לונ    {טז} ובנו ממך                                     ר' טרפון

וטי    {טז} ובנו ממך חרבות עולם מוסדי     דור ודור תקומם ר' טרפון

מינ    {טז} ובנו ממך חרב   עולם מוס?ד/ר?י דור ודור תקומת ר' טרפון

פריז   {טז} ובנו ממך חרבות עולם                          ר' טרפון

דפוס   {טז} ובנו ממך חרבות עולם מוסדי     דור ודור תקומם ר' טרפון

ירו1   {טז} ובנו ממך חרבות עולם                          ר' טרפון

ירו2   {טז} ובו  ממך חרבות עולם                          ר' טרפון

או3    {טז} ובנו ממך חרבות עולם מוסדי     דור ודור תקומם ר' טרפון

או51   {טז} ובנו ממך חרבות עולם                          ר' טרפון

-------------------------------------------------------------------

לונ    יהב         לר' עקיב' שיתה     קינט?ג?רין דכסף אמ'  ליה

וטי    יהב         לר' עקיבה שית  מאה קינטינרין  דכסף א'   לה

מינ    יהב     ליה לר' עקיבא שיתא     קנטינרין   דכסף ואמ' ליה

פריז   יהב     ליה לר' עקיבא שיתא     קונטרין    דכסף

דפוס   יהב         לר' עקיבא שית  מאה קונטירין   דכסף אמר  ליה

ירו1   יהב         לר' עקי'  שית      קינטרין    דכסף א"ל

ירו2   יהב(ון)     לר' עקיבא שית      קינטרין    דכסף א"ל

או3    יהב     ליה לר' עקיבא שית      קינטרין    דכסף א"ל

או51   יהב     ליה לר' עקיבא שית      קנטרין     דכסף א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ          זבון  לך חדא איסיא         ונהוי

וטי    איזיל זבון  לך חדה אוסיה         דנהוון       לעיין באוריתא

מינ    זר    וזבין לי     אסוון דאנן לה                    באותריתא

פריז   זיל   זכין  לי חדא אוסיא         ונהוי

דפוס   אזיל  זבין  לך חדא אוסיא         דנהוון       לעיין באורייתא

ירו1   זיל   זבון  לי חדא אוסיא

ירו2   זיל   זבון  לי חדא אוסיא         יהבויין      לעין

או3    זיל   זבון  לי חדא אוסיא         (יהוויין) [] לען

או51   זיל   זבון  לי חדא אוסיא         ונהוי

-------------------------------------------------------------------

לונ         מיתפרנסון מינה          ולענו באורייתה תרינן נסתהון

וטי         ומתפרנסין מנה                                נסה

מינ    ואנן מתפרנסין  מנהון

פריז        מתפרנסין  מינה          וגלעי באוריתא  תרינן נסביהות

דפוס        ומתפרנסין מנה                                נסב

ירו1        ונתפרנס   מינה  דינהוון לעיין באורית'        נסבינן

ירו2                                      באורייתא

או3                                       באוריתא

או51        מתפרנסין  מינה          ונלעי באורייתא תרינן נסתינון

-------------------------------------------------------------------

לונ          ופלגון                                לספריה  ולמיתנייניה

וטי    יתהון ופליג                         יתהון   לספרייה ולמתנייתה

מינ                     אזל מנהון ר' עקיבא יהבינון לספריא

פריז         ופלגינון                              לספריא  ולמתניה

דפוס   יתהון ופליגיתהון                            לספרייא ולמתני

ירו1         ופלגינון                              לספרי   ולמתני

ירו2

או3

או51         ופלגינון                              לספריא  ולמתניה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ולאילין             דילפון  באוריתא             בתר  יומין

וטי    ולאילין      דלעיין         באוריתא             לבתר יומין

מינ                                         ולימת אניא בתרי יומין

פריז   ולא     ילין        דילפין  באוריתא             בתר  יומין

דפוס   ולאילין      דלעין          באוריתא             לבתר יומין

ירו1   ולאלין              דילפי'  באורייתא            לבתר יומין

ירו2                                                   לבתר יומין

או3                                                    לבתר ימין

או51   ולאלין              דילפנין באוריתא             בתר  יומין

-------------------------------------------------------------------

לונ    וקם עימיה ר' טרפון אמ' ליה זבינתה       ההיא אוסיא

וטי    קם  עימיה          א'  ליה זבנת   לן    ההיא אוסיה

מינ                       אמ' ליה

פריז   קם  עמיה  ר' טרפון א'  ליה זבינתה       ההוא אוסיא

דפוס   עקם עימיה          אמ' ליה זבנת   לך    ההיא אוסיא

ירו1   קם  עמיה           א"ל     זבנת   לך    ההיא אוסייא

ירו2   קם  עמיה           א"ל     זבנת   ל<..> ההוא אוסיא

או3    קם  עמיה           אמ' ליה זבנת   לך    ההוא אוסיא

או51   קם        ר' טרפון א"ל     זבינתה לך    ההיא <...>

-------------------------------------------------------------------

לונ                  כלום אמ' ליה אין

וטי    דאמרית לך          א'  ליה אין א' ליה וטבה היא כלום א'

מינ

פריז             הוא כלום א'  ליה אין

דפוס   דאמרית לך          אמ' ליה אין

ירו1   דאמרית לך

ירו2   דאמרית לך

או3    דאמרית לך

או51   דאמרית לך          א"ל     אין

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                      אמ' ליה

וטי    ליה אין                                           א'  ליה

מינ            עקיבא לית את מחמי לו מילין אסוון דזבנת לו אמ' לי

פריז                                                     א'  ליה

דפוס                                                     אמ' ליה

ירו1

ירו2

או3

או51                                                     א"ל

-------------------------------------------------------------------

לונ    ולית את מחמי יתה לי               נסתיה  וחמי   ליה

וטי    אית  בך מחמי לה  לי אמ'   לה  אין נסאתיה וחמאי  ליה

מינ    איתא    חמי

פריז   ולית את מחמי יתה לי               נסתיה  וחמתיה

דפוס   אית  בך מחמי לה  לי אמ'   ליה אין נסאתיה וחמאי  ליה

ירו1                       א"ל       אין        חמייה

ירו2                       א"ל       אין        חמי

או3                        א"ל       אין        אמי

או51   ולית את מחמי יתה לי [א"ל]         נסבתא

-------------------------------------------------------------------

לונ               לספרייה ולמיתנייניה ולאילין דילפין        באורייתא

וטי               ספרייה  ומתנייניה   ולאין          דלעיין באורייתא

מינ    אחוי   ליה ספריא   ומתניאניא                         אוריתא

פריז              לספרייא ולמתנייא    ולאילין דילפין        באוריתא

דפוס              ספרייא  ומתנייא     ולאילין        דלעיין באוריתא

ירו1              ספרייה  ומתנייתא    לאלין          דלעין  באורית'

ירו2              ספירא   ומתנייתא    לאילין         דלעין  באורייתא

או3               ספרייא  ומתנייאתא   לאילין         דלען   באוריתא

או51   ויהבתה     לספריא  ולמתנייא    ולאלין  דילפין        באוריתא

-------------------------------------------------------------------

לונ    ולאורייתא דסגלון        אמ' ליה אית

וטי    ואורייתא  דסגלון        א'  לה  אית

מינ              דסאגיל        אמ' ליה     ואן הוא אנונא

פריז   ולאוריתא         דפלגון א'  ליה את                מחמי

דפוס                           אמ' ליה אית

ירו1   ואורית'   דסגלון        א"ל     אית

ירו2   ואוריית'  דסגלין        א"ל     אית

או3    ואוריתא   דסגלון        א"ל     אית

או51   ואוריתא   דסגלון        א"ל                       (אתמחמי

-------------------------------------------------------------------

לונ                     בר   נש      דלעי           מגן  אפוסיתא

וטי                     בר   נש יהב                 מגן  אפוכי

מינ

פריז   יתה  א'  ליה את  בר   נש      דלעי           מגן  אופכיתא

דפוס                    בר   נש יהב                 מגן  אפוכי

ירו1                    ברנש    יהב                 מגן  אפוני

ירו2                    בר   נש יהיב                מגאן אפוני

או3                     ברנש    יהיב                מגן  אפוני

או51   יתה) א"ל     אית ברנש         (דלעי) [דיהיב] מיגן אופתיתא

-------------------------------------------------------------------

לונ              הן היא                    גבי       דוד מלכא

וטי    דידה      הן היא א'  לה             גבי       דוד מלכא

מינ                     אמ' ליה            גביה מאון דוד

פריז                            הן    והוא גבי       דוד מלכא

דפוס   דידה      הן היא אמ' ליה            גבי       דוד מלך

ירו1   דידיה     הן היא א"ל     אין        גבי       דוד מלך

ירו2   דידיה א"ל הן היא א"ל                גבי       דור מלך

או3    דידיה     הן היא א"ל     (אין)      גבי       דוד מלך

או51   דידיה     הן הוא א"ל                גבי       דוד מלכא

-------------------------------------------------------------------

לונ           דכת'      פזר

וטי    דישראל דכת'  ביה פזר

מינ                         הוציא לו ספר תילין והראהו פסוק זה

פריז          דכת'

דפוס   ישראל  דכתי' ביה פזר

ירו1   ישר'   דכתי' ביה פזר

ירו2   ישראל  דכתי' ביה פזר

או3    ישראל  דכתי' ביה פזר

או51   ישראל  דכתי' ביה פזר

-------------------------------------------------------------------

לונ         נתן לאביונים                                  וקורא

וטי         נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד                 וקורא

מינ    פיזר נתן לאביונים צדקתו  עומדת לעד קרנו תרום בכבוד וקורא

פריז        נתן לאביונים צדקתו  עומדת לעד                 וקורא

דפוס        נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד                 וקורא

ירו1        נתן לאביונים צדקתו  עומדת לעד                 וקורא

ירו2        נתן לאביונים צדקתו  עומדת לעד                 וקו[ר]א

או3         נתן לאביונים צדקתו  עומדת לעד                 וקורא

או51        נתן לאביונים צדקתו  עומדת לעד                 וקורא

-------------------------------------------------------------------

לונ    לך גודר   פרץ                   ר' אבין בש'  ר' ברכיה

וטי    לך גודר   פרץ                   ר' אבון בשם  ר' ברכיה

מינ    לך גודר   פרץ משובב נתיבות לשבת ר' אבין בשם  ר'

פריז   לך גודר   פרץ                   ר' אבין בשם  ר' ברכיה

דפוס   לך גודר   פרץ                   ר' אבין בשם  ר' ברכיה

ירו1   לך גודר   פרץ                   ר' אבין בש"ר    ברכיה

ירו2   לך גוד[ר] פרץ                   ר' אבין בש"ר    ברכיה

או3    לך גודר   פרץ                   ר' אבין בש"ר    ברכיה

או51   לך גודר   פרץ                   ר' אבין בש"ר    ברכיה

-------------------------------------------------------------------

לונ              סבא               הפרצה  הזאת שלי     היתה לגודרה

וטי              בה  אמ'     הקב"ה הפרצה  הזו  עלי     היה  לגודרה

מינ    נחמיה     סבא אמ'     הקב"ה הפירצה הזו  שלי     היתה לגודרה

פריז         הכא                   הפירצה הזאת שלי     היתה לגודרה

דפוס                 אמ' אמ' הקב"ה הפרצה  הזו  עלי     היה  לגודרה

ירו1             סבא אמ'     הקב"ה פרצה        עלי          לגודרה

ירו2             סבא אמ' אמ' הקב"ה פרצה        עלי          לגודרה

או3              סבא אמ'     הקב"ה פרצה   [זו] עלי          לגודרה

או51             סבא אמ'     הב"ה  פרצה   הזאת ()[ע]לי היתה לגודרה

-------------------------------------------------------------------

לונ    ועמדת      וגדרתה                  מעלה אני עליך כאותו

וטי    ועמדתה אתה וגדרתה   אתה  חייך שאני מעלה     עליך כאותו

מינ    ועמדת      וגדרת    אותה

פריז   ועומדת     וגודרת                  מעלה אני עליך כאותו

דפוס   ועמדת  אתה וגדרת    אותה חייך שאני מעלה     עליך כאותו

ירו1   עמדת   אתה וגדרת         חייך שאני מעלה     לך   כאותו

ירו2   עמדת   אתה וגדרת    אותה חייך שאני מעלה     לך   כאותו

או3    עמדת   אתה וגדרת[ה]      חייך שאני מעלה     לך   כאותו

או51   ועמדת      וגדרת    אותה           מעלה אני עליך כאותו

-------------------------------------------------------------------

לונ                    שעמד  בפרץ דכת'     לולי משה בחירו עמד

וטי                               שכת'  בו לולי משה בחירו וגו'

מינ    אף את במשה במשה            כתי'     לולי משה בחירו עמד

פריז                   שעומד בפרץ דכת'     לולי משה בחירו עמד

דפוס                              שכתוב בו לולי משה בחירו עמד

ירו1                              שכתו' בו לולי משה בחירו עמד

ירו2                              שכתו' בו לולי משה בחירו עמד

או3                               שכתוב בו לולי משה בחירו עמד

או51                   שעומד בפרץ דכתי'    לולי משה בחירו עומד

-------------------------------------------------------------------

לונ    בפרץ

וטי

מינ    בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית אף את    במשה וקורא לך גודר

פריז   בפרץ לפניו

דפוס   בפרץ לפניו

ירו1   בפרץ לפניו

ירו2   בפרץ לפניו                      לפניו

או3    בפרץ לפניו

או51   בפרץ לפניו

-------------------------------------------------------------------

לונ        משובב   נתיבות לש'  אמ'  ר' יהודה בר'    סימ'

וטי        לשובב   נתיבות שבת  א'   ר' יהודה בר  ר' סימון

מינ    פרץ משוב[ב] נתיבות לשבת

פריז       משובב   נתיבות לשבת א"ר     יהודה בר'    סימון

דפוס       משובב   נתיבות לשבת אמ'  ר' יהודה בר'    סימון

ירו1       משובב   נתיבות לשבת א"ר     יהודה ב"ס

ירו2       משובב   נתיבות לשבת אמ"ר    יהודה ב"ס

או3        משובב   נתיבות לשבת א"ר     יהודה בר'    סימון

או51       משובב   נתיבות לשבת א"ר     יהודה בר'    סימון

-------------------------------------------------------------------

לונ        בעני  הזה     יושב ומתרעם           מה אני ומה

וטי        העני      היה יושב ומתרעם           מה אני     מפלוני

מינ    לפי שהעני הזה     יושב ומתרעם ואומר     מה אני ומה

פריז       העני          יושב ומתרעם           מה אני     פלני

דפוס       העני  הזה     יושב ומתרעם           מה אני     מפלני

ירו1       העני  הזה          מתרעם        עלי מה אני     מפלו'

ירו2       העני  הזה          מתרעם        עלי מה אני     מפלו'

או3        העני  הזה          מתרעם        עלי מה אני     מפלוני

או51       העני  הזה     יושב ומתרעם           מה אני     [מ]פלוני

-------------------------------------------------------------------

לונ           פל'   פל'   יושב בביתו                     ואני

וטי           פלוני                         ישן על מיטתו ואני

מינ           פלוני פלאנא יתיב על    שולחנו              ואנא

פריז   בן     פלני        יושב בביתו                     ואני

דפוס      הוא             יושב                  על מטתו  ואני

ירו1          פלו'                          ישן על מטתו  ואני

ירו2          פלו'        ישב               ישן על מטתו  ואני

או3           פלוני                         ישן על מטתי  ואני

או51   בן     פלוני       יושב בביתו                     ואני

-------------------------------------------------------------------

לונ    יושב     לי כן       פל'   ישן            על מיטתו ואני

וטי         ישן    כאן      פלוני ישן      בביתו          ואני

מינ    יתיב        הכא

פריז   יושב        כאן והוא       ישן            על מטתו  ואני

דפוס        ישן    כאן      פלני  ישן      בביתו          ואני

ירו1               כאן      פלו'      יושב בביתו          ואני

ירו2               כאן      פלו'      ישב  בביתו          ואני

או3                כאן      פלוני     יושב בביתו          ואני

או51   יושב        כאן הוא        ישן            על מטתו  ואני

-------------------------------------------------------------------

לונ    ישן     על הארץ ועמדתה אתה  ונתתה לו

וטי    ישן כאן         ועמדתה אותה ונתתה לו חייך שאני

מינ                                                   אם עשית

פריז           על הארץ ועמדת  אתה  ונתת  לו

דפוס       כאן         ועמדת  אתה  ונתת  לו חייך שאני

ירו1       כאן         עמדת   אתה  ונתת  לו חייך שאני

ירו2       כאן         עמדת   אתה  ונתת  לו חייך שאני

או3        כאן         עמדת   אתה  ונתת  לו חייך שאני

או51           על הארץ ועמדת  אתה  ונתת  לו

-------------------------------------------------------------------

לונ                 מעלה אני עליך כאילו נתתה            שלום ביני

וטי                 מעלה     עליך כילו           עשיתה  שלום ביני

מינ    כן אמ' הקב"ה מעלה אני עליך כאילו          עשית   שלום ביני

פריז                מעלה אני עליך כאילו נתת             שלום בינו

דפוס                מעלה     עליך כאלו           עשית   שלום בינו

ירו1                מעלה     עליך                שעשיתי שלום ביני

ירו2                מעלה     עליך שלום       כשם שעשית  שלום ביני

או3                 מעלה     לך                  שעשית  שלום ביני

או51                מעלה אני עליך כאלו  נתת             שלום בינו

-------------------------------------------------------------------

לונ    לבינו          דכת'     או יחזק  במעוזי     יעשה שלום לי

וטי    לבינו הדה  היא דכ'      או יחזק  במעוזי     ועשה שלום לי

מינ    לבינו שנ'            אז    יחזיק במעוזי     יעשה שלום לי

פריז   לביני          דכת'     או יחזק  במעזי      יעשה שלום לי

דפוס   לביני הה"ד           אז    יחזק  במעוזי     יעשה שלום לי

ירו1   לבינו הה"ד              או יחזק  במעוזי עוז יעשה שלום לי

ירו2   לבינו הה"ד              או יחזק  במעוזי     יעשה שלום לי

או3    לבינו הה"ד              או יחזק  במעוזי     יעשה שלום לי

או51   לביני          דכתי'    או יחזק  במעוזי     יעשה שלום לי

-------------------------------------------------------------------

לונ                   אם  תשיב משבת רגלך  וגו' תני  לא יטייל

וטי                   אם  תשיב משבת רגלך       תני  לא יטייל

מינ    שלום יעשה   לי {אם תשיב משבת רגליך           לא יטייל

פריז   שלום יעשה   לי אם  תשיב משבת רגלך       הוי  לא יטייל

דפוס   שלום יעשה   לי אם  תשיב משבת רגלך       ת"ר  לא יטייל

ירו1   וגו'           אם  תשיב משבת רגלך       תני  אל יטיל

ירו2                  אם  תשיב משבת רגליך      תני  אל ילך

או3    שלום [וגו']    אם  תשיב משבת רגלך       תני  אל יטיל

או51   שלום יעשה   לי אם  תשיב משבת רגליך      תאני אל יט[י]ל

-------------------------------------------------------------------

לונ    אדם לתוך      כרך                  בשבת    על  מנת שתחשך

וטי    אדם בתוך      כרך                  בשבת    על  מנת שתחשך

מינ    אדם               על שפת כל המדינה בשבת    שאם     תחשך

פריז   אדם בתוך      כרך                  בשבת    על  מנת שתחשיך

דפוס   אדם בתוך      כרך                  בשבת    על  מנת שתחשך

ירו1   אדם בתוך הדרך                      בשבת    ע"מ     שתחשך

ירו2   אדם בתוך הדרך                      <..>שבת ע"מ     שתחשך

או3    אדם בתוך הדרך                      בשבת    ע"מ     שתחשך

או51   אדם בתוך הדרך                      בשבת    על  מנת שתחשך

-------------------------------------------------------------------

לונ    (ולא) [ויביא] פירות ולא      בסוף המדינה על  מנת

וטי          ויביא   פירות ולא      בסוף המדינה על  מנת שתחשך

מינ

פריז         ויביא   פירות ולא בתוך      המדינה על  מנת

דפוס

ירו1         ויביא   פירות ולא      בסוף המדינה על  מנת שתחשך

ירו2         ויביא   פירות ולא      בסוף המדינה ע"מ     שתחשך

או3          ויביא   פירות ולא      בסוף המדינה ע"מ     שתחשך

או51         ויביא   פירות ולא בתוך      המדינה על  מנת

-------------------------------------------------------------------

לונ          לרחוץ            במרחץ

וטי          וירחוץ      בבית המרחץ       מיד

מינ    ויכנס וירחץ                            וכן על התחום שאם

פריז                שילך בתוך המרחץ לרחוץ

דפוס         וירחץ       בבית המרחץ       מיד

ירו1         וירחוץ      בבית המרחץ       מיד

ירו2         וירחץ       בבית המרחץ       מיד

או3          וירחוץ      בבית המרחץ       מיד

או51                שילך לבית המרחץ לרחוץ

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                 ואסור

וטי                     עשות  חפציך ביום קדשי מיכן  אסור

מינ    תחשך ויביא פירות עשות  חפציך ביום קדשי

פריז                                                ואסור

דפוס                    עשות  חפצך  ביום קדשי מיכאן אסור

ירו1                    עשות        ביום קדשי מכאן  אסור

ירו2                    עשות  חפצך  ביום קדשי מכאן  שאסור

או3                     עשות  חפציך ביום קדשי מכאן  [ש]אסור

או51                    [עשות חפציך ביום קדשי מכאן] (ו)[ש]אסור

-------------------------------------------------------------------

לונ         לצאת                                  בכרמו בשבת ולידע

וטי    לאדם לצאת בתוך שדהו                                   ולידע

מינ                        תאני לא יטייל אדם בתוך כרמו  בשבת לידע

פריז   לאדם לצאת                                  לכרמו בשבת ולידע

דפוס   לאדם לצאת בתוך שדהו                                   לידע

ירו1   לאדם לצאת לתוך שדהו                                   ולידע

ירו2   לאדם לצאת בתוך שדהו                                   ולידע

או3    לאדם לצאת בתוך שדהו                                   ולידע

או51   לאדם לצאת                                  לכרמו בשבת ולידע

-------------------------------------------------------------------

לונ    מהו     צריך       מעשה בחסיד אחד שיצא

וטי    מה  היא צריכה בשבת מעשה בחסיד אחד שיצא

מינ    מה  הוא צריך       מעשה בחסיד אחד        שהיה אחד שהיה

פריז   מה  הוא צריך       מעשה בחסיד אחד        שהיה

דפוס   מה  היא צריכה בשבת מעשה בחסיד אחד שיצא

ירו1   מה  היא צריכה בשבת מעשה בחסיד א'  שיצא

ירו2   מה  היא צריכה בשבת מעשה בחסיד א'  <..>צא

או3    מה  היא צריכה בשבת מעשה בחסיד אחד שיצא

או51   מה  היא צריכה      מעשה בחסיד א'  שיצא

-------------------------------------------------------------------

לונ    לטייל בתוך כרמו בשבת ולידע  מה  הוא  צריך       וראה

וטי          לתוך כרמו      לידע   מה  שהוא צריך  בשבת      ומצא

מינ    מטייל בתוך כרמו בשבת                            וראה

פריז   מטייל בתוך שדהו בשבת                            וראה

דפוס         לתוך כרמו      לידע   מה  היא  צריכה           ומצא

ירו1         בתוך כרמו      לידע   מהו      צריך  בשבת      ומצא

ירו2         לתוך כרמו      לידעמה     היא  צריכה בשבת      ומצא

או3          לתוך כרמו      לידע   מה  היא  צריכה בשבת      ומצא

או51         לתוך כרמו      לידע   מה  היא  צריכה בשבת      ומצא

-------------------------------------------------------------------

לונ       שם פרצה  אחת וחשב                   עליה  לגודרה בשבת

וטי       שם פירצה אחת וחשב                   עליה  לגודרה בשבת

מינ          פירצה אחת       ישב   לו על דעתו

פריז      שם פרצה  אחת       ונמלך                  לגודרה בשבת

דפוס      שם פרצה  אחת וחישב                  עליה  לגודרה בשבת

ירו1      שם פרצה  אחת וחשב                   עליה  לגודרה בשבת

ירו2   בה    פרצה      וחשב                   עליה  לגודרה

או3       שם פרצה  אחת וחשב                   עליה  לגודרה בשבת

או51      שם פרצה  אחת וחשב                   [עליה לגודרה בשבת

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    במוצאי (ב)שבת אמ' הואיל וחשבתי  עליה         לגודרה בשבת

מינ                      הואיל                             בשבת

פריז   אחר    השבת   א'  הואיל וחשבתי               לגודרה בשבת

דפוס                 אמר

ירו1   במוצאי שבת    אמ' הואיל וחשבת   עליה         לגודרה בשבת

ירו2   לאחר   השבת   אמ'

או3

או51   במוצאי שבת    אר  הואיל וחישבתי (עליה)] עליה לגודרה בשבת

-------------------------------------------------------------------

לונ    חס ושלום איני  גודרה עולמית                     מה

וטי             איני  גודרה                            מה   עשה

מינ             איני  גודרה עולמית                     מה   עשה

פריז   חס ושלום שאיני גודרה עולמית                     מה

דפוס            איני  גודרה        על שחשבתי עליה בשבת מה   עשה

ירו1            איני  גודרה                            מה   עשה

ירו2            איני  גודרה                            מה   עשה

או3             איני  גודרה                            מעשה עשה

או51            איני  גודרה                            מה   עשה

-------------------------------------------------------------------

לונ    פרע לו הקב"ה זימן לו     אילן  אחד    שנצפה       ועלת

וטי        לו הקב"ה זימן לו אחד אילן         שלנצפה ועמד

מינ        לו הקב"ה זימן        אילו  אחד של מצפה        ועלה

פריז   פרע לו הקב"ה זימן לו     אילן  אחד של נצפה        ועלת

דפוס          הקב"ה זימן        אילן      של נצפה   ועמד

ירו1          הקב"ה זימן לו     אילון     של נצפה   ועמד

ירו2       לו הקב"ה זימן לו     אילן      של נצפה   ועמד

או3        לו הקב"ה זימן לו     אילן         נצפה   ועמד

או51       לו הק"ה  זימן לו     אילן      של נצפה   ועמד

-------------------------------------------------------------------

לונ    בתוכה             וגדרתה והיה מתפרנס      ממנה   כל ימי

וטי                      וגדרה  והיה מתפרנס      ממנה   כל ימיו

מינ          באותה פירצה        והיה        ניזן ממנו   כל ימיו

פריז   בתוכה             וגדרתה והיה מתפרנס      ממנה   כל ימי

דפוס                     וגדרה  והיה מתפרנס      ממנו   כל ימיו

ירו1                     וגדרה  והיה מתפרנס      ממנה   כל ימיו

ירו2                     וגדרה  והיה מתפרנס             כל ימיו

או3                      וגדרה  והיה מתפרנס      [ממנה] כל ימיו

או51                     וגדרה  והיה מתפרנס      ממנה   כל ימיו

-------------------------------------------------------------------

לונ    חייו וקראתה לשבת עונג זו       שבת בראשית לקדוש  יי

וטי         וקראת  לשבת ענג  זו       שבת בראשית ולקדוש יי

מינ         וקראת  לשבת עונג זו קדושת שבת        ולקדוש יי

פריז   חייו וקראת  לשבת עונג זה       שבת        ולקדוש

דפוס        וקראת  לשבת עונג זו       שבת בראשית ולקדוש יי

ירו1        וקראת  לשבת עונג זה       שבת בראשי' ולקדוש יי

ירו2   ממנו וקראת  לשבת עונג זו       שבת בראשית ולקדוש יי

או3         וקראת  לשבת עונג זו       שבת בראשית ולקדוש יי

או51        וקראת  לשבת עונג זה       שבת בראשית ולקדוש יי

-------------------------------------------------------------------

לונ            מכובד וכיבדתו זה      יום הכיפורים וכיבדתו זה

וטי            מכובד         זו      יום הכיפורים וכיבדתו זה

מינ            מכובד         זו קדוש יום הכפורים  וכבדתו     אילו

פריז   ישר'    מכובד         זה      יום הכיפורים וכבדתו  זה

דפוס           מכובד         זה      יום הכפורים  וכבדתו  זה

ירו1           מכובד         זה      יום הכפורי'  וכבדתו  זה

ירו2           מכובד         זה      יום הכפורי'  וכבדהו

או3                          זה      יום הכפורים  וכבדתו  זה

או51        זה מכובד         זה      יום הכפורים  וכבדתו  זה

-------------------------------------------------------------------

לונ    יום  טוב   (האח') הראשון שלחג מעשות דרכיך זה חולו של מועד

וטי    יום  טוב                      מעשות דרכיך זה חולו    שלמועד

מינ    ימים טובים                    מעשות דרכיך זה חולו של מועד

פריז   יום  טוב          ראשון       מעשות דרכיך זה חלו  של מועד

דפוס   יום  טוב                      מעשות דרכיך זה חולו של מועד

ירו1   י"ט                           מעשות דרכיך זה חולו של מועד

ירו2                                 מעשות דרכיך זה חולו של מועד

או3    י"ט                           מעשות דרכיך זה חולו של מועד

או51   י"ט                           מעשות דרכיך זה חולו של מועד

-------------------------------------------------------------------

לונ    ממצוא חפצך ודבר דבר מיכן  שאסור       לאדם

וטי    ממצוא חפצך          מיכאן אסור        לאדם לתבוע    צורכיו

מינ    ממצוא חפצך ודבר דבר מכאן  שאסור       לאדם לתבוע את צרכיו

פריז   ממצוא חפצך          מכאן  שאסור       לאדם

דפוס   ממצוא חפצך          מכאן  אסור        לאדם לתבוע    צרכיו

ירו1   ממצוא חפצך          מכאן  שאסור            לתבוע    צרכיו

ירו2   ממצוא חפצך          מכאן  שאסור            לתבוע    צרכיו

או3    ממצוא חפצך          מכאן  [שא]אסור         לתבוע    צרכיו

או51   ממצוא חפצך          מכאן  אסור     לו לאדם לתבוע    צרכיו

-------------------------------------------------------------------

לונ    לעשות חפציו בשבת  ר'  זעירה בעא     קומי  ר'  חייה

וטי                בשבת  ר'  זעורה בעה     קומיה דר' חייא

מינ                בשבת} {ר' זירא  שאיל ית       ר'  חייא

פריז   לעשות חפציו בשבת  ר'  זירא  בעא     קומי  ר'  חייא

דפוס               בשבת  דר' זעירא בעא     קומיה דר' חייא

ירו1               בשבת  ר'  זעירא בעי     קומי  ר'  חייא

ירו2               בשבת  ר'  זעירא בעא     קומי  ר'  חייא

או3                בשבת  ר'  זעירא בעא     קמי   ר'  חייא

או51               בשבת  ר'  זעירא בעא     קומי  ר'  חייא

-------------------------------------------------------------------

לונ    בר  בא           אילין          דאמ'      רועינו זונינו

וטי    בר  בא  א'   ליה כאלין          דאמרין    רועינו וזונינו

מינ    בר  אבא אמ'  ליה        מה הדין דאמרי'    רעינו  זונינו

פריז   בר  אבא          אילין          דאמרו     רענו   זננו

דפוס   בר  אבא אמ'  ליה אלין           דאמרין    רועינו זונינו

ירו1   בר  אבא          באלין          דאמרין    רוענו  זוננו

ירו2       ב"א א"ל      כאילין         <..>אמרין רוענו  זוננו

או3    ב"ר     א"ל      אילין          דאמרי     רוענו  זוניא

או51   [בר אבא א"ל]     כאלין          דאמרין    רוענו  זוננא

-------------------------------------------------------------------

לונ    פרנסינו  בשבת מה  הוא א'   אמ' לו    טופוס ברכות כך היא

וטי    ופרנסינו בשבת         א'       לה    טופום ברכות כך היא

מינ    פרנסנו                אמ'      לו    דפוס  ברכות כך הוא}

פריז   פרנסנו   בשבת מהו     אומ'           טופס  ברכות    הוא

דפוס   פרנסנו   בשבת מהו     אמ'      לה    טופס  ברכות כך היא

ירו1   פרנסנו   בשבת         א"ל            טופס  ברכות כך הוא

ירו2   פרנסנו   בשבת         א"ל            טופם  ברכות כך הוא

או3    פרנסנו   בשבת                     של תופס  ברכות כך הוא

או51   פרנסנו   בשבת         א"ל            טופס  ברכות כך הוא

-------------------------------------------------------------------

לונ    ודבר דבר אימיה דר'    שמע'       בן יוחי  כך

וטי    ודבר דבר אימיה דר'    שמעון      בן יוחאי כד

מינ                   {ר'          זירא          כד

פריז   ודבר דבר אימיה דר'    שמע'       בן יוחי  כד

דפוס   ודבר דבר אימיה דר'    שמעון      בן יוחאי

ירו1   ודבר דבר אימיה דרשב"י                     כד

ירו2   ודבר דבר אימיה דרשב"י                     כד

או3    ודבר דבר אימיה דרשב"י                     כד

או51   ודבר דבר אימיה דרשב"י                     כד

-------------------------------------------------------------------

לונ    הוות            משתעייא מותר מילה  בשובתא הוות

וטי    הות             משתעייה מותר מלין  בשובתה הווה

מינ    הוה   שמע אימיה משתעיא             בשבתא

פריז   הויא            משתעיא  מותר מילא  בשבתא  הוה

דפוס   כדהות           משתעיא  מותר מילין בשבתא  הוה

ירו1   הות             משתעיא  מותר מלין  בשבתא  הוה

ירו2   הויא            משתעיא  מותר מילין בשבתא  הוה

או3    הות             משתעיא  מותר מילין בשבתא  הוה

או51   הות             משתעיא  מותר מילין בשבת   הוה

-------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' לה אימא שובתא     היא  והיא שתקא          אז תתענג

וטי    אמ' לה אמה  שונתה     היא  והות שדכה          אז תתענג

מינ    אמ' לה אימא שבתא      היא       שדוכי הו שדכא אז תתענג

פריז   א'  לה אימה שובתא הוה והיא      שתקה          אז תתענג

דפוס   אמ' לה      שבתא      היא  והות שתקא          אז תתענג

ירו1   אמ' לה אימה שבתא      היא  והות שובה          אז תתענג

ירו2   אמ' לה אימא שובתא     היא  והות שובה          אז תתענג

או3    אמ' לה אימא שבתא      היא  והות שובה          אז תתענג

או51   א"ל    אימא שבת       הוא  והיא שתקה          אז תתענג

-------------------------------------------------------------------

לונ    עלי יי

וטי    על  יי והרכבתיך על במתי  ארץ

מינ    על  יי והרכבתיך על במתי  ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי

פריז   אל  יי

דפוס   על  יי והרכבתיך על במותי ארץ

ירו1   על  יי

ירו2   על  יי

או3    על  יי

או51   על  יי

-------------------------------------------------------------------

לונ              הרי ארבע  עשרה  ואילין עשרתי   חורנייתא

וטי              הרי ארבעה עשרה         ועשרתי  אוחרנייתא

מינ    פי יי דבר הרי ארבעת עשר   אילין  עשרתיא

פריז             הרי ארבע  עשרה  ואילין עשרה    אחרניתא

דפוס             הרי ארבעה עשר          ועשרתי  אוחרנייא

ירו1             הרי ארבע  עשרה         ועישרתי אוחרנייתא

ירו2             הרי י"ד   ועשרא                חרניתא

או3              הרי ארבע  עשרה         ועשרת   אחרניתאא

או51             הרי י"ד   ועשרת                אחרניאתא

-------------------------------------------------------------------

לונ          הן  אינון               גבי       יעקב       דכת'

וטי          האן איכן  א'  לה        גבי       יעקב סבה   דכת'

מינ          מה  אינון               משל אבינו יעקב       דכת'

פריז         הן                      גבי       יעקב אבינו דכת'

דפוס                          דכתיבי גבי       יעקב       דכתי'

ירו1   היכן  הם        א"ל           גבי סבא   יעקב       דכתי'

ירו2   היכן  הן        א"ל           גבי סבא   יעקב

או3    היכן  הם        א"ל           גבי סבא   יעקב       דכתי'

או51   היכאן הם        א"ל           גבי סבא   יעקב       דכתי'

-------------------------------------------------------------------

לונ    ביה והאכלתיך נחלת יעקב אביך וגו'

וטי    ביה והאכלתיך נחלת יעקב אביך אביך     ואלו  הן ויתן לך האלהים

מינ        והאכלתיך נחלת יעקב אביך (ואילין) ואילו הן ויתן לך האלהים

פריז   ביה והאכלתיך נחלת יעקב אביך

דפוס       והאכלתיך נחלת יעקב אביך          ואלו  הן ויתן לך האלים

ירו1       והאכלתיך נחלת יעקב אביך          ואלו  הן ויתן לך האלהים

ירו2       והאכלתיך נחלת יעקב אביך          ואלו  הן ויתן לך האלהים

או3        והאכלתיך נחל  יעקב אביך          ואלו  הן ויתן לך אלהים

או51       והאכלתיך נחלת יעקב אביך          ואלו  הן ויתן לך האלהים

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                 יעבדוך

וטי    מטל  השמים וגו'

מינ    מטל  השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש       יעבדוך

פריז                                          ואומ' יעבדוך

דפוס   מטל  השמים וגומ'

ירו1   מטל  השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש       יעבדוך

ירו2   מטל  השמים ומשמני הארץ וגו'                  יעבדוך

או3    מכול השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש וגו'

או51   מטל  השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש

-------------------------------------------------------------------

לונ    עמים וישתחוו לך לאומים

וטי

מינ    עמים וישתחוו לך לאומים הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך

פריז   עמים וישתחוו לך לאומים

דפוס

ירו1   עמים וישתחוו לך לאומי' הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך

ירו2   עמים גו'

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אוררך  ארור ומברכך  ברוך

פריז

דפוס

ירו1   אורריך ארור ומברכיך ברוך ואל שדי יברך אותך ויפרק וירבך

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ                            סליק פרשתא}          ונחך יי

פריז

דפוס

ירו1   והיית לקהל עמים וגו' תם פרשת

ירו2                        אם חסלת        בהר סיני

או3                            סליק סידרא

או51                           חסלת סדר    בהר סיני

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ א"ר טביומי אם עשית

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    כן הרי את כבוראך אותו שכת' בו דודי צח ואדום כשתהא נפשך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מצוחצחת לצאת מגופך אני מישכה ישלוף ויזיין וישזיב ויניח

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ישלוף וחלצה נעלו מעל רגלו יזיין חלוצים תעברו ישזיב חלצני

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    יי מאדם רע יניח כי ההיא דאמ' רבותי' רצה והחליצנו בשבת ר'

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זירא שאיל ית ר' חייא בר אבא אמ' ליה מה הדין דאמרי' רעינו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זונינו פרנסנו אמ' לו דפוס ברכות כך הוא ומיית' בגן רווה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    זה גן עדן ובמוצא מים אשר לא (יקיימו) יכזבו מימיו אם תשיב

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    משבת רגליך לא יטייל אדם על שפת כל המדינה בשבת שאם תחשך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ויכנס וירחץ וכן על התחום שאם תחשך ויביא פירות עשות חפציך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ביום קדשי תאני לא יטייל אדם בתוך כרמו בשבת לידע מה הוא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    צריך מעשה בחסיד אחד שהיה אחד שהיה מטייל בתוך כרמו בשבת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    וראה פירצה אחת ישב לו על דעתו הואיל בשבת איני גודרה עולמית

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    מה עשה לו הקב"ה זימן אילו אחד של מצפה ועלה באותה פירצה

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    והיה ניזן ממנו כל ימיו וקראת לשבת עונג זו קדושת שבת ולקדוש

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    יי מכובד זו קדוש יום הכפורים וכבדתו אילו ימים טובים מעשות

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    דרכיך זה חולו של מועד ממצוא חפצך ודבר דבר מכאן שאסור לאדם

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לתבוע את צרכיו בשבת ר' זירא כד הוה שמע אימיה משתעיא בשבתא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    אמ' לה אימא שבתא היא שדוכי הו שדכא אז תתענג על יי והרכבתיך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    על במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יי דבר הרי ארבעת

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    עשר אילין עשרתיא מה אינון משל אבינו יעקב דכת' והאכלתיך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    נחלת יעקב אביך (ואילין) ואילו הן ויתן לך האלהים מטל השמים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך אוררך ארור ומברכך ברוך

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    סליק פרשתא

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51