לונ    {יא} ר'    יהודה ור' סימ'      בש' ר'      יהוש' בן  לוי

וטי    {יא} ר'              סימון     בשם ר'      יהושע בן  לוי

מינ    {יא} ר'    יהודה ב"ר סימון     בשם ר'      יהושע בן  לוי

פריז   {יא} ר'    יהודה בר' סימון     בשם ר'      יהושע בן  לוי

דפוס   {יא} ר'              סימון אמ' בשם ר'      יהושע בן  לוי

ג6     {יא} >...<

ג8     {יא} ר'                                    יהושע בן  לוי

ירו1   {יא} ר"ס                           בש"ר    יהושע ב"ל

ירו2   {יא} ר'              סימון         בשריב"ל

או3    {יא} ר'              סימון         בש"ר    יהושע בן  לוי

או51   {יא} ר'              סימון         בשריב"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ        לעולם לא    תהא      מצות  העני קלה בעיניך שהפסידה

וטי        לעולם לא    תהא      מצוות העני קלה בעיניך שהפסידה

מינ              לא    תהיא קלה מצות  עני

פריז       לעולם לא    תהא      מצות  עני  קלה בעיניך שהפסידה

דפוס       לעולם    אל תהי      מצות  עני  קלה בעיניך שהפסדה

ג6 

ג8         לעולם לא    תהא      מצות  העני קלה בעיניך שהפסידה

ירו1       לעולם לא    תהא      מצות  העני קלה בעיניך שהפסידה

ירו2   אמ' לעולם לא    תהא      מצות  העני קלה בעיניך שהפסדה

או3    אמ' לעולם לא    תהא      מצות  העני קלה בעיניך שהפסידה

או51   אמ' לעולם לא    תהא      מצות  העני קלה בעיניך [שהפסידה

-------------------------------------------------------------------

לונ           עשרים וארבע קללות ומתן              שכרה עשרים

וטי           עשרים וארבע קללות ומתן              שכרה עשרים עשרים

מינ    שעונשה עשרים וארבע קללות ומתן              שכרה כ"ד

פריז          עשרים וארבע

דפוס          כ"ד         קללות ומתן              שכרה כ"ד

ג6 

ג8            עשרים וארבע קללות

ירו1          כ"ד         קללות מתן               שכרה כ"ד

ירו2          כ"ד         קללות מתן               שכרה כ"ד

או3           כ"ד         קללות ומתן              שכרה כ"ד

או51          כ"ד         קללות (ומתן)] (ש)[ו]מתן שכרה כ"ד

-------------------------------------------------------------------

לונ    וארבע  ברכות       הפסידה עשרים וארבע  קללות מנ'

וטי    וארבעה ברכות       הפסידה עשרים וארבעה קללות מנין

מינ           ברכות עונשה        עשרים וארבע  קללות

פריז          ברכות       הפסידה עשרים וארבע  קללות

דפוס          ברכות       הפסדה  כ"ד          קללות

ג6 

ג8 

ירו1          ברכו'       הפסידה כ"ד          קללות מנין

ירו2          ברכות       הפסדה  כ"ד          קללות

או3           ברכות       הפסדה  כ"ד          קללות מנין

או51          ברכות       והפסדה כ"ד          קללות [מנין

-------------------------------------------------------------------

לונ    דכ'   הפקד עליו רשע

וטי    דכת'  הפקד עליו רשע ושטן יעמד  על ימינו בהשפטו יצא רשע

מינ          הפקר עליו רשע וסטן יעמוד על ימינו

פריז   דכת'  הפקד עליו רשע

דפוס   כת'   הפקד עליו רשע                     בהשפטו יצא רשע

ג6 

ג8           הפקד עליו רשע

ירו1   דכתי' הפקד עליו רשע וגו'

ירו2   דכתי' הפקד עליו

או3    דכתי' הפקד עליו רשע וגו'

או51   דכתי' הפקד עליו רשע וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ותפלתו תהיה לחטאה יהיו ימיו מעטים יהיו בניו יתומים ואשתו

מינ

פריז

דפוס                     יהיו בניו מעטי' יהיו בניו יתומים

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אלמנה ונוע ינועו בניו ושאלו ודרשו מחרבותיהם ינקש נושה לכל

מינ

פריז

דפוס         ונוע ינועו בניו ושאלו                 ינקש נושה לכל

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אשר לו אל יהי    מושך חסד ואל יהי חונן ליתומין יהי אחריתו

מינ

פריז

דפוס   אשר לו אל יהי לו מושך חסד     יהי                  אחריתו

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    להכרית בדור אחר ימח שמו יזכר עון אבותיו אל יי וחטאת אמו

מינ

פריז

דפוס   להכרית                  יזכר עון אבותיו אל יי

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אל תמח יהיו נגד יי תמיד ויכרת מארץ זכרם ויאהב קללה ותבואהו

מינ

פריז

דפוס          יהיו נגד יי תמיד                 ויאהב קללה

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו וילבש קללה כמדו ולמזח תמיד יחגרה

מינ

פריז

דפוס                            וילבש קללה

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    כל    עיניינא                       כל   כך למה יען

וטי                                        כל   כך למה יען

מינ    וכולא               פיסקא

פריז   וכל   ענינא   דכולא מזמורא          וכל  כך למה יען

דפוס   וכולה ענינא         דמזמורא (כל כך) כל   כך למה יען

ג6 

ג8     כל    עניינה

ירו1

ירו2

או3    [וכל  הענין                         וכ"כ    למה יען

או51   וכל   ענינא         דמזמורא         וכ"כ    למה יען

-------------------------------------------------------------------

לונ    אשר     לא זכר עש'   חסד

וטי    אשר     לא זכר עשות  חסד       וירדף איש עני ואביון ונכאה

מינ

פריז           לא זכר            וגו'

דפוס   אשר     לא זכר עשות       וגו'

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3            לא זכר לעשות חסד]

או51       חסד לא זכר עשות  חסד  וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ              מתן  שכרה עשרים     וארבע  ברכות מנ'

וטי    לבב למותת ומתן שכרה עשרים     וארבעה ברכות מנין דכת'

מינ              מתן  שכרה עשרים     וארבע  ברכות

פריז             מתן  שכרה עשרים     וארבעה            דכת'

דפוס             מתן  שכרן כ"ד              ברכות      כתוב

ג6               מתן  שכרה עשרים     וארבע  ברכות

ג8               ומתן שכרה עשרים     וארבע  ברכות

ירו1             ומתן שכרה כ"ד              ברכות מנין דכתי'

ירו2             ומתן שכרה כ"ד              ברכות מנין דכתי'

או3              מתן  שכרה כ"ד              ברכות מנין שנא'

או51             ומתן שכרה כ"ד]  כ"ד        ברכות מנין שנ'

-------------------------------------------------------------------

לונ    הלא פרס  לרעב (אפך) לחמך

וטי    הלא פרס  לרעב       לחמך ועניים מרודים תביא       בית כי

מינ    הלא פרס  לרעב       לחמך ועניים מרודים תביא       בית כי

פריז   הלא פרוש לרעב       לחמך

דפוס   הלא פרש  לרעב       לחמך

ג6     הלא פרס  לרעב       לחמך

ג8     הלא פרש  לרעב            וג'

ירו1   הלא פרס  לרעב       לחמך וגו'

ירו2   הלא פרוס לרעב       לחמך ועניי  מרודי' תבא  <...> בית כי

או3    הלא פרוס לרעב       לחמך ועניים מרודים תביא       בית כי

או51   הלא פרוס לרעב       לחמך

-------------------------------------------------------------------

לונ                                      עד אז תתענג על יי

וטי    תראה ערום וכסיתו  ומבשרך לא תתעלם

מינ    תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם

פריז

דפוס

ג6                                       עד אז תתענג

ג8                                       עד אז תתענג

ירו1

ירו2   תראה ערום וכסיתו

או3    תראה ערום וכסתו

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                                            הלא  פרס

וטי    א'  ר' סימון הלא תפרוס אין כת'  כן      הלוא פרוס לרעב

מינ    א"ר    סימון הלא תפרוס אין כת'  כאן אלא הלא  פרס

פריז                                           הלא  פרוש

דפוס   אמר ר' סימון הלא תפרוש אין כתיב כאן אלא הלה  פרוס

ג6 

ג8 

ירו1   א"ר    סימון הלא תפרוס אין כתי' כאן אלא הלא  פרס

ירו2   אמ' ר' סימון הלא תפרוס אין כתי' כאן אלא      פרוס

או3    א"ר    סימון הלא תפרס  אין כתי' כאן אלא      פרוס

או51                הלא תפרוס אין כתי' כאן אלא הלא  פרוס

-------------------------------------------------------------------

לונ    כבר הוא פרוסה   מראש  השנה     ניגזר       על אדם

וטי    כבר היא פרוסה   מראש  השנה     נגזר        על אדם

מינ    כבר היא פרוסה   מראש  השנה     נגזר  פרוסה על אדם   כמה

פריז                   מראש  השנה הוא נגזר        על אדם

דפוס   כבר היא פרוסה   שמראש השנה     נגזר        על אדם

ג6     כבר היא פרוס?ה? מראש  השנה     נגזר           עלאדם

ג8     כבר היא פרוסה   מראש  השנה     נגזר        על אדם

ירו1   כבר היא פרוסה   מראש  השנה     נגזר        על אדם   כמה

ירו2   כבר היא פרוסה   מר"ה           נגזר        על אדם   ?ב/כ?מה

או3    כבר היא פרוסה   מר"ה           נגזר        על אדם   כמה

או51   כבר היא פרוסה   מראש  השנה     נגזר        על אדם   כמה

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה שהוא   משתכר  ומה      שהוא מתחסר

וטי       שהוא   משתכר  והמה     שהוא מתחסר

מינ       הוא    משתכר  וכמה     הוא  מתחסר

פריז   מה שהוא   משתכר  ומה      שהוא מתחסר

דפוס   מה        שמסתכר ומה           שמתחסר

ג6     מה ש<..>א משתכר  ומה      שהוא מתחסר

ג8     מה שהוא   משתכר  ומה      שהוא מתחסר

ירו1             משתכר  וכמה          מתחסר

ירו2             משתכר  ו?ב/כ?מה      מתחסר

או3              משתכר  וכמה          מתחסר

או51             משתכר  וכמה          מתחסר