לונ    {יג}          לרעב             אם זכיתם לרעבו  של יעקב

וטי    {יג}          לרעב             אם זכיתן לרעיבו    שליעקב

מינ    {יג}          לרעב             אם זכיתם לרעיבי    יעקב

פריז   {יג}          לרעב             אם זכיתם לרעבו  של יעקב

דפוס   {יג}          לרעב             אם זכיתם לרעבו  של יעקב

ג6     {יג}          ל?ר?עב           אם זכיתם לרעיבו    שליעקב

ירו1   {יג} הלא פרס  לרעב   לחמך וגו' אם זכיתם לרעיבו של יעקב

ירו2   {יג} הלא פרוס לרעב   לחמך      אם זכיתם לרעבו  של יעקב

או3    {יג} הלא פרוס לרעב             אם זכיתם לרעבו  של יעקב

או51   {יג}          לרעב   לחמך      אם זכיתם לרעבו  של יעקב

-------------------------------------------------------------------

לונ    ואם לאו לשבעו       שלעשו ועניים מרודים תביא בית אילו הן

וטי    ואם לאו לשביעו      שלעשו ועניים מרודים תביא בית אילו הן

מינ    אם  לא  לשביעי      עשו   ועניים מרודים תניא בית אילו הן

פריז   ואם לאו לשובעו   של עשו

דפוס   ואם לאו לשבעו    של עשו   ועניי  מרודי' תבי' בית אלו  הם

ג6     ואם לאו לשב?י?עו    שלעשו ועניים מרודים תביא בית אילו הן

ירו1   ואם לאו לשביעו   של עשו   ועניים מרודים תביא בית אלו  שהם

ירו2   ואם לאו לשבעו    של עשו   ועניים מרודים תביא בית אלא  שהם

או3    ואם לאו לשביעו   של עשו   ועניים מרודים תביא בית אלו  שהם

או51   ואם לאו לשבעו    של עשו   ועניים מרודים          אלו  שהם

-------------------------------------------------------------------

לונ    שהן   עניים מרודים                מנצערותן    אמ'

וטי          עניים מרודים אילו שהן עניים מנערותם  א'

מינ          עניים מרודים אילו שהן עניי  מנערות      א"ר

פריז

דפוס         עניי  מרודי'                מנערותם     אמר

ג6     ?ש?הן עניים מרודים אילו שהן עניים מנערותם     א'

ירו1         עניים                       מנעורתם     א"ר

ירו2         עניים                       מנערותם     אמ"ר

או3                מרודין          עניים מנערותן     א"ר

או51         עניים                       מנערותם     א"ר

-------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יצחק כהדין דסמיא      דצווחין ליה סגי   נהרא

וטי    ר' יצחק כהדין סמייה      דצבחין  ליה דסגי  נוהרה  לכך נאמר

מינ       יצחק כהדין סמיא       דצווחין ליה סגי   נהוריה

פריז

דפוס   ר' יצחק כהדין סמייא      דקריין  ליה סגי   נהורא  לכך נאמר

ג6     ר' יצחק כהדן  סמיה       דצווחין ליה ?ס?גי נהורא

ירו1      יצחק כהדין סמיא       דצווחין ליה סגי   נהור   לכך נאמר

ירו2      יצחק בהדין סמיא       דצוחין  ליה סגיא  נהור   לכך נאמר

או3       יצחק כהדין סמיא       דצווחין ליה סגי   נהור   לכך נאמ'

או51      יצחק כהדין סמיי(ה)[א] דצווחין ליה סגי   נהור   לכך נאמ'

-------------------------------------------------------------------

לונ    ועניים   מרודים תביא בית

וטי    ועניים   מרודים תביא בית ד'  א'              ועניים

מינ                                     אל תהי קורא עניים

פריז

דפוס   ועניים   מרודים תביא בית דבר אחר

ג6     <..>ניים מרודים ת'   ב'

ירו1   ועניים   מרודים תביא בית ד"א

ירו2   ועניים   מרודים תביא בית ד"א

או3    ועניים   מרודים תביא בית ד"א

או51   ועניים   מרודים תביא בית ד"א

-------------------------------------------------------------------

לונ                              איזה   הם עניים   מרודים

וטי    מרודים תב' בית אלו הן               עניים   מרודים

מינ    מרודים                אלא           עניים   מרודים

פריז                                       ועניים  מרודים

דפוס                                       ועניים  מרודים תביא

ג6                               ?אי?זה    ?ענ?יים כי

ירו1                                       ועניים  מרודים

ירו2                                       ועניים  מרודים

או3                                        ועניים  מרודים

או51                                       ועניים  מרודים

-------------------------------------------------------------------

לונ        אילו בעלי בתים     שירדו                מנכסיהן

וטי        אלו  בעלי בתים     שירדו  מכבודן (ומכנ) ומנכסיהן

מינ                                                         אילו

פריז       אילו בעלי בתים שהם ירודים               מנכסיהם

דפוס   בית אלו  בעלי בתים     שירדו  מכבודם        ומנכסיהם

ג6         אילו בעלי בתים     שירדו                מנכסיהם

ירו1       אלו  בעלי בתים     שירדו  מכבודם

ירו2       אלו  בעלי בתים     שירדו  מכבודם

או3        אלו  בעלי בתים     שירדו  מכבודם

או51       אלו  בעלי בתים     שירדו  מכבודם

-------------------------------------------------------------------

לונ                          מי  גרם להם  שייענו

וטי                          מי  גרם להון          שיהיו עניים

מינ    בני אדם שמרדו מנערותן ומי גרם להם  שיתענו

פריז                         מי  גרם להם  שיענו

דפוס                         מי  גרם להם           שיהיו ענים

ג6                           מי  גרם להם  שי?י?ענו

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    על ידו שלא פשטו ידיהם (בחייהן) במצות        על  ידי   שלא

וטי    על ידי שלא פשטו ידיהן          למצוות       ועל ידי   שלא

מינ    על ידי שלא פשטו ידיהן          במצות        ועל ידי   שלא

פריז   על ידי שלא פשטו ידיהם          במצות        ועל       שלא

דפוס   על ידי שלא פשטו ידיהם                 לעניי ועל ידי   שלא

ג6     על ידי שלא פשטו ידיהם          למצות        על  <...> שלא

ירו1   על     שלא פשטו ידיהם          במצות

ירו2   על     שלא פשטו ידיהם          למצות

או3    על     שלא פשטו ידיהם          למצות

או51   על     שלא פשטו ידם            למצות

-------------------------------------------------------------------

לונ    עשו רצון אביהן שבשמים לכך נאמ'  ועניים   מרודים תביא בית

וטי    עשו רצון אביהן שבשמים לכן נאמ'  ועניים   מרודים תב'  בית

מינ    עשו רצון אביהם שבשמים

פריז   עשו רצון אביהם שבשמים לכך נא'   ועניים   מרודים

דפוס   עשו רצון אביהם שבשמי' לכך נאמ'  ועניים   מרודים תביא בית

ג6     עשו רצון אביהם שבשמים לכך נ?א'? ?ו?עניים מ'     ת'   ב'

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ           ועניים מרודים תב'  בית

וטי    ד'  א' ועניים מרו'   תב'  ב'              אלו הן עניים

מינ    ד"א    עניים  מרודין תביא בית אל תהי קורא        עניים

פריז

דפוס   ד"א    ועניים מרודי'

ג6            וע'    מ'     ת'

ירו1   ד"א    ועניים מרודים תביא בית

ירו2   ד"א    ועניים מרודים

או3    ד"א    ועניים מרודים

או51   ד"א    ועניים מרודים

-------------------------------------------------------------------

לונ                            אילו אבילים  מרי  נפש  שנפשן מרה

וטי    מרוד'                   אלו  אבילים  ומרי נפש  שנפשן

מינ    מרודים אלא עניים מרודין אילו האבילין מרי  נפש  שנפשו מרה

פריז

דפוס                           אלו  אבלים   ומרי נפש  שנפשן

ג6                             אילו אבלים   מ<.. ..>ש שנפשם מרה

ירו1                           אלו  אבלים   ומרי נפש  שנפשם

ירו2                           אלו  אבלים   ומרי נפש  שנפשם

או3                            אלו  אבלים   ומרי נפש  שנפשם

או51                           אלו  אבלים   ומרי נפש  שנפשם

-------------------------------------------------------------------

לונ          עליהן     מי  משמחן  יין דכת'                ויין

וטי    עגומה       להן ומי משמחן  יין דכתיב תנו שכר לאובד ויין

מינ          עליהן     ומי משמחן  יין הה"ד  תנו שכר לאובד ויין

פריז

דפוס   עגומה עליהן     ומי משמחן  יין דכתי' תנו שכר לאובד ויין

ג6           עליהם     מי  משמ<.. ... ..>ב                ויין

ירו1   עגומה עליהם     מי  משמחן  יין דכתי' תנו שכר לאובד ויין

ירו2   עגומה עליהן     ומי משמחן      דכתי' תנו שכר לאובד ויין

או3    עגומה עליהם     ומי משמחן  יין דכתי' תנו שכר לאובד ויין

או51   עגונה עליהם     ומי משמחן  יין דכתי' תנו שכר לאובד ויין

-------------------------------------------------------------------

לונ    למרי נפש לכך נאמ' ועניים מרודים תבי' בית         ועניים

וטי    למרי נפש לכך נא'  ועניים מר'    ת'   ב'  ד'   א' ועניים

מינ    למרי נפש                                 {ד"א    ועניים

פריז

דפוס   למרי נפש לכך נאמר ועניים מרודים תביא בית ד"א     ועניים

ג6     למרי נפ' לכך נא'  ועניים מ'     ת'               ועניים

ירו1   למרי נפש לכך נאמר ועניים מרודים וגו'     ד"א

ירו2   למרי נפש לכך נאמ' ועניים מרודים תביא בית ד"א

או3    למרי נפש לכך נאמר ועניים מרודים תביא בית ד"א

או51   למרי נפש לכך נאמ' ועניים מרודים תביא בית

-------------------------------------------------------------------

לונ    מרודים

וטי    מרודים   תב'  ב'              אלו הן עניים מרודים

מינ    מרודים   תביא בית אל תהי קורא        עניים מרודי' אלא עניים

פריז

דפוס   ומרודים  תביא בית

ג6     <..>רדים ת'   ב'

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ          אילו תלמידי       חכמ'  שהן נכנסין  בבתיהן שלעמי

וטי          אלו  תלמידי       חכמים שהן נכנסין  לבתי   עמי

מינ    מרוין

פריז

דפוס         אלו  תלמידי       חכמים     שנכנסי' לבתי   עמי

ג6           אלו  <...   ..>די חכ'   שהן נכנסים  לבתיהם שלעמי

ירו1         אלו  תלמידי       חכמים     שנכנסי' לבתי   עם

ירו2         אלו  ת"ח                    שנכנסי' לבתי   עמי

או3          אלו  תלמידי       חכמים     שנכנסין לבתי   עמי

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ                ומרווין     אותן       מדברי תורה

וטי    הארץ                ומרווין     אותם       מדברי תורה

מינ         זה סנהדרי שהיא מרוה        את   ישראל בדברי תורה

פריז

דפוס   הארץ                ומרוי'      אותם       מדברי תורה

ג6     הארץ                ומרוים      אותם       <...>

ירו1   הארץ                ומורין  להם                  תורה

ירו2   הארץ                ומורים  להם                  תורה

או3    הארץ                ומורים  להם                  תורה

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    לכן נאמ' ועניים מרודים תביא  בית        ועניים מרוד'

וטי    לכך נא'  ועניים מרו'   תב'   בית ד'  א' ועניים מרודים

מינ                           תביא}     ד"א    ועניים מרודים

פריז

דפוס   לכך נאמר ועניים מרידי' תביא  בית ד"א    ועניי  מרו?ד?י'

ג6                                      ד"א    ועניים מרודים

ירו1                                    ד"א

ירו2                                    ד"א

או3                                     ד"א

או51                                    ד"א

-------------------------------------------------------------------

לונ    תב'  ב'              אילו הן עניין מרודים

וטי    תב'  בית

מינ    תביא בית אל תהי קורא         עניים מרודים אלא עניים מורין

פריז

דפוס   תביא בית

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ    אילו תלמי'  חכמ'            ותלמידיהם שהן   מורין

וטי    אלו         חכמים           ותלמידיהם שהן   מורין

מינ    אילו תלמידי חכמים                                  שנכנסין

פריז   אילו        חכמים           ותלמידיהם       שמורין

דפוס   אלו  תלמידי חכמי'           ותלמידיהם       שמורים

ג6     אלו  תלמדי  חכמים אל<.. ... ..>הם     ש<..> מורים

ירו1   אלו  ת"ח                                    המורים

ירו2   אלו         חכמים           ותלמדיהם        המורי'

או3    אלו         חכמים           ותלמידיהם       המורים

או51   אלו  ת"ח                    ותלמידיהם       המורים המורים

-------------------------------------------------------------------

לונ           את יש'               בין טומאה לטהרה בין  אסור

וטי              ליש'                  טומאה וטהרה      אסור

מינ    לבתיהם של ישראל  ומורין להן בין טומאה לטהרה ובין איסור

פריז          את ישר'              בין טומאה לטהרה בין  איסור

דפוס             לישראל                טומאה וטהרה      איסור

ג6               לישראל            בין טומאה לטהרה בן   אסור

ירו1             לישראל                טומאה וטהרה      ואיסור

ירו2             לישראל                טומאה וטהרה      איסור

או3              לישראל                טומאה וטהרה      אסור

או51             לישראל                טומאה וטהרה      איסור

-------------------------------------------------------------------

לונ    להתר  ומלמדין     אותן לעשות רצון              אביהן שבשמ'

וטי    והתר  ומלמדין     אותן לעשות רצון              אביהן שבשמים

מינ    להיתר

פריז   להתר  ומלמדין     אותן לעשות רצון       קוניהם

דפוס   והתר  ומלמדי'     אותן לעשות רצון              אביהן שבשמים

ג6     להיתר ומלמדין          <...> רצון              אביהם ש?ב?שמים

ירו1   והיתר ומלמדין להם      לעשות רצון מקום

ירו2   והתר  ומלמדי' להם      לעשות רצון המקום

או3    והתיר ומלמדים להם      לעשות רצון המקום

או51   והתיר ומלמדין להם      לעשות רצון המקום

-------------------------------------------------------------------

לונ    לכך נאמ' ועניים מרודים תביא בית

וטי    לכך נא'  ועניים מרודים תביא בית

מינ                                    ד"א ועניים מרודים

פריז   לכך נא'  ועניים מרודים

דפוס   לכך נאמר ועניים מרודים תביא בית

ג6     לכך נא'  ועניים מ'     ת'

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תביא בית אל תהי קורא עניים מרודי' אלא עניים מרוין זה סנהדרי

פריז

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                                            ר' אבין

וטי                                       א'   ר' אבין

מינ    שהיא מרוה את ישראל בדברי תורה תביא א"ר     סימון  אמ'

פריז                                           ר' אבין

דפוס                                      אמר  ר' אבין

ג6                                        א'   ר' אבון

ירו1                                      א"ר     אבין

ירו2                                      אמ"ר    אבין

או3                                       א"ר     אבין

או51                                      א"ר     [אבין]

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הקב"ה אם                       עשית בן מעלה אני עליך

פריז

דפוס         כל המארח תלמיד חכם בביתו         מעלה     עליו הכתוב

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ                            אמ' נאמ' כאן תביא   ונאמ' להלן

וטי                                נאמר כאן תביא   ונאמר להלן

מינ    כאילו אתה מביא  ביכורים     נאמר כאן תביא   ונאמר להלן

פריז                           א'  נא'  כאן תביא   ונאמ' להלן

דפוס   כאלו      הקריב בכורים      נאמ' כאן תביא   ונאמ' להלן

ג6                                 נא'  כן  ת?ביא? <...

ירו1                               נאמר כאן תביא   ונאמר להלן

ירו2                               נאמ' כאן תביא   ונאמ' להלן

או3                                נאמ' כאן תביא   ונאמ' להלן

או51                               נאמ' כאן תביא   ונא'  להלן

-------------------------------------------------------------------

לונ    ראשית  ביכורי אדמ'   תביא              מה תביא האמ'

וטי    ראשית  בכורי  אדמתך  תביא              מה תביא       להלן

מינ    ראשית  ביכורי אדכותך תביא בית יי אלהיך מה תביא האמור להלן

פריז   ראשית  בכורי  אדמתך  תביא              מה            להלן

דפוס                        תביא בית יי אלקיך מה            להלן

ג6     ..>שית בכורי  א'     תביא              מה תביא האמור

ירו1                        תביא              מה            להלן

ירו2                        תביא              מה            להלן

או3                         תביא              מה            להלן

או51                        תביא              מה            להלן

-------------------------------------------------------------------

לונ    כאן      ביכורים   אף   תב'      האמ'          להלן ביכורים

וטי             בכורים    אף                  כאן          בכורים

מינ             ביכורים   אף   תביא     האמור כאן          ביכורים

פריז            בכורים    אף                  כאן          בכורים

דפוס            בכורים    אף   (ל)            ?כ/ב?אן      בכורים

ג6     כן       ביכ?ור?ים א?פ? ?ת?ב<..> האמור         להלן ביכורים

ירו1       תביא ביכורים   אף                  כאן          ביכורים

ירו2            בכורים    אף                  כאן          בכורי'

או3             ביכורים   אף                  כאן          בכורים

או51       תביא ביכורים   אף                  כאן          בכורים