לונ    {ז} ואם מצוותי תשמרו  לע'    אתם  אמ"ר חמא   בר'    חיננא

וטי    {ז} ואת מצותי  תשמרו  וגו'        א"ר  חמא   בר  ר' חנינא

מינ    {ז} ואת מצותי  תשמרו  ועשיתם אתם  א"ר  חנינא בר     פפא

פריז   {ז} ואת מצותי  תשמרו  ועשיתם אתם  א"ר  חמא   בר'    חנינא

דפוס   {ז} ואת מצותי  תשמרו  ועשיתם אותם א"ר  חמא   בר'    חנינא

ירו1   {ז} ואת מצותי  תשמרו              א"ר  אחא   בר     חנינא

ירו2   {ז} ואת מצותי  תשמרו              אמ"ר חמא   ב"ח

או3    {ז} ואת מצוותי תשמורו             א"ר  חמא   בר     חנינא

או51   {ז} ואת מצותי  תשמרו              א"ר  חמא   בר     חנינא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' להם                   אם שימרתם את        התורה

וטי    א'  להן                   אם שמרתם  את        התורה

מינ    אמ' להן הקב"ה לישראל בניי אם קיימתם מצותיה של תורה

פריז   א'      הקב"ה             אם שמרתם  את        התורה

דפוס                             אם שמרתם  את        התורה

ירו1   אמ' להם                   אם שמרתם  את        התורה

ירו2   אמ' להם                   אם שמרתם  את        התורה

או3    אמ' להם                   אם שמרתם            תורתי

או51   א"ל                       אם שמרתם  את        התורה

--------------------------------------------------------------------

לונ              מעלה אני    עליכם   כילו  אתם  עשיתם אותם

וטי    הרי   אני מעלה        עליכם   כאילו שאתם עשיתם אותה

מינ              מעלה אני    עליכ[ם] כאילו אתם  עשיתם אותם

פריז

דפוס   הריני     מעלה        עליכם   כאלו  אתם  עשיתם אותה

ירו1   הריני     מעלה        עליכם   כאלו  אתם  עשיתם אותם

ירו2   הריני     מעלה        עליכם   כאלו       עשיתם אותם אתם

או3    הריני     מעלה        עליכם   כאילו אתם  עשיתם אותם

או51   הריני     מעלה (אתכם) [עליכם] כאלו  אתם  עשיתם אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדכת' ועשיתם אתם                 אמ"ר חננא בר פפא אמ'

וטי          ועשיתם אותם

מינ          ועשיתם אותם    ועשיתם אותה

פריז

דפוס         ועשיתם אותם

ירו1

ירו2         ועשיתם אות<..>

או3          ועשיתם אותה

או51         ועשיתם אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    להם תשמרו את התורה כולה אני   נותן לכם גשם שנ' ואת מצוותי

וטי

מינ

פריז                           הריני נותן לכם גשם שנ' ואת מצותי

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    תשמרו ועשיתם אתם    וכת'       ונתתי הגשם   בע'  אמ"ר עקיבה

וטי

מינ

פריז   תשמרו            מה כת'  בתריה ונתתי גשמיכם בעתם א"ר  עקיב'

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' להם             אם שימרתם את התורה אני   אצוה לארץ

וטי

מינ

פריז   א'  להם הקב"ה לישר' אם שמרתם  את התורה הריני

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    להרבות       זרע שנ' ונתנה הארץ את יבולה ד"א אמ' להם אם

וטי

מינ

פריז   מרבה   עליכם זרע שנ' ונתנה הארץ    יבולה ר'  א'      אם

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמרתם את התורה אני אברך את עץ השדה והאילנות להרבות אוכלין

וטי

מינ

פריז   שמרתם את התורה אני אברך את עץ השדה והאילנות להרבות אוכלם

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ' ועץ השדה יתן פריו אמ"ר חננא בר פפא אם שמרתם את התורה

וטי

מינ

פריז   שנ' ועץ השדה יתן פריו

דפוס

ירו1

ירו2

או3

או51

--------------------------------------------------------------------

לונ    מעלה אני עליכם כילו אתם עשיתם אתה שנ' ועשיתם אותם אמ"ר

וטי                                                      א"ר

מינ                                                      אמ'

פריז                                                     א"ר

דפוס                                                     א"ר

ירו1                                                     א"ר

ירו2                                                     אמ"ר

או3                                                      א"ר

או51                                                     א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ           חננא  בר פפא  אמ' להן                    אם    שמרתם

וטי           חננא  בר פפא  א'  להן                    אם    שימרתם

מינ    להן ר' חנינא בר יצחק אמ' להן הקב"ה לישר'   בניי אם    קיימתם

פריז          חנינא בר פפא  א'  להם הקב"ה              אם    שמרתם

דפוס          חנינא בר פפא  אמ' להם                    אם    שמרתם

ירו1          חיננא בר פפא  אמ' להם                    אם אם שמרתם

ירו2          חיננא בר פפא  אמ' להם                    אם    שמרתם

או3           חנינא בר פפא  אמ' להם                    אם    שמרתם

או51          חנינא בר פפא  א"ל     [הב"ה לישראל]      אם    שמרתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    את         התורה           מע'  אני עלי'  כאילו שאתם עושין

וטי    את         התורה הרי   אני מעלה     עליכם כאילו שאתן עשיתם

מינ    מצוותיה של תורה            מעלה אני עליכם כאילו אתם  עשיתם

פריז   את         התורה           מעלה אני עליכם כאילו      עשיתם

דפוס   את         התורה הריני     מעלה     עליכם כאלו       עשיתם

ירו1              תורתי הריני     מעלה     עליכם כאלו  אתם  עשיתם

ירו2              תורתי הרי   אני מעלה     עליכם כאלו       עשיתם

או3               תורתי הריני     מעלה     עליכם כאילו אתם  עשיתם

או51              תורתי הריני     מעלה     עליכם כאלו  אתם  עשיתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עצמכם      ועשיתם                       אתם תני

וטי    עצמכם      ועשיתם                       אתם תני

מינ    עצמכם  שנ' ועשיתם את[ם]          ועשיתם אתם      א"ר

פריז   עצמכם      ועשיתם אותם   קרי ביה ועשיתם אתם תניא א"ר

דפוס   עצמכם      ועשיתם אותם                      תני

ירו1   עצמיכם     ועשיתם אותם                      תני

ירו2                     אותם                      תני

או3    עצמיכם     ועשיתם אותם                      תני

או51   עצמכם      ועשיתם א[ו]תם                    תאני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חייה    הלמד        לעשות     הלמד        שלא לעשות

וטי    ר' חייא    הלמד        לעשות לא  הלמד        שלא לעשות

מינ       חייא זה הלמד על מנת לעשות ולא הלמד על מנת שלא לעשות

פריז      חייא    הלמד

דפוס   ר' חייא    הלמד        לעשות לא  הלמד        שלא לעשות

ירו1   ר' חייא    הלמד        לעשות ולא הלמד        שלא לעשו'

ירו2   ר' חייא    הלמד        לעשות ולא הלמד        שלא לעשות

או3    ר' חייא    הלמד        לעשות ולא הלמד        שלא לעשות

או51   ר' חייא    הלמד        לעשות ולא הלמד        שלא לעשות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהלמד שלא לעש'  נוח לו כאילו לא     נברא אמ"ר יוח'

וטי    הלמד  שלא לעשות נוח לו כאילו לא     נברא א"ר  יוחנן

מינ                                             דא"ר חייא  כל

פריז

דפוס   הלמד  שלא לעשות נוח לו       שלא    נברא א"ר  יוחנן

ירו1   הלמד  שלא לעשות נח  לו       שלא    נברא א"ר  יוחנן

ירו2   הלמד  שלא לעשות נוח לו       שנהפכה

או3    הלמד  שלא לעשות נוח לו       שלא    נברא א"ר  יוחנן

או51   הלמד  שלא לעשות נוח לו       שלא    נברא א"ר  יוחנן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הלמד        שלא   לעשות נוח לו כאילו נהפכה  שלייתו על פניו

וטי    הלמד        שלא   לעשות נוח לו כאילו נהפכה  שיליתו על פניו

מינ    הלמד על מנת שלא   לעשות נוח לו אם    נהפכה  שלייתו על פניו

פריז

דפוס   הלמד        שלא   לעשות נוח לו       שנהפכה שליתו  על פניו

ירו1   הלמד        שלא   לעשות נח  לו       שנהפכה השליא  על פניו

ירו2               שיליא                                  על פניו

או3    הלמד        שלא   לעשות נוח לו כאילו נהפכה  שיליא  על פניו

או51   הלמד        שלא   לעשות נוח לו כאלו  נהפכה  שליתו  על פניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא יצא לעולם            אמ"ר אחא     הלמד

וטי    ולא יצא לעולם            א"ר  אחא     הלמד

מינ    ולא יצא לעולם כל    עיקר          וכל הלמד ע"מ

פריז                                              על  מנת

דפוס   ולא יצא לאויר העולם      א"ר  אחא     הלמד על  מנת

ירו1   ולא יצא לאויר העולם      א"ר  אחא     הלמד

ירו2   ולא יצא לעולם            אמ"ר אחא     הלמד

או3    ולא יצא לעולם            א"ר  אחא     הלמד

או51   ולא יצא לעולם            א"ר  אחא     הלמד

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעשות זכה                     ברוח הקו'  מאי  טע'  לא ימוש

וטי    לעשות זכה  להקביל             רוח  הקו'  מה   טע'

מינ    לעשות זוכה                    לרוח הקדש  הה"ד      לא ימוש

פריז   לעשות זוכה                    ברוח הקודש מאי  טעמ' לא ימיש

דפוס   לעשות זוכה להקביל             רוח  הקדש  מה   טעם

ירו1   לעשות זוכה להקביל פני שכינה              מ"ט

ירו2   לעשות זוכה להקביל פני שכינה              מה   טעם

או3    לעשות זוכה להקביל פני שכינה              מה   טעם

או51   לעשות זוכה להקביל פני (שכינה) [רוח הקדש] מה   טעם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ספר התורה הזה מפיך

וטי                                           למען תשמר  וגו'

מינ    ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור

פריז   ספר התורה הזה מפיך וג'

דפוס                                          למען תשמור לעשות

ירו1                                          למען תשמור וגו'

ירו2                                          למען תשמור לעשות

או3                                           למען תשמור לעשות

או51                                          למען תשמור לעשות

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            אם  תשכיל אינו

וטי                                                      ואין

מינ    ככל   הכתו'  בו כי אז תצליח את דרכיך    ואז תשכיל ואין

פריז                                           ואז תשכיל אינו

דפוס   ככל   הכתוב  בו כי אז תצליח את דרכיך    ואז תשכיל ואין

ירו1                                        כי אז  תשכיל ואין

ירו2   ככל   הכתו'  בו כי אז תצליח את דרכך     ואז תשכיל ואין

או3    ככל   הכתוב' בו כי אז תצליח את דרכיך    ואז תשכיל ואין

או51   [כ]כל הכתו'  בו כי אז תצליח את דרכיך    ואז תשכיל ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ             אלא רוח הקו'                    משכיל

וטי       תשכיל אלא רוח הקו'  הכמה      דאת אמ' משכיל

מינ       השכל  אלא רוח הקדש  הה"ד              משכיל לאסף [משכיל]

פריז   אז תשכיל אלא רוח הקודש שנ'               משכיל

דפוס      תשכיל אלא רוח הקדש       כד"א         משכיל

ירו1      תשכיל אלא רוח הקדש       כד"א         משכיל

ירו2      תשכיל אלא רוח הקדש  היך  מה   דאת אמר משכיל

או3       תשכיל אלא רוח הקדש       כד"א         משכיל

או51      תשכיל אלא רוח הקדש  היך  כד"א         משכיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאיתן האזרחי

וטי    לאיתן האזרחי

מינ    לאיתן האזרחי

פריז   לאיתן האזרחי

דפוס   לאיתן האזרחי

ירו1   לאיתן האזרחי

ירו2   לאיתן האזרחי

או3    לאיתן האזרחי

או51   לאיתן האזרחי