לונ    {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  אמ"ר יונתן      שלשה       ניתנו

וטי    {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  א"ר  יונתן      שלשה       ניתנו

מינ    {ח} ונתתי גשמיכם בעיתם                 שלשה       ניתנו

פריז   {ח} ונתתי גשמיכם בעתם             נתנו שלשה מתנות

דפוס   {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  א"ר  יונתן      ג'         נתנו

ירו1   {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  א"ר  יוחנן      ג'   דברי' נתנו

ירו2   {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  אמ"ר יונתן      ג'   דברים נתנו

או3    {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  א"ר  יונתן      ג'   דברים נתנו

או51   {ח} ונתתי גשמיכם בעתם  א"ר  יוחנן      ג'   דברים ניתנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתנה  לעולם ואילו הן התורה          והמאורות והגשמים

וטי    מתנה  לעולם          התורה          והמאורות והגשמים

מינ    במתנה לעולם ואילו הן התורה          והמאורות והגשמים

פריז         בעולם אלו   הן התורה (והמצוה) והמאור   והגשמים

דפוס   מתנה  לעולם          התורה          והמאורו' והגשמים

ירו1   במתנה לעולם ואלו  הן התורה          והמאורו' והגשמי'

ירו2   מתנה  לעולם ואלו  הן התורה          והמאורות והגשמים

או3    במתנה לעולם ואלו  הן התורה          והמאורות והגשמים

או51   מתנה  לעולם ואלו  הן התורה          והמאורות והגשמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    התורה מנ'         ויתן  אל משה ככלתו  לדבר    אתו

וטי    התורה מנין        ויתן  אל משה ככלותו וג'

מינ    התורה מניין       ויתן  אל משה ככלותו לדבר    אתו בהר סיני

פריז   התורה       דכת'  ויתן  אל משה ככלתו  המאורה

דפוס   התורה מנין  שנ'   ויתן  אל משה ככלותו המאורות

ירו1   התורה מנין  שנא'  ויתון אל משה ככלותו מאורו'

ירו2   התורה מנין  דכתי' ויתן  אל משה ככלותו לדבר    אתו

או3    התורה מנין        ויתן  אל משה ככלותו וגו'

או51   התורה מנין        ויתן  אל משה ככלותו

--------------------------------------------------------------------

לונ                    והמאורות מנ'        ויתן אתם  אלים  ברקיע

וטי                    המאורות  מנין       ויתן אתם  אלים  ברקיע

מינ    שני לוחות העדות מאורות   מניין      ויתן אותם אלהים ברקיע

פריז                                       ויתן אותם אלהים ברקיע

דפוס                            מנין  שנ'  ויתן אותם אלים

ירו1                            דכתי'      ויתן אותם אלהים ברקיע

ירו2                   מאורות   מנין       ויתן אותם אלהים ברקיע

או3                    מאורות   מנין  שנא' ויתן אותם אלהים ברקיע

או51                   מאורות   מנין       ויתן אותם אלהים ברקיע

--------------------------------------------------------------------

לונ    השמ'                                   הגשמים  מנ'

וטי    השמים להאיר על הארץ                    הגשמים  מנין

מינ    השמים                                  גשמים   מניין

פריז   השמים להאיר על הארץ הנה לשלום מר לי מר הגשמים        דכת'

דפוס                                          הגשמים  מנין  שנ'

ירו1   השמים                                  והגשמי' מנין

ירו2   השמים                                  הגשמים  מנין  דכתי'

או3    השמים                                  והגשמים מנין

או51   השמים                                  והגשמים מנין  דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונתתי גשמיכם בעתם  ר' עזריה בש"ר         שמע'  בן לקיש

וטי    ונתתי גשמיכם בעתם  ר' עזריה בשם      ר'  שמעון בן לקיש

מינ    ונתתי גשמיכם בעיתם ר' יהושע בן       לוי

פריז   ונתתי גשמיכם בעתם  ר' עזריה בשם      ריש          לקיש

דפוס   ונתתי גשמיכם בעתם  ר' עזריה בשם      ר'  שמעון בן לקיש

ירו1   ונתתי גשמיכ' וגו'  ר' עזריה בשרשבל"א

ירו2   ונתתי גשמכם  בעתם  ר' עזריה בשריב"ל      אמ'

או3    ונתתי גשמיכם בעתם  ר' עזריה בשרשב"ל      אמ'

או51   ונתתי גשמיכם בעתם  ר' עזריה בשרשב"ל      אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         אף השלום שנ'   ונתתי שלום בארץ                   ר'

וטי         אף השלום דכת'  ונתתי שלום בארץ                   ר'

מינ    אמ'  אף השלום שנ'   ונתתי שלום בארץ

פריז   א'   אף השלום שנ'   ונתתי שלום בארץ                   ר'

דפוס   אומר אף השלום דכתי' ונתתי שלום בארץ                   ר'

ירו1        אף השלום שנאמ' ונתתי שלום בארץ                   ר'

ירו2        אף השלום שנא'  ונתתי שלום בארץ                   ר'

או3         אף השלום שנא'  ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד ר'

או51        אף השלום דכתי' ונתתי שלום בארץ                   ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהוש' בר'    נחמיה אמ' אף הישועה שנ'   ותתן

וטי    יהושע בן     נחמיה אמ' אף הישועה דכת'  ותתן

מינ

פריז   יהושע בשם ר' נחמיה א'  אף הישועה שנ'   ותתן

דפוס   יהושע בן     נחמיה אמר אף הישועה דכתי' ותתן

ירו1   יהושע בר     נחמיה אמ' אף הישועה דכתי' ותתן

ירו2   יהושע בר     נחמ'  אמ' אף הישועה דכתיב ותתן

או3    יהושע בר'    נחמיה אמ' אף הישועה דכתי' ותתן

או51   יהושע בר'    נחמיא אמר אף הישועה דכתי' ו(נ)תת(י)[ן] (שלום

--------------------------------------------------------------------

לונ       לי מגן יש'  ר' יצחק בר' מריון אמ' אף פרשת   הים

וטי       לי מגן ישעך ר' יצחק בר  מריון אמר אף פרשת   הים

מינ                   ר' יצחק בר  מריון אמ'    פרישת' ים

פריז      לי מגן ישעך ר' יצחק בר  מריון א'  אף פרשת   ים

דפוס      לי מגן ישעך ר' יצחק בר' מריון אמר אף פרשת   הים

ירו1      לי מגן ישעך ר' יצחק בר  מריון אמ' אף פרשת   ים

ירו2      לי מגן ישעך ר' יצחק בר  מריון אמ' אף פרשת   הים

או3       לי מגן ישעך ר' יצחק בר  מריון אמ' אף פרשת   ים

או51   ב) לי מגן ישעך ר' יצחק בר  מריון אמ' אף פרשת   ים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגדול שנ'       כה אמר יי הנתן  בים דרך

וטי    הגדול דכת'  ביה כה אמר יי הנותן ביד דרך וגו'

מינ    הגדול

פריז   הגדול שנ'                 הנותן בים דרך

דפוס   הגדול דכתי' ביה כה אמר יי הנותן בים דרך

ירו1   הגדול שנא'      כה אמ' יי הנותן בים דרך

ירו2   הגדול שנא'                הנותן בים דרך

או3    הגדול שנא'      כה אמ' יי הנותן בים דרך

או51   הגדול דכתי'     כה אמר יי הנותן בים דרך ובמים עזים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                             שאילו   לא היה הכת'  כה  אמר יי

מינ          דא"ר יצחק בר מריון אילולי         שכת'

פריז

דפוס

ירו1                            שאלולא     אמ'

ירו2                            שאלולא     אמ' הכתו'

או3                             [ואלולי    אמ' הכתו'

או51   נתיבה                    שאלולי     אמ' הכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    כיון שהיה אדם  נכנס

וטי    הנותן בים דרך                   כיון שהיה אדם  יורד

מינ    הנותן בים דרך  ובמים עזים נתיבה כיון שהיה אדם  מפריש

פריז                                   כיון שהיה אדם  נכנס

דפוס                                   כיון      שאדם יורד

ירו1   הנותן בים דרך                   כיון שהיה      יורד

ירו2   הנותן בים דרך                   כיון שהיה אדם  יורד

או3    הנותן בים דרך]                  כיון שהיה      יורד

או51   הנותן בים דרך                   כיון שהיה אדם  יורד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו           מיד היה מת ר' תנחומ' אמ'  אף ארץ יש'

וטי    לתוכו        מיד היה מת ר' תנחומא א'   אף ארץ ישר'

מינ    בים    הגדול מיד הוא מת

פריז                מיד היה מת ר' תנחומא א'   אף ארץ ישראל

דפוס   לתוכו        מיד     מת ר' תנחומא אמ'  אף ארץ ישראל

ירו1   לתוכו        מיד היה מת ר' תנחו'  אמ'  אף ארץ ישר'

ירו2   לתוכו        מיד היה מת ר' תנחו'  אומ' אף ארץ ישראל

או3    לספינה       מיד היה מת ר' תנחומא אמר  אף ארץ ישראל

או51   לתוכו        מיד הוא מת ר' תנחומא אמ'  אף ארץ ישראל

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'   ויתן להם ארצות גוים

וטי    דכת'  ויתן להם ארצות גוים וגו'

מינ                                   ר' יונתן אמ' אף הישועה שנ'

פריז   שנ'   ויתן להם ארצות גוים

דפוס   דכתי' ויתן להם ארצות גוים

ירו1   דכתי' ויתן להם ארצות גוים

ירו2   דכתי' ויתן להם ארצות גוים

או3    דכתי' ויתן להם ארצות גוים

או51   דכתי' ויתן להם ארצות גוים

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ורבנין אמ'   אף הרחמים  שנ'   ויתן אתם

וטי                     ורבנין אמ'   אף הרחמים        ויתן אתם

מינ    ותתן לי מגן ישעך רבנן   אמ'   אף הרחמנים שנ'   ויתן אותם

פריז                    רבנין  אמרין אף הרחמים  שנ'   ויתן אותם

דפוס                    ורבנין אמ'   אף הרחמים  דכתי' ויתן אותם

ירו1                    רבנין  אמרי' אף הרחמי'  שנא'  ויתן אותם

ירו2                    ורבנין אמרי  אף הרחמים  שנא'  ויתן אותם

או3                     ורבנין אמרי  אף הרחמים  שנא'  ויתן אותם

או51                    ורבנין אמרי  אף הרחמים  שנ'   ויתן אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לרחמים                    ויש       א' אף נקמה

וטי    לרחמים     וגו'           ויש  אומ' אף    נקמתן

מינ    לרחמים     לפני כל שוביהם ויש  או'  אף    נקמה

פריז   לרחמים                    ויש  אומ' אף    נקמתן

דפוס   לרחמים                    ויש  אומ' אף    נקמתן של

ירו1   לרחמי'                    וי"א      אף    נקמת

ירו2   לרחמים                    וי"א      אף    נקמת

או3    ()[ל]רחמים                וי"א      אף    נקמת

או51   לרחמים                    וי"א      אף    נקמת

--------------------------------------------------------------------

לונ    באדום  שנ'   ונתתי את נקמתי באדום

וטי    שלאדום דכת'  ונתתי    נקמתי באדום ביד  עמי יש'

מינ    באדום  הה"ד  ונתתי את נקמתי באדום ביד  עמי ישראל

פריז   באדום  שנ'   ונתתי    נקמתי באדום

דפוס   אדום   דכתי' ונתתי את נקמתי באדום ביד  עמי ישראל

ירו1   אדום   שנא'  ונתתי    נקמתי באדום וגו'

ירו2   אדום   דכתי' ונתתי    נקמתי באדום ביד

או3    אדום   דכתי' ונתתי    נקמתי באדום ביד  עמי ישראל

או51   אדום   דכתי' ונתתי    נקמתי באדום ביד  עמי ישראל