לונ    {י} ר'  אבהו  בש'  ר' ליעזר      צריכין אנו   להחזיק טובה

וטי    {י} ר'  אבהוא בשם  ר' אלעזר      צריכין אנו   להחזיק טובה

פריז   {י} א"ר אבהו  בשם  ר' אלעזר      צריכין אנו   להחזיק טובה

דפוס   {י} ר'  אבהו  בשם  ר' אליעזר אמ' צריכין אנו   להחזיק טובה

ג8     {י} ר'  אבהוא בש'  ר' אלעזר      צריכין <...>        טובה

ירו1   {י} ר'  אבהו  בש"ר    אלעז'      צריכי' אנו   להחזיק טובה

ירו2   {י} ר'  אבהו  בש"ר    אליעזר אמ' צריכי'       להחזיק טובה

או3    {י} ר'  אבהו  בש"ר    אליעזר אמ' צריכין אנו   להחזיק טובה

או51   {י} ר'  אבהו  בש"ר    אליעזר אמ' צריכי' אנו   להחזיק טובה

-------------------------------------------------------------------

לונ    לרמאין שבהם שאילולי      הרמיין שבהן        מיד שהיה אחד

וטי    לרמיין שבהן שאילולי      הרמיין שבהן  כיון      שהיה אחד

פריז   לרמאין שבהן         מכרן                        שהיה אחד

דפוס   לרמאין שבהם שאלולי       הרמאים שבהם  כיון      שהיה אחד

ג8     לרמאים שבהם שאילו        הרמיים <...>           שהיה אחד

ירו1   לרמאין שבהן שאלמלא       הרמאין שבהם  כיון      שהיה א'

ירו2   לרמאים שבהם שאלמלא       הרמאים שבהם  שכיון     שהיה א'

או3    לרמאין שבהם שאלמלא       הרמאים שבהם  כיון      שהיה אחד

או51   לרמאין שבהם שאלמלא       הרמאין שבהן  כיון      שהיה א'

-------------------------------------------------------------------

לונ    מהן תובע מיד  אדם    והוא מחזירו            היה   נענש

וטי    מהן תובע ביד  אדם    והוא מחזירו       מיד  היה   נענש

פריז   מהן תובע מיד  אדם         ומחזירו ריקן מיד  הוא   נענש

דפוס   מהם תובע בידי אדם    והוא מחזירו       מיד        נענש

ג8     מהם תובע ביד  אדם    והוא <...              ..>יה נענש

ירו1   מהם תובע ביד  אדם    והוא מחזירו       מיד  הוא   נענש

ירו2   מהם תובע ביד  אד[ו]ם והוא מ<..>רו ריקם מיד  הוא   נענש

או3    מהם תובע ביד  אדום   והוא מחזירו       מיד  הוא   נענש

או51   מהם תובע ביד  אדם    והוא מחזיר        ומיד הוא   נענש

-------------------------------------------------------------------

לונ    למיתה   דכת'  וקרא עליך אל יי             וכת'  הנפש החטאת

וטי

פריז   למיתה   שנ'   וקרא עליך אל יי והיה בך חטא וכת'  הנפש החוטאת

דפוס   למיתה   שנ'   וקרא עליך אל יי וגו'        וכתי' הנפש החוטאת

ג8     למיתה   דכת'  וקרא עליך       וג'               הנפש <...>

ירו1   למיתה   דכתי' וקרא עליך אל יי והיה בך חטא וכתי' נפש  החוטאת

ירו2   למיתה   דכתי' וקרא עליך אל יי והיה בך חטא וכתי' הנפש החוטאת

או3    מיתה    דכתי' וקרא עליך אל יי וגו'        וכתי' הנפש החטאת

או51   [ל]מיתה דכתי' וקרא עליך אל יי והיה בך חטא וכתי' הנפש החטאת

-------------------------------------------------------------------

לונ    היא תמות  דיל'  ר' יוחנן וריש            לקיש נחתין

וטי        למיתה דלמה  ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש נחתין

פריז   היא תמות  דילמא ר' יוחנן וריש            לקיש

דפוס   היא תמות        ר' יוחנן וריש            לקיש נחתין

ג8               דלמה  ר' יוחנן ר'     שמע'  בן לקיש נחתון

ירו1   היא תמות  דלמא  ר' יוחנן ורשב"ל               נחתין

ירו2   היא תמות  דילמ' ר' יוחנן ור"ל                 נחתין

או3    היא תמות  דלמ'  ר' יוחנן וריש            לקיש נחתין

או51   היא תמות  דלמא  ר' יוחנן ורשב"ל               נחתין

-------------------------------------------------------------------

לונ          למיסחי בהדין      דימוסיא דטבריא  ופגע בהון חד מסכן

וטי          למיסחי בהדין      דימוסין דטבריה  פגע  בהון חד מיסכן

פריז   אזלין למסחי        נהרא דימוסיא לטבריא  ופגע בהון חד מסכן

דפוס         למסחי  בהדין      דימוסין דטבריא  פגע  בהון חד מסכן

ג8           למסחי  בהדן       דימוסין דטיבריה ופגע בהון חד מסכין

ירו1         למסחי  בהדין      דימוסין דטבריה  פגע  בהון חד מסכן

ירו2         למיסחי בהדין      נימוסין דטבריא  פגע  בהון חד מסכן

או3          למסחי  בהדין      דימוסין דטבריה  פגע  בהו  חד מסכן

או51         למסחי  בהדין      דימוסיא דטבריא  פגע  בהון חד מסככיא

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' להון זכון בי אמ'   ליה          מיחזרין אנן      זכיין

וטי    א'  להון זכון בי אמרין     מי נפקין         אנן      זכיין

פריז   א'  לון  זכון בי אמרון ליה אם       מחזירין אנו ואנן זמין

דפוס   אמ' לו   זכון בי אמ'   ליה כי נפקין         אנן      זכיין

ג8     א'  להון זכון בי א'    ליה מי       חזרין   אנן      זכיין

ירו1   אמ' להון זכון בי אמרי'     מן נפקין         אנן      זכיין

ירו2   אמ' להון זכון בי אמרין ליה מה נפקין         אנן      זכיין

או3    אמ' להון זכין כי אמרין     מן נפקין         אנן      זכיין

או51   א"ל      זכון בי אמרי  ליה מן נפקן          אנן      זכיין

-------------------------------------------------------------------

לונ    בר           מיחזרין אשכחתוניה מייתי אמ'       הואיל

וטי    בך  נפקין            ואשכחוניה מית   אמרין     הואיל

פריז   היה       כי מחזירין אשכחוניה  דמית  אמרי      הואיל

דפוס   בך  נפקון            ואשכחוניה מאית  אמרין     הואיל

ג8     בך        מי חזרין   אשכחוניה  מית   א'        הואיל

ירו1   בך  נפקון            ואשכחוניה מת    אמרין ליה הואיל

ירו2   בך  נפקון            ואשכחוניה מת    אמרין     הואיל

או3    כך  נפקין            ואשכחוניה מת    אמרי      הואי

או51   גבך נפקון            ואשכחוניה מיית  אמרי'     הואיל

-------------------------------------------------------------------

לונ    ולא אטפלנן    ביה בחיוי     נטפל  ביה במותוי     מי

וטי    ולא אטפלנן    ביה בחיווי    נטפל  ביה במותיי  עד    דאינון

פריז   ולא טפלין     ביה בחיים  מי טפלין ביה במותא   כד

דפוס   ולא אטפלון    ביה בחיוי     נטפל  ביה במתוי   עד    דאינון

ג8     ולא אטפלנן    ביה בחייו     נטפל  ביה מותיו      מי

ירו1   ולא אטפילן    ביה בחיוהי    נטפל  ביה במותוהי על    דאינון

ירו2   ולא אטפלונהי      בחיוהי    ניטפל בו  במותיהי עד    דאינון

או3    ולא אטפלינן   ביה בחייה     נטפל  ביה במותוהי עד    דאינון

או51   ולא מט[פ]לנין ביה בחיוהי    ניטפל ביה במותיה  כד    אינון

-------------------------------------------------------------------

לונ    מסחין  ליה אשכחון                         כיס       דחמש

וטי    מסחיין ליה אשכחון                     חדה כוסה דשית

פריז   מסחין  ליה אשכחן      ביה בכרין תליין

דפוס   מסחין  ליה אשכחין                     חדא כיסא ושית

ג8     מסחיין ליה אשכחון                     חד  כיס       דחמש

ירו1   מסחיין ליה אשכחן                      חדא כיס  דשית

ירו2   מסחיין ליה אשכחון                     חדא כיס  דשית

או3    מסחיין ליה אשכחו                      חדא כיס  דשית

או51   מסחיין ליה אשכחו  ליה                 חדא כיסא [שית

-------------------------------------------------------------------

לונ    מאה  דינרין  תלי              בצואריה       ב'   שבחר

וטי    מאה  דינרין  תליה תמן בקדליה          אמרין ברוך שבחר

פריז                                 בצואריה אמרין ברוך שבחר בדברי

דפוס   מאה  דינר    תלא      בקדיליה         אמרו  ברוך שבחר

ג8     מאה  דינריה  תלי              בצואריה א'    ברוך שבחר

ירו1   מאה  דינרין  תליא     בקדליה          אמרין ברוך שבחר

ירו2   מאה  דינרין  תליא     בקדליה          אמרין ברוך שבחר

או3    מאה  דינרין  תליא     בקדליה          אמרי  ברוך שבחר

או51   מאה] דדינרין תליא     בקדליה          אמרי' ברוך שבחר

-------------------------------------------------------------------

לונ    בחכמים ובדבריהם                  לכן אמ'  ר' אבהו

וטי    בחכמים ובדבריהם            לא כן     אמ'  ר' אבהוא

פריז   חכמים           ובתלמידיהם לא כן     א"ר     אבהו

דפוס   בחכמים ובדבריהם            לא כן     א"ר     אבהו

ג8     בחכמים ובדבריהם                  לכך א'   ר' אבהוא

ירו1   בחכמי' ובדבריה'            לא כן     א"ר     אבהו

ירו2   בחכמים ובדבריהם            לא כן     אמ"ר    אבהו

או3    בחכמים ובדבריהם            לא כן     א"ר     אבהו

או51   בחכמים ובדבריהם            לא כן     א"ר     אבהו

-------------------------------------------------------------------

לונ         בש'    ר' לעזר   צריכין אנו להחזיק טובה לרמיין שבהן

וטי         בשם    ר' אלעזר  צריכין אנו להחזיק טובה לרמיין שבהם

פריז        בשם    ר' אלעזר  צריכין אנו להחזיק טובה לרמאין וכו'

דפוס        בשם    ר' אליעזר צריכין אנו להחזיק טובה        וגו'

ג8                           צריכין אנו להחזיק טובה לרמיין

ירו1        בש"ר      אליעז' צריכין אנו להחזיק טובה לרמאי' שבהם

ירו2        בש"ר      אלעזר  צריכין אנו להחזיק טובה לרמאים שבהם

או3         בש"ר      אליעזר צריכין אנו להחזיק טובה לרמאין שבהם

או51   (אל) [בש"ר]    אליעזר צריכין אנו להחזיק טובה לרמאין שבהן

-------------------------------------------------------------------

לונ    שאילולי הרמאין                           שבהן      מיד

וטי    שאילולי הרמיין                           שבהם כיון

פריז

דפוס

ג8                    גרש ר' יהודה בר סימון בש'

ירו1   שאלולי  הרמאי'                           שבהם כיון

ירו2   שאילולי הרמאים                           שבהם כיון

או3    שאלולי  הרמאין                           שבהם כיון

או51   שאלולי  הרמאין                           שבהן כיון

-------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה אחד מהן תובע דבר ביד בני אדם   והוא מחזירו      מיד

וטי    שהיה אחד מהם תובע     ביד     אדם   והוא מחזירו      מיד

פריז

דפוס

ג8 

ירו1   שהיה א'  מהם תובע     ביד     אדם   והוא מחזירו      מיד

ירו2   שהיה א'  מהם תובע     ביד     אדום  והוא מחזירו ריקם מיד

או3    שהיה א'  מהם תובע     ביד     אד()ם והוא מחזירו      מיד

או51   שהיה א'  מהם תובע     ביד     אדם   והוא מחזירו ריקן מיד

-------------------------------------------------------------------

לונ    היה נענש למי   דכת' וקרא עליך אל יי וכת' הנפש החטאת היא תמות

וטי    הוא נענש למיתה

פריז

דפוס

ג8 

ירו1   היה נענש למיתה

ירו2   הוא נענש מיתה

או3    הוא נענש מיתה

או51   הוא נענש מיתה