לונ    {טו} אז יבקע כשחר אורך                   אמ' ר' ירמיה

וטי    {טו} אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח אמ' ר' ירמיהו

מינ    {טו} אז יבקע כשחר אורך וארובתו מהרה תצמח

פריז   {טו} אז יבקע כשחר אורך                   א"ר    ירמיה

דפוס   {טו} אז יבקע כשחר אורך                   א"ר    ירמיה

ג6     {טו} אז יבקע כשחר אורך <...                     ..>יה

ירו1   {טו} אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח א"ר    ירמיה

ירו2   {טו) אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח אמ' ר' ירמיה

או3    {טו} אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תמצח א"ר    ירמיה

או51   {טו} אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח א"ר    ירמיה

-------------------------------------------------------------------

לונ    בן  אלעזר    אפילו אתה       שכת'  בה              והארכתה

וטי    בן  אלעזר    אפילו אותה      שכת'  בה              והארכת

מינ                 אפי'            שכת'  בה למען ייטב לך והארכת

פריז   בר' אלעזר    אפלו  אותה      שכת'                  והארכת

דפוס   בן  אלעזר    אפי'  אותה      שכתב  בה              והארכת

ג6     בר  אלעזר    אפילו אותה      שכתוב בה              והארכתה

ירו1   בן  אלעזר    אפי'  אותה מצוה שכתוב בה              והארכת

ירו2   בן  אלעזר    אפי'  אותה מצוה שכתו' בה              והארכת

או3    בן  אלעזר ר' אפי'  אותה מצוה שכתו' בה              והארכת

או51   בן  אלעזר    אפי'  אותה מצוה שכתו' בה              והארכת

-------------------------------------------------------------------

לונ    ימים וארוכתך מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

וטי    ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

מינ    ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך

פריז   ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

דפוס   ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

ג6     ימים         מה?י?רה תצמח והלך לפ<..> צדקיך כל מה דאת לעי

ירו1   ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקיך כל מה דאת לעי

ירו2   ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

או3    ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

או51   ימים         מהרה    תצמח והלך לפניך  צדקך  כל מה דאת לעי

-------------------------------------------------------------------

לונ          עם    גרמך את לעי לפיכך וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

וטי    לנפשך            את לעי       וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

מינ                                  וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

פריז         עם    גרמך את לעי לפיכך וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

דפוס   לנפשך               לעי       וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

ג6           ע?י?ם גרמך את לעי לפיכך וכבוד  יי יא<.. ...> תקרא

ירו1   לנפשך            את לעי       וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

ירו2   לנפשך            את לעי       ()כבוד יי יאספך אז   תקרא

או3    לנפשך            את לעי       וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

או51   לנפשך            את לעי       וכבוד  יי יאספך אז   תקרא

-------------------------------------------------------------------

לונ    ויי יענה                כמ'  דא'  אמר    תקרא ואנכי

וטי    ויי יענה                הכמה דאת  אמר    תקרא ואנכי

מינ    ויי יענה                הכמה דאת  אמ'

פריז   ויי יענה                     כד"א        תקרא ואנכי

דפוס   ויי יענה                     כד"א        תקרא ואנכי

ג6     ויי יענה ממה <...>

ירו1   ויי יענה                     כד"א        תקרא ואנכי

ירו2   ויי יענה                היך  מד"א        תקרא ואנכי

או3    ויי יענה                היך  כד"א     אז תקרא ואנכי

או51   ויי יענה     ויי   יענה היך  כד"א        תקרא ואנכי

-------------------------------------------------------------------

לונ    אענך                          תשוע  ויאמר הנני אם   תסיר

וטי                                  תשוע  ויאמר הנני אם   תסיר

מינ         והיה טרם יקראו ואני אענה תישוע ויאמר הנני

פריז   אענך                          תשוע  ויאמר הנני אם   תסיר

דפוס   אענה                          תשוע  ואומר הנני אם   תסיר

ג6 

ירו1   אענך                          תשוע  ויאמר הנני וגו'

ירו2   אענך                          תשוע  ויאמר הנני אם   תסיר

או3    אענך                          תשוע  ויאמר הנני אם   תסיר

או51   אענך                          תשוע  ויאמר הנני אם   תסיר

-------------------------------------------------------------------

לונ                                             מתוכך מוטה אילו

וטי                                             מתוכך מוטה אלו

מינ    אני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע אם תסור מתוכך מוטה אילין

פריז                                            מתוכך מוטה אלו

דפוס                                            מתוכך מוטה אלו

ג6 

ירו1                                                       אלו

ירו2                                            מתוכך מוטה אלו

או3                                             מתוכך מוטה אלו

או51                                            מתוכך מוטה אלו

-------------------------------------------------------------------

לונ    שטרים פרועים שלח אצבע ודבר און

וטי    שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און אם ראיתה חבירך  שהוא בורח

מינ    שטרות פרועין שלח אצבע ודבר אין אם ראית  חבירך  שהוא בורח

פריז   שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און

דפוס   שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און אם ראית  חבירך       שבורח

ג6 

ירו1   שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און אם ראית  חברך   שהוא בורח

ירו2   שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און אם ראית  חברך   שהוא בורח

או3    שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און אם ראית  חביריך שהוא בורח

או51   שטרות פרועים שלח אצבע ודבר און אם ראית  חביריך שהוא בורח

-------------------------------------------------------------------

לונ       המלכות  אן  הווה אזיל בהדיה עובדה

וטי    מן המלכות  אין הוה                   אזיל            אמור

מינ    מן המלכיות אם                        אזל    ליה בהדא אימך

פריז      המלכות  אן  הוה  אזיל בהדה  עוברה אזל        כהדא

דפוס   מן המלכות  אין הוה                   אזיל       בדה

ג6 

ירו1   מן הממלכות אין הוא                   אזיל       ברא  אימור

ירו2   מן המלכות  אין הוה                   אזל        ברא  אמור

או3    מן המלכות  אין הוה                   אז[י]ל     בדא  אמור

או51   מן המלכות  אין הוה                   אזל        בדא  אימור

-------------------------------------------------------------------

לונ            אזיל     בהדיה עובדיה

וטי        הא  אזיל     בדה          ואין    הוה אזיל בדה אמור

מינ        ליה אזל  ליה כחדא

פריז   ואן הוה אזיל     בהדה  עוברה              אזיל

דפוס       הא  אזיל     בדה          ואין לא הוה אזיל בדה אמור

ג6 

ירו1                                         ברא אזיל ברא אימור

ירו2                                         ברא אזיל ברא אמור

או3                                          בדא אזיל בדא אימור

או51                                         בדא אזיל בדא אימור

-------------------------------------------------------------------

לונ       ייזיל בהדא           ותפק לרעב לחמך      אמ'

וטי    הא אזיל  בדה            ותפק לרעב      נפשך א'

מינ                  ותפק לרעב תפק  לרעב      נפשך אמ'

פריז                           ותפק לרעב לחמך      א'

דפוס   הא אזיל  בדאי           ותפק לרעב      נפשך אמ'

ג6 

ירו1   הא אזיל  ברא            ותפק לרעב      נפשך ארשב"ל

ירו2   קא אזיל  ברא            ותפק לרעב      נפשך ארשב"ל

או3    הא אזיל  בדא            ותפק לרעב      נפשך רשב"ל

או51   הא אזיל  בדא            ותפק לרעב      נפשך ארשב"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  שמע'  בן לקיש אם אין לך       ליתן לו נחמו בדברים אמור

וטי    ר'  שמעון בן לקיש אם אין לך       ליתן לו נחמו בדברים

מינ    ריש          לקיש אם אין לך       ליתן לו נחמו בדברים אמור

פריז   ריש          לקיש אם אין לך       ליתן לו נחמו בדברים אמור

דפוס   ריש          לקיש אם אין לך       ליתן לו נחמו בדברים אמור

ג6 

ירו1                     אם אין לך               נחמו בדברים אמרו

ירו2                     אם אין <...> מה ליתן    נחמו בדברים אמור

או3                      אם אין לך               נחמו בדברים אמור

או51                     אם אין לך               נחמו בדברים אמור

-------------------------------------------------------------------

לונ       לו תצא נפשו עליך שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

וטי    א' לו תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

מינ       לו תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

פריז      לו תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

דפוס      לו תצא נפשי עליך שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

ג6 

ירו1      לו תצא נפשי      שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

ירו2      לו תצא נפשי      שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

או3       לו תצא נפשי      שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

או51      לו תצא נפשי      שאין לי מה ליתן לך ונפש נענה תשביע

-------------------------------------------------------------------

לונ    אם עשיתה כן וזרח בחשך אורך

וטי    אם עשיתה כן וזרח בחשך אורך ואפלתך  כצהרים ונחך יי תמיד

מינ    אם עשית  כן וזרח בחשך אורן ואפילתך בצהרים

פריז

דפוס   אם עשית  כן וזרח בחשך אורך ואפלתך  כצהרים ונחך יי תמיד

ג6 

ירו1   אם עשית  כן וזרח בחשך אורך ואפלתך  כצהרים ונחך יי תמיד

ירו2   אם עשית  כן וזרח בחשך אורך ואפלתך  כצהרים ונחך יי תמיד

או3    אם עשית  בן וזרח בחשך אורך ואפלתך  כצהרים ונחך יי תמיד

או51   אם עשית  בן וזרח בחשך אורך ואפלתך  כצהרים ונחך יי תמיד

-------------------------------------------------------------------

לונ                                       אמ' רב טביומי אם

וטי    והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ א'  ר' טביומי אם

מינ

פריז                                                    אם

דפוס   והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ אמ' ר' טביומי אם

ג6 

ירו1   והשביע בצחצחות נפשך                א"ר    טביומי אם

ירו2   והשביע בצחצחות נפשך                אמ' ר' טביומי אם

או3    והשביע בצחצחות נפשך                א"ר    טביומי אם

או51   והשביע בצחצחות נפשך                א"ר    טביומי אם

-------------------------------------------------------------------

לונ    עשיתה כן הרי את  כבוראך     כאותו שכתוב בו  דודי צח ואדום

וטי    עשיתה כן הרי את  כבוד    אך כאותו שכת'  בן  דודי צח ואדום

מינ

פריז   עשית  כך הרי את  כבוראך     כאותו שכת'  בו  דודי צח ואדום

דפוס   עשית  כן הרי את  כבוראך     כאותו שכתב  בו  דודי צח ואדום

ג6 

ירו1   עשית  כן הרי את  כבוראך                     דודי צח ואדום

ירו2   עשית  כן הרי את  כבוראך                     דודי צח ואדום

או3    עשית  כן הרי אתה כבוראיך          [שנא' בו] דודי צח ואדום

או51   עשית  כן הרי אתה כבוראך           שכתוב בו  דודי צח ואדום

-------------------------------------------------------------------

לונ                                  ועצמותיך   יחלוץ ישמוט  יזיין

וטי                                  ועצמותיך   יחליץ ישמוט  יזיין

מינ

פריז                                 ועצמותיך   יחליץ ישמיט  יזיין

דפוס                                 ועצמותיך   יחליץ ישמוט  יזיין

ג6 

ירו1   דגול מרבבה הוי   בצחצחות נפשך ועצמותיך   יחליץ ישמיט  יזיין

ירו2   דגול מרבבה <...> בצחצחות נפשך ועצמותיך   יחליץ וישמיט זיין

או3    דגול מרבב  הוי   בצחצחות      [ועצמותיך] יחליץ וישמיט [י]זיין

או51   דגול מרבבה                    ועצמותיך   יחליץ ישמיט  יזיין

-------------------------------------------------------------------

לונ    ישיזיב יניח  ישמוט    כדמתרגמינן              וחלצה

וטי    ישיזיב ויניח ישמוט               הכמה דאת אמר וחלצה

מינ

פריז   ישזיב  ירויח ישמיט    כד"א                    וחלצה

דפוס   ישזיב  ויניח ישמוט    כד"א                    וחלצה

ג6 

ירו1   ישזיב  ויניח ישמיט    היך        מה   דאת אמר וחלצה

ירו2          ויניח (ו)ישמיט היך        מד"א         וחלצה

או3    ישיזיב יניח  ישמיט    היך        כד"א         וחלצה

או51   ישזיב  יניח  ישמיט    כמ"ד                    וחלצה

-------------------------------------------------------------------

לונ    רגלו מעל רגלו יזיין       כדמתרג'          חלוצים תעבדו

וטי    נעלו מעל רגלו יזיין       הכמה    דאת  אמ' חלוצים תעברו

מינ

פריז   נעלו          יזיין       כד"א             חלוצים תעברו

דפוס   נעלו מעל רגלו יזיין       כד"א             חלוצים תעברו

ג6 

ירו1   נעלו מעל רגלו       ישזיב היך     מד"א     חלצני

ירו2   נעלו מעל רגלו       ישזיב היך     מד"א     חלצני

או3    נעלו מעל רגלו       ישזיב כד"א             חלצני

או51   נעלו מעל רגלו יזיין       כמ"ד             חלוצים תעברו

-------------------------------------------------------------------

לונ    ישיזיב כדמתרג'         חלצני יי    מאדם רע יניח

וטי    ישיזיב הכמה    דאת אמ' חלצני יי    מאדם רע ויניח

מינ

פריז   ישזיב  כד"א            חלצני אלהים מאדם רע

דפוס   ישזיב  כד"א            חלצני יי    מאדם רע ויניח

ג6 

ירו1                                יי    מאדם רע       יזיין

ירו2                                יי    מאדם רע       זיין

או3                                 יי    מאדם רע       יזיין

או51   ישזיב  כמ"ד            חלצני יי    מאדם רע יניח

-------------------------------------------------------------------

לונ                                מיכן  קבעו חכמ'

וטי                                מיכן  קבעו חכמ'  להיות אומ'

מינ

פריז                         ירויח מיכן  קבעו חכמים

דפוס                               מיכאן קבעו חכמים לומר

ג6 

ירו1   היך מד"א חלוצים תעברו ויניח מכאן  קבעו חכמי' להיות אומרי'

ירו2   היך מד"א חלוצים תעברו ויניח מבאן  למדו חכמים להיות אומרי'

או3    היך מד"א חלוצים תעברו ויניח מכאן  קבעו חכמים להיות אומ'

או51                               מכאן  קבעו חכמים

-------------------------------------------------------------------

לונ             והחליצנו           בשבת והיית  כגן רווה זו גן

וטי             החליצנו            בשבת והיית  כגן רווה זו גן

מינ

פריז        רצה והחליצנו           בשבת והייתה כגן רוה  זה גן

דפוס        רצה והחליצנו           בשבת והיית  כגן רוה  זה גן

ג6 

ירו1        רצה והחליצנו יי אלהינו      הויית  כגן רוה  זה גן

ירו2   בשבת רצה והחליצנו יי אלהינו      והיית  כגן רוה  זה ג"ע

או3         רצה והחליצנו יי        בשבת והיית  כגן רוה  זה גן

או51        רצה והחליצנו יי        בשבת והיית  כגן רוה  זה גן

-------------------------------------------------------------------

לונ    עדן   וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו

וטי          וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו זו עדן

מינ

פריז   עדן   וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו        כאותו  מעין

דפוס         וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו זה עדן

ג6 

ירו1         וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו

ירו2         וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו

או3    [עדן] וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו        [לאותו מעין

או51   עדן   וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו        כאותו  מעיין

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   שעתיד לצאת מבית קדשי    הקדשים

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3    שעתיד לצאת מבית קדשי    הקדשים שנא' והיה ביום ההוא יצאו

או51   שעתיד לצאת מבית קדשי הק הקדשים

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז                           שנ' והיה ביום ההוא יצאו מים

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3    מיים חיים מירושלם וגו']

או51                           שנ' והיה ביום ההוא יצאו מים

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   חיים מירושלם חצים אל הים הקדמני  וחצים אל הים האחרון בקיץ

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51   חיים מירושלם חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון בקיץ

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז   ובחרף  יהיה

דפוס

ג6 

ירו1

ירו2

או3

או51   ובחורף יהיה