לונ    {ד} ד"א אם בחוקותי תלכו חוקים      שחקקתי    בהם את השמים

וטי    {ד}     אם בחקתי   תלכו חוקים שבהן חקקתי         את השמים

מינ    {ד}     אם בחקותי  תלכו חקים       שחקקתי לך בהם את השמים

פריז   {ד} ד"א אם בחקתי   תלכו חקים       שחקקתי    בכם    שמים

דפוס   {ד}                     חקים  שבהם חקקתי         את השמים

ירו1   {ד}     אם בחוקותי תלכו חוקים      שחקקתי    בהם את השמי'

ירו2   {ד}     אם בחקותי  תלכו

או3    {ד}     אם בחקותי  תלכו חקים       שחקקתי    בהם את השמים

או51   {ד} ד"א אם בחקותי  תלכו חוקים      שחקקתי    בהם את השמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואת הארץ              אם לא בריתי יומם ולילה חוק'  שמ'

וטי    ואת הארץ  כה  אמר  יי אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים

מינ    ואת הארץ              אם לא בריתי יומם ולילה חקות  שמים

פריז       וארץ      ואו'    אם לא בריתי יומם ולילה חקות  שמים

דפוס       והארץ שנ'         אם לא בריתי יומם ולילה חקות  שמים

ירו1   ואת הארץ  כה  אמ'  יי אם לא בריתי יומם ולילה

ירו2

או3    ואת הארץ  כה  אמר  יי אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים

או51   ואת הארץ  כה  אמר  יי אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואר'         חוקים      שחקקתי בהן את השמש  ואת הירח

וטי    וארץ לא שמתי חוקים שבהן חקקתי      את השמש  ואת הירח

מינ    וארץ לא שמתי חקים       שחקקתי בהם את השמש  ואת הירח

פריז   וארץ לא שמתי חקים       שחקקתי בהם את הירח  ואת השמש

דפוס   וארץ לא שמתי חקים  שבהם חקקתי      את השמש  ואת הירח

ירו1                חקות       שחקקתי בהם את השמש  ואת הירח

ירו2                חוקים      שחקקתי בהם את השמש  ואת הירח

או3    וארץ לא שמתי חוקים      שחקקתי בהם את השמים ואת הירח

או51   וארץ לא שמתי חוקים      שחקקתי בהם את השמש  ואת הירח

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'  כה אמר יי נותן שמש  לאור יומם

וטי         כה אמר יי נותן שמש  לאור יומם חקות  ירח וכוכבים לאור

מינ    הה"ד כה אמר יי נותן שמש  לאור יומם חוקות ירח וכוכבים לאור

פריז   שנ'  כה אמר יי ניתן שמש  לאור יומם חקות  ירח וכוכבים לאור

דפוס   שנ'  כה אמ' יי נותן שמש  לאור יומם חקות  ירח וככבי'  לאור

ירו1        כה אמר יי נותן שמש  לאור יום  וגו'

ירו2        כה אמר יי נותן שמש  לאור יומם חקות  ירח וככבים  לאור

או3         כה אמ' יי נותן שמש  לאור יומם וגו'

או51        כה אמר יי נותן השמש לאור יומם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לילה     חוקים שבהן חקקתי      את הים      בשומו לים

מינ    לילה

פריז   לילה     חקים       שחקקתי בהם את הים שנ'  בשומו לים

דפוס   לילה     חקות  שבהם חקקתי      את הים שנא' בשומו לים

ירו1            חוקי'      שחקקתי בהם את הים הה"ד בשומו לים

ירו2   לילה גו' חוקים      שחקקתי בהם את הים      בשומי לים

או3             חוקים      שחקקתי בהם את הים

או51            חוקים      שחקקתי בהם את הים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    חקו  חוקים שבהן חקקתי      את החול

מינ         חקים       שחקקתי בהם את החול הה"ד האותי לא תיראו

פריז   חקו

דפוס   חוקו חוקים שבהם חקקתי      את החול שנא'

ירו1   חוקו חוקים      שחקקתי בהם את יי   הה"ד

ירו2   חקו  חוקים      שחקקתי בהם את הים

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                            אשר שמתי חול גבול לים חק  עולם

מינ    נאם יי אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם

פריז

דפוס                           אשר שמתי חול גבול לים

ירו1                           אשר שמתי חול גבול לים חק  עולם

ירו2                           אשר שמתי חול גבול לים חק  עולם

או3                            אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם

או51                           אשר שמתי חול גבול לים חוק עולם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לא יעברנהו

מינ    לא יעברנהו חקים שחקקתי בהם את הים שנ' בשומו לים חקו

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    חוקים      ש'     בהן את התהום     בחוקו      חו(ק)[ג]

וטי    חוקים שבהן חקקתי      את תהום      בחוקו      חוג

מינ    חקים       שחקקתי בהם את התהום שנ' מחוקו      חוג

פריז   חקים       שחקקתי בהם את התהום שנ' בחקו       חוג

דפוס   חקים  שבהם חקקתי      את התהום שנ' בחוקו      חוג

ירו1   חוקי' שבהם חקקתי         לתהום     בחוקו בחקו חוג

ירו2   חוקים      שחקקתי בהם    לתהום     בחקו       חו<..>

או3    חוקים      שחקקתי בהם את תהום      בחוקו      חוג

או51   חוקים      שחקקתי בהם את תהום      בחוקו      חוג

--------------------------------------------------------------------

לונ    על פני       תהום   חוק וחוג לגזירה שוה

וטי    על פני       תהום   חוק וחוג לגזירה שווה

מינ    על פני       תהום                        א"ר לוי חוקים

פריז   על פני       תהום   חוג וחוג לגזירה שוה

דפוס   על פני       תהום   חוק וחוג לגזירה שוה

ירו1   על פני       תהום   חק  וחוג לג"ש

ירו2   על פני       תהום   חק  חג   לג"ש

או3    על פני (תבל) [תהום] חוג וחוק לג"ש

או51   על פני       תהום   חוק וחוג לגזירה שוה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    החוקקים ע"י יצר הרע הה"ד הוי החוקקים חקקי און

פריז

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51