתיב עליו      ויצבט          לה                   קלי

ירו2    מכתיב עליו      ויצבט          לה                   קלי

או3     מכתיב עליו      ויצבט          לה                   קלי

או51    מכתיב עליו      ויצבט          לה                   קלי

-------------------------------------------------------------------

לונ          עגילות פטומות  היה     מביא ומאכילה    ר' כהן

וטי     וגו' עגלות  פטומות  היה          מאכילה     ר' כהן

מינ          עגלים  מפוטמין היה          מאכילה     ר' כהן

פריז         עגלים  ופטומות ()[ה]יה מביא ומאכילה    ר' כהן

דפוס         עגלים  פטומים  היה          מאכילה     ר' כהן

ג8           עגלות  מפוטמים היה     מביא ומאכילה    ר' כהן

ירו1         עגלים  פטומי'  היה          מאכילה     ר' כהן

ירו2         עגלים  פטומין  היה          מאכילה     ר' נתן

או3          עגלים  פטמים   היה          מאכיל   לה ר' כהן

או51         עגלים  פטמים   היה          מאכילה     ר' כהן

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר'  יהושע (בש)[מס]יכנין            בש'   ר' לוי     לשעבר

וטי     ור' יהושע דסכנין                   בשם   ר' לוי     לשעבר

מינ     ור' יהושע דסיכני                   בשם   ר' לוי     לשעבר

פריז    ור' יהושע דסכנין                   בשם   ר' לוי     לשעבר

דפוס    ור' יהושע בר'           סימון      בשם   ר' לוי אמ' לשעבר

ג8      ר'  יהושע דסיכנין                  בש'   ר' לוי     לשעבר

ירו1    ור' יהושע דסכנין                   בשר"ל            לשעבר

ירו2    ור' יהושע דסכנין              אמרי בשר"ל            לשעבר

או3     ור' יהושע דסכנין              אמ'  בשר"ל            לשעבר

או51    ור' יהושע דסכנין                   בשר"ל            לשעבר

-------------------------------------------------------------------

לונ     היה אדם עושה     מצוה     והנביאין כותבין

וטי     היה אדם עושה     מצוה     והנביא   כותבה

מינ     היה אדם עושה     מצוה היו נביאם    כות'   כותבין אותה וחותמין

פריז    היה     עושה אדם מצוה     והנביאים כותבין        אותה

דפוס    היה אדם עושה     מצוה     והנביא   כותבה

ג8      היה אדם עושה     מצוה     <...>    כותבין        אותה

ירו1    היה אדם עושה     מצוה     והנביא   כותבה

ירו2    היה אדם עושה     מצוה     והנביא   כותבה

או3     היה אדם עושה     מצוה     והנביא   כותבה

או51    היה אדם עושה     מצוה     והנביא   כותבה

-------------------------------------------------------------------

לונ          עכשיו  שאין נביאים               מי כותב  אותה

וטי          ועכשיו             אדם עושה מצוה מי כותבה

מינ     אותה עכשיו                            מי כותבה      ומי

פריז         עכשיו  שאין נביאים               מי כותב

דפוס         ועכשיו             אדם עושה מצוה מי כותבה

ג8           עכשיו  שאין נביאים               מי כותב  אותה

ירו1         ועכשיו                           מי כותבה

ירו2         ועכשיו                           מי כותבה

או3          ועכשיו                           מי כותבה

או51         ועכשיו                           מי כותבה

-------------------------------------------------------------------

לונ           אליהו ומלך המשיח והק'   חותם על ידיהם  דכ'

וטי           אליהו ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם  ה'    ה' דכת'

מינ     חותמה אליהו ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהן  הה"ד

פריז          אליהו ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם  שנ'

דפוס          אליהו ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם  כההיא    דכתיב

ג8            <...> ומלך המשיח והקב"ה חותם על <..>הם שנ'

ירו1          אליהו            והקב"ה חותם על ידו    הה"ד

ירו2          אליהו ומלך המשיח והקב"ה אותם על ידיהם  הה"ד

או3           אליהו ומלך המשיח והקב"ה חותם על ידיהם  הה"ד

או51          אליהו ומלך המשיח והב"ה  חותם על ידיהם  הה"ד

-------------------------------------------------------------------

לונ     אז נדברו יראי יי

וטי     אז נדברו יראי יי איש את רעהו ויקשב יי   וישמע ויכתב ספר

מינ     אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי   וישמע ויכתב בספר

פריז    אז נדברו יראי יי איש אל רעהו

דפוס    אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי   וישמע ויכתב

ג8      אז נדברו יראי יי וג'

ירו1    אז נדברו יראי יי איש אל רעהו וגו'

ירו2    אז נדברו יראי יי איש אל רעהו

או3     אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב וגו'

או51    אז נדברו יראי יי איש אל רעהו ויקשב יי   וישמע ויכתב בספר

-------------------------------------------------------------------

לונ                                       תני            בש'

וטי     זיכרון לפ'   וגו'                 תני            בשם

מינ     זכרון  לפניו ליראי יי ולחושבי שמו

פריז                                           ור' סימון

דפוס                                      תני

ג8                                        תני            בש'

ירו1                                      תני            בש"ר

ירו2                                      תני            בש"ר

או3                                       תני            בש"ר

או51    זכרון  לפניו                      תאני           בש"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ     ר'  יהוש' יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

וטי     ר'  יהושע יתר  ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

מינ

פריז    א"ר יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני      עושה עמו

דפוס    ר'  יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

ג8      ר'  יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

ירו1        יהושע יתר  ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

ירו2        יהושע יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

או3         יהושע יתר  ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

או51        יהושע יתר  ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם

-------------------------------------------------------------------

לונ     בעל הבית שכן רות         אומרת לנעמי ותאמר שם האיש אשר

וטי     בעל הבית שכן רות המואביה אומרת לנעמי       שם האיש אשר

מינ

פריז             שכן רות         אומרת לנעמי       שם האיש אשר

דפוס    בעל הבית שכן רות         אומרת לנעמי       שם האיש אשר

ג8      בעל הבית שכן רות         אומרת לנעמי ותאמר שם האיש אש'

ירו1    ב"ה      שכן רות         אומר'             שם האיש אשר

ירו2    בעל הבית שכן רות         אומרת             שם האיש אשר

או3     בעל הבית שכן רות         אומרת             שם האיש אשר

או51    בעל הבית שכן רות         אומרת             שם האיש אשר

-------------------------------------------------------------------

לונ                                      עשה                אין

וטי     עשיתי עימו היום בועז ולא כת' אשר עשה עימי היום בועז

מינ

פריז                                     עשה עמי            אין

דפוס    עשיתי עמו  היום בועז         אשר עשה עמי            אין

ג8                                       עשה עמי            אין

ירו1    עשיתי עמו  היום בועז

ירו2    עשיתי עמו  היום בועז

או3     עשיתי עמו  היום בעוז

או51    עשיתי עמו  היום בועז

-------------------------------------------------------------------

לונ     כת'  כן  אלא אשר                                  עשיתי

וטי                            אמרה לו הרבה פעולות וטובות פעלתי

מינ

פריז    כת'  כאן אלא                                      עשיתי

דפוס    כתיב כאן אלא אשר עשיתי אמ'  לה הרבה פעולות וטובות עשיתי

ג8      כתוב כן  אלא אשר                                  עשיתי

ירו1                           אמרה לה      פעולות טובות  עשיתי

ירו2                           אמרה לה      פעולות טובות  עשיתי

או3                            אמרה לה      פעולות טובות  עשיתי

או51                           אמרה         פעולות טובות  [עשיתי]

-------------------------------------------------------------------

לונ     עמו           בשביל פרוסה   שנתן לי

וטי     עימו היום     בשביל פרוסה   שנתן לי

מינ

פריז    עמו           בשביל פרוסה   שנתן לה

דפוס    עמו  היום     בשביל פרוסה   שנתן לי

ג8      עמו  היום בעז בשביל פרוסה   שנתן לי

ירו1    עמו           בשביל פרוטה   שנתן לי

ירו2    עמו           בשביל פרוסה   שנתן לי

או3     עמו           בשביל פרנסה   שנתן לי

או51    עמו           בשביל הפרונסה שנתן לי