לונ    {יב} ר'    שמע'  בן יוחי          דמך  ליה בלילי  בריש

וטי    {יב} ר'    שמעון בן יוחיי הוה     דמיך     בלילי  ריש

פריז   {יב} ר'    שמע'  בן יוחי          דמך  ליה בלילי  ריש

דפוס   {יב} ר'    שמעו' בן יוחאי      כד דמך  ליה בלילי  ריש

ג6     {יב} ר'    שמעון בן יוחי          דמך  ליה לילי   ראש

ג8     {יב} ר'    שמעון בן יוחי          דמך  ליה לילי   ראש

ירו1   {יב} רשב"י                הוה     דמיך     דלילי  ריש

ירו2   {יב} רשב"י                הוה     דמיך     בליל   ריש

או3    {יב} רשב"י                הואי    דמיך     בלילי  ריש

או51   {יב} רשב"י                הוה     דמיך     ב[ליל] רישא

-------------------------------------------------------------------

לונ    שתא  וחמא בחילמיה דבנוי דאחתיה בען מיזדמייה

וטי    שתא  וחמה בחלמה   דבנוי באחתה      מזדמיין

פריז   שתא  וחמא בחילמיה דבני  אחתיה               מתבעיין מנייהו

דפוס   שתא  חמא  בחלמיה  בני   אחתי                מתבעיין

ג6     שיתה וחמא בחלמיה  דבנוי דאחתיה     מזדמייה

ג8     שתה  וחמא בחלמיה  דבנוי דאחתיה     מזדמייה

ירו1   שתא  וחזא בחלמיה  דבני  אחתיה      מזדמיין

ירו2   שתא  וחזא בחלמיה  דבני  אחתיה      מורמיין

או3    שתא  וחזא בתלמיה  דבני  אחתיה      מזדמיין

או51   דשתא וחזא בחילמיה דבני  אחתיה      מזמניין  [מתרעון

-------------------------------------------------------------------

לונ               שית מאה דינרין אנסינון

וטי               שית מאה דינרין          מה עבד קם

פריז   מן מלכותא  שית מאה דינרי  אנסיונון

דפוס   מן מלכותא  שית מאה דנרים  אנסינון

ג6                שת  מאה דינרין                    נסב יתהון

ג8                שת  מאה דינרין                    נסב יתהון

ירו1              שית מאה דינרין                 קם

ירו2              שית מאה דינרין                 קם

או3               שית מאה דינרין                 קם

או51      מלכותא] שית מאה דינרין                 קם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ואקים  יתהון פרנסין אמ'    ליה       מאן דמאן מפקתא

וטי    ואקים  יתהון פרנסין            מן הן          נפקתה

פריז                פרנסין אמרון  ליה מן        רמן  מפקתא

דפוס   אקמנין       פרנסין אמרין  ליה מן        דמא  מפקתא

ג6     ואקים  יתהון פרנסין א'     ליה מן        דמן  מפקתא

ג8     ואקים  יתהון פרנסין א'     ליה מן        דמן  מפקתא

ירו1   ואקים  יתהון פרנסין א"ל        מן הן          נפקתא

ירו2   ואקים  להון  פרנסין

או3    ואקים  יתהון פרנסין אמ[רי] ליה מן הא          נפקתא

או51   ואקים  יתהון פרנסין

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  להון              יהוון           מפקין וכתבין

וטי    א'   להון              תהוון           מפקין וכתבין

פריז   אמ'  להון                    אתון      מפקין וכתבון

דפוס   אמר  להון                    אתון      מפקין וכתבין

ג6     א'   להון              תהוון           מפקין וכתבין

ג8     א'   להון              תהוון           מפקין וכתבין

ירו1   אמ'  להון              תהון            מפקין וכתבין

ירו2   א"ל       מן הן  נפקתא תהוון           מפקין וכתבין

או3    [אמ'                   להון]      תהון מפקין וכתבין

או51   אמ'       מן דין נפקתא תהון            מפקין (ד)[ו]כתבין

-------------------------------------------------------------------

לונ            וכסופא       דשתא  אנן        מחשבין         ואנא

וטי    ומחשבין        ובסוף שתא   אנא משופי

פריז           ובסופה       דשתא  אין               מתאבדין אנא

דפוס           בסופה        דשתא  אין               מתאברין אנא

ג6             ובסופה       דשותה אנן        מחשבין         אנה

ג8             ובסופה       דשתא  אנן        מחשבין         ואנה

ירו1   ומחשיבן        ובסוף שתא   אנא משופי

ירו2   ומחשבין        ובסוף שתא   אנא משופי

או3    ומחשבין        ובסוף שתא   אנא משופי

או51   ומחשבין        ובסוף שתא   אנא [משופי

-------------------------------------------------------------------

לונ    ()           לכון                   בסופא  דשתא

וטי                 לכון              קריב לסוף   שתא

פריז       אשלם     לכון                   בסופיה דשתא

דפוס   (מ) אשלם     לכון                   בסופיה דשתא

ג6              א'  לכון                   בסופא  דש?ו/י?תה

ג8              אמ' לכון                   בסופה  דשתא

ירו1                לכון         קריב      סוף    שתא

ירו2                לכון              קריב סוף    שתא

או3                 לכון              קריב סוף    שתא

או51                לכון (קריב)] קריב      בסוף   שיתא

-------------------------------------------------------------------

לונ    אית                אמ'   עלוי   לישן בישא        דהוון

וטי    אתאמר                    עליהון לשן  ביש  קדם

פריז   אית                אמר   עלוי   לישן ביש      כד הוון

דפוס   אית                אמרין עלויה  לישן ביש      כד הוו

ג6     איתאמר <..>ל?י/ו?ן              לישן ביש         דהוון

ג8     איתאמר                   עלוי   לישן ביש         דהוון

ירו1   איתאמר                   עליהון לישן ביש  קדם

ירו2   איתאמר                   עליהון לישן ביש  קדם

או3    אתאמר                    עליהון לישן ביש  קדם

או51   אתאמר                    עליהון לישן ביש  קדם

-------------------------------------------------------------------

לונ                  יהבין        נסבין בהדין מטכסא   אתא

וטי    מלכותא דאינון נסבין ויהבין בהדין       מטכסה   אתא

פריז                 יתבין ונסבין בהדין       מיגוססא אתא

דפוס                 יתבין ונסבין בהדין       מטקסא   אתא

ג6                   יהבין ונסבין בהדין       מטכסין  אתא

ג8                   יהבין ונסבין בהדין       מטכסין  אתא

ירו1   מלכא   דאינון נסבין ויהבין בהדין       מטכסא   אתא גבר

ירו2   מלכתא  דאינון נסבין ויהבין בהדין       מטכסא   אתא גבר

או3    מלכתא  דאינון נסבין ויהבין בהדין       מטכסא   אתא גבר

או51   מלכתא  דאינון נסבין ויהבין בהדין       מטכסא   אתא גבר

-------------------------------------------------------------------

לונ    חד גבר סב מן                 מלכותא          אמ' להון

וטי    חד גבר    מן רברבני          מלכותא  וצדון   א'  להון

פריז   חד גבר סב מן                 מלכותא          א'  להון

דפוס   חד גבר                       ממלכותא         אמר להון

ג6     חד גבר סב מן                 מלכותא          אמר להון

ג8     חד גבר סב מן                 מלכותא          א'  להון

ירו1   חד     סב מן רברבני          מלכתא   וכדון   אמ' להון

ירו2   חד     סב מן רברבני          מלכתא   וכדון   אמ' להון

או3    חד     סב מן         דבר בני מלכתא   צדון    אמ' להון

או51   חד     סב מן רבררבני         מלכתא   [וצרון] א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ    או דאתון עבדין         פורפירא  למלכא או דאתון

וטי    או       עבדון      לי פורפירון למלכא או        יהבון

פריז      איתו  עבדין         פרפרייא  למלכא או איתון

דפוס      אתון  עבדון         פורפירא  דמלכא    את?ו?ן

ג6     או דאתון עבדון         פורפירה  למלכה או דאתון

ג8     או דאתון עבדון         פורפירה  למלכה או דאתון

ירו1   או       עבדון אתון    פורפירא  למלכא או        יהבין

ירו2   אי       עברין אתון    פורפירא  למלכא או        יהבין

או3    או       עבדון אתון    פורפירא  למלכא או        יהיבין

או51   או       עבדון אתון    פורפירא  למלכא או        יהבין

-------------------------------------------------------------------

לונ    מיזדמיא             שית מאה דינרין נסבתנון

וטי                     לי שית מאה דינרין נסאתון

פריז           מארמריין    שית מאה דינרין ניסבתינון

דפוס           מארמאין     שית מאה דנרין  וסביתינון וחבשתינון

ג6     מיזדמי              שת  מאה דינרין ?נסב?תון

ג8     מיזדמי              שת  מאה דינרין נסתהון

ירו1                       שית מאה דינרין           חבשינון

ירו2                       שית מאה דינרין           חבשינון

או3                        שית מאה דינרין           אבשינון

או51                       שית מאה דינרין           אבשינון

-------------------------------------------------------------------

לונ    וחמש יתהון בפילקי כיון דשמע ר'          שמע'  בן יוחי

וטי    וחבש יתהון בפילקי      שמע  ר'    יוחנן שמעון בן יוחיי

פריז   וחבש יתהון בסילקי כיון דשמע ר'          שמע'  בן יוחאי

דפוס              דסלקי  כיון דשמע ר'          שמעון בן יוחאי

ג6     וחבש יתהון בפלקי  כיון דשמע ר'          שמעון בן יוחי

ג8     וחבש יתהון בפלקי  כיון דשמע ר'          שמע'  בן יוחי

ירו1              בפילקי      שמע  רשב"י

ירו2              בפילקי      שמע  רשב"י

או3               בפילקי      שמע  רשב"י

או51              בפילקי      שמע  רשב"י

-------------------------------------------------------------------

לונ                      אזל      לגבהון

וטי                          ואתא לגביהון א' להון כמה אפקתון

פריז                     אזל      לגבהון  א' להון כמה אפיקתון

דפוס                 אמר          לגביהון    לון  ומה אפקתון

ג6                       אזל      ג?בה?ון א' להון כמן אפק<..>ן

ג8                       אזל      לגבהון  א' להון כמן פיקתון

ירו1   ואתא  לגביהון אמ'          להון            כמה אפקתון

ירו2   ואתא  לגביהון אמ'          להון            כמה אפקתון

או3    ואתא  לגביהון אמ'          להון            כמה אפקתון

או51   <...> לגביהון אמ'          להון            כמה אפקתון

-------------------------------------------------------------------

לונ                        א'    להון כמה אפקתון אמ' ליה הא

וטי    בהדה  שתא    למצותא א'    ליה                     הא

פריז                       אמרין ליה                     הא

דפוס                       אמר   ליה                     הא

ג6                         ?אמ'? ליה                     ?ה?א

ג8                         אמ'   ליה                     הא

ירו1   בהדה  שתא           אמרון ליה                     הא

ירו2   בהדין שתא           אמרון ליה                     הא

או3    בהדה  שתא           אמרו  ליה                     הא

או51   בהדא  ש(י)תא        אמרו  ליה                     הא

-------------------------------------------------------------------

לונ    כתבא             סב           קרי   קרא      כתבא ואשכח

וטי    כתבה קומיך קריתה נסב     ההוא כתבה  וקרא יתה      ואשכחון

פריז   כתבא                 שרי      קרי        הוא כתבא ואשכח

דפוס   כתבא                 שרי      קרו        הדה כתבא ואשכח

ג6     כתבה             סב           קרי   קרא      כתבא ואשכח

ג8     כתבה             סב           קרי   קרא      כתבא ואשכח

ירו1   כתבך קמך                      קרייה               ואשכח

ירו2   כתבא קדמך                     קרייה               ואשכח

או3    כתבא קמך                      קרייה               ואשכח

או51   כתבא קמך                      קרייה               ואשכח

-------------------------------------------------------------------

לונ    דאפקון   שית מאה דינרין                         אמ'

וטי    דאפקון   שית מאה דינרין פרה   גייר שיתא  דינרין א'

פריז   דאפקן    שית מאה דינרין                         א'

דפוס   דאפקן    שית מאה דנרין  חסר        שית   דנרין  אמר

ג6     ד?א?פקון שת  מאה דינרין חס?ר?      שיתה  דינרין א'

ג8     דאפקון   שת  מאה דינרין חסיר       <...> דינרין א'

ירו1            שית מאה דינרין פרא        שיתא  דינרין אמ'

ירו2            שית מאה דינרין פנא        שיתא  דינרין אמ'

או3             שית מאה דינרין פרא        שיתא  דינרין אמ'

או51            שית מאה דינרין פרא        שיתא  דינרין אמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ    להון הבו  לי       שיתא דינרין ואנא מפיק          לכון

וטי    להון יבון לי אילין שתתי דינריה ואנא נפק       לה

פריז   להון הבו  לי       שית  דינרין ואנא מפיקנא        לכון

דפוס   להן  הבו  לי       שית  דינרין ואנא מפקא          להון

ג6     לון  הבון לי       שיתה דינרין      וליפ<..>ה     לכון

ג8     לון  הבון לי       שיתה דינרין      וליפ<..       ...>

ירו1   להון הבו  לי אלין  שיתא דינרין ואנא מפיק      לה

ירו2   להון הבו  לי       שיתא דינרין ואנא מפיק      לה

או3    להון הבון לי       שיתא דינרין ואנא מפיק      לה

או51   להון הבו' לי       שיתא דינרין ואנא מפיק      ליה

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמרון           איתון חמון    להדין סבא      מיתבע

וטי    אמרין לית       אתון  חמיין   להדין סבא הוא  תבע

פריז   אמרין ליה       איתון חמון    להדין     הכא  מתבע

דפוס   אמר   ליה       אתון  חמון    לההוא סבא      מתבע

ג6 

ג8 

ירו1   אמרון ליה       אתון  חמיין   להדין סבא הוא  תבע

ירו2   אמרין ליה             אתחמייה להדין סבא דהוה תבע

או3    אמרין לית       אתון  חמיין   להדין סבא הוה  תבע

או51   אמרין ליה [לית] אתון  חמיין   להדא  סבא הוה  תבע

-------------------------------------------------------------------

לונ          מן גבך שית    מאה דינרין ואת  אמ'    הבו  לי שיתא

וטי             גבן שית    מאה דינרין ואת  אמר    הבון לי שיתא

פריז   מנהון        שית    מאה דינרין ואת  אמר            שיתא

דפוס   מנהון        שית    מאה דנרין  ואתה אמרת           שית

ג6 

ג8 

ירו1                שית    מאה        ואת  אמרת           שיתא

ירו2                שית    מאה דינרין ואת  אמרת           שית

או3                 שית    מאה דינרין ואת  אמרת           שיתא

או51                שית(א) מאה דינרין ואת  אמ[רת]         שיתא

-------------------------------------------------------------------

לונ           ואנא מפיק   לכון    אמ' להון הבו  לי שיתא דינרין

וטי    דינרין ואנה נפק         לה א'  להון הבון לי שיתא דינרין

פריז   דינרין ואנא מפיקנא לכון    א'  לכון הבו     שיתא דינרין

דפוס   דנרי'  ואנא מפקא   לכון    אמר להון הבו  לי שיתא דנרין

ג6 

ג8 

ירו1                              אמ' להון הבו  לי שיתא דינרין

ירו2                              אמ' להון הבו  לי שיתא דינרין

או3                               אמ' להון הבו  לי שית  דינרין

או51                              אמ' לון  הבו  לי שית  דינרין

-------------------------------------------------------------------

לונ              ולא איכפת           לו אתון      נסבון

וטי    ולהפבלכון ולא       תובי      לי      נסון ויהבון ליה

פריז             ולא איכפת      להון    אתון      יהבון  לי

דפוס             ולא איכפת      לכון    אתון      יהבון  ליה

ג6                                      אתון      נסבון

ג8 

ירו1                                              יהבו   ליה

ירו2                                              יהבו   ליה

או3                                               יהבון  ליה

או51                                              יהבון  ליה

-------------------------------------------------------------------

לונ    שיתא דינרין                 ויהבון  גוא   קומציה

וטי    שיתא דינרין נסב       יתהון ויהב    יתהון בקומצה

פריז   שיתא דינרין                         לגו   קומצי      ליה

דפוס   שתא  דנרין                          בגו   קמציה

ג6     שיתה דינרין                 ויהבון        <..>קומציה

ג8     שיתה דינרין                 ויהבון  גו    קומציה

ירו1                               יתבינון       בקומציה

ירו2                               יהבינון       בקומציה

או3    שית  דינרין     יהבון ליה   יהבינון       בקומציה

או51   שית  דינרין     (יהבו ליה)  יהבינון       בקומציה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ואמיך       אפוי   ונפק ליה מי נפיק

וטי    אמך   על    אפוי   ונפק ליה מי נפיק ליה

פריז                                           אזל יהבין שוחדא

דפוס                                           אזל יהבון שוחדא

ג6     ואמוך       אפוי   ונפק ליה מן נפיק

ג8     ואמיך <...>                 מי נפיק

ירו1   אמיך  על    אנפוהי ונפק ליה מן דנפק

ירו2   אמיך  על    אפוהי  ונפק ליה מן דנפק

או3    אמיך  על    אפוהי  ונפק ליה    דנפק

או51   אמיך  על    אנפוהי ונפק ליה מן דנפק

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פריז   לההוא סבא דלא לידכר       מילא למלכותא ואפקינון מתמן

דפוס   להדין סבא דלא לדבר  למלכא מילא         ואפקינון מתמן

ג6 

ג8 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   ליה   דיל'  דהוית    ידע  דהוינא מיזדמין

וטי    אמרין ליה   דילמא דהוית    ידע  דאנן   מזדמיין

פריז   אמרין ליה   דילמא הות      ידעת דאינון           מארסין

דפוס   אמ'   ליה   דילמא הוית     ידעת דאינון           מארסוון

ג6     א'    ליה   דלמה  ?ה?וויתה ידע  ד<..>  מזדמ?יי?ן

ג8     א'    ליה   דלמה  דהויתה   ידע  דה<..  ...>

ירו1   אמרין ליה   דילמ' הוית     ידע  דאנא   מודמיין

ירו2   אמרי' ליה   דילמ' הוה      ידע  דחנן   מורמיין

או3    אמרין       דילמ' הוית     ידע  דאנן   מזדמיין

או51   אמרין [ליה] דילמא הו[י]ת   ידע  דאנן   מזמניין

-------------------------------------------------------------------

לונ                          אמ' לון     ()[ח]יכון    מאן

וטי    דילין שית מאה דינרייה א'  להון    חייכון    מן

פריז                         א'  לון     חייבין    מן

דפוס                         אמ' לון     חייכון

ג6                           א'  לון     חייכון    מן

ג8                           אמ' לון     חייכון    מן

ירו1         שית מאה דינרין  אמ' להון מן חייכון    מן

ירו2         שית מאה דינרין  אמ' להון    בחייכון   מן

או3          שית מאה דינרין  אמ' להון מן חייכון    מן

או51         שית מאה דינרין  א"ל      מן חייכון    מן

-------------------------------------------------------------------

לונ    לילי  ריש  שתא  הוינא ידע   דאתון          מיזדמייה

וטי          רישא דשתא הוינא ידע

פריז   ליל   ריש  שתא  הוינא ידע   דאינון מארסיין            אמ'

דפוס   מלילי ריש  שתא  הוינא ידעין דאינון מארסוון

ג6     לילי  רש   שיתה הוינה ידע   דאתון          מזדמי?יון?

ג8     לילי  ריש  שתה  הוינא יד<.. ...>           מזדמייה

ירו1         ריש  שתא  הוינא ידע

ירו2         ריש  שתא  הוינא ידעין

או3          ריש  שתא  הוינא ידע

או51         ריש  שתא  הוינא ידע

-------------------------------------------------------------------

לונ    שית מאה דינרין אמ'   ליה     ואילו אמרת

וטי                   אמרין ליה                לא    הוה לך

פריז   שית מאה דינרין אמרין ליה     אילו  אמרת

דפוס   שית מאה דינרין אמרי  ליה     אלו   אמרת לא

ג6     שת  מאה דינרין א'        לון ואילו אמרת

ג8     שת  מאה דינרין אמ'   ליה     ואילו אמ'  <...>

ירו1                  אמרין ליה                לא    הוה לך

ירו2                  אמרי' ליה                לא    הוה לך

או3                   אמרין ליה                לא    הוה לך

או51                  אמרין ליה                      הוה לך

-------------------------------------------------------------------

לונ          לן הוינא יהבון        א[ו]ף    אילין שיתי ?דינ?ריא

וטי    למימר לן             נפק    אוף      אילין שתתי דינרייה

פריז         לן הוינא יהבין        אוף      אילין שיתא דינרין

דפוס            הוינא יהבין        אף             שיתא דינרין

ג6           לן הוינן יהבין                 אילין שתי  דינרייה

ג8                                          אילין שיתי דינרייה

ירו1   למימר לן             לאפוקי אוף      אלין  שית  דינרין

ירו2   למימר                לאפוקי       לן אילין שית  דינרין

או3    למימר לן             לאפוקי אוף      אילין שית  דינרין

או51   למימ' לי             לאפוקי אוף      אילין שית  דינרין

-------------------------------------------------------------------

לונ    בגוא מצואתא                            אמ' להון

וטי                ולא נאתי ליה להדין ביזיונא א'  להון

פריז   בגו  מצותא                             א'  לון

דפוס   בגו  מצותיו                            אמ' להון

ג6     בגו  מצוותה                            א'  להון

ג8     בגו  מצוותא                            אמ' להון

ירו1                                          אמ' להון

ירו2                                          אמ' להון אי

או3                                           אמ' להון אי

או51                                          א"ל      אי

-------------------------------------------------------------------

לונ    ואילו אמרית לכון     לא הויתון מימינתי

וטי    אילו  אמרית לכון               מהיימנתי  הוויתון

פריז   ואילו אמרית לכון     לא הויתון מחמנין            יתי

דפוס   ואלו  אמ'   לכון     לא הוון   מהמנין            יתי

ג6     ו<..> אמרית לכון        הויונא מיימנת?י?

ג8     <...>       לכון        דויתון מיימנתי

ירו1   אלו   אמרית לכון מי            הימיניתו              לי

ירו2         אמרית לכון               מהימניתו              לי

או3          אמרית לכון מי            הימניתו               לי

או51         אמרת  לכון (מי           מהמניתו               לי)

-------------------------------------------------------------------

לונ    אלא         אית הוה                            לי משופיא

וטי    אלא הוה     אית                                לי למשופיה

פריז   אלא         אית היא                            לי

דפוס   אלא         אית הוא

ג6     אלא         אית ה?ו?וה                         לי משופייה

ג8     אלא איתחורה                                    לי משופיה

ירו1   אלא             הוה                            לי למשנפי

ירו2   אלא             הוה                            לי למסופי

או3    אלא             הוה                            לי למשופי

או51   [לא             הות    מעבד מצוה לשמה] אלא הוה לי למשופי

-------------------------------------------------------------------

לונ    יתכון

וטי    עליכון

פריז                   משתהי  יתהון למעבד מצותה  לשמה

דפוס                   משתחוי להון  למעב' מצותיה לשמה ותפק

ג6     יתכון

ג8     יתכון

ירו1   עליכון

ירו2   עליכון

או3    עליכון

או51   עליכון הלא פרוס